ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Zavržený název Syndromu zavrženého rodiče

v Praze, 18.01.09

Zakladatel teorie syndromu zavrženého rodiče u nás a jeho přenositel z anglosaského světa doktor Eduard Bakalář vyjádřil plnou podporu dopisu našeho předsedy redaktorce České televize, uveřejněného na našich stránkách na následující adrese : http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1196

K celé problematice se vyjádřil v následující stati, kterou předal redakci stránek K 123 ke zveřejnění. Stať rádi zveřejňujeme a samozřejmě stojíme za názorem, že za jasným a nedvojsmyslným označením příčiny stojí také její jasné a nedvojsmyslné řešení.
ZAVRŽENÝ   

Ano, jde o syndrom zavrženého rodiče, negativní společenský jev, úzce vázaný na rozchod/ rozvod rodičů.

O syndromu zavrženého rodiče jsme se blíže dozvěděli poprvé v roce 1996, z překladu klíčové kapitoly knihy se stejnojmenným názvem (Parental Alienation Syndrome) od Richarda A. Gardnera, amerického psychiatra.

Kapitolu se stejným názvem vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jako metodický materiál pro okresní pracoviště tehdejších odborů sociální péče.

 

Publikaci jsem přivezl z Londýna, kde jsem byl na dvouměsíční stáži na pozvání Britské psychologické společnosti. Při překladatelské práci jsem uváděné nové výrazy konzultoval s významnými odborníky, prof. Z. Matějčkem, doc. Z. Dytrychem, prof. S. Kratochvílem a také s bohemisty. Shodli jsme se, že nejvhodnější překlad – vzhledem k obsahu – je syndrom zavrženého rodiče. Ten jsem později, na podnět primáře MUDr. Jiřího Švarce, lehce upravil na syndrom zavržení rodiče.

 

O syndromu zavrženého/zavržení rodiče (dále jen SZR) jsem publikoval články, např. v Psychologii dnes (opakovaně) v časopise Právo a rodina, v publikaci Rozvodová tématika a moderní psychologie. Popsal jsem SZR na mnoha přednáškách, seminářích. Ani jednou jsem se nesetkal s tím, že by výrazu někdo nerozuměl – řečeno jinými slovy, každý ihned věděl, o co jde.

Někdy v roce 2007 a 2008 jsem se setkal se zprávami a s písemnými vyjádřeními, že jde o můj špatný překlad a že anglické slovo alienation

Ano, vezmeme-li běžný anglicko-český slovník, nalezneme v něm, že slovo alienation

Podíváme-li se však do velkých slovníků, pak kromě odcizení nacházíme další významy.

Webster:  alienate – to estrange; to withdraw, as the affections, to make indifferent or averse, where love or friendship before subsisted;

 Encartaalienate to make somebody unfriendly, to cause somebody to change his or her previosly friendly or supportive attitude and become unfriendly, unsympathetic or hostile.

Oba slovníky uvádějí změnu emocí, z původně kladných (přátelství, láska) do ne- přátelských, hostilních. Programující rodič si přece přeje, aby dítě emočně zavrhlo druhého rodiče, nikoli, aby se „jen“ odcizilo. Emoční zavržení je jistější.

Na mezinárodní konferenci Parental Alienation Syndrome

Zamýšlím se, oč  První možnost

Druhá možnost

U SZR, který je opravdu škodlivým jevem pro lidi i společnost, lze i při velmi letmém pohledu poznat, kdo je převládajícím viníkem. Máme-li však v osobnosti zabudovány silné ochranitelské a vyviňovací tendence, budeme hledat cesty, jak takové provinění rozředit.

U SZR se nabízí rozšíření původní oblasti (Gardnerem pečlivě vymezené a definované) na další, které již nejsou tak patologické. V našem případě se pro samozvané ochránce „hodil“ výraz odcizení, kterým lze „přikrýt“, zamlžit, zamaskovat těžší patologii v případech zavrhování.

Nejsem stoupencem takového maskování, jsem pro přesné označení viníka a pro přesný popis jeho provinění, padni komu padni. To je ostatně podmínkou sine qua non pro účinný boj se vztahovou patologií.

Doporučuji proto užívat termín odcizený rodič v případech, kdy dochází k odcizování a odcizení, avšak bez programovaného, soustředěného úsilí jednoho rodiče, kdy k odcizení dochází spíše pomaleji, často pod vlivem situačních faktorů jako jsou časté a dlouhé služební cesty, pobyt(y) v zahraničí, dlouhodobá nemoc resp. dlouhodobé léčebné pobyty mimo domov, velmi vyhraněné, ale zcela odlišné zájmy apod.

Ku pomoci při rozlišování mezi zavrženým a odcizeným rodičem se nabízí jednoduchá úvaha: S tím, že když se rodič odcizí – z těch nebo oněch důvodů – se k soudu většinou nechodí, nevedou se letité rozhořčené spory s účastí plejády neziskových organizací, advokátů a znalců, nekonstruují se křivá obvinění ze sexuálního zneužívání, apod.

Odcizení rodiče vyřeší obvykle sám život nebo poradenský psycholog.

Důvod mého doporučení je ten, že podstata, jádro toho, s čím se tak často setkáváme u opatrovnických soudů, je výstižně vyjádřeno termíny programující, zavrhující rodič – programované dítě a zavržený rodič, nikoli odcizený. Pokud kdo nevěříte mému doporučení, projděte si The International Handbook of Parental Alienation Syndrome

 

Další argument ve prospěch mého doporučení je ten, že psychologická, psychiatrická obec a i jiní profesionálové (advokáti, pracovnice OSPOD, soudci) si na termín SZR (užívaný již od r. 1996) zvykla a že tento termín se objevuje v průběžně vydávaných publikacích.  Rozvodových jedech Terapeutická intervence u dětípostižených syndromem zavržení rodiče

 

Shrnutí celého vyjádření

Doporučuji přísné rozlišování obou diskutovaných termínů. V případech systematického emocionálního programování dítěte jedním rodičem proti rodiči druhému s cílem převrátit původně kladný vztah dítěte k rodiči ve lhostejnost nebo v nenávist užívat výhradně termínu syndrom zavržení rodiče.

Apeluji tímto zejména na nepočetnou, avšak hlasitou a ideologicky propojenou skupinku kritiků mého původního překladu. 

 

                        PhDr. Eduard Bakalář

 

 V Praze dne 1. ledna 2009.