ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Otevřený dopis vládě

v Praze a Plzni, 30.11.04

o současném stavu pečovatelské justice a zohledňování Syndromu Zavrženého Rodiče (SZR) v její denní praxiOtevřený dopis od

Občanských sdružení:
Občané za svá práva v Praze, Občané za svá práva v Plzni, Spravedlnost dětem a K 213

ministru spravedlnosti ČR a vládě ČR

o současném stavu pečovatelské justice a zohledňování Syndromu Zavrženého Rodiče (SZR) v její denní praxi

Na vědomí : Čeští poslanci Rady Evropy a Evropského parlamentu

Vážený pane ministře spravedlnosti, vážení členové vlády ČR :

Dne 10. listopadu 2004 projednala česká vláda na svém řádném zasedání doporučení ministerstva spravedlnosti týkající se zohledňování syndromu zavrženého rodiče (SZR) při svěřování péče o nezletilé děti českými soudy a doporučení k vytvoření seznamu soudních znalců ohledně SZR. Cílem těchto opatření je snížení výskytu SZR u dětí zejména z rozvedených manželství, zajištění práv dítěte na oba rodiče i po rozchodu rodičů, resp. rozvodu manželství a celkově tedy boj s tímto častým doprovodným jevem dlouhodobého štvaní dětí proti jednomu z jejich rodičů druhým rodičem.

Rozhodnutí vlády se týká především činnosti pečovatelských soudů, neboť ty mají plně v kompetenci vymáhání práva dítěte na výchovu druhým rodičem, tedy tím, jemuž dítě nebylo do péče svěřeno. Zatím tak většinou nečiní a liknavě přihlíží k maření úředního rozhodnutí většinou prováděného matkami dětí, jimž je v obrovské většině péče o dítě svěřována. Činnost těchto soudů by se proto měla výrazně změnit a zlepšit ve prospěch práva dítěte na oba jeho rodiče.

Ve dnech 3. a 24. listopadu 2004, tedy souběžně s tímto rozhodnutím vlády, probíhalo před pražským městským soudem odvolací řízení ve věci dětí Tomáše a Martina Fialových, které jsou čítankovým příkladem výsledků dlouhodobého štvaní matkou proti otci a které byly použity i jako ilustrativní příklad sdělovacími prostředky k právě probíhajícímu jednání vlády. Jejich případ neproběhl médii poprvé a lze jej proto označit za vcelku známou odstrašující kauzu s ponaučením, kam až může nekorigovaná nenávist matky k otci dojít a kam vede dlouhodobé přehlížení a tolerování jejích excesů příslušnými státními orgány, především pečovatelskými soudy.

Vzhledem k tomu, že věc je zažalována u mezinárodního soudu pro lidská práva soudu ve Štrasburku a nezávisle na tom již dva české soudy (Ústavní a OS Prahy 2) konstatovaly vážná pochybení a neodůvodněné prodlevy v dosavadním vyřizování případu, které vedly až k tragickému postižení dětí, bylo by lze očekávat, že se na projednání tohoto případu senát pražského městského soudu pečlivě připraví.

Senát zasedl ve složení JUDr. Čestmír Slaný, JUDr. Blanka Slezáková a JUDr. Olga Petrová, přičemž již z počátečního přednesu referující soudkyně Petrové bylo zjevné, na čí straně jsou sympatie soudu a koho považují za svého nepřítele. Zjevné to bylo především z omylů, kterých se ve svém referátu Dr. Petrová dopouštěla a které kupodivu vždy vyzněly v neprospěch otce. Tyto „omyly“ byly dotaženy ad absurdum při druhém jednání dne 24.11., kdy součástí listinných „důkazů“ bylo například i předčítání zrušených rozhodnutí o spáchání přestupku.

O tom, jak jsou senát i jeho jednotliví soudci obeznámeni s problematikou syndromu zavrženého rodiče, svědčila nejlépe skutečnost, že součástí 1. jednání bylo i vyslechnutí dětí, přičemž ve všech odborných studiích věnujících se problematice SZR se lze snadno dočíst o nesmyslnosti takového počínání, neboť je předem snadno odhadnutelné, co dítě vypoví a taková výpověď je pak psychologicky i právně samozřejmě zhola bezcenná. Je to totéž jako vyslýchat duševně narušeného jedince, přičemž o nesmyslnosti takového počínání málokterý soud pochybuje. Poukazy na „svobodně vyjádřený názor“ takového dítěte pak svědčí jedině o tom, že dotyčný soudce nemá ani potuchy, v jaké oblasti se vlastně pohybuje. Soud navíc ještě v hrubém rozporu s procesními předpisy a s použitím fyzického násilí zamezil účasti obecného zmocněnce otce na vyslechnutí dětí, takže nebylo lze vůbec ověřit, jaké otázky soud dětem pokládal a co ve skutečnosti děti vypověděly.

Na tomto místě není od věci poznamenat, že podporovat psychicky narušené děti v umělé nenávisti proti jednomu z jejich rodičů je činnost natolik zavrženíhodná, že by v demokratické společnosti měla stát zcela mimo jakoukoliv diskusi, a ne být součástí práce důležitého a respektovaného orgánu vykonávajícího státní moc. Štvaní dětí proti jejich rodičům patřilo k vrcholným úspěchům stalinských ideologů zejména ve 30. letech minulého století, přičemž není od věci poznamenat, že nemálo těchto dětí poté, co se vymanily z vlivu stalinské demagogie, skončilo sebevraždou.

I v mnoha jiných ohledech lze mít za prokázané, že zejména soudce Slaný se značně pletl v čase a prostoru, ve kterém se momentálně nachází, neboť i mnohá další mravní poselství vysílaná tímto šiřitelem státem podporované morálky by zjevně nalezla ohlas spíše na sibiřských pláních poloviny minulého století nežli ve střední Evropě počátku století jedenadvacátého – a to ať už jde o programové tolerování, bagatelizování a kamuflování evidentního lhaní a podvodů ze strany matky, omlouvání zmaření předání dětí na pohřeb jednoho z prarodičů dětí, který je v útlém dětství vychovával či zcela absurdního názoru, že v péči matky, která přivedla děti na pokraj psychického zhroucení ( neboť 3. stupeň SZR lze přirovnat k těžké psychóze ), nedokázala navíc zajistit ani jejich zdravý rozvoj fyzický a prokazatelně jim dlouhodobě zpronevěřovala peníze z výživného, nenachází tento soudce sebemenších závad.

Po prvním jednání, kdy soudce Slaný pochopil, že tam, kde chybí síla argumentů, zbývá jedině argument síly, už nemělo další jednání s objektivním a nestranným soudním projednáváním v civilizované zemi nic společného. Důkazy byly prováděny jen jedné ze stran, otcem navrhované důkazy nebyly jednoduše prováděny vůbec a á priori zamítány, ač jejich provedení bylo pro soud velmi jednoduché a pro posouzení případu naprosto zásadní (např. vyslechnutí svědka, který seděl na chodbě před soudní síní a měl vypovídat o chování dětí o víkendu v matčině nepřítomnosti). Za zaznamenání rozhodně stojí i skutečnost, že pokud otec argumentoval tím, že se soud má ze zákona držet a řídit zájmem dětí, což nečiní, soudce suše odvětil, že ho to nezajímá.

Ke koloritu případu je třeba doplnit, že k psychologickému zastrašování otce i jeho případných sympatizantů byla masově nasazena justiční stráž, která svým počtem značně převyšovala počet účastníků řízení i veřejnosti, takže jednání připomínalo spíše trestní kauzu nebezpečné, organizované a ozbrojené mafie, nežli civilní řízení o svěření péče o nezletilé děti.

Přirovnání k procesům zinscenovaným komunistickým režimem proti signatářům Charty ´77 v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, provedených totalitní justicí, není zde rozhodně od věci.

K tomu lze jenom poznamenat, že ještě nikdy žádná fyzická síla nestačila k zastavení pokrokových myšlenek, zejména pak těch, které v základech ohrožovaly jakoukoliv totalitní strukturu.

Při vynášení rozsudku byli dva ozbrojení strážci postaveni přímo za otce, tedy pana Fialu, asi pro případ, že by následující zvůli nelibě nesl.

V rozsudku šel soudce Slaný ve své nenávisti k otci dětí tak daleko, že byl dokonce ochoten narušit i ustálenou judikaturu samotného městského soudu, když rozhodl, že přiměřené výživné, placené otcem z vazby, do které byl loni o Vánocích nezákonně odvlečen a na měsíc uvržen poté, co odjel se svým synem na víkend, je 5.000,- Kč měsíčně a že uvěznění osoby není žádnou podstatnou změnou, a tudíž ani důvodem ke změně výživného.

Zde je třeba se ptát už nejen po kompetentnosti, ale přímo i po duševním zdraví jednotlivých členů senátu.

S odkazem na usnesení vlády ze dne 10. listopadu t.r. je na místě připomenout, že teorie SZR hovoří poměrně jasnou řečí : U dětí, postižených 3. stupněm SZR, tedy bezuzdně štvaných až na pokraj psychického zhroucení, je jedinou správnou a ověřenou terapií jejich odnětí tomu z rodičů, který je měl dosud v péči a předání dětí buďto druhému rodiči, anebo ústavní péči.

Nic takového však neměl senát vedený Dr. Slaným v záměru, ač na to byl opakovaně upozorňován.

Děti tak byly ponechány ve zcela patologickém prostředí u matky, jehož důsledkem bude jejich těžké celoživotní psychické poškození.

II. Z Á V Ě R Y :

Právě proběhnuvší odvolací řízení ve věci dětí Fialových na Městském soudě v Praze jednoznačně prokázalo vcelku známou skutečnost, totiž že na projednávání případů SZR není česká justice nijak připravena a ani se připravovat nechce a ve své naduté nedůtklivosti považuje jakýkoliv požadavek na změnu za osobní útok na svou podstatu.

Vzhledem ke své postkomunistické totalitní podstatě a myšlení většiny soudců je pravděpodobné, že takováto změna (tedy správné zohledňování a aplikace znalostí ohledně SZR v praxi pečovatelských soudů jakož i demokratického rodinného práva obecně) útokem na současnou strukturu pečovatelských soudů skutečně je. Lze tudíž očekávat – a praxe to potvrzuje- zuřivý odpor současných justičních struktur.

Nicméně překonání tohoto odporu je jedinou možnou cestou ve snaze o zavedení evropsky přijatelného soudnictví.

Na základě těchto poznatků je možno přejít k následujícím logickým závěrům :

  1. Současné – Sváčkovo – vedení Městského soudu v Praze není schopno zajistit uvedení vládních směrnic a pokynů ministerstva spravedlnosti do denní praxe příslušných senátů a ani se o to nepokouší, což lze označit za sabotáž vládních rozhodnutí.
  2. Tím se vedení pražského městského soudu dostává nejen do rozporu s definicí justice, jakožto služby společnosti zajišťující požadavky na výkon práva a spravedlnosti, ale i do izolace od ostatní společnosti, které namísto aby sloužilo a prospívalo, tak jí za peníze daňových poplatníků škodí.
  3. Definici soudcovské nezávislosti si pražský městský soud vykládá jako nezávislost na vůli společnosti, reprezentované svými legálními orgány, tedy vládou a parlamentem, ač na této společnosti bezostyšně parazituje.
  4. Takový stav je neudržitelný kdekoliv na světě.

K řešení nastalé situace navrhujeme :

  1. Personální výměnu ve vedení pražského městského soudu podle osvědčené zásady „Starého psa novým kouskům nenaučíš“.
  2. Dočasné pozastavení vyřizování agendy pečovatelských kauz Městským soudem v Praze pro zásadní rozpor mezi rodinnou morálkou demokratického státu a morálkou šířenou soudci městského soudu.
  3. Urychlené zorganizování přeškolení vybraných soudců ohledně teorie SZR a její aplikace v praxi, jejich následné pečlivé přezkoušení a sestavení senátů specializovaných pouze na pečovatelské kauzy.
  4. Seznámení soudců se zásadami evropské kultury a morálky, a to jak v právu rodinném, tak i hospodářském a trestním.

Tento dopis dáváme na vědomí českým poslancům Rady Evropy a Evropského parlamentu jednak proto, aby byli informováni, co se u nich doma děje, a jednak proto, aby se necítili zaskočeni, pokud pan Fiala, jakožto jeden z mluvčích Štrasburského výboru, bude o případu svých dětí a jeho vyřizování českou justicí na lednovém zasedání Rady Evropy, kam je pozván, referovat.

Pokud se ministerstvo spravedlnosti, anebo vláda rozhodnou podniknout nezbytná opatření směrem k nápravě situace, kterou jsme popsali, jsme připraveni pomoci jak zprostředkováním odborné rady, tak i skutkem.

Jménem občanských sdružení

Občané za svá práva v Praze
Ing. Aleš Moravec,
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Občané za svá práva v Plzni
Dalibor Pech

Spravedlnost dětem
Luboš Patera
273 63 Běleč 33

K 213
Karel Hájek
Milánská 451, 109 00 Praha 15

V Praze a Plzni, dne 30. listopadu 2004