ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Stal se Městský soud v Praze centrem mafiánských transakcí s dětmi ?

v Košíku, 15.04.06

Proč nutí pražský městský soud rodiče ke spolupráci se zločineckou organizací ?

Co vede soudkyně ke spolupráci se zločinnými strukturami Fondu ohrožujícího děti ?

Ústavní soud ČR
soudci JUDr. Vladimír Kůrka, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil
Joštova 8,
660 83  BRNO

Na vědomí : Městský soud v Praze – JUDr. Milada Veselá
  OS P – 9   JUDr. Helena Svobodová

        K č.j. III.ÚS 15/06

   
Doplnění podkladů K ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI, návrh na zrušení usnesení, návrh na vyloučení soudců Městského soudu v Praze pro zcela nedostatečné vzdělání a obecnou hloupost .      
   
Vážení soudci Ústavního soudu,

 V současnosti vydal Městský soud v  Praze několik usnesení ohledně věci dětí Fialových, na kterých lze demonstrovat (a to už asi podesáté) hlubokou neprofesionalitu tohoto soudu. Po seznámení se s komentářem k těmto usnesením Vám navrhnu přijmout nebo navrhnout příslušným orgánům některá opatření, která lze považovat za logická a jedině správná.

 V usnesení č.j. 14 Co 105/2006 ze dne 15. března 2006 potvrdil odvolací soud za předsednictví JUDr. Milady Veselé  ustanovení opatrovníka dětí, kterým má být M.č. Praha 9, a to přesto, že věděl a vědět musel, že právě tento opatrovník má na svědomí naprostou psychickou devastaci dětí, kdy nebyl – a to dlouhodobě – schopen  ochránit ani jejich nejzákladnější zájmy, tedy především právo na oba rodiče a právo na zdravý vývoj a řádnou výchovu. Hrubá pochybení tohoto opatrovníka byla přesně vyspecifikována ve zprávě dozorujících občanských sdružení ze dne 16.12. 2004, se kterou se dosud ani jeden ze soudů nijak nevypořádal a vypořádat ani není schopen. Odvolací soud se dále dokonce opírá o tzv. „znalecký posudek I lékařské fakulty UK“, který byl v průběhu řízení beze zbytku vyvrácen (a to nejen otcem, ale především samotnou praxí), který si jeho tvůrci nedokázali ani v základních bodech obhájit a jehož autoři (Pavlovský, Pavlát, Janotová a Žukov) jsou v současnosti trestně stíháni pro vystavení křivého znaleckého posudku a podvodu při vystavení faktury. 

Soudci obou stupňů soudů (tedy OS P-9 a Městského soudu v Praze) tak zjevně připomínají negramotné analfabety neschopné vzít na vědomí dokonce ani ty nejzákladnější okolnosti případu. Pokud jde o opatrovníka samotného, pak jeho „znalost případu“ spočívá v tom, že nemá ani potuchy, kam děti vlastně chodí do školy a jak tam prospívají. Ohledně jeho minulé „činnosti“ plně odkazuji na zprávu občanských sdružení ze dne 16.12. 2004.

Na tentýž vyvrácený „znalecký posudek“ se tentýž senát odvolává i v dalším usnesení č.j. 14 Co 104/2006 ze dne 15. března 2006, což opakovaně svědčí o jeho neschopnosti nastudovat si základní okolnosti případu a zohlednit je při svém rozhodování. Navíc tvrzení, že při rozhodování soudu v dubnu 2005 nebyly dány podmínky pro podjatost soudkyně Kloudové, ač tato sama tou dobou prohlašovala, že se bojí o zdraví a o život a požívala v té době policejní ochrany, je tvrzením duševně méněcenného jedince.

V usnesení č.j. 14 Co 114/2006 ze dne 21. března 2006 tentýž senát konstatuje, že ho nezajímá, že v případu dětí Fialových rozhodovala podjatá a vyloučená soudkyně a že to na platnost rozsudku údajně nemá žádný vliv.

Zde je rovněž na místě se ptát  po duševním zdraví předsedkyně senátu JUDr. Milady Veselé, která takto prokazatelně není schopna nejen základních právních, ale dokonce ani základních logických úvah. Totéž pak platí pro tvrzení, že dlouhodobá nezaměstnanost otce není údajně žádným zdůvodněním návrhu na snížení výživného. Je jistě na místě se ptát, co by podle dotyčné soudkyně takovým zdůvodněním bylo.

V usnesení č.j. 1 Nc 255/2006 ze dne 22. března 2006 odvolací senát rozhodl o nevyloučení soudkyně JUDr. Heleny Svobodové pro podjatost, neboť prý povolala justiční stráž do jednací síně až poté, co otec odmítal opustit místnost po opakovaných výzvách. Skutečnost je však taková, že justiční stráž byla přítomna jednání otce od samého začátku, a to v nemalém počtu tří osob. Odvolací senát tedy vyšel ze zcela nepravdivé informace, kterou si zřejmě sám vyrobil, aby si zdůvodnil nezdůvodnitelné. Jak tentýž senát na jiném místě uvádí, soudce je vyloučen pro podjatost, je-li důvod pochybovat o jeho nezaujatosti v případu, a to ze zákona, nikoliv až o tom rozhodne příslušný soud.  Soudkyně, která si k jednání od samého začátku bere tři justiční strážce, aniž by k tomu měla jakýkoliv – byť i sebemenší – důvod, nezaujatou jistě není a je proto povinností odvolacího soudu ji z případu neprodleně vyloučit.

Odvolací soud se tak jednoznačně zpronevěřil svému poslání, když podjatou soudkyni Svobodovou  z projednávání případu nevyloučil. 

Za naprostý vrchol ignorance, hlouposti a nevzdělanosti soudu je pak možno bezesporu označit usnesení č.j. 14 Co 106/2006 ze dne 15. března 2006, kterým odvolací soud ustanovil dětem za opatrovníka Fond ohrožující děti, když ze spisu musel dobře vědět, že jeho vedoucí, komunistická prokurátorka JUDr. Marie Vodičková, zastupovala po dva roky matku dětí a dodnes se výrazně na straně matky dětí angažuje, když jí například poskytuje mohutnou ochranku jako doprovod na soudy. Soud dále byl povinen zohlednit skutečnost, že Fond ohrožující děti JUDr. Marie Vodičkové se aktivně podílel a podílí na vytváření chronického stresu u dětí Fialových, když je natáčel při předávání otci, instruoval je, jakým způsobem mají otci klást odpor a prováděl následný dohled nad tím, zda byl tento odpor důsledně kladen. Fond ohrožující děti je smutně znám i z mnoha jiných případů, kdy se aktivně podílel na terorizování dětí, případně i na jejich únosech, přičemž hloupost a nekvalifikovanost jeho pracovnic se staly pověstnými (minimálně stejně jako hloupost a nekvalifikovanost soudkyň a soudců Městského soudu v Praze ohledně opatrovnických kauz). Fond ohrožující děti je dále prokazatelně zapleten i do ryze kriminálních aktivit s překupnictvím dětí a pokud soudkyně městského soudu nutí rodiče s touto zločinnou organizací spolupracovat, je jistě na místě se ptát, zda sám Městský soud v Praze není centrem organizovaného zločinu a nekalého překupnictví s dětmi.

Ústavnímu soudu závěrem tedy navrhuji, aby všechna výše uvedená usnesení Městského soudu v Praze ( 14 Co 104/2006, 14 Co 105/2006, 14 Co 106/2006, 14 Co 114/2006 a 1 Nc 255/2006)    v rámci vyřizování ústavní stížnosti č.j. III ÚS 15/06 jako zcela nekvalifikovaná, nepodložená a částečně nezákonná   z r u š i l .

 


Současně  - vzhledem ke skutečnosti, že Městský soud v Praze opakovaně předvádí, že žádné soudce kvalifikované pro opatrovnické kauzy nemá a dokonce že jeho soudci nejsou ani schopni si nastudovat základní údaje ze spisu, natož pak je zohlednit (viz rozhodnutí o zastupování dětí  Fondem ohrožujícím děti)  - pak navrhuji Ústavnímu soudu  - aby rozhodl nejen o vyloučení senátu JUDr. Milady Veselé, ale také o   v y l o u č e n í   všech soudců Městského soudu v Praze ze všech kauz nezletilých dětí Fialových pro naprostou nekvalifikovanost, diletantství, jakož i obecně prokazatelnou hloupost a neschopnost základních logických úvah, neboť zkušenost s dvanácti z nich lze považovat za dostatečně reprezentativní a zevšeobecnitelnou, stejně jako lze za nezpochybnitelné považovat „výsledky“ jejich činnosti, tedy zmrzačení obou dětí.  

 

        Ing. Jiří Fiala
          stěžovatel

 


Příl.:  -    Usnesení č.j. 14 Co 104/2006 ze dne 15. března 2006
- Usnesení č.j. 14 Co 105/2006 ze dne 15. března 2006
- Usnesení č.j. 14 Co 106/2006 ze dne 15. března 2006
- Usnesení č.j. 14 Co 114/2006 ze dne 21. března 2006
- Usnesení č.j. 1 Nc 255/2006   ze dne 22. března 2006 
- Zpráva občanských sdružení o činnosti OPD P-9 ze dne 16.12. 2004