ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


PROHLÁŠENÍ K 213 k „únosu“ děvčátka v Holicích

v Košíku, 02.07.06

Podle aktuálního sdělení České televize mělo dnešního dne dojít k „únosu“ šestiletého děvčátka z dětského domova v Holicích u Pardubic jejím otcem. 

I když nejsou vedení K 213 známy podrobné okolnosti případu a je zatím odkázáno na velmi kusou a dost možná i silně zkreslenou informaci České televize, na základě hlubokých zkušeností a podrobných znalostí katastrofálního stavu české opatrovnické justice zaujímá vedení K 213 k případu toto stanovisko :
Právo rodičů na výchovu vlastních dětí stejně jako právo dětí na to být vychovávány vlastními rodiči je zcela nezcizitelným a nezpochybnitelným právem tvořícím základ každé slušné a civilizované společnosti.

Česká postkomunistická opatrovnická justice se dlouhodobě dostala do příkrého rozporu s výkonem nejzákladnějších lidských práv tak, jak je moderní společnost aktuálně vnímá. Tuto skutečnost lze nejlépe dokumentovat konstatováním zcela evidentním a banálním, totiž že  každému dítěti je lépe u rodičů nežli v dětském domově, což  – kromě české justice a policie – pochopí i dítě v mateřské školce.

Po rozsáhlých a hlubokých zkušenostech s českou opatrovnickou justicí se domníváme, že nejpravděpodobnější variantou případu z Holic je taková skutečnost, kdy matka se nechce nebo není schopna o dítě postarat a soud  - než by  svěřil dítě otci -   raději  je  strčí do dětského domova.

Domníváme se dále, že pokud je otec normálním, zdravým občanem, má na výchovu svého dítěte samozřejmě předností právo, které i bez rozhodnutí soudu je naprostou  a nezadatelnou samozřejmostí. 

Na základě výše uvedených skutečností je vedení K 213 toho názoru, že se o žádný únos nejedná a že otec jen realizuje své naprosto přirozené právo na výchovu vlastní dcery ve snaze předejít jejímu psychickému zmrzačení pobytem v dětském domově, a to navzdory překážkám, které mu přihlouplá česká opatrovnická justice staví uměle do cesty.

S ohledem na výše uvedený závěr vedení K 213  vyzývá :

• Policii České republiky, aby okamžitě zanechala nesmyslného pronásledování otce, který pravděpodobně jen chce své dceři poskytnout domov,  zázemí a řádnou výchovu. Váš výcvik a Vaše zbraně jsou, vážení policisté, určeny k boji proti zločinu, a ne proti rodičům usilujícím o výchovu vlastních dětí !! Současná morální devastace společnosti nejlépe všem dokazuje, nakolik je takové rodičovské výchovy zapotřebí. Nezapomínejte, že nejste povinni uposlechnout příkazů, které jsou zjevně v rozporu se zákonem, natož pak odvěkým přirozeným právem rodičů na výchovu vlastních dětí !! 

• Všechny občany, aby s policií v žádném ohledu nespolupracovali, neposkytovali jí žádné informace a už vůbec pak ne informace ohledně místa pobytu otce a jeho dcery. Dále vyzýváme občany, aby – pokud je to v jejich silách – otci s dcerou při hledání úkrytu a přístřeší všemožně pomáhali a poskytovali jim všestrannou součinnost materiální i morální.

• Poslance Parlamentu ČR, aby  - vzhledem k masovému zneužívání § 216 trestního zákona o únosu vlastního dítěte – rozhodli o dočasném pozastavení platnosti tohoto paragrafu a následně pak i o jeho vypuštění z trestního zákona.

• Vládu České republiky, aby okamžitě a přednostně řešila katastrofální stav opatrovnické justice v ČR jakožto svou absolutní prioritu  a urychleně zajistila  brzkou srovnatelnost naší justice s vyspělými státy západní části evropského kontinentu. 

Závěrem vedení K 213 prohlašuje, že pokud by se dotyčný otec uchýlil i se svou dcerou o pomoc a přístřeší k našemu občanskému sdružení, bude mu obojí na dobu nezbytně nutnou bezodkladně poskytnuto, a to s největší možnou obezřetností a utajením před přihlouplými státními orgány.

Funkčnost a dokonalost sítě našich spolupracovníků byla ostatně důkladně a velmi úspěšně prověřena při ukrývání našeho mluvčího před nezákonným zatykačem počátkem května t.r.


Za vedení K 213

Ing. Jiří  Fiala  

      
V Košíku a v Praze, dne 1. července 2006

      II.

Podle sdělení České televize byl otec i s děvčátkem zadržen po upozornění „svědka“ ještě téhož dne večer zadržen policií na pražském Zličíně, dítě odvezeno zpět do dětského domova v Holicích a údajně duševně nemocný otec uvězněn.

Za vedení K 213 k této zprávě pouze poznamenáváme, že nejpozději od 2. světové války počet zbabělců a udavačů v tomto národě značně převažuje nad počtem samostatně myslících a svobodně jednajících občanů, čehož je právě skončené drama nejlepším důkazem.

I tak ale lze z informací sdělovacích prostředků vyčíst značné a závažné rozpory vzbuzující hluboké pochybnosti o skutečném průběhu děje, jeho pozadí a především o hodnověrnosti oficiální verze.

Otec prý holčičku denně v dětském domově navštěvoval – což pro přihlouplou justici je asi nejlepším důkazem „duševní choroby“, neboť rodičovská láska k vlastním dětem je těmito cynickými idioty za duševní nemoc velmi často a již tradičně vydávána. Sdělovací prostředky zde jaksi „přehlížejí“ skutečnost, že duševně nemocného jedince u nás nelze trestně stíhat, takže pokud proti otci byla vznesena jakákoliv obvinění, potvrzuje to pouze naše pevné přesvědčení, že policie – a to minimálně pokud jde o duševní poruchu otce – již tradičně lže jako když tiskne, že otec je zcela zdráv a jeho jediným proviněním je to, že skutečně miluje svou dcerku a má vážné obavy o její další zdravý vývoj, což také bylo jediným motivem jeho činu.

Nelze přehlédnout ani to, že dítě se našlo samozřejmě naprosto v pořádku a jediným, kdo ohrožoval jeho zdravý vývoj, byla právě policie, a to jak předchozím nesmyslným pronásledováním, tak i neméně nesmyslným nočním převozem do dětského domova.

Sdružení K 213 bude tento případ, který považuje za další názornou ilustraci femo-nacistické orientace příslušných státních orgánů, především justice a policie,  i nadále pečlivě sledovat.

        Ing. Jiří Fiala,
           mluvčí
V Košíku, dne 2. července 2006