ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Kárné řízení

v Košík, 13.10.05

Vážená paní doktorko,
 
           Možná budete při svém právním vzdělání překvapena, ale hodnotit věrohodnost svědecké výpovědi přísluší soudu pouze v souvislosti s probíhajícím důkazním řízením, pokud je však nesporné, že se dotyčná osoba dopustila trestného činu křivé svědecké výpovědi, pak to přísluší státnímu zastupitelství – a to nikoliv hodnotit, jak byste se mohla opět mylně domnívat, nýbrž podat obžalobu. Z kontextu vyplývá, že jste se nijak neobtěžovala vyžádat si záznam výpovědi Kloudové na OS P-7 či ho dokonce porovnat s výpověďmi ostatních svědků, takže nejste schopna ani toho, co běžně dokáže prvňáček poté, co mu učitel vysvětlil, co a jak má dělat.
 
            Ohledně toho, co uznal nebo neuznal Váš odbor odškodňování, bych se rovněž nešířil, neboť to jednak s věcí kárného řízení Kloudové nijak nesouvisí, jednak je zjevné, že tenhle odbor neuznává nikdy nic, ani kdyby to bylo zřejmé i malému dítěti (viz odškodnění za nezákonnou vazbu).
 
            Odvolávat se na rozhodnutí odvolacího soudu je ještě směšnější nežli odvolání se na odbory ministerstva, neboť jednak odvolací městský soud je dávno podjatý od sklepa až na půdu (viz pravidelná účast justiční stráže na civilních řízeních, jichž jsem účastníkem, ač pro to není žádný důvod a jiných civilních řízení se justiční stráž neúčastní), jednak senát v čele s JUDr. Veselkou byl tak hloupý, že ač se odvolával na znalecké posudky (mimochodem v průběhu řízení zcela vyvrácené), rozhodl nakonec v přímém rozporu k nim.  
 
            Vzhledem k Vašemu postupu v případě soudkyně Kloudové, jejíž prokazatelná kriminální činnost zůstává bez zájmu Vašeho ministerstva, a to v příkrém rozporu k četným prohlášením ministra spravedlnosti, jsem si pro Vás připravil prohlášení pro media (viz příloha), které věci uvede na pravou míru a které žádám, abyste předložila ministru spravedlnosti k podpisu spolu s Vaší odpovědí ze dne 11.10. 2005.
 
            O předložení přiloženého prohlášení pro media, jakož i o jeho schválení ministrem Němcem, si přeji být informován.
 
                       
                                                                                              Ing. Jiří Fiala
 
V Košíku, dne 14. října 2005
Příloha :
 
 
 
 
 P R O H L Á Š E N Í  MSP pro tisk
 
Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec
 
 Kárné pravomoci, které ministr spravedlnosti má, je nutno chápat jako ryze formální, a ministerstvo se nebude bránit jejich úplnému zrušení v brzké budoucnosti, neboť mu v praxi pouze přidělávají zbytečnou práci při kamuflování rozsáhlé trestné činnosti soudců a státních zástupců. 
           
 
 
JUDr. Pavel Němec
Ministr spravedlnosti ČR