ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Pozor, aby někoho nepokousala !!

v Košíku, 06.01.10

Včerejší jednání u OS pro P-4, ve kterém otce zastupovalo K 213, bylo napínavé od první minuty. Vlastně ještě  i dříve, než  vůbec začalo. Advokátka matky totiž při pouhém spatření pana Fialy dostávala nekontrolované záchvaty zuřivosti, které si vybíjela i v bufetu před početnou veřejností.Na druhé straně otec u soudu převzal poměrně pokrokové předběžné opatření, které dítě svěřuje do střídavé péče obou rodičů, a to navzdory tomu, že matka se - po instrukcích advokátky - snažila zmařit každou dohodu, kterou kdy otec nabízel nebo se nažil docílit. O dohodě rodičů tudíž nemohlo být ani řeči, přesto soudkyně Jana Veselá rozhodla ve prospěch střídavé péče.

Stížnost na advokátku Rosenovou, ale i na pokrokovou soudkyni Veselou, přebíráme v plném znění :
_______________________________

ČAK – kontrolní odbor

STÍŽNOST NA CHOVÁNÍ ADVOKÁTA

Podávám tímto stížnost na chování advokátky JUDr. Hany Rosenové

Nejprve mne tato paní, kterou jsem předtím vůbec neznal, napadla už v bufetu, kde jsem seděl se svým zmocnitelem a jeho kolegou v klidu u stolku a popíjel kávu. Přiběhla k našemu stolku a začala křičet, že mne dneska nechá vyvést z jednací síně – což vzbudilo úžas nejen můj, ale i v bufetu přítomné veřejnosti, která se po ní otáčela, jestli je ta paní zcela v pořádku.

Pravomoci soudkyně si tato advokátka přisvojovala i po zahájení jednání v jednací síni, kde na mne křičela, že mi neudělila slovo a že prý nemohu vyrušovat – na což byla soudkyní JUDr. Janou Veselou upozorněna, že jednání vede ona (tedy soudkyně).

V průběhu jednání uváděla dále advokátka Rosenová zjevně nepravdivé údaje, a to jak o otci a jeho péči o nezletilého, tak i o mně, když například tvrdila, že mne zná z četných jednání, ačkoliv já si vůbec nevybavuji, že bych tu paní kdy viděl.

Žádám proto ČAK, aby advokátku Rosenovou vyzval k doložení jejích tvrzení, tedy zejména k uvedení čísel jednacích a účastníků řízení, z nichž mne údajně zná, a pokud toho nebude schopna, aby z toho vyvodil důsledky jako z vědomého klamání soudu.

Dále se tato paní po jednání hrubě chovala i k přítomné veřejnosti, kdy do ní schválně vrážela a křičela na ni, že na ni zavolá justiční stráž (ačkoliv ji všichni jen s úžasem pozorovali, přemýšlejíce, zda je duševně v pořádku). Jeden z návštěvníků soudu dokonce vyslovil obavy, aby ta paní ještě někoho nepokousala.

Navrhuji proto ČAK, aby nechala přezkoumat duševní stav paní Rosenové, stejně jako její znalosti o tom, kdo vede soudní jednání, kdo koho a za jakých okolností může nechat vyvést z jednací síně a důkladně ji o tom poučil.

Konečně žádám ČAK o přezkoumání a sdělení, zda je pro veřejnost bezpečné, aby tato paní chodila po veřejných prostorách soudní budovy bez náhubku.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

V Košíku, na Tři krále 2010

____________________________


OS P- 4

JUDr. Jaroslava Pokorná

předsedkyně soudu K č.j. 14 Nc 476/2009


STÍŽNOST NA SOUDKYNI JUDr. Janu Veselou


Podávám tímto stížnost na soudkyni JUDr. Janu Veselou, a to vzhledem k jejímu chování při projednávání případu č.j. 14 Nc 476/2009 ze dne 5. ledna 2010.


Ačkoliv mi byla účastníkem řízení (otcem) udělena do protokolu plná moc a soudkyně nevydala usnesení o nepřipuštění mého zastoupení, přesto soudkyně odmítala tuto plnou moc respektovat, neudělovala mi slovo, a to ani když jsem se opakovaně hlásil (protistraně je udělila vždy, ač tato hrubě narušovala průběh jednání) a neumožnila mi se vyjádřit k nepravdivým údajům uváděným protistranou, které naopak bez ověření vzala za hotovou věc.


Soudkyně dále hrubě porušovala rovnost účastníků řízení, když vzhledem k vydanému předběžnému opatření poučovala výhradně otce o následcích jeho neplnění (ač nebylo žádných důkazů, ba ani indícií, že by otec v minulosti porušoval soudní rozhodnutí, či nechtěl předběžné opatření plnit) a na matku se v této souvislosti s poučením vůbec neobracela.


Neumožnění obhajoby otce tím, že jeho svobodně zvolenému zmocněnci není udělováno slovo, je hrubým porušením procesních předpisů a rovnosti stran, zaručené OSŘ - a takový postup vyvolává vůbec otázky o platnosti celého jednání (na němž jedné ze stran nebyla umožněna řádná obhajoba a prezentace svých názorů a postojů).


Nerovný přístup soudkyně byl dále dán i tím, že advokátce matky umožňovala v průběhu řízení napadat protistranu (aniž tato mohla jakkoliv reagovat) a i hrubě a opakovaně rušit jednání, kteréžto chování naplňovalo podstatu trestného činu pohrdání soudem. Stejně jako vědomé lhaní právničky matky například v tom, že prý mne údajně zná z jiných jednání, ač já si vůbec nevzpomínám, že bych tuto paní kdy byl viděl.


V souvislosti s tím žádám soud, aby vyzval advokátku matky k upřesnění a doložení jejích tvrzení, tedy zejména u kterých jednání mne potkala jako protistranu (nechť uvede čísla jednací a účastníky řízení) – a nebude-li toho schopna, nechť je její lhaní (tedy uvádění vědomě nepravdivých údajů) před soudem považováno za pohrdání soudem podle příslušného § trestního zákona.


Musím vyslovit i svoje hluboké politování nad skutečností, že soudkyně se místo na zájem dítěte a rychlé projednání případu soustředila na boj s obecným zmocněncem otce, kterého ani neznala a který hladký průběh jednání rozhodně narušovat nehodlal a nenarušoval (na rozdíl od protistrany).


Na druhé straně musím vyslovit téže soudkyni svoje uznání za vydané předběžné opatření, nařizující střídavou péči i přes rozpory rodičů, kteréžto usnesení jednak je v zájmu dítěte, jednak splňuje moderní evropské standardy v této oblasti, a tím i značně vybočuje ze zaostalých stereotypů naší justice.


V souvislosti s tím bych chtěl vyjádřit i svoje politování nad skutečností, že soudkyně, která na jedné straně vydá natolik pokrokové předběžné opatření, na straně druhé nezná nebo nerespektuje základní procesní předpisy a požadavky.


Ing. Jiří Fiala

___________________________

Super, jinak nasel sem jeji web, vyznacne:

www.rozvody.eu

fotku nikde zadnou, urcite by se to melo napravit.. :)
F

____________________________________

Fotka totiž stojí za to. Dodáme sami. Znáš to - co si tady neuděláš, to nemáš !!

redakce stránek 

____________________________________