ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


PŘEDSEDA MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE KÁŽE VODU, ALE PIJE VÍNO

v Praha, 25.10.05

Po létech totality, máme co činit se zákony na vystavěnými v podstatě ideologicky, na základě filozofie komunistického  práva, pro nějž bylo hlavním cílem získání a udržení státní moci ve všech oblastech společnosti, soukromí nevyjímaje. Taková „páteř zákonnosti“ např.  v rodinné legislativě, zcela jistě   přivádí občany do sporu s přirozeností. Nedošlo k dekomunizaci, tak jako po druhé světové válce k denacifikaci a defašizaci jako  např. v někdejší Německé spolkové republice , Itálii a Japonsku. Převýchova soudců se nekonala a  tudíž naše soudy se v důsledku toho, obrazně řečeno,  chovají jako fabriky na rozsudky. V nich pak,  jde mnohdy víc o zmanipulovanou, bezprávnou rutinu, než o pel hledání, neřku li nalezení práva. Proto mají v takovém systému sdělovací prostředky nesmírný význam. Soudci se jim však účinně brání. Tedy, klademe li si otázku jak  je u nás, jedním dechem odpovídám - zle!Proč? Po roce 1990 se naše společnost údajně občany.nezávisláŘízení před soudyvýjimky.
 NAKOLIK JE JEDNÁNÍ PŘED ČESKÝM SOUDEM VEŘEJNÉ?
Je nemyslitelné, aby veškerá  societa, mající na průběhu procesu zájem, přišla a  usedla v soudní síni. Proto celá  společnost disponuje pro tento účel navenek mocnými nástroji, - sdělovacími prostředky.novináři svobodu  slova.Listina základních práv a svobod…“svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“…“Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“LISTINAzformovatforma,hranicenebezpečně přitužilo

SOUDNÍ OMEZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH  ZÁZNAMŮ A PŘENOSŮ

 Zákon o soudech a soudcích (č.6/2002, § 6., 3. odst.) před ještě nedávnou  novelou pravil, že, “ předseda senátu rozhoduje o tom, zda je možné v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové a zvukové přenosy.“„vědomí“„narušování průběhu nebo důstojnosti jednání.“

…“S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy: kdyby způsob jejich provádění narušil průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.”  je zcela libovolně citovaného dovětku soudcovským stavem zneužíváno.„nezávislí“

FOTOGRAFUJEŠ, FOTOGRAFUJEME, FOTOGRAFUJÍ

Kromě zvukového záznamu zbývá pojednat pohled a obrazovou dokumentaci.  Jde o  svébytnou ikonografickou podobu procesu a jeho souvislostí.Nikoli jednotlivých závěrů, protože každý jev má smysl teprve tehdy, je li zařazen do správných vazeb. Ty mohou nabývat  historicky cenné podoby, ať  hned anebo  i po létech. Je například  technicky nemožné a nemá smysl soudní spis  vážit, stačí li k tomu jeho fotografie,  je i názornější a celé prostředí soudu pak odráží jeden záběr ze soudní chodby, který řekne víc, než pouhý slovní popis. Proto současně hovoříme také o obrazovém zpravodajství. Tady kromě zákona o soudech a soudcích vstupují do hry další normy, pro něž je rovněž cenzura nepřípustná.(čl.17.LZPS) Přesto mnozí soudci mimo“Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a tiskové, fimové, rozhlasové a televizní zpravodajství., ni takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby,“ smějí.FOTOGRAFUJTE!

ZÁSADNÍ OTÁZKA: ŽIJÍ ČEŠTÍ SOUDCI NA MĚSÍCI? „opatrovnických“kontraproduktivita přezaměstnanost soudců,…“že i čert je pracovitý a přitom  hloupý,“
Např. tak zvaný, (a nikdy nikde nespecifikovaný)  „zájem dítěte“ „Zájmem dítěte“po tisících
 Bylo nám v TV viděti starého plzeňského soudce, jenž pochvalně blýskal na kameru muzeálním psacím strojem doprovázeje svůj výstup slovy, že s ním půjde do důchodu. Nepochopil a nechce chápat řeč moderní doby, která je o tom, že s počítači přišly do společnosti informační systémy, jímž netřeba  přehršle zbytečných sekretářek a všelikých a soudních poskoků. Přál bych onomu starému muži okamžité propuštění a užitku z jistě slušného důchodu, a to právě pro jeho papírovou informační zaostalost, plodící  na místo prosté a jasné spravedlnosti  papírovou  vychřici, leč toho  nelze. U téhož soudu, nestyděl se soudce vousů procovského zjevu jménem Alexandr Šíma, bohorovně dáti veřejnosti  nestoudné, arogantní ultimatum: „Buď přestaňte nahrávat,nebo vypadněte!“střídavý styk dítěte  s otcem i matkouděti  v ČR  patří ne snad   –  tatíkům živitelům – ale úřadům a talárníkům. Ano, tenhle postsocialistický stát si
Ovšem ne dosti na tom: Jakmile  soudci počítače mají,   pak ve chvíli kdy neteče voda a nejde elektrický proud, jako na nedávnem na  Městském soudu v Praze

PŘÍBUZENSTVÍ,  KLIENTELISMUS, NEPOTISMUS A SYNEKURIÁTY 

Ne však zcela, neb zkušenosti ukazují, že žijí mezi námi, byť téměř nepoznáni. Obavu z transparentnosti struktury soudů a jejich činnosti  u nich podporuje fakt, že české soudy, zejména krajské a okresní, jsou prostoupeny příbuzenskými vztahy jež by mohly být rozpoznány. Soudci jsou  známi  vzájemnými smlouvami v  držení rodinného majetku, který by byl rozpoznán. Klientelismem,nepotismu synekurz právnické rodiny

PŘEDSEDA  MĚSTSKÉHO SOUDU PRAHA  KÁŽE  VODU A PIJE VÍNO

 Klamání veřejnosti? Nikde v tom neumí tak chodit, jako na Městském soudu v Praze. Jsou  tam zavedení tak, že už  při vstupu do jednacích síní, vysí nepravdivé pokyny o pořizování zvukových záznamů, ale navíc, někteří soudci  jako (např. předseda senátu JUDr. Čestmír Slaný ještě  jednací síní poskytuje  o nahrávkách nepravdivá poučení.  Kromě toho,  sám předseda soudu Sváček po rozhlasových vlnách „srdnatě“ novináře navenek vyzývá ke stížnostem.. Pak je  neřeší. Lepší systém soudcovského  kličkování, daňový poplatníku nemůžeš od „mužů práva“ ani čekat,  plač! Ubohý poplatníče, třikrát víc soudců, než v jiných státech EU má tvoje vlast, ptáš se nač?  Právem. Vždyť někteří z nich dělají soudům dokonce ostudu: Ať už  JUDr. Čestmír  Slaný či jiný, kdo jej v nezákonném jednání podporuje . Každý, kdo brání svobodě informací a těch je, jak ukazuje praxe v tzv. „opatrovnických“

Jak to bylo konkrétně?  Nedávno posluchači  pořadu „Česká justice „  na Českém rozhlasu 6 slyšeli tolik povzbudivou zprávu předsedy Městského soudu Praha, že přeci nahrávání soudci nebudou bránit, a kdyby přeci jen, mají přijít za předsedou, a ten prý už to zařídí….“Každý předseda soudu rád vyhoví,“Ing. Petra MasnéhoLuboš Paterapředseda soudu Jan Sváček…“Pan předseda chce  slyšet napřed ty  soudce,“zástupcemsvého zástupceZástupce zástupceSTÍŽNOST komunikát.,„Způsob jednání uvedeného muže jako arogantní, s tím, že svým jednáním rušil průběh soudního jednání.“„muže“  Sedněte si!“
Citace … „svým jednáním rušil průběh soudního jednání.“  stěžovatelů osm svědkůzáměrný, obecně rozšířený  útok soudců na svobodu tisku.„BLÁBOLENÍ,“ z jednoho situačního kontextu přenáší určitý výraz,  do kontextu  jiného, zcela  nepatřičného. Úvodem jsme si řekli , že …“nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá.“zbůhdarma aby občan netvořil zvukový  záznamvědomí, narušovat sbíječka(!),rušit  Šlo  jak vidět  o holý útok předsedy senátu  na svobodu tisku!
 STÍŽNOSTI,STÍŽNOSTÍpoučenío odvolání.  komunikát
MNOŽÍCÍ SE ÚTOKY SOUDCŮ NA SVOBODU PROJEVU BUDEME DÁL SLEDOVAT
Stručně jsem popsal jen dva útoky soudců na svobodu slova a projevuzvukovým záznamemministerstvo spravedlnosti na porušování svobody tisku ze strany soudů upozorněnowww.cibulka.net článek SOUDKYNĚ NEFOVÁ BOJUJE PROTI ÚSTAVĚZBYNĚK ŠIMŮNEK