ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


V ČR vznikla alternativní justice.

v Praze, 06.04.08

Jako reakce na neschopnost, omezenost, nefunkčnost a mravní zvrácenost oficiálních státních justičních struktur, které působí státu morální rozklad uvnitř a nemalou zahraniční ostudu navenek, vzniklo v ČR sdružení nezávislých právníků, které přijalo název Alternativní justice ČR. Bude se zabývat všemi případy, kde oficiální justice českého státu zcela selhala. Jako svůj první počin provedla AJ ČR revizi případu dětí Fialových, které se oficiální justice již 2 roky od vydání odsuzujícího mezinárodního rozsudku zarputile a marně vyhýbá.

Členové AJ ČR si prozatím přejí nezveřejňovat svá jména.
            ALTERNATIVNÍ JUSTICE ČR

 Revize případu dětí Fialových, původně vedeného pod č.j. 41 P 74/2000 u OS Praha 9.

Na základě     r e v i z i   

 Podle předložených materiálů, výtahů ze spisu a osobní výpovědi otce nezletilých má AJ ČR za nezvratně prokázané následující skutečnosti

-         Matka dětí sepsala a podepsala   

-         Tato skutečnost je pro každého člověka se základním právním povědomím natolik závažnou, že sama o sobě evokuje otázku o vhodnosti výchovného prostředí u osoby, která se veřejně přiznává k podvodu jako k běžnému prostředku svého jednání za účelem dosažení stanoveného cíle.

-         Oficiální justice na tuto skutečnost nikterak nereagovala, ač to bylo její bezprostřední povinností a spolu se skutečností, že matka dětí pochází z fanatické komunistické rodiny, zatímco otec se může vykázat dlouholetou demokratickou tradicí nejen své rodiny, ale i svou vlastní, máme za splněné podmínky pro rozhodnutí o výchovném prostředí ve prospěch otce při přiměřené úpravě styku nezletilých s jejich matkou.

Sabotáže matky při předávání dětí se začaly bezprostředně projevovat ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, tedy v září r. 2000.

Matka se dostavila dne 5. 10. 2000 do Domu dětí, ač v tyto hodiny měl otec upraven styk se synem, a působila proti poklidnému styku otce se synem Martinem tak, že tento měl z toho psychickou újmu.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 5.000,- Kč.

Odůvodnění :

Důvodem uložené pokuty je pokus matky Mgr. Martiny Fialové  

Následně matka zmařila styk nezletilých dětí s otcem o víkendu 27. – 29. října 2000, kdy děti bez vědomí a svolení otce odjely na skautský výlet.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 10.000,- Kč.

Odůvodnění :

Důvodem uložené pokuty je zmaření styku ze strany matky Mgr. Martiny Fialové     

Matka dále – dle policejního zápisu – svévolně zmařila předání obou dětí na vánoční svátky, a to dne 22. prosince 2000.

            Usnesení :

Matce se ukládá pořádková pokuta ve výši 50.000,- Kč.  

           

Důvodem uložení pokuty matce Mgr. Martině Fialové je zmaření předání synů Tomáše a Martina jejich otci na vánoční svátky, a to dne 22. prosince 2000.   

Vyčerpáním tří pořádkových pokut, které zjevně nevedly k ukáznění pokutované matky a k zajištění respektování sjednané úmluvy s otcem o podílu na výchově dětí, má AJ ČR podmínky pro nařízení změny výchovy za splněné

V tomto ohledu je proto třeba nahlížet na návrh otce ze dne 29. prosince 2000 na změnu výchovy u obou nezletilých jako na návrh plně se opírající o platný   

Na základě výše uvedených poznatků dospěla AJ ČR k tomuto rozhodnutí :

            Usnesení :

Předběžné opatření nařízené Obvodním soudem pro Prahu 9 ze dne 14.2. 2001 se  

            Namísto něj se ke stejnému datu vydává následující

                                   P ř e d b ě ž n é  

1)      Nezletilý Tomáš (nar. 1.10. 1989) a nezletilý Martin (nar. 27.7. 1992) se předávají  

2)      Bydlištěm nezletilých bude nadále bydliště jejich otce na adrese Košík č. 91.

3)      Matce se upravuje styk s nezletilými Tomášem a Martinem na každý sudý víkend, a to od pátku 16 hodin do neděle 17 hodin. Místem předání a převzetí dětí bude místo jejich trvalého bydliště.

4)      Matka je povinna si oba nezletilé ve stanovený termín v místě bydliště otce převzít a otec je povinen oba nezletilé na styk s matkou řádně připravit a matce je v určený termín v místě svého bydliště  

5)      Matce se stanoví vyživovací povinnost k oběma nezletilým, a to ve výši 5.000,- Kč na nezletilého Tomáše Fialu a 3.000,- Kč na nezletilého Martina Fialu, splatné k rukám a podle dispozic otce , a to vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce.

6)      Otci soud výživné nestanoví.

Odůvodnění :

Při stanovení výše vyživovací povinnosti matce soud přihlédl zejména ke skutečnosti, že veškeré dluhy ze společného vlastnictví převzal otec a že tudíž matka kromě svých osobních potřeb nic ze společných výdajů neplatí. Otec plní svou vyživovací povinnost osobní péčí, proto se mu výživné nestanoví.

 usnesení

Rozsudek OS P-9 ze dne 25.6. 2002 s e v plném rozsahu  

Namísto něj se ke stejnému datu vydává tento

                             o z s u d e k :

1)      Nezletilý Tomáš (nar. 1.10. 1989) a nezletilý Martin (nar. 27.7. 1992) Fialovi se předávají do péče svému otci.

2)      Bydlištěm nezletilých bude nadále bydliště jejich otce na adrese Košík č. 91.

3)      Matce se upravuje styk s nezletilými Tomášem a Martinem na každý sudý víkend, a to od pátku 16 hodin do neděle 17 hodin. Místem předání a převzetí dětí bude místo jejich trvalého bydliště.

4)      Matka je povinna si oba nezletilé ve stanovený termín v místě bydliště otce převzít a otec je povinen oba nezletilé na styk s matkou řádně připravit a matce je v určený termín v místě svého bydliště 

5)      Matce se stanoví vyživovací povinnost k oběma nezletilým, a to ve  

6)      Otci soud výživné nestanoví.

Odůvodnění :

Při stanovení výše vyživovací povinnosti matce soud přihlédl zejména ke skutečnosti, že veškeré dluhy ze společného vlastnictví převzal otec a že tudíž matka kromě svých osobních potřeb nic ze společných výdajů neplatí. Otec plní svou vyživovací povinnost osobní péčí, proto se mu výživné nestanoví.

Dále :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2003     se   r u š í

Ke stejnému datu Městský soud v Praze potvrzuje, že případné odvolání matky proti rozsudku OS P-9 ze dne 25. června 2002  se    z a m í t á

Nad rámec revize AJ ČR konstatuje, že toto odvolací jednání městského soudu (dne 26. listopadu 2003) bylo poslední šancí, jak civilizovaným způsobem a bez přílišného zatížení psychiky nezletilých rozhodnout o změně výchovného prostředí  

S ohledem na události, které nastaly po vynesení rozsudku městského soudu ze dne 26. listopadu 2003, kdy otec odejel s nezletilým Tomášem na víkend, načež skončil ve vazební věznici Ruzyně za údajný únos a kdy matka prokázala slepou nenávist k otci bez ohledu na zdraví vlastních dětí, vydává OS P-9 dne 20. ledna 2004 toto

                        p ř e d b ě ž n é    

Matce se zakazuje styk s nezletilými syny Tomášem a Martinem Fialovými.

           

Matka zinscenováním trestního stíhání otce pro údajný únos syna Tomáše zapříčinila jednak společenskou dehonestaci otce před jeho synem, ale i před širokou veřejností a dále – a to zejména – způsobila staršímu synovi Tomášovi šok v důsledku celostátního pátrání, zadržení policií, dlouhého pobytu v policejních služebnách a zejména pak stresovým a zcela bezdůvodným převozem syna Tomáše v pozdních nočních hodinách na velkou vzdálenost. Bezdůvodným uvězněním otce byla způsobena nevratná společenská újma nejen otci, ale především jeho nezletilým dětem. Soud má za to, že za těchto okolností se matka nemůže nadále na výchově svých dětí podílet.

Dále :

Rozsudek OS P-9 

                                   s e  

Namísto něj se vydává následující 

                                   r o z s u d e k :

Matce se zakazuje styk s nezletilými syny Tomášem a Martinem Fialovými.

           

Matka zinscenováním trestního stíhání otce pro údajný únos syna Tomáše zapříčinila jednak společenskou dehonestaci otce před jeho synem, ale i před širokou veřejností a dále – a to zejména – způsobila staršímu synovi Tomášovi šok v důsledku celostátního pátrání, zadržení policií, dlouhého pobytu v policejních služebnách a zejména pak stresovým a zcela bezdůvodným převozem syna Tomáše v pozdních nočních hodinách na velkou vzdálenost. Bezdůvodným uvězněním otce byla způsobena nevratná společenská újma nejen otci, ale především jeho nezletilým dětem. Soud má za to, že za těchto okolností se matka nemůže nadále na výchově svých dětí podílet.

Dále :

Všechna další usnesení a rozsudky vydaná z věci pro podjatost vyloučenou soudkyní Mgr. Lenkou Kloudovou

                                   s e  

Všechna další usnesení a rozsudky vydaná z věci pro podjatost vyloučenou soudkyní JUDr. Helenou Svobodovou

                                   s e 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu   

                                    e  

Případné odvolání matky proti rozsudku o zákazu styku s nezletilými

                                   s e  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. října 2005 pozbývá smyslu, a proto

                                    e  

Rozsudek OS P-1 č.j. 32 P 64/2006 ze dne 26. června 2007 pozbývá smyslu, a proto

                                    e  

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. března 2008   s e 

                                      r u š í .

                                                          

Dále – jako přímý důsledek četných pochybení při vyřizování případu dětí Fialových - považuje AJ ČR za nezbytné navrhnout zahájení   k á r n é h o     

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 Mgr. Kamilou Horkou  

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 JUDr. Janou Tondrovou 

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 Mgr. Lenkou Kloudovou     

AJ ČR navrhuje zahájit kárné řízení se soudkyní OS P – 9 JUDr. Helenou Svobodovou   

AJ ČR dále navrhuje zahájit kárné řízení s těmito soudci a soudkyněmi Městského soudu v Praze :

                           JUDr. Ivana Hasalová, Mgr. Jiřina Jislová a JUDr. Jan Klášterka.

                           JUDr. Čestmír Slaný, JUDr. Blanka Slezáková a JUDr. Olga Petrová.

                           JUDr. Ivo Veselka, JUDr. Olga Bokotejová, JUDr. Eva Sedláčková.

                           JUDr. Helena Lišková,  JUDr. Hana ČvančarováJUDr. Blanka Chvostová

Výše uvedení soudci v praxi prokázali, že nemají žádnou kvalifikaci pro vyřizování opatrovnických kauz a že je tedy nemohou nadále vyřizovat. Poslední senát se pak navíc odmítnul řídit názorem nadřízeného mezinárodního soudu, což lze označit za velmi vážné pochybení.

AJ ČR dále navrhuje předat soudkyně Mgr. Lenku Kloudovou a JUDr. Janu Tondrovou k trestnímu stíhání

AJ ČR dále navrhuje předat soudní znalce Doc.MUDr. Pavla Pavlovského, CSc., MUDr. Danu Janotovou, PhDr. Josefa Pavláta a MUDr. Ilju Žukova CSc.

Vzhledem ke skutečnosti, že usnesení, vydaná podjatou a vyloučenou soudkyní Mgr. Lenkou Kloudovou, byla zrušena již výše (tedy i usnesení o přiznání odměny za vypracování znaleckého posudku a usnesení o přiznání znalečného), doporučuje AJ ČR ministerstvu spravedlnosti, aby se obrátilo na Univerzitu Karlovu se žádostí o vrácení neoprávněného majetkového prospěchu vzniklého vystavením nepravdivého znaleckého posudku ze dne 30. listopadu   155.680,- Kč.

Pokud by MSP se svou žádostí o vrácení neoprávněného majetkového prospěchu neuspělo a případně neuspělo ani s žalobou na Univerzitu Karlovu, bude nutno věc řešit jako škodu vzniklou nesprávným úředním rozhodnutím, za které nese plnou odpovědnost soudkyně Mgr. Lenka Kloudová, po níž by také mělo MSP chtít úhradu škody v plné výši.

AJ ČR dále vyzývá ministra spravedlnosti, aby s okamžitou platností pozastavil činnost soudních znalců Doc.MUDr. Pavla Pavlovského, CSc., MUDr. Dany Janotové, PhDr. Josefa Pavláta a MUDr. Ilji Žukova CSc.

AJ ČR dále navrhuje ministrovi spravedlnosti zahájit kroky vedoucí k neprodlenému odvolání z funkce předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka,

Judr. Jan Sváček dále na jemu podřízených soudech žádným způsobem nezajistil realizaci vládního usnesení č. 1108 ze dne 10. listopadu 2004 o boji proti syndromu zavrženého rodiče.

AJ ČR dále vyzývá oficiální justici, aby se otci dětí Ing. Jiřímu Fialovi veřejně omluvila

AJ ČR dále konstatuje, že otec dětí má zajisté nárok na spravedlivé zadostiučinění a přiměřené odškodnění

AJ ČR dále konstatuje, že na trestnístíhání, vedená proti otci dětí

AJ ČR dále konstatuje, že na trestnístíhání, vedená proti otci dětí  

AJ ČR dále konstatuje, že není kompetentní k posouzení dalších námitek či podnětů ze strany 

Závěrem AJ ČR vyslovuje svůj neutuchající údiv nad celým dosavadním způsobem vyřizování opatrovnické kauzy dětí Fialových, který znamená obrácení základních právních principů naruby, programové krytí trestné činnosti matky dětí státními orgány, naopak vyrábění neexistující trestné činnosti u otce dětí a jasný signál nezletilým dětem , že podvod a lež jsou způsoby, které oficiální justice plně podporuje a že naopak s poctivostí a respektováním platných zákonů i ve věci vydaných rozsudků nelze v našem právním prostředí nikam dojít.

AJ ČR tyto praktiky zásadně odsuzuje a hluboce se od nich distancuje a upozorňuje oficiální justici, že takto lze dospět jedině k naprostému právnímu, ale i morálnímu rozkladu.

       Alternativní Justice ČR 

 sdružení nezávislých právníků