ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Pan náměstek Král dostal dopis tohoto znění :

v Košíku, 20.11.07

Protože mi řada z vás napsala, ať si text dopisu panu náměstku Královi nenechával pro sebe, můžete si nyní počíst i vy.
vážený pan

JUDr. Vladimír Král,

1.náměstek ministra spravedlnosti

 

 

 

Vážený pane 1. náměstku ministra,

 

           

 

 

 

1)      Revize případu dětí Fialových – ESLP vydal dne 18. července 2006 rozhodnutí ve věci mé stížnosti na vyřizování případu dětí Fialových č.j.  

 

 

 

Domnívám se, že jediným správným způsobem revize je zkonstatování, že v r. 2001, resp. 2003 došlo k nesprávnému úřednímu rozhodnutí, když byl zamítnut můj odůvodněný návrh na změnu výchovy, přičemž celý sled dalších – tragických – událostí je v příčinné souvislosti s tímto nesprávným úředním rozhodnutím, tedy že by k nim nikdy nedošlo, pokud by bylo tehdy rozhodnuto správně a v souladu se Zákonem o rodině.

 

 

 

2)      Dále bych chtěl zkonstatovat svůj návrh, který měl zaznít v diskusi na žofínské konferenci, a sice nutnost provázání mezinárodních rozsudků (zejména ESLP) s vnitrostátním justičním systémem, která v současnosti prakticky neexistuje, ač ČR patří pod jurisdikci ESLP již asi 15 let. Domnívám se, že je zapotřebí vytvořit jasný a přehledný manuál, jak postupovat, byl-li Štrasburkem vydán pro ČR odsuzující rozsudek.

 

 

 

Jestliže revize případů patří do kompetence předsedů krajských soudů, mám za to, že jednou z jejich povinností by mělo být sledování činnosti ESLP se zaměřením na rozsudky vydávané ve věci žalob proti ČR. Jakmile je štrasburským soudem vydán vůči ČR odsuzující rozsudek, měl by se každý předseda krajského soudu přesvědčit, netýká-li se věc případu spadajícího do jeho místní příslušnosti. Pokud ano, pak je to on, kdo je povinen stanovit závazný další postup a domnívám se, že by zejména měl :

- Určit senát, který provede revizi případu.

- Určit termín, do kterého se tak nejpozději stane.

Reakce soudců, že rozsudkům ve francouzštině nerozumějí a že pro ně nejsou závazné (viz OS Nymburk, JUDr. Krejčík), by měly být důvodem k zahájení kárného řízení vůči takovému soudci.

Tím se dostávám k dalšímu důležitému bodu, a tím jsou dopady rozhodnutí ESLP na soudce, kteří případ vyřizovali. Vůči těmto soudcům by měla být bez zbytečných odkladů vyvozena odpovědnost faktická a finanční. Finanční – samozřejmě povinnost nahradit (v regresním řízení) státu škodu vzniklou povinností vyplatit spravedlivé zadostiučinění poškozenému. Faktická – důvod k zahájení kárného řízení, neboť i když má soudce právo na svůj právní názor, nelze přehlédnout, že jeho „právní názory“ vedly k mezinárodnímu odsuzujícímu rozsudku a že jsou tudíž pro Evropu nepřijatelné.

 

 

 

V této souvislosti na Vás, pane náměstku, znovu apeluji, abyste se podíval do případu dětí Fialových, jakým způsobem ho vyřizovaly zejména soudkyně Tondrová a Kloudová z OS P-9 a navrhnul jim- aspoň dodatečně -  

 

 

 

Nedovedu si představit, že by tyto soudkyně měly ještě někdy mít příležitost soudit případ kohokoliv jiného a znovu zneužívat svých pravomocí k ničení dětství nevinných dětí. Bohužel, takovou skutečnost nelze na Praze 9 vyloučit a nebude to lze vyloučit, dokud tam tyto osoby budou soudit. 

 

 

 

3)      V tomhle bodě bych Vám rád odpověděl na Váš příspěvek přednesený na žofínské konferenci. Hovořil jste o kárných senátech a o tom, že by se zastoupení v nich mělo rozšířit např. o právníky, kteří nejsou soudci. Chci vám navrhnout, aby se tyto senáty rozšířily ještě o zástupce poškozených – pokud se kárné provinění týká konkrétních osob – neboť oni by jistě měli mít právo se k otázkám viny a přiměřenosti trestu moci vyjádřit. 

 

 

 

Dále jste hovořil o tom, že by důvodem kárného řízení měl být i zjevný exces. Nedomníváte se, že bezcenný znalecký posudek za 170 tisíc takovým excesem je ?

 

 

 

Pro Vaši práci na trestním zákoníku bych rád připomněl i smysl sdružení, jehož jsem v současnosti předsedou, a sice odstranění § 213

 

 

 

4)      Jako poslední bod bych se Vám, pane náměstku, chtěl zmínit o vlastní – čerstvé – zkušenosti s exekutory, abych byl konkrétní, tak s exekučním úřadem pro Prahu 2, konkrétně exekutorským kandidátem JUDr. Janem Fendrychem. Pan ministr hovořil o tom, že si exekutoři vysloužili neprávem pověst loupeživých rytířů, bohužel, musím říct, že plným právem a současně bych se dotázal, jakým přípravným řízením či psychologickými testy asi prochází, když je možné, co jsem na vlastní oči viděl ve svém vlastním domě.

 

 

 

Pominu, jaký byl exekuční titul, že to nebylo kupodivu dlužné výživné, ale náklady řízení protistrany, advokáta Janáka, který za to, že vypracoval zjevně neplatnou smlouvu, kterou mě poškodil o zhruba 180 tisíc korun, byl městským soudem odměněn nejen zamítavým rozsudkem, ale ještě i náklady řízení, které podle něho – za to, že přišel 2x na soud – činily 80 tisíc korun.

 

 

 

Exekutor Fendrych se mi vloupal do domu a choval se tam hůř než loupeživí rytíři, o nichž hovořil pan ministr, protože ti by šli asi hlavně po cenných věcech. Fendrych a spol. se choval jako smyslů zbavený blázen – krabice obracel dnem vzhůru, takže svoje věci včetně oblečení jsem nacházel rozházené po celém domě, památky po dětech (jako jejich výkresy či kroniky a fotky) vyházeli „exekutoři“ do smetí, ačkoliv pro to neexistoval žádný rozumný důvod, část památek po rodičích (hlavně fotografie) zmizela úplně, ukradli mi klíče od stolů a šuplat, abych se k nim nemohl dostat, zabavili mi počítač, který nebyl můj a na němž viděli inventární číslo cizí firmy, ale ve kterém byly výsledky mé práce za 4 roky, stovky adres, jmen a osobních údajů členů sdružení, zabavili mi telefon, který po mne znamenal jediné spojení se světem, ukradli mi slovníky, aby mi znemožnili jakoukoliv obživu. Jeden z nich, ozbrojený pistolí, mne neustále fyzicky napadal.

 

 

 

Odmítli mi ukázat soupis věcí a když jsem zavolal policii, urychleně nasedli do auta a ujeli před jejím příjezdem. Brzy jsem pochopil, proč. Kromě hotovosti 50 tisíc korun zmizely věci za dalších nejméně 30 tisíc, které nebyly nikde v soupisu zapsány a které si „exekutoři“ prostě pro sebe ukradli.

 

 

 

Dodnes mne mrzí, že jsem neměl nic, čím bych je postřílel, protože po vloupání do mého domu a krádeži množství věcí by mě musel nejpozději nadnárodní soud osvobodit.

 

 

 

Domnívám se, že Fendrych osobně je psychopat se silnými sklony k sadismu a pokud by takoví lidé měli dostat jakékoliv další pravomoci, tak se toho naprosto děsím.

 

Štěstí, že už nežila moje stará máma, protože tohle přepadení by určitě nepřežila. A děsím se toho, co tenhle psychopat ještě může komu napáchat a způsobit.

 

 

 

Mou stížnost v této věci na MSP řeší – pokud vím – slečna Mgr. Martina Charamzová.

 

 

 

Věřím, pane náměstku, že alespoň některé podněty využijete ve své činnosti a pokud se přesvědčíte o stavu problémů, které Vám popisuji, budu Vám velmi vděčen.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košíku, dne 21. listopadu 2007