3 zprávy : O "závadových osobách", o Soudcovské unii a o neznámé obchodní firmě

  • Vytisknout

Co ale má sídlo v budově Městského soudu v Praze, ve Slezské. 

 

Jak nakládat se "závadovými osobami" věděl minulý - i tento - režim velmi dobře. A také to v praxi bohatě dělal (dělá). "Závadové osoby", tedy takové, které se odmítají servilně smířit s danými - především justičními - pořádky, ztrácí ochranu zákona a ztrácí právo na všechno to málo, co ostatní občané dosud mají. 

Prostě : Otevřený apartheid v praxi. 

Oproti obsahu zprávy bych rád opravil, že staré, předlistopadové struktury se vedení justice nikdy nevzdaly - a nikdy ani vzdát nemusely, protože je k tomu nikdo nepřiměl. Jen pokračují ve starých, "ovsvědčených" praktikách, dnes už zcela bez skrupulí a bez zábran. 

Další zpráva porovnává vývoj ve věci návrhů na výmaz dvou spolků, totiž Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Zatímco Unie státních zástupců již byla "vyzvána k nápravě", ve věci Soudcovské unie, jejímž čestným předsedou je současný předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, neučinil soud vůbec nic. 

A konečně : Možná ani nevíte, kdo všechno - a za jakých podmínek - sídlí v budově Městského soudu v Praze, případně v budově OS P - 1, tedy na Ovocňáku. 

Možná i vy byste si tam mohli přihlásit svoje sdružení, či svou obchodní firmu : Zvažte výhody : Ostraha - zadarmo. Energie, voda, odpady - zadarmo. Nájem - se neplatí. 

Sídlo přitom v centru Prahy. 

Proč to nechtít rovněž, že ?? 

Je ale rozhodně chvályhodné, že se najdou - nově - občané, kteří o tom všem informují - ve svém volném čase -  tisk. 

___________________

 

Vážení,
 
Dovoluji si zaslat vašim redakcím v příloze této zprávy 3 Tiskové informace.
 
První Tisková informace se týká organizátora demonstrace za propuštění nespravedlivě vězněného pana McCrae. Demonstrace se uskutečnila dne 22.7. 2019 před budovou MSp, a 10.8. 2019 "se dočkal" organizátor demonstrace "odvety".
 
Druhá Tisková informace se týká Městského soudu v Praze, v jehož budově má registrované sídlo jistá obchodní společnost, o čemž ale nikdo nevěděl.
 
Třetí Tisková informace se týká podnětů k výmazu zapsaného spolku Soudcovská unie České republiky, z.s. a Unie státních zástupců České republiky.
 
 
zůstávám s pozdravem
 
 
Jindřich Karel
 
P.O. Box 1, 111 21 Praha 1
______________________
 
Tisková informace
 

Justice přitvrdila v postupu proti organizátorovi demonstrace za propuštění nespravedlivě
vězněného McCraee


Praha 12.8. 2019

Justice přitvrdila v postupu proti Ing. Jiřímu Fialovi, organizátorovi demonstrace za propuštění
nespravedlivě vězněného pana McCraee. Demonstrace se uskutečnila 22.7. 2019 před budovou
Ministerstva spravedlnosti v Praze 2, ul. Vyšehradská 16, a její záznam je možno shlédnout
pod odkazem https://youtu.be/qKEEqSYaDN0

Další demonstraci ohlásil Ing. Fiala na 10.9. 2019. Konat se bude ve Valdicích u Jičína, před
ředitelstvím tamní věznice.

Terčem kritiky demonstrace byla justice jako taková, a stejně tak i současná ministryně
spravedlnosti Marie Benešová. Zdá se, že paní ministryně neunesla kritiku, a lze mít důvodně
za to, že se zasadila o odvetu justice vůči Ing. Fialovi. Jiné vysvětlení pro níže popsaný postup
nemohu najít.

Se znepokojením jsem si přečetl 10.8. 2019 zprávu pana Ing. Jiřího Fialy, ze které vyplývá
jednoznačně, jak česká justice reaguje na jeho aktivity spojené s vězněným panem McCraeem.
Ing. Fiala popisuje ve své zprávě, že byl poprvé za 6 let jeho návštěv u vstupní kontroly
svléknut do spodního prádla (!), poprvé za 6 let jeho návštěv mu (stejně jako navštívenému
vězni) bylo až při návštěvě sděleno, že bylo rozhodnuto (neznámo, kým), že návštěva bude
probíhat pouze za sklem, ač pro to nebyl žádný rozumný důvod. Takový důvod mu ostatně na
opakované dotazy nebyl nikdo z přítomných dozorců či vychovatelů schopen vysvětlit a
přiznávali, že ho nikdo z nich nezná. Navštívený vězeň přitom nebyl nijak kázeňsky potrestán a
ani k tomu nebyl sebemenší důvod - a stejně tak ani Ing. Fiala nezavdal žádnou příčinu ke
zrušení normálního průběhu návštěv, který měli všichni ostatní vězni. Pouze Ing. Fiala a jím
navštívený vězeň museli strpět režim návštěvy za sklem.
Stejně jako Ing. Fiala jsem i já toho názoru, že se jedná v tomto případě o odvetu české
justice za to, že si někdo „dovolil“ stěžovat si na příkoří a útrapy, kterého se tomu či onomu od
české justice dostává.

Na zprávu Ing. Fialy jsem odpověděl následovně : "Přečetl jsem si Vámi zaslanou zprávu, ve
které popisujete zacházení, kterého se Vám dostalo ve věznici při návštěvě nespravedlivě
vězněného pana McCrae. Důvod Vámi popisovaného zacházení stran vězeňské služby je
zřejmý, a cíl tohoto postupu je průhledný. Důvodem je dle mého názoru nervozita vlády, která
už není schopna zlehčovat excesy justice pouhou skandalizací těch, kdož na ně
poukazují. Cílem je pak podle mne zastrašování Vás a pana McCrae, které se bude patrně
stupňovat. Mnohé to vypovídá o tom, jak závažná celá situace je. A obávám se, že se stávající
garnitura pokusí záležitost pana McCrae zprovodit ze světa třeba i jeho likvidací. Současná
vláda ztratila již dávno legitimitu, estébáci a s nimi ideologicky spřízněné osoby se drží u moci
pouze a jenom za podpory represivních složek a justice, když tyto součásti právního státu si
vybraly, komu budou sloužit, a činí tak bezvýhradně na úkor slušných lidí. Například Ústavně
právnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ústavnímu soudu, ani
Nejvyššímu soudu není neutěšený stav justice neznámý. A přeci se nic neděje. Ohledně pana
McCrae pak vnímám jako závažnou také skutečnost, že Spojené státy americké odstoupily
( pokud je mi známo ) od Úmluvy o lidských právech. Jejich pozice je tak vůči totalitě
propadající České republice méně legitimní. Situace je vážná. O to důležitější je vytrvat. Jsem
s Vámi, a budu, ať se bude dít co se bude dít. Jindřich Karel"

Z mého pohledu se jedná o jeden z mnoha exesivních výpadů české justice vůči tzv
závadovým osobám. Tedy osobám, které „si dovolují“ stěžovat si na porušování svých práv,
případně poukazují na různé excesy české justice. To vše ve stylu „závadová osoba nemá
právo na nic“. 
 
Za posledních 15 let se Česká republika dostala do rukou minulorežimních a
prominulorežimních sil, které postupně převzaly justici, policii a další složky, které mají chránit
demokratické uspořádání v naší zemi.
Česká justice se vypořádává s tzv závadovými osobami různými způsoby ( např. nedůvodné
vazby ), přičemž ponižující kontroly spočívající ve svlékání lidí jsou jednou z oblíbených forem
zastrašování.
Řešením neutěšeného stavu justice a státu obecně je vypořádání se s minulostí ( dotáhnout
konečně rok 1989 do konce ), vyšetřovat zločiny komunismu i postliberalismu, ve kterém se
nyní naše země nachází, a v neposlední řadě je potřeba maximálně posílit prodemokratické
aktivity ve společnosti.
Vláda České republiky musí bezpodmínečně upustit od aktivit, které se jeví na první pohled
jako aktivity legální, a přitom jsou stran nynější vlády namířené proti tzv závadovým osobám
formou ponižování a řízeného násilí.
Vyzývám tímto ministryni spravedlnosti, aby přijala okamžitě opatření směřující k zamezení
veškerých občansky nepřátelských aktivit justice vůči oponentům a kritikům poměrů v justici.

Jindřich Karel
P.O. Box 1, 111 21 Praha 1
_______________________
 
Tisková informace
 

Městský soud v Praze x Soudcovská unie České republiky, z.s.Praha 12.8. 2019

V České republice působí spolek pod názvem Soudcovská unie České republiky, z.s., jehož
čestným předsedou je předseda Městského soudu v Praze soudce Vávra.

Vzhledem k deklarovanému účelu spolku, a s ohledem na jeho skutečnou činnost jsem dospěl k
přesvědčení, že je na místě podat podnět k jeho výmazu.

Proto jsem dne 6.8. 2018 podal k Městskému soudu v Praze podnět k výmazu uvedeného
spolku z rejstříku spolků.
Dnes jsem se při návštěvě Městského soudu v Praze dozvěděl, že ve věci tohoto podnětu
Městský soud v Praze neučinil žádný úkon.
Jsem přesvědčen o tom, že Městský soud v Praze ve věci podnětu k výmazu spolku nijak
nekoná, neboť právě předseda Městského soudu v Praze je čestným předsedou dotčeného
spolku.
Vyzývám Městský soud v Praze, aby se začal podnětem k výmazu zmíněného spolku zabývat, a
aby konal.
Považuji v tom směru za zajímavé, že ve vztahu k podnětu k výmazu spolku Unie státních
zástupců České republiky, který obdržel Městský soud v Praze taktéž 6.8. 2019 již byl podle
informací od Městského soudu v Praze učiněn úkon, a sice výzva k nápravě.
Nečinnost Městského soudu v Praze ve vztahu k podnětu směřujícímu proti spolku Soudcovská
unie České republiky, z.s. vnímám jako účelovou s cílem vyhnout se střetu pracovníků
Městského soudu v Praze s jejich nadřízeným, kterým je právě předseda Městského soudu v
Praze, jinak též
čestný předseda Soudcovské unie České republiky z.s..

Jindřich Karel
P.O. Box 1, 111 21 Praha 1

________________________

 Tisková informace

 

V budově Městského soudu v Praze sídlí obchodní společnost, a nikdo o tom nevěděl


Praha 12.8. 2019


Dnes jsem se dostavil do budovy Městského soudu v Praze na adrese v Praze 2, ul. Slezská 9,
abych zjistil, kde v uvedené budově sídlí obchodní společnost S. E. N. Tiskárna.
Nikdo z ostrahy soudu, ani ze zaměstnanců soudu, se kterými jsem hovořil, neměl povědomí o
tom, že by na uvedené adrese sídlila nějaká obchodní společnost.
Zmíněná obchodní společnost nemá ve Sbírce listin založené ani účetní závěrky. Tuto
skutečnost lze zjistit náhledem do Obchodního rejstříku.
Pokud vezmu v potaz, že Městský soud v Praze pravděpodobně ani nevybírá od zmíněné
obchodní společnosti nájem za umístění sídla ve své budově, mám důvod domnívat se, že ani
nevyzval zmíněnou obchodní společnost k založení účetních závěrek do Sbírky listin ( což tak
nějak vyplynulo v průběhu návštěvy budovy soudu ).
Nejedná se o první případ, kdy má nějaký subjekt registrovanou adresu v budově, která slouží
jako budova soudu.
Například Unie státních zástupců České republiky má registrovanou adresu sídla v Praze 1, ul.
Hybernská 18 ( budova justice ). A přitom se na uvedené adrese nenachází již 9 měsíců.
Předpokládám, že nájem tento spolek justici neplatí. Stejně tak předpokládám, že tento spolek
neplatí české justici za infrastrukturu a ostrahu sídla.
Také Soudcovská unie České republiky, z.s., jejímž čestným předsedou je soudce Vávra –
předseda Městského soudu v Praze, má registrovanou adresu sídla v Praze 1, ul. Ovocný trh
14. Předpokládám, že stejně jako Unie státních zástupců České republiky, ani tento spolek
nájem justici neplatí. Stejně tak předpokládám, že tento spolek také neplatí české justici za
ostrahu sídla.
Považuji za zvláštní, když česká justice na jedné straně vystupuje agresivně proti osobám,
které považuje za problémové/závadové, a současně dovolí, aby v jejích budovách sídlily spolky a
obchodní společnost.
Pokud je někdo krácen na svých právech coby ( v očích justice ) závadová osoba, pak by mne
zajímalo, jak se bude zacházet s osobami, které jsou za shora popsaný stav odpovědné.


Nejenom shora popsané jevy jsou důkazem toho, v jak špatném stavu justice je. Změna je
potřebná, avšak se současnou vládou neuskutečnitelná.


Jindřich Karel
P.O. Box 1, 111 21 Praha 1

 

________________________

 Malý dodatek na závěr, jímž se ještě vrátím k návštěvě ve Valdicích. 

Uvězněný McCrae mi sděloval části obsahu svého rozhovoru s poslankyní Válkovou (ta tam byla před 14 dny, hned v návaznosti na naši demonstraci), konkrétně mu prý měla sdělit, že soudce Lněničku ( to je ten, co odsoudil jak McCraee, tak chtěl zavřít Nečesaného - a mnohé další skutečně zavřel - zjevně za nic...) zná (rozumí se, že si je vědoma, co je to za ksindl). 

Na námitku vězně, proč s ním tedy dávno něco neudělala - a nejen ona, ale i všichni ministři spravedlnosti před ní - prý odpověděla, že by to znamenalo kolaps systému. 

________

Opravdu ? 

No - aspoň by konečně každý viděl, jak na tom skutečně jsme !! A kde to vlastně žijeme. A jakou máme justici. 

A otázkou zůstává - zda to, že takovýto systém dosud nezkolaboval, není naopak kolapsem spravedlnosti jako takové - a jakou "tragédií" pro občana by asi bylo, kdyby takový systém skutečně zkolaboval. 

Tragedie by to byla pro ty, co v něm jedou a jsou do něj zapojeni - a co jim denně sype pohádkové sumy nejen že za nic, ale za to, že programově škodí jiným lidem.  Ale kolaps pro občana ?? 

Ani omylem. 

Jen začátek cesty ke skutečné spravedlnosti. Po 30-ti, resp. 80-ti letech. Konečně !!! 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

__________________