ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Mečící kretén vydal usnesení, kterým popřel dřívější rozhodnutí téhož soudu.

v Košíku , 28.05.09

Máte na jednu věc dvě zcela rozdílná rozhodnutí téhož soudu ? Tak to právě máme v ruce my od mečícího kreténa městského soudu JUDr. Aleše Šťastného.První rozhodnutí:

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/prvni_1.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/prvni_2.jpg


A druhé ve stejné věci, ale naprosto jiné rozhodnutí. Že by takový strach soudců z předsedy K 213?!!!

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_1.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_2.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/05/druhe_3.jpg


____________________________
Koncept ústavní stížnosti, podané v této věci :

Ústavnímu soudu v Brně

Joštova ul, Brno
ÚSTAVNÍ STÍŽNOST


Podávám tímto stížnost a podnět ústavnímu soudu ke zrušení usnesení Městského soudu v Praze č.j. 1 Nc 634/09 a ke sjednocení judikatury, neboť je zcela vyloučeno, aby jeden soud vydával bez zjevné příčiny zcela protichůdná rozhodnutí a vytvářel tak právní anarchii a nejistotu.


Krom toho je velmi sporné, jestli jeden soud může bez zjevného důvodu změnit nebo zrušit svá dřívější rozhodnutí, která ve stejném stupni pravomocně vydal. Takový postup soudu zcela jistě svědčí o naprostém právním rozkladu a anarchii.


Jestliže dne 1. srpna 2006 bylo vydáno městským soudem pravomocné usnesení o vyloučení celého Obvodního soudu pro Prahu 9 (č.j. 1 Nc 542/2006), není logicky možné, aby tentýž městský soud bez jakékoliv změny okolností vydal o tři roky později jiné rozhodnutí (1 Nc 634/09), kterým předchozí rozhodnutí ruší a zásadním způsobem mění.


Dále je evidentní, a to vzhledem k probíhajícímu konfliktu s vedením Městského soudu v Praze (viz č.j. 3 T 125/2008 u OS P-2, ve kterém byl stěžovatel pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu za pohrdání soudem), že ani soudce Městského soudu v Praze neměl ve věci co rozhodovat, neboť je ve věci sám podjatý, neboť dle ustálené judikatury má-li účastník řízení konflikt byť s jediným soudcem daného soudu, natož pokud tento konflikt byl předmětem trestního stíhání, je důvod pochybovat o nepodjatosti všech soudců daného soudu a věc má vyřídit soud jiný.Napadené usnesení odporuje zdravému rozumu i v některých dalších bodech, neboť například pokud byl vyloučen soudce Malý, zatímco předseda soudu Rudý vyloučen nebyl, ačkoliv konflikty s ním dosáhly daleko vyššího stadia nežli s místopředsedou Malým a jestliže jsou zmiňovány články na internetu jako důvod vyloučení soudkyň Tondrové a Svobodové, pak je snadno prokazatelnou skutečností, že daleko větší množství článků daleko ostřejší povahy je směřováno právě vůči osobě JUDr. Rudého coby exponentu komunistického režimu v justici, kdy tyto jednoznačně vyzývají k odklizení a odstranění této komunistické vykopávky, Rudý se dále účastnil coby poškozený trestního řízení proti stěžovateli, kde vypovídal v jeho neprospěch a hlavně – nese osobní zodpovědnost za hrubé porušování základních lidských práv žalobce konstatované rozhodnutím ESLP č.j. 26 141/03 ze dne 18. července 2006 – což byl také bezprostřední důvod k vyloučení všech soudců Obvodního soudu pro Prahu 9.


Totéž pak platí pro osobu soudce Slunečka, který kupodivu není vyloučen, ač je prokazatelně osobně zodpovědný za dvojí zjevně nezákonnou a nesmyslnou vazbu stěžovatele, kterou stát musel vysokou částkou odškodnit a sám v červenci 2006 prohlásil, že se cítí být podjatým vůči p. Ing. Jiřímu Fialovi. I kdyby toho prohlášení nebylo, pak někoho dvakrát po sobě bezdůvodně uvěznit, je samo o sobě důvodem natolik silným a nezpochybnitelným, že o podjatosti tohoto soudce nemůže mít nejmenších pochyb ten, kdo má alespoň základní právní povědomí a je dosud schopen logicky myslet.


Konečně, námitka neplatnosti napadeného usnesení proto, že městský soud nemá již ve věci co rozhodovat, se vztahuje nejen k výše zmíněnému konfliktu s vedením Městského soudu v Praze, nýbrž – a to zejména – k osobě soudce JUDr. Aleše Šťastného samotného, který je v článku sepsaném stěžovatelem označen na základě vlastních stěžovatelových zkušeností za mečícího kreténa na městském soudě (viz : http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=348Ústavní soud je současně žádán, aby se jasně vyjádřil k tomu, zda může být nestranným a objektivním soud, jehož kompletní vedení (předseda Sváček a místopředsedové Horký a Vejnar) jsou účastníky trestního řízení vedeného proti stěžovateli, ve kterém byl stěžovatel pravomocně odsouzen za pohrdání soudem ke dvěma měsícům nepodmíněně, jestliže je mimo jakoukoliv diskusi, že všichni soudci Městského soudu v Praze jsou jmenovanému vedení podřízeni, to rozhoduje o jejich odměnách, přidělení práce, služebním postupu a pracovním zařazení .


Závěrem se ústavnímu soudu navrhuje, aby vydal následující


n á l e z :


Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 1 Nc 634/09 ze dne 29. dubna 2009 se ruší.Za stěžovatele Ing. Jiřího Fialu
Mgr. Jan Kutěj

advokát, v plné moci


V Praze, dne 29. května 2009