ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Návrh reformy justice

v Praze, 14.12.08

Strana zdravého rozumu, za kterou náš předseda už 2x kandidoval ve volbách, jej požádala, aby zpracoval návrh volebního programu strany v oblasti justice.

Pan Fiala tak učinil, a protože máme za to, že naše stránky čte celá řada lidí, kteří toho o justici ví hodně, předkládáme tento návrh i našim čtenůřům k diskusi. Vaše rozumně míněné podněty jsou pru nás jistě cenným přínosem.

Mgr. Petr Hannig - zakladatel a předseda Strany zdravého rozumu
                    NÁVRHY K REFORMĚ JUSTICE

Návrh

Základním problémem současné justice je nízká právní, morální a všeobecně kulturní úroveň soudců a zejména pak pocity jejich beztrestnosti a to, že nijak neručí za výsledky své práce.

To je potřeba změnit především.

Problémem je také to, že se jednotlivé orgány programově kryjí, a tak není možno se domoci nápravy. Alespoň u nás. T.j. soudce prvního stupně vydá špatné rozhodnutí – a všichni ostatní to po něm už jenom kopírují, až po ústavní soud.

Zjevným problémem je následkem toho i to, že i když už je naprosto zjevné, že se stala chyba, je obrovská nechuť ji opravit, protože by se mohlo zpětně zkoumat, kdo ji zavinil a kdo nahradí vzniklou škodu.

Pro začátek by se dalo vyjít z případů, kdy je nesporné, že došlo ke kardinálním přehmatům – a ty jsou jasné zejména z mezinárodních rozsudků.

Je-li vydán nadnárodním soudem pro ČR odsuzující rozsudek – což znamená, že v závažné věci došlo k hrubému porušení základních lidských práv, jinak by se případem nadnárodní soud vůbec nezabýval (tj. žalobci, občanu ČR nebo i cizinci, který se účastnil vnitrostátního soudního řízení, je mezinárodním soudem dáno zcela nebo částečně zapravdu), pak je nutno přijmout tato opatření :

-         Všichni soudci, kteří se na vyřizování případu podíleli, budou dočasně (do vyhodnocení případu) postaveni mimo službu s 50% platem.

-         Platnost všech ve věci vydaných rozsudků je až do dalšího rozhodnutí 

-         Předseda místně příslušného krajského soudu ustanoví tým a termín, do kterého tento tým provede revizi případu podle instrukcí mezinárodního soudu.

-         Po provedení revize se zjistí, jak velká škoda byla žalobci způsobena, a to škoda hmotná a škoda morální a tato škoda se ocení. Způsobem, který žalobce odsouhlasí. Neodsouhlasí-li žalobce výši škody, rozhodne o výši škody zvláštní komise sestavená z občanů prokazatelně poškozených justicí.

-          

o       Soudci 1. stupně, kteří případ vyřizovali, 50% škody

o       Soudci 2. stupně, kteří případ vyřizovali, 30% škody.

o       Soudci nejvyššího a ústavního soudu po 10%, nebylo-li podáno dovolání (např. opatrovnické kauzy), pak 20% hradí soudci ústavního soudu.

-         Po úhradě škod rozhodne opět zvláštní komise sestavená z občanů poškozených justicí, zda soudci (a kteří), co případ vyřizovali, zůstanou soudci anebo budou zbaveni funkce.

-         Opakované projednávání soudce před touto zvláštní komisí je důvodem pro zbavení funkce vždy.  

Trestní kauzy :

           

-         všichni státní zástupci, kteří se na případu podíleli, budou neprodleně zbaveni funkce

-         Bylo-li stíhání občana vedeno vazebně, pak bude neprodleně zbaven funkce i soudce, který rozhodl o vzetí občana do vazby. 

-         Občanovi bude v takovém případě okamžitě a bez soudního vymáhání zaplaceno odškodné ve výši ceny, kterou by si za takové řízení účtovala renomovaná advokátní kancelář . Výše škody bude následně rozpočtena na státní zástupce, kteří případ vyřizovali (případně soudce, který rozhodl o vzetí do vazby – ten by platil 80% náhrady).

-         Za každý bezdůvodný den vazby se občanovi – na náklady soudce, který ho do vazby vzal – vyplatí jednorázové odškodné ve výši 3 tisíce korun (nebo ekvivalent v Eurech). Tím je odškodněno morální zadostiučinění, nikoliv případná faktická škoda, která uvězněním mohla vzniknout. 

-         Soudce nebo státní zástupce, kteří se podíleli na vazebním stíhání občana, který byl následně zcela zproštěn obžaloby, anebo bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že důvody vazby nikdy neexistovaly, budou neprodleně zbaveni funkcí, zaplatí občanovi náhradu vzniklé škody a budou sami postaveni před soud pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele.

-         Stejně tak bude neprodleně zbaven funkce soudce, který :

o       Nařídí v trestní věci hlavní líčení na základě zmatečné nebo nedostatečně podložené obžaloby.

o       Prokazatelně nectí presumpci neviny obžalovaného.

o       Vede jednostranně důkazní řízení tak, aby obžalovanému byla znemožněna účinná obhajoba nebo nepřihlíží k výsledkům důkazního řízení.

o       Nedostatečně objasní příčiny, které občana ke spáchání údajného trestného činu vedly.  

Kárná řízení a kárné senáty

           

           

-           

-           

-           

Podnět ke kárnému řízení se podává kárnému senátu. Ten je sestaven z :

o       1 soudce nejvyššího nebo ústavního soudu

o       1 člověka s právním vzděláním, který nevykonává právní praxi

o       1 advokáta, těšícího se dobré pověsti

o       3 občanů prokazatelně poškozených justicí, těšících se dobré pověsti

o       1 zástupce občanského sdružení trvale sledujícího práci justice

Všichni členové kárného senátu mají stejná práva a povinnosti a při hlasování o vině a výši trestu musí být zachována rovnost hlasů.

Školení a doškolování soudců

           

Soudce je povinen se účastnit všech školení a seminářů, na která je pozván ministerstvem spravedlnosti či jiným pověřeným svolavatelem.

Bezdůvodné odmítnutí účasti na vzdělávání je důvodem k ukončení působení soudce.

 

Oblast legislativní

            zavést trestný čin překrucování práva

Tyto kapitoly lze považovat za nejdůležitější. Budou-li provedeny podle návrhu, justice se změní během jediného roku k nepoznání a ostatní úpravy už buďto vyplynou z kontextu, anebo vůbec nebudou nutné. 

                                

_______________________________________

Vážený pane ing.Fialo


podněty k reformě justice jsou moc dobře zpracované a reforma v tomto duchu by stavu České justice jenom prospěla.

Na to, že si královsky platíme jeden z největších počtů soudců na počet obyvatel  a tato kasta má i jiné vyhody oproti běžným občanům, jako 13.plat, či 100% nemocenská a pod., tak služby nestojí za nic, zákony se nectí a domahatelnost práva pro běžného občana je minimální.

Zdraví Lubomír Langhammer

_____________________________________

Reforma justice navržená K 213 a  publikovaná na internetových stránkách  K 213 je v podstatě obsah zákonů, které  takto fungují  leta v řadě  vyspělých zemí. Dodat lze, že  za škody způsobené občanovi státem nebo justicí nejen musí nést stát odpovědnost a tu vymáhat od osoby, jež pochybila, nýbrž že krom možného odvolání z funkce, povinnosti náhrady škody a finančních sankcí, pokud je chybné rozhodnutí resp. rozsudek výsledkem úmyslného trestného činu  soudce, prokurátora nebo státního úředníka, je tento volán před trestní odpovědnost.

Překrucování práva, jehož objektivní stránkou je úmyslná, svévolná dezinterpretace skutečnosti tak, aby zákon bylo lze použít v neprospěch občana, který není ničím vinen, je trestným činem se sazbami  nepodmíněných trestů do výše až 5 let.

 Systematická opakovaná činnost soudce nebo prokurátora, pokud ovšem k ní dojde (ve vyspělých státech většinou ani na takový případ pamatováno není, neboť právní soustavy disponují takovými prostředky, které vylučují, aby takový stav nastal), pak nastupují paragrafy  z oblasti trestných činů proti státu, případně teroru proti obyvatelstvu, s mnohem většími sazbami.

Krom překrucování práva ještě právní systémy rozlišují definice trestných činů poskytování vzájemných výhod - dále zvláštní ustanovení k aplikaci zákonů směřujících proti korupci, a dále zákony chránící občany proti vyzrazení skutečnosti druhé straně (čili v případě, kdy je soudce "spřažem" s druhou stranou nějakého sporu). Všechny takové skutkové podstaty naplňují trestné činy soudců, státních zástupců či vysokých státních úředníků.


Soudce nebo prokurátor popř . vysoký státní úředník, kteří se dopustí trestného činu, podléhají na neomezenou dobu zákazu činnosti, anebo přinejmenším značnému omezení v činnosti - a to nejen v praxi soudce, státního úředníka, nýbrž i v advokacii.


Dále má smysl ustavit zvláštní soud,  a zvláštní státní zastupitelství, pověřené výlučně řešením trestných činů soudců, prokurátorů a vysokých státních púředníků. Jeho odůvodněnost přinejmenším na několik let je dána potřebou obsadit takové funkce osobami jak náležité kvalifikace, tak i morálních předpokladů, tak především - naprosté neexistence jakéhokoliv bližšího vztahu k vyšetřovaným nebo souzeným příslušníkům justice, třeba zajistit nezávistlost.      
  
V otázce této reformy se ukazuje za jednu  z nejhorších skutečností ta, že vláda České republiky odmítla podepsat mezinárodní konvenci o odpovědnosti soudců,

 

Je to důkaz nevůle vedení státu tuto situaci řešit

 

Dále představitelé České republiky na mezinárodních fórech předstírají existenci takových zákonů anebo případně predstírající neexistující vůli je zavést. Tím se stát staví objektivně jako nepřítel slušných  lidí této země.

 

Takový stát směřuje takovým jednáním proti zájmu i vlastního národa. Takový stát si pak následkem toho zákonitě zaslouží jen opovržení slušných občanů a jejich obrana proti takovému státu i s účastí mezinárodnách orgánů je opodstatněná. 

 

Pokud tento stát bude nadále nejen ignorovat občany, ale vystupovat proti nim z mocenských pozic všemi formami šikany a útlaku krytého překrucováním práva, patří na mezinárodní pranýř podobně, jako se na něj dostalo v roce 2008 Bulharsko, kterému EU uložila nápravu situace a omezila hospodářskou pomoc do té doby, než upřímně změní  situaci, na kterou bylo poukazováno.

 

Vláda České republily buď bude jednat s občany a zasadí se o nápravu, jinak máme právo udělat vše, aby pravda vyšla najevo i před mezinárodním fórem, není-li možné udělat pořádek ve své vlasti, nebo´t taková země  hrozí nebezpečím, že se v ní upevní již přítomná základna organizovaního zločinu, směřujícího proti občanům jiných zemí. I to je věcí naší obecné odpovědnosti, jestliže svými činy stát prokáže její  odmítání,

Srdečně zdraví
Vladimír Kebrle

______________________________

 

S návrhem se ztotožňuji a jsem připraven ho podle potřeby podpořit......FN

_______________________________

 

Vážený pane inženýre,

 

 naprosto s Vámi souhlasím, stav justice je jedna velká katastrofa - ostatně jako třeba
práce policie či ministra vnitra.K těm soudům bych ještě dodal případy, které se stávají velmi často a sice
rozhodnutí o vazbě ! Policie někdy maká, to se musí uznat, a chytne zločince,ale prokurátor na toho zločince
neuvalí vazbu. Mnohdy jde o závažné zločiny. Zločinec samozřejmě poté upláchne a je vymalováno.

Za to by
měli konkrétní lidé nést taky zodpovědnost. Třeba i srážkou ze mzdy ! Uznání omylu to máte taky naprostou pravdu.
Tady bych uvedl kauzu Kajínek ! K.U. Hezký den

Odpověď : O tom samozřejmě dobře vím. Za to na mě, když zajdu na soud, uvalí vazbu okamžitě a i kdyby na Pankráci měli propustit nějakého vraha, tak pro mě tam místo bude vždycky.Právě proto s tím děláme, co se dá. Vaší podpory si velmi vážím. Srdečně zdraví
Ing. Jiří Fiala

__________________________


Ještě mě napadá dál:

"Stejně tak bude neprodleně zbaven funkce soudce, který :

o       Nařídí v trestní věci hlavní líčení na základě zmatečné nebo nedostatečně podložené obžaloby.

o       Prokazatelně nectí presumpci neviny obžalovaného.

o       Nedostatečně objasní příčiny, které občana ke spáchání údajného trestného činu vedly. 

 

Když vezmeme tyto oprávněné požadavky do důsledku, pojednávají v podstatě o skutkové podstatě, která - pokud ji SZ  soudce naplnil - zakládá trestný čin křivého obvinění.
Trestného činu křivého obvinění se  dopustí ten, kdo jiného (lživě) obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání (též tím, že opomine odvolat obvinění, které se dodatečně projeví jako liché). Může se tak stát ústně, písemně, podstrčením ukradené věci aj. Anebo také tím, že soudce si je vědom, že obvinění je lživé a za účelem mu nezabránit,  vede jednostranně důkazní řízení tak, aby obžalovanému byla znemožněna účinná obhajoba nebo nepřihlíží k výsledkům důkazního řízení.
Křivé obvinění patří mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  a pokud jen naplní veřejný činitel, kterým soudce i SZ je, pak se současně dopouští zneužití pravomoci veřejného činitele    .

Zákony,  chránící soudce před trestním stíháním za trestné činy, včetně ustanovení, že se soudním stíháním soudce nebo SZ musí souhlasit prezident republiky, vážným způsobem porušuje samotnou Ústavu ČR, v níž mají všichni občané rovné právo před zákonem. Současně však Ústava ČR obsahuje ustanovení o tzv. zákonné překážce. Dle této litery se prodlužuje promlčecí lhůta trestných činů a zločinů o dobu, po kterou nebylo možné je stíhat, v tomto případě po dobu, kdy byl v platnosti neústavní zákon.

Pokud ústavní soud ČR bude obhajovat bezpráví, je pak jím schválená existence zákonů směřujících proti rovnosti občanů před zákonem napadnutelná mezinárodně jako závažné porušení Charty o lidských právech, k jemímuž dodržování se ČR zavázala.  Získáme jen dostatek důvodů k podání žádosti Evropskému Soudu pro Lidská Práva  a Radě Evropy, aby na základě velké četnosti rozsudků ESLP  provedla hloubkovou inspekci  dodržování rozsudků ESLP.  Je přece dost  důkazů, že ČR  implementaci rozsudku ESLP záměrně sabotuje.

Zdraví
Vladimír Kebrle