Sabotáž a zločinné spolčení

  • Vytisknout

SABOTÁŽ  (základních povinností při stíhání trestné činnosti chráněných osob - zejména justičních) a ZLOČINNÉ SPOLČENÍ (za cílem škodit těm, kteří se domáhají objektivní spravedlnosti) : Dva nejčastější způsoby výkonu spravedlnosti současnou justicí

 

 

Následující dvě trestní oznámení, podaná dnešního dne VSZ v Praze, výmluvně ilustrují převažující stav současné justice.

Jejím cílem je udržet a ochránit - samu sebe, při co nejmenším výkonu pro veřejnost (neboť každý skutečný justiční zásah by mohl někoho mocného popudit s předem neznámým výsledkem tohoto popuzení) a při současně konstantním zvyšování blahobytu a izolace od ostatní společnosti - pro sebe samu. 

V těchto dvou případech se to podařilo věrohodně zachytit a popsat, v jiných - a jsou jich stovky - to zůstává skryto. 

Přesto : Je to ta nejčastější, nejběžnější realita, se kterou můžete - při vstupu do budovy soudu - počítat. 

___________________

 

I. Sabotáž ze strany opatrovnického soudu za stavu nouze : 

 

 

 

_______________________

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

                                                            T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

Trestný čin :          Sabotáž -  § 314

 

Podezřelá osoba(y) : JUDr. Helena Lehmannová, Lucie Křížková  - OS ČL

Obě výše uvedené podezřelé jsou pracovnicemi soudu v České Lípě. Obě mají na starosti vyřizování mj. opatrovnické kauzy č.j.  20 P 27/2016.

Obě podezřelé dlouhodobě nedělají v této kauze VŮBEC NIC, a to ke škodě jak poškozené nezletilé, tak především ke škodě právního vědomí občanů ČR, kteří následně mají oprávněný pocit, že v ČR existuje naprostý právní i faktický rozklad státní moci, kdy soudy, jakožto hlavní nositelé státní moci, vůbec nefungují, a to dokonce v tak závažné situaci, jakým je vyhlášení nouzového stavu státu.

Ve spisu je celkem 19 návrhů na výkony rozhodnutí, všechny starší jednoho roku, dodnes s nimi nebylo učiněno VŮBEC NIC.

Otec nezletilé podal dne 14.4. t.r. prostřednictvím svého právního zástupce dva návrhy, a to návrh na změnu výchovy a výživy a návrh předběžného opatření na úpravu styku s nezletilou po dobu blížících se letních prázdnin – ani jeden z těchto návrhů nebyl k dnešnímu dni nikterak vyřízen, a to přesto, že u předběžného opatření je soud vázán závaznou zákonnou lhůtou v trvání sedmi pracovních dnů.

O situaci byly informovány jak zastupující předsedkyně OS v České Lípě Mgr. Ing. Ivana Šmakalová, tak i zastupující předsedkyně KS v Ústí JUDr. Lenka Ceplová. Ani jedna z nich nebyla schopna sjednat sebemenší nápravu, což jedině svědčí o rozsahu rozvratu, který na tomto soudu probíhá, a to dokonce za vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU, tedy stavu právně zcela výjimečného, plně srovnatelného se stavem válečným a stavem ohrožení státu.

Za těchto okolností nelze uvažovat jinak než že se jedná o cílenou a promyšlenou sabotáž nejen základních pracovních povinností podezřelých pachatelek Křížkové a Lehmannové, ale i o sabotáž právního stavu a právního státu jako takového. Sabotáž bezesporu probíhá z nenávisti k plnění základních pracovních povinností, za něž jsou podezřelé královsky placeny z daní poplatníků.

Žádám tímto VSZ v Praze, aby – z pochopitelných možných důvodů vzájemné provázanosti a podjatosti – převzalo nad šetřením této závažné trestné činnosti na Okresním soudě v České Lípě osobní dohled a dozor – a následně aby mne o výsledku tohoto šetření průběžně, v zákonných lhůtách, jakožto právního zástupce hlavního poškozeného,  informovalo.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Jiří Fiala

                                                                                                       ZPLNOMOCNĚNEC odborů SPRAVEDLNOST

 

 

 § 314 Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo

d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

_________________

_________________

II.  Objednávka rozsudku předsedou soudu - a "vstřícná výpomoc" ze strany odvolacího senátu Městského soudu v Praze :  

 

 ______________

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300

140 65 Praha 4

                                                            T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

Trestný čin :          Poškozování cizích práv § 181, zneužití pravomoci úřední osoby - § 329, zločinné spolčení -  § 163

Podezřelá osoba(y) : Mgr. Karel Steiner, soudce OS P - 6 + členky senátu 35 Co Městského soudu v Praze  JUDr. Naděžda Zachystalová, Iva Zemanová a Renata Hertlová

Před OS pro Prahu 6 probíhá řízení, původně opatrovnické pod č.j. 39 P 44/98, dnes civilní pod č.j. 61 C 65/2018, o zrušení vyživovací povinnosti, ve kterém oznamovatel vystupuje jako zástupce účastníka řízení – otce nezletilé, dnes zletilé dcery.

Otec podal soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti ke zletilé dceři (pro neplnění základních podmínek ze strany dcery) – a soud mu v 1. stupni zcela vyhověl, když vydal rozsudek dne 18.3. 2019, ve kterém vyživovací povinnost na základě dokazování zrušil.

To ale zjevně neodpovídalo představám předsedy soudu Steinera, který se rozhodl otce pronásledovat a dokonce mu v posledních měsících zkušební lhůty proměnit trest podmíněně odložený na nepodmíněný a nařídil jeho výkon.

Do tohoto schématu mu pak vůbec nezapadal civilní rozsudek jeho vlastního soudu o tom, že dcera už několik let řádně neplní svoje povinnosti ohledně otce a ani řádně nestuduje, a tudíž ztrácí na výživné nárok.

Dcera se proti rozsudku odvolala, odvolací Městský soud  - a to senát 35 Co ve výše uvedeném složení - nařídil ve věci jednání, původně určené na den 11.2.

Až potud vcelku standardní způsob vývoje.

Den před nařízeným jednáním odvolacího soudu se situace najednou začala vyvíjet krajně nestandardním způsobem.

Předsedkyně senátu JUDr. Zachystalová mně, jako zástupci otce, zavolala telefonem, že se jednání – den před jeho konáním – ruší, neboť ve věci bude rozhodnuto neveřejně.

To se také následně stalo.

Když mi bylo zasláno – o měsíc později – usnesení, které odvolací senát vydal, bylo jednak vůči původnímu rozsudku zrušující, ale hlavně – bylo tak diletantsky odůvodněno, že už tehdy to vyvolalo značné pochybnosti o právní legalitě a legitimitě takového postupu, a samozřejmě i o erudici dotčených soudkyň – a konečně, také o tom, že pravděpodobně jednaly na něčí pokyn nebo objednávku. A té pak přizpůsobily svoje odůvodnění tomuto rozhodnutí, a protože ve hmotné stránce věci rozumné odůvodnění nebylo možné, tak si ho dodatečně upravily tak, aby jim vyhovovalo, bez ohledu na jeho zjevnou nezralost, ba neudržitelnost a směšnost.

Jako zástupce otce jsem věcné a právní vady tohoto rozhodnutí rozebral v „Označení důkazů“, k čemuž mě vyzval soud 1. stupně – a protože jsem považoval za důležité, aby se autorky rozebraného usnesení s námitkami rovněž seznámily, podal jsem toto usnesení i do podatelny MS v Praze – a to dne 6.4. (viz podací razítko).  Toto datum považuji za podstatné.

O cca 10 dnů později mi přišlo usnesení sp. zn. 41 T 31/2014 od soudce Steinera – o uložení pokuty, a to ve výši 25 tisíc korun (sama o sobě zcela nesmyslná, nepodložená - a hlavně naprosto nevymahatelná, ale to teď nechám stranou) – a to údajně v návaznosti na dopis soudci, kterým jsem – jak sám píše – podal soudu 18.11. 2019, tedy zhruba před půl rokem.

Je krajně zvláštní, aby soudce řešil dopis půl roku starý, který ho údajně urazil (oslovením „předsedo soudu“…) a vystavoval za něj pokuty po půl roce, pokud to ovšem není speciální sadistický psychopat, což by soudce být neměl.

Soudě podle psychologie zdravého jedince – a tedy i podle sebe – slovní urážky, ať už jakéhokoliv druhu, obvykle pouštím z hlavy do druhého dne, a kdybych měl řešit, co o mně kdo kde napsal před půl rokem, musel bych se zbláznit.

Daleko nápadnější a zajímavější je ale shoda a návaznost dat mezi podáním rozkladu usnesení senátu 35 Co MS v Praze – viz „Označení důkazů“ (dne 6.4. 2020) – a datem usnesení o uložení pokuty soudcem Steinerem – dne 9.4. 2020.

Tam už totiž přímá návaznost je zjevně snadno doložitelná a prokazatelná.

Tato časová následnost pak de facto činí z hypotézy o zločinném spolčení členek senátu 35 Co MS v Praze a soudce Steinera prakticky téměř doloženou jistotu.

Tvrdím tedy, že :

§  Soudce Steiner si s vysokou mírou pravděpodobnosti na poslední chvíli objednal rozsudek odvolacího soudu ve věci č.j. 35 Co 356/2019 – tedy to, jak má znít a zejména že má rušit předchozí rozhodnutí (jeho) soudu 1. stupně, a to proto, aby se tak zakryl jeho neudržitelný, sadistický postup v trestní věci 41 T 31/2014 o přeměně již vykonané podmínky na nepodmíněný trest (ve věci výživného !!!).

§  Členky odvolacího senátu 35 Co MS v Praze této objednávce cíleně vyhověly, byť za tím účelem musely zrušit již nařízené jednání den před jeho konáním a veřejně se ztrapnit směšným a neudržitelným odůvodněním svého věcně diletantského usnesení.

§  Rozklad tohoto usnesení, podaný jim dne 6.4., je natolik vytočil, že prostě žádaly odvetu vůči autorovi rozkladu, a protože na něj samy nemohly dosáhnout, požádaly o totéž Steinera.

§  Steiner jim rád vyhověl a udělil – vysokou a zcela neodůvodnitelnou - pokutu za půl roku starý dopis, který nejen že žádné urážlivé výroky neobsahoval, ale který mu hlavně půl roku vůbec nevadil.

§  Tím měli všichni čtyři za to, že jejich „důstojnost“ byla zachována a opovážlivost zástupce účastníka řízení nazvat věci pravým jménem ztrestána

Ve výše popsaném jednání a konání pak spatřuji, pokud se potvrdí a prokáže, jako že jiné vysvětlení fakticky nemá, dříve uvedené trestné činy, tedy především zasahování do nezávislosti soudu, zločinné spolčení (úředních osob !!) za účelem ovlivnění vydaného rozsudku nebo rozhodnutí   - a to vše ke škodě účastníků řízení nebo jejich zástupců, tedy třetích osob, a tedy i poškozování jejich práv.

Nemluvě o skutečnosti naprosté amorálnosti, mravní ubohosti a zvrhlosti všech na věci zúčastněných, s výkonem povolání soudce naprosto neslučitelných,  protože ti si evidentně zvykli na to, že justice jim má sloužit jako zájmový klub k bezpracnému obohacování se a k vyřizování si účtů s ostatní společností a nepohodlnými jedinci, kterým se to nebude líbit, případně kteří si dovolili požadovat zákonný postup v dokazování a rozsudky na základě důkazního řízení.

V provádění šetření především navrhuji, aby byli všichni čtyři podezřelí k věci vyslechnuti, a to zejména ohledně skutečností, zda se navzájem znají, případně odkdy, jak dlouho a hlavně, kdy spolu mluvili naposledy a o čem.

Následně doporučuji  vyžádat si výpisy z jejich telefonních hovorů, a to jak mobilních operátorů, tak také pevných linek z kanceláří obou soudů (Městského v Praze i OS P – 6) – a zjištěné skutečnosti vzájemně konfrontovat s podezřelými, i mezi sebou navzájem.

Po zajištění důkazů k výše popsanému jednání navrhuji těm, u kterých se to prokáže, sdělit obvinění a zahájit trestní stíhání.

O výsledku šetření a přijatých opatřeních si přeji být informován v zákonných lhůtách na níže uvedenou adresu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ing. Jiří Fiala 

 

_________________

_________________

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3252-co-dela-justice-v-dobe-koronavirove 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3051-pms-a-soud 

 

 

__________________

__________________

 Postoupení OSZ P - 10: 

 

 Už vidím, jak státní zástupkyně z OSZ P - 10, které denně chodí ke Steinerovu soudu a Steiner rozhoduje jejich kauzy, začnou vyšetřovat samotného Steinera, natož členky odvolacího senátu... 

A čí je to odpovědnost - že OSZ P - 10 automaticky nevyloučil ? 

No přece :  VSZ - a Lenky Bradáčové, koho jiného !! Věděli - a přesto konali, jak konali... 

Tedy bezcílně, do ztracena, tak, aby se nikdy nic nevyšetřilo... Jak je jejich obecným zvykem. Alespoň pokud jde o justici samotnou - a její masovou trestnou činnost. 

 

 

____________________

____________________