ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Otevřený dopis výboru ministrů zahraničních věcí

v Praze, 29.01.07

Výbor ministrů zahraničních věcí
Rady Evropy
Štrasburk, Francie

Vážení pánové,

považujeme za svou smutnou povinnost upozornit Vás – po marném vyčerpání všech předchozích nám dostupných prostředků - na katastrofální stav úrovně respektování základních lidských práv českou justicí a jinými mocenskými orgány České republiky a zejména pak na skutečnost, že ačkoliv Česká republika na sebe dávno převzala závazky plynoucí z členství v Radě Evropy – tedy zejména řídit se a ve vnitrostátní praxi respektovat a zohledňovat  rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku coby výkonného orgánu Rady Evropy  - v praxi tyto závazky ignoruje. 
Česká justice poté, co před mezinárodním štrasburským soudem pro lidská práva masově prohrává se svými vlastními občany  jeden spor za druhým, rozhodla se rozsudky tohoto soudu ignorovat, bagatelizovat a přehlížet a nejen že je nijak nezohledňuje ve své každodenní praxi, ale dokonce se jim programově vysmívá. Pro ilustraci uvádím citace výroků jednotlivých soudců na adresu štrasburského rozsudku :“Je to jen nezávazné doporučení“. „Rozsudek je ve francouzštině, a proto se jím nebudeme zabývat“. Štrasburský rozsudek neruší rozsudky vnitrostátní, a proto k němu nebudeme přihlížet“, a tak dále, a tak podobně.  Tato výsměšná stanoviska plně potvrdilo i ministerstvo spravedlnosti jakožto ústřední orgán státní správy v justici, na které jsme se obrátili a jehož odpověď (v překladu) přikládáme.

Za nejhorší pak považujeme skutečnost, že česká justice začala bezuzdně pronásledovat ty, kteří měli tu opovážlivost ji ve Štrasburku před zraky evropských národů na hlavu porazit.

Pronásledováni jsou především rodiče nezletilých dětí, kteří si troufli stěžovat si na hrubou diskriminaci při jejich výchově, obzvláště  pak  otcové.

Vzhledem k této situaci se proto na Vás obracíme se žádostí o ustanovení zvláštního dozorčího orgánu Vašeho Výboru ministrů, který by pro potřeby Rady Evropy zmapoval situaci v jednotlivých kauzách rodičů, kteří se svými stížnostmi uspěli u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a současného stavu, v jakém se nachází  zohlednění  rozsudků štrasburského soudu v jejich případech v  denní praxi české justice.

Pro součinnost s takovýmto dozorčím orgánem nabízíme svou veškerou myslitelnou spolupráci a součinnost.

Pokud tento dozorčí orgán potvrdí pronásledování těch, kteří ve Štrasburku uspěli a jimž česká justice i nadále odpírá jejich práva, či se jim dokonce otevřeně mstí, navrhujeme, aby byl tento problém předložen Valnému shromáždění Rady Evropy k prodiskutování jakožto problém zasluhující přednostně zvláštní pozornosti, kdy jedna z členských zemí nerespektuje závazky, ke kterým dávno přistoupila.

Dále navrhujeme, aby České republice byla stanovena lhůta k odstranění závad v respektování mezinárodních rozhodnutí, a pokud ve stanovené lhůtě nedojde ke hmatatelné nápravě, aby byla Česká republika usnesením Valné hromady Rady Evropy členství v této evropské instituci zbavena.

Jakožto občané České republiky vyjadřujeme svoje hluboké politování nad způsobem, kterým si současná česká vládnoucí klika představuje respektování mezinárodních závazků a stydíme se za stát, jehož mocenské orgány se staly odkladištěm  společenské  spodiny, která se v tržním hospodářství nedokáže jinde nijak uplatnit.

 

Za občanské sdružení K 213 : Ing. Jiří Fiala      Ing. Jiří Krám       Ing. Jiří Štefek

Za občanské sdružení Spravedlnost dětem :   Luboš Patera

 

 Tento dopis je dále otevřen k podpisu všem občanům, kteří souhlasí s jeho obsahem a podporují v něm uvedené požadavky :


JMÉNO datum narození     BYDLIŠTĚ    PODPIS
Veronika Valdová
Jan Šinágl, Česká republika