ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


NÁVRH na zahájení kárného řízení Mgr. Lenkou Kloudovou

v Košík, 30.09.05

N Á V R H
            na zahájení kárného řízení se soudkyní OS P-9 Mgr. Lenkou KloudovouPodávám tímto podnět ministru spravedlnosti ČR k zahájení kárného řízení se soudkyní OS P-9 Mgr. Lenkou Kloudovou , a to zejména (nikoliv výhradně) z následujících důvodů :
 
Ø      Morální profil Lenky Kloudové symbolizuje především naprostá absence základních morálních hodnot, o které se evropská kultura opírá, což se projevuje mimo jiné soustavným lhaním
 
·        Jako příklad za mnohé ostatní zde uvádím jednání na
OS P-9 dne 8.4. 2005, kdy účelově prohlásila, že ještě neskončila důkazní řízení
(aby nemusela připustit otázku či poznámku účastníka řízení), a když domluvila, tak se
ukázalo, že žádný další důkaz neprováděla a jednoduše lhala (viz CD pořízené z jednání – součást spisu 41 P 74/2000 a svědectví účastníků jednání).
 
·        Ještě mnohem horším případem je její křivá výpověď před soudem
 
Ø      K dokreslení jejího celkového profilu pak bezesporu přistupují hrubé gramatické chyby v jejích písemných projevech (viz přiložené usnesení ze dne 18.8. 2004) .
 
Ø      Mgr. Lenka Kloudová rovněž není schopna správně vyznačit právní moc rozsudků
 
Ø      V rozporu se zákonem o soudech a soudcích stejně jako v rozporu s OSŘ se Mgr. Lenka Kloudová nevyloučila z případu dětí Fialových pro podjatost, ač toto bylo její povinností nejpozději od okamžiku, kdy se dověděla, že na ni byla podána civilní žaloba pro ochranu osobnosti jednou ze stran. Nevyloučila se ani poté, co sama na jednu ze stran podala opakovaná a zcela nesmyslná trestní oznámení, zakládající odůvodněné pochybnosti o jejím duševním zdraví.
 
Ø      Mgr. Lenka Kloudová je dále důvodně podezřelá ze závažné hospodářské kriminality,
 
Objektivní soudce by po jejich výkonu před soudem  musel konstatovat, že nejsou schopni si svoje vývody obhájit a že tudíž nemají nárok na žádnou odměnu, Lenka Kloudová jim (a to každému z nich) přiznala dalších 8 hodin svědečného po 350,- Kč/hod, ač jejich vystoupení – kromě pobavení veřejnosti – žádný účel nesplnilo a bylo tudíž zcela bezcenným a naopak je aktuální otázkou, zda by účastníci řízení neměli nárok na úhradu takto ztraceného času vůči „znalcům.“  
 
Ø      Mgr. Lenka Kloudová odmítá respektovat právní názor nadřízených soudů, v tomto případě soudu městského a soudu ústavního. V případě městského soudu se jedná o nerespektování vůle a právního názoru soudkyně JUDr. Ivany Hasalové, která v odvolacím řízení v listopadu 2003 zrušila rozsudek v bodě o úhradě nákladů řízení s tím, že tyto náklady se dělí rovným dílem mezi účastníky řízení. Mgr. Kloudová rozhodla znovu stejně špatně, tedy že náklady řízení nese pouze jedna ze stran, v tomto případě otec. Odmítla tak respektovat názor jí nadřízeného soudu, kterým je ze zákona vázána.
 
Pokud jde o Ústavní soud, ten ve zdůvodnění zamítnutí ústavní stížnosti jednoznačně vyzval věc projednávající soudkyni k tomu, aby použila všech dostupných prostředků k vynucení vůle soudu na matce dětí při plnění těch opatření soudu, které se matce nelíbí. Mgr. Lenka Kloudová toto nařízení našeho nejvyššího soudního orgánu zcela a programově ignorovala a dále poskytovala matce nezákonnou a protiprávní ochranu bezuzdným nadržováním.  
 
Takto lze mít jednoznačně za prokázané, že Mgr. Lenka Kloudová lže, křivě svědčí u soudu, nezvládá českou gramatiku a o její odborné kvalifikaci pro opatrovnické soudnictví je lépe pomlčet, protože prostě žádná neexistuje.Prokazatelně ignoruje vůli nadřízených soudních orgánů
 
Mgr. Lenka Kloudová se tak stala prototypem a typickou představitelkou současné české soudkyně.
 
Žádám tímto ministerstvo spravedlnosti, aby mi vysvětlilo, pokud je toho schopno, z jakého důvodu bychom si měli nechat líbit mrzačení vlastních dětí podobnými přihlouplými a morálně zvrácenými chudinkami a proč bychom si je vůbec měli na daních draze platit.
 
 
Za takové vysvětlení předem děkuji a zůstávám
 
S pozdravem
   
 
Ing. Jiří Fiala
 
 
Příl.:         
-
-
- Úřední záznam st. zástupkyně Mgr. Miriam Žbánkové – list č. 110
- Dopis ministerstva spravedlnosti ze dne 29.7. 2005 č.j. 543/2005-ODSK
- Zápis z jednání OS P-7 ze dne 28.7. 2005 –křivé svědectví viz str. 7 a 8