ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Klokánek doklokánkoval

v Hradci a Košíku, 25.06.07

Vedení K 213 se rozhodlo podat návrh na odnětí pověření Klokánku k sociálně právní ochraně dětí.Krajský úřad Jihomoravského kraje

ORGÁN UDĚLUJÍCÍ POVĚŘENÍ
K SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
Žerotínovo nám. 3/5
                                   Obsahuje tři strany textu podání
601 82 BRNO           Předáno poštovní přepravou


Věc: Návrh na odnětí pověření sociálně právní ochrany dětí FOD -  zařízení Klokánek v Brně

Z pověření řádně registrovaného sdružení K213 žádáme tímto podáním příslušný orgán, který pověřil výše uvedený FOD - zařízení Klokánek v Brně, vedoucí paní Dita Pokorná (dále v textu jen Klokánek),  aby tomuto zařízení bylo odňato pověření k vykonávání sociálně právní ochrany dětí pro zvláště hrubé, dlouhodobé a opakované porušování zákona o rodině, sociálně právní ochrany dětí a mezinárodních úmluv o ochraně dětí a výkonu jejich práv.


O d ů v o d n ě n í :


Z textu  zákona o soc. právní ochraně dětí dle  §50, cit.: “ Odnětí pověření
(1) Orgán, který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření, jestliže pověřená osoba
a) nevykonává sociálně-právní ochranu v rozsahu stanoveném v pověření a za
podmínek stanovených v §49 a porušuje povinnosti vyplývající z tohoto pověření“.

Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami a pověřená osoba je povinna při kontrole spolupracovat. O provedené kontrole je sepsán protokol. Na provádění kontroly se vztahuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření je oprávněn rozhodnout o odnětí pověření, jsou-li dány důvody pro odnětí pověření.

Podle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

Podle čl. 4 Úmluvy o právech dítěte státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učiní všechna potřebná zákonodárná, správní a jiná opatření k provádění práv uznaných touto úmluvou.

Výše uvedené zařízení se nechvalně proslavilo hned mnoha závažnými porušeními výše uvedených zákonů a mezinárodních úmluv:

1. Ondřeji a Jakubovi Mauerovým, dle sdělovacích prostředků,  pracovníci Klokánku umožnili sledovat v televizi, a dalších sdělovacích prostředcích, reportáže a informace médií o jejich hrůzných zážitcích s patologickou matkou a dalšími osobami z jejího okolí. Tím se závažně podíleli na psychickém týrání a traumatizování obou nezletilých dětí a mařili policejní vyšetřování a nápravu jejich špatného stavu.

2. Zařízení Klokánek zneužívá státní dotace a dary sponzorů, pod záminkou kvalifikované péče o děti vyžadující péči, k ubytovávání a ke skrývání dospělých osob, které přivedou přátelé její privátních sponzorů. Prokazatelně se tak jedná např. o zletilou ženu přivedenou panem Patočkou, která vystupuje pod různými jmény.

3. Tím, že zařízení Klokánek bez řádného odborného vedení umožňuje dospělým osobám prapodivné sexuální orientace a nejasného stavu svého duševního zdraví (žena vystupující také pod jménem Škrlová) nekontrolovaný pohyb po Klokánku, i mimo něj, vliv na umístěné nezletilé děti svěřené v dobré víře do Klokánku dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, se Klokánek dostal do rozporu a ustanovením §49 zákona o sociálně právní ochraně dětí.

4. Klokánek delší dobu bez řádného právního důvodu omezoval možnost otce Coufala tak, jak je upraveno v zákoně o rodině a Úmluvě o právech dítěte a také Úmluvě o výkonu práv dětí. Styk dětí s otcem byl řádně upraven pravomocným soudním rozhodnutím a Klokánek prostřednictvím svých zaměstnanců tento platný rozsudek soud mařil. Nikdy a nikým nebylo prokázáno, že by otec Coufal se na týrání podílel nebo o týrání svých synů věděl. Pozdější zákaz udělený soudem na tomto protiprávním dlouhodobém jednání nemůže nic změnit a ospravedlnit. Předběžné opatření ve věci  neexistovalo!

5. U matkou týraného Ondry dlouhodobý pobyt v Klokánku a neodborný přístup zaměstnanců organizace způsobil, že po tom, co ve školním pololetí zástupci školy přezkušovaný Ondra byl řádně způsobilý pokračovat ve školní přípravě označené jako výborné, po dlouhodobém pobytu v Klokánku proti vůli otce a vystavení dlouhodobému traumatizování Klokánkem např. tím že mu bránili a omezovali kontakt se svým otcem, není zřejmé, dle sdělovacích prostředků a odborníků, jestli bude moci Ondra navštěvovat řádně druhou třídu nebo opakovat z podílu na zanedbání školní výuky pracovníky Klokánku první třídu! Toto zanedbání Klokánkem po týrání matkou je stejně závadné.

6. Porušování ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí způsobilo, že pracovníci Klokánku vymývají dětem mozek a negativním způsobem ovlivňují myšlení dětí tak, že je porušováno právo dětí být vychován rodičem, který se vůči nim ničeho negativního nedopustil, cit. z článku Oba bratři zůstanou zatím v Klokánku z deníku Právo ze dne 26.6.2007: “(pracovníci Klokánku) ... v pátek sdělili, že si chlapci návštěvu nikoho z příbuzných nevyžadují a o rodičích prý nemluví.“ že nemluví o matce tyrance je pochopitelné a zcela logické, opak by byl patologickým projevem. Ovšem existující a vytvořená situace, že tito státem podporovaní profesionálové protiprávně manipulují nezl. děti proti vlastnímu otci je zvláště nebezpečným důkazem a závažným zneužitím uděleného pověření, že tento Klokánek si pouze zajišťuje pro sebe ekonomicky zajímavé zakázky místo toho, aby předním hlediskem v jeho práci byl zájem dítěte místo zájmů ekonomických Klokánka zaplnit své zařízení i třeba osobami dospělými. K tomu pouze uvádíme, že děti také spontánně nemluví o škole a nevyžadují návštěvu školy a i přesto jsou nuceny proti své vlastní interpretované vůli školu navštěvovat a školní povinnosti řádně plnit a je toto uznaným veřejným zájmem. Stejným veřejným zájmem je mezinárodnímu úmluvami deklarované právo dětí stýkat se se svým otcem a být v jeho vlivu. Výše uvedený citát z tisku dokládá, že Klokánek v rámci své činnosti porušuje platné zákony a podílí se tak na velmi závažném porušování práv dětí. 
   
V § 60 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je uvedeno, že se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, v § 18 odst. 2 praví, že řízení je zahájeno dnem, kdy návrh účastníka řízení došel správnímu orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. Pokud jde o lhůty pro rozhodnutí, v § 49 správní řád uvádí, že v jednoduchých věcech lze rozhodnout bezodkladně, v ostatních případech ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. Jestliže tyto lhůty nemůže úřad dodržet, je povinen o tom účastníka řízení informovat a uvést důvody.  Ve stanovisku, které ve věci výchovných opatření vydalo pod č. 24/1998 MPSV, se uvádí, že není přípustné návrh na zahájení správního řízení vyřídit jinak než vydáním správního rozhodnutí. Dále se v něm uvádí, že je nutno vydávat správní rozhodnutí i o tom, že se návrhu nevyhovuje, a to z důvodu možnosti zákonné obrany účastníka řízení. Podaný návrh na odebrání pověření k výkonu výše uvedené činnosti Klokánku je řádně odůvodněný.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhovatelé vyvozuji, že Klokánek v Brně s dosavadní organizační strukturou a personálním obsazením prakticky výhradně ženského pohlaví není schopen řádně vykonávat sociálně právní ochranu dětí bez diskriminace ani po stránce organizační, ani odborné, či osobnostní a stávající postup vede k poškozování dětí Mauerových a k narušování mravní výchovy i dalších nezletilých dětí umístěních z moci úřední a bez možnost jiné obrany v Klokánku, neboť jsou také v moci osob, které se vydávají za nezletilé děti a Klokánek sám se tomuto jevu nedokázal sám aktivně a účinně bránit, což je prokázané. Nelze vyloučit, že se z ekonomických důvodů jedná naopak o záměr.

Navrhujeme tedy, v souladu s platným zákonem, aby tomuto zařízení Klokánek, organizaci zřízené FOD, pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí, bylo udělené pověření k sociálně právní ochraně dětí odejmuto, a to bezodkladně, pro velmi závažné a dlouhodobé porušování zákonů a mezinárodních úmluv, jak bylo v praxi dlouhodobě prováděno, je výše v textu uvedeno a vlastní činností Klokánku vůči dětem Mauerovým  prokázáno! 
Soulad postupu Klokánku ze zákonem totiž nedokázala vedoucí Klokánku obhájit ani ve svých častých vystoupeních pro sdělovací prostředky a od jednání svých podřízených se nedistancovala. Dále požadujeme, aby bylo dětem Mauerovým určeno takové zařízení pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, které by kvalifikovaně podle procesních práv dětí a bez diskriminace dle pohlaví, uznaných mezinárodní úmluvou, zajistil těmto dětem všechna zákonná a ústavní práva. Dále je nezbytné aby o tato nově určené zařízení svým odborným zastoupením usilovalo o nápravu a nepokračovalo v prohlubování krizové situace, ve které se děti nacházejí a kdy jim je protiústavně bráněno v kontaktu s otcem i prarodiči za strany otce.
 
Za vyřízení podnětu v celém rozsahu bezodkladně v zájmu dětí a informování o tom, jak bylo s tímto podáním naloženo, tímto děkuje K213.

Za občanské sdružení K 213 jeho mluvčí

 

Ing.Jiří Fiala           Ing.Jiří Krám                     Ing.Jiří Štefek

V Hradci Králové, dne 26.června 2007