ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Valná hromada úspěšně proběhla

v Košíku, 08.05.07

Valná hromada K 213 je už minulostí. Potvrdila akceshopnost hnutí, zvolila orgány sdružení a dala jim dostatečný mandát a jasně určila směr budoucího vývoje. Nejen pro naše členy zveřejňujeme zápis z valné hromady.                          ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

 

 

 

ŘÁDNÉ USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY 

 

Program :            

      2) Schválení programu valné hromady ,

           schválení stanov

      3) Volba zapisovatele

      4) Volba předsedy občanského sdružení

      5) Volba mluvčích K 213  

      6) Rozhodnutí o přijetí nových členů

      7) Plán budoucí práce a jeho schválení

 

 

I.                   Presence účastníků –

 

II.                Program valné hromady sdružení  

 

III.             Zapisovatelem byl zvolen p. David Herink.

 

IV.              Předsedou občanského sdružení K 213 byl zvolen pan Ing. Jiří Fiala

 

V.                 Mluvčími byli zvoleni pánové Ing. Jiří Krám a Ing. Jiří Štefek. Současně bylo odhlasováno, že s funkcí předsedy sdružení je spojena i funkce mluvčího, a to automaticky. Další dva mluvčí vystupují jménem sdružení, jsou-li k tomu předsedou sdružení pověřeni anebo v době jeho nepřítomnosti či nedostupnosti.

 

VI.              Valná hromada tímto přijímá všechny 263 nové členy, kteří si podali řádnou přihlášku o přijetí za člena občanského sdružení K 213. Ke dni konání valné hromady tak má K 213 celkem 387 řádných členů.  

 

VII.           Valná hromada pověřuje předsedu sdružení neprodleným otevřením bankovního účtu občanského sdružení K 213. Na něj mohou členové i nečlenové skládat svoje dobrovolné příspěvky, které budou využity k financování činnosti K 213. Za pohyby na účtu zodpovídá předseda sdružení,který je vyúčtovává ve své zprávě valné hromadě.

Povinností členů sdružení a zejména pak představitelů sdružení – tedy předsedy a mluvčích – je všestranně přispívat k naplňování cílů sdružení, kterými jsou :

 

1)     Neprodlené vynětí ostudného § 213 (či jeho budoucích obdob) z trestního řádu České republiky, a to minimálně jako nezbytný předpoklad sladění českého trestního práva s evropským.

 

2)     Všestranná a všemožná pomoc těm, kteří jsou podle § 213 v současnosti perzekuováni či dokonce uvězněni.

 

3)     Monitorování stavu současné justice, zejména pak kauz, u nichž je důvod pochybovat o objektivnosti průběhu řízení či dokonce o správnosti postavení obžalovaného před soud.

 

4)     Přispívání ke zkvalitnění současného neutěšeného stavu české justice.

 

5)     Boj za skutečně nezávislou, vysoce profesionální, efektivní, vyspělou, kulturní a kultivovanou a především pak ke všem stejně spravedlivou 

 

6)     Podpora, šíření a prosazování tradiční rodinné morálky.

 

7)     V širším kontextu pak celospolečenský pokrok a zdravý vývoj společnosti.

 

V.  

 

 

Správnost zápisu potvrzuje :  David Herink

 

 

Nově zvolení představitelé sdružení K 213 :

 

 

 

 

Předseda :        Ing. Jiří Fiala, v.r.

 

 

 

 

Mluvčí : Ing. Jiří Krám v.r., Ing. Jiří Štefek v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 3. května 2007