ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Vážený pane presidente,

v Košíku, 21.07.06

vážený pan
prof. Václav Klaus
president České republiky

Vážený pane presidente,

 rozhodl jsem se Vám napsat s odvoláním se na Vaše rozhodnutí ze dne 30. května t.r. o mém propuštění z vazby.

 Možná už jste informován o rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva ze dne 18. července, kterým tento soud konstatoval, že Česká republika porušila v případě mém a mých dětí mezinárodní úmluvu o ochraně lidských práv hned ve třech bodech a že mi hrubým způsobem upřela i základní právo na rodinný život. Jedná se tedy o průlomový rozsudek, který kromě obvyklých a všeobecně přiznávaných “průtahů v řízení“ konstatuje, že česká justice 17 let po tzv. sametové revoluci nevybíravým způsobem porušuje základní lidská práva.  
Píši Vám o tom ze dvou důvodů – jednak proto, že bych rád zdůraznil to, že jste svým rozhodnutím o propuštění z vazby následné rozhodnutí mezinárodní soudní instance do značné míry předběhl a předpojal – a to v České republice jako jediný – což jistě slouží ke cti Vaší i  Vašeho úřadu a ke zvýšení jeho autority u nejširší veřejnosti, a to jak domácí, tak zejména zahraniční.

 Druhým důvodem mého dopisu pak je alarmující stav české opatrovnické justice, která ve velkém mrzačí budoucí generaci našich občanů, připravuje ji o obvykle vyspělejšího a hodnotnějšího z obou rodičů a působí jí těžké celoživotní trauma – a to vše za peníze daňových poplatníků, kteří si justici platí na daních proto, aby jim dobře sloužila a chránila jejich oprávněné zájmy a prosazovala spravedlnost. 

 Pokud bych čerstvé rozhodnutí štrasburského soudu měl stručně vyjádřit jednou větou, pak nám jasně říká : Vaše justice a způsob péče o děti zejména z rozvedených manželství jsou pro Evropu naprosto nepřijatelnými.

 Dovolte mi, abych stručně zkonstatoval, že ti, kdo za tento alarmující stav nesou plnou odpovědnost, si nadále v klidu sedí na soudech a pobírají svoje statisícové platy doslova za nic, přičemž za jejich kolektivní hloupost nakonec zaplatíme my všichni – jednak odškodným, jednak zdravím příští generace.

 Na druhé straně se vedle oficiálních – zcela nefunkčních – struktur, které neumí, neví a nechtějí,  vyvinuly (stejně jako kdysi za totality, ve které se ovšem justice stále ještě nachází) struktury neoficiální, reprezentované několika občanskými sdruženími, která naopak ví, chtějí a umí, ale chybí jim přesně to, co oficiálním strukturám přebývá  - finanční prostředky a podpora státní moci.  

 I já jsem představitelem jednoho z takových sdružení – klubu K 213 -, které se snaží o zmírnění dopadů přežilého komunistického paragrafu trestního zákona pod týmž číslem na negaci vztahů mezi rodiči a dětmi. Spolupracujeme i s dalšími sdruženími, především pak se Spravedlností dětem,  která se rovněž snaží o zamezení odcizování dětí a rodičů, podporované a prováděné současnými justičními strukturami. Máme v šuplíku řadu společensky velmi žádoucích projektů – na pomoc při začleňování propuštěných vězňů znovu do společnosti (zejména pak těch odsouzených podle § 213), na boj proti syndromu zavrženého rodiče u dětí vychovávaných v závadovém prostředí, které současná justice nedokáže ani rozeznat, natož pak situaci řešit, na zřizování a provoz neintegračních center, na školení a dovzdělání pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí a především pak soudkyň opatrovnických odborů soudů, máme ve svých řadách i několik fundovaných odborníků a na další máme spojení – chybí nám právě jen možnosti tyto projekty, tolik společensky žádoucí, spustit a rozjet.

Na druhé straně tu máme nefunkční justici, denně polykající milióny z kapes daňových poplatníků a produkující jeden zmetek za druhým – ať už je to nespravedlivě odsouzená osoba, anebo psychicky zmrzačené dítě bez rodičů.

Po posledním rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 18.7.2006 můžeme již se vší rozhodností prohlásit : Jsme to právě my, kdo reprezentuje evropskou rodinnou morálku v této zemi – ne oficiální justice, která se dosud nevyhrabala z bažin totality a ze zajetí neofeminismu.

Jistě i Vy cítíte, že není jaksi v pořádku, aby lidé,  výsledkem jejichž „práce“ je permanentní pranýřování České republiky na mezinárodní scéně, spotřebovávali miliardy z kapitol státního rozpočtu,  zatímco lidé, kteří  si navzdory všemu útlaku, perzekucím a pronásledování dodnes uchovali zdravé povědomí o evropských normách morálky a etiky a v praxi je vždy prosazovali, doslova živořili na okraji společnosti a jejich často převratné projekty i nadále ležely umrtveny v šuplících díky sjednocenému a propojenému odporu současných justičních struktur, které z nich mají oprávněný existenční strach.

Myslím si, pane presidente, že je ve Vašich silách v tomto směru mnohé změnit k lepšímu.

Současně bych  chtěl, pane presidente, formulovat a nahlas vyslovit logický a oprávněný požadavek,  abyste - s ohledem na potvrzení  hrubého porušování základních lidských práv, jakož i občanských svobod v případu mých dětí, a to potvrzení vydaného renomovanou mezinárodní soudní instancí – podniknul nezbytné kroky vedoucí k okamžitému uvolnění ze soudcovské funkce a zahájení kárného řízení se soudci, kteří se na této zvůli aktivně podíleli nebo za ni nesou nepřímou odpovědnost neplněním si povinnosti dozoru a dohledu na soud nižšího stupně. Většina z nich se přitom dopustila i velmi vážných a snadno doložitelných, dosud však záměrně nestíhaných,  trestných činů.  Jedná se o tyto osoby:

Obvodní soud pro Prahu 9 :   JUDr. Jana Tondrová, soudkyně
    JUDr. Helena Svobodová, soudkyně
    Mgr. Lenka Kloudová, soudkyně
    Mgr. Kamila Horká, soudkyně
    JUDr. Jiří Malý, místopředseda OS P-9 pro věci civilní, soudce
    JUDr. Alexandr Rudý, předseda soudu, soudce,
    vyhlášený komunistický zločinec
Městský soud v Praze : JUDr. Jan Sváček, předseda soudu

Věřím, že i tento požadavek shledáte plně oprávněným a uskutečnitelným.

S upřímným pozdravem
Ing. Jiří Fiala 
V Košíku, dne 21. VII. 2006             mluvčí K 213 a Štrasburského výboru