Prohlášení občanského sdružení Justiční spravedlnost

  • Vytisknout

Brněnské občanské sdružení Justiční spravedlnost cítí potřebu se vyslovit k útokům na předsedu K 213 ze strany kolínského soudce Krumla a vydalo k celé záležitosti následující prohlášení, včetně stížnosti na příslušného soudce, akresované předsedkyni OS v Kolíně.

Okresní soud v Kolíně

Kmochova 144

280 23 Kolín

K rukám předsedkyně OS

JUDr. Libuše Kantůrková

 

 

 

JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S.

IČO 22 822 968

vydává

VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST protestuje proti vykonstruované a účelové psychiatrizaci předsedy K 213 Ing. Jiřího Fialy na popud soudce Okresního soud v Kolíně Mgr. Jiřího Krumla, neboť se může jednat o zakázku justiční mafie ( existence celonárodně prokázána nejvyšší stání zástupkyní Mgr. Marii Benešovou ), kdy je potřeba umlčet v jedné osobě nepohodlného rodiče, uvědomělého a zodpovědného občana ČR, předsedu úspěšného a uznávaného občanského sdružení K 213 a úspěšného stěžovatele u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

 

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=247

 

 

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST O.S. vydává veřejné prohlášení, neboť nedůvodným a neodůvodněným soudním úkonem soudce Okresního soudu v Kolíně Mgr. Jiřím Krumlem, došlo k ohrožení důvěry v nezávislost, nestrannost a spravedlivé rozhodování soudní moci v České republice.

Soud tímto porušil Listinu základních práv a svobod v jednání vůči Ing. Jiřímu Fialovi, a to v článku 5 v úzké návaznosti na článek 7 odst. 2, článek 10 odst. 1, článku 15 odst. a článku 17 odst. 1 i 2.

Listina základních práv a svobod :

Článek 5

Každý je způsobilý mít práva.

Článek 7 odst. 2

Nikdo nesmí být podroben ponižujícímu zacházení.

Článek 10 odst. 1

Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Článek 15 odst. 1

Svoboda myšlení je zaručena.

Článek 17 odst. 1

Svoboda projevu je zaručena.

Článek 17 odst. 2

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Každý uvědomělý a informovaný občan ČR ví, že i v České republice dochází k zneužívaní psychiatrie v soudních kauzách zvláště v případech, kdy justičnímu systému nepohodlné oběti vyjadřují své názory svobodně, svobodně je šíří a navíc jsou úspěšní ve své obraně ve vykonstruovaných procesech. Navíc za absence dostatečných legislativních opatření, které by minimalizovaly prostor pro její zneužití, zkorumpovatelnost, účelovost a soudní zakázkovost s předem daným výsledkem.

 

 

http://www.cchr.cz/cchr.php

 

 

 

 

 

http://www.psychiatrie-info.cz/ukazky.htm

 

 

Z dopisu – opatření ze dne 16.3. 2010, který vydal soudce Mgr. Kruml, nevyplývá důvodnost tohoto soudního úkonu, čímž se logicky nabízí veřejná otázka, ke které nemůže být veřejnost lhostejná, poněvadž dneska se jedná o zodpovědného a milujícího rodiče Ing. Jiřího Fialu, kterému česká justice násilně vyrvala rodičovství z těla, zítra se může účelově jednat o kteréhokoliv z nás.

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST se k výše uvedeným faktům důvodně a veřejně ptá, zda-li nejde o úmyslnou psychiatrickou perzekuci českého uvědomělého občana ČR Ing. Jiřího Fialy ?

Pokud soudní úkon nebyl řádně zdůvodněn, lze se oprávněně a důvodně domnívat, že může jít o snahu psychiatricky zlikvidovat osobu, která denně veřejně ukazuje a prokazuje na svých www stránkách prohnilost a zrůdnost stávajícího opatrovnického systému. Na konkrétních důkazech i faktech ze života justice schovanými za zdmi justičních paláců se dá prokázat, že v určitých aspektech je tento systém analogický s nástupem fašizmu v předválečném Německu, kdy se uvědomělou iniciativou občanů dalo zabránit 60 milionovým obětem 2.světové války.

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST O.S. veřejně oceňuje nevídanou rodičovskou zodpovědnost a občanskou obětavost pro blaho společnosti a heroickou odvahu Ing.Jiřího Fialy, s kterou se oprávněně fyzicky postavil justiční mafii.

Zasloužený a ctihodný občane ČR Ing. Jiří Fialo, děkujeme za Vaši obětavou a prospěšnou činnost ve prospěch všech českých dětí a jejich rodičů.

Vězte, že pravdu nelze nikdy umlčet ani vykonstruovanou psychiatrickou

perzekucí, poněvadž příklady táhnou !!! 

 

 ___________________________________________

STÍŽNOST NA SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU V KOLÍNĚ

MGR. JIŘÍHO KRUMLA

 

který vydal ve věci 2 T 24/2010-249 Opatření ze dne 16.3.2010

 

Důkaz: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2215

 

Vzhledem k tomu, že soudce okresního soudu Mgr. Jiří Kruml narušil svým nedůvodným a řádně neodůvodněným soudním úkonem ze dne 16.3. 2010 důvěru v nezávislost, nestrannost a spravedlivé rozhodování soudní moci dle § 80 odst. 1, i odst. 3 písmena b) zákona č. 6/ 2002 Sb., občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST podává stížnost na nevhodné chování soudce Mgr. Jiří Krumla, neboť nedůvodný a řádně neodůvodněný soudní úkon nelze považovat za spravedlivé rozhodování ve smylu § 80 odst. 2 písmena b), c), § 82 odst. 1 i odst. 2 ( zneužívání psychiatrie v ČR) § 80 odst. 5 písmena a) (zneužití funkce) zákona č. 6/ 2002 Sb..

 

Zákon č. 6/2002 Sb.

§ 80 odst. 1

Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. ”

§ 80 odst. 3 písmena b)

dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno. ”

§ 80 odst. 2 písmena b)

je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce ”

písmena c)

je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví ”

§ 82 odst. 1

Soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu soudcovské funkce. ”

§ 82 odst. 2

Soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce, organizované Justiční akademií, případně soudy a vysokými školami. ”

 

§ 80 odst. 5 písmena a)

Soudce zejména nesmí umožnit, aby jeho funkce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů. ”

 

Neboť každému racionálně myslícímu a slušnému občanu je naprosto zjevné z www stránek K 213, z občansky a společensky prospěšných aktivit, nadprůměrných intelektových schopností i osobního kontaktu s Ing. Jiřím Fialou, že tento ctihodný občan nepotřebuje žádné psychiatrické vyšetření, což se o mnohých soudcích, zdegenerovaných jistotou doživotní funkce a nezaslouženým přemrštěným finančním ohodnocením, říci nedá.

Z aktivit štrasburské vítěze Ing. Jiřího Fialy je snadno vysledovatelný motiv jeho aktivit v boji s opatrovnickou mafií, a tím je nepochybně snaha o nápravu křivdy způsobené demoralizovanou a zkorumpovanou českou justicí, která nese odpovědnost za kauzu dětí Fialových a snaha o respektování vydaných mezinárodních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva českým státem.

 

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST je názoru, že pokud česká justice nedokáže revidovat svá chybná rozhodnutí, občané mají právo dle článku 23 LZPS se vzepřít vzrůstající soudcokracii.

 

Listina základních práv a svobod

Článek 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 

Občanské sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST žádá předsedkyni OS v Kolíně, nechť řádně stížnost přešetří a občanské sdružení vyrozumí.

 

 

V Brně, dne 3.4. 2010

Členové sdružení JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST O.S., se sídlem Štýřice 152E, PSČ 639 00, Brno :

 

Aleš Krejčí     Miroslav Stach       Jiří Bastl

 

Na vědomí:

Občanská komise za lidská práva
Václavské náměstí 15
110 00 Praha 1

 

http://www.cchr.cz/cchr.php?display=kontakty

 

http://www.psychiatrie-info.cz/ukazky.htm

 ___________________________________

Více rovněž na :

 

http://justicnispravedlnost.kocourkov.org/podpora-ing-jiriho-fialy/

 

http://justicnispravedlnost.kocourkov.org/podpora-ing-jiriho-fialy/

___________________________________

___________________________________

Kvůli rovnosti a vyváženosti stran před soudem, navrhnul soudce Kruml vyšetření i protistrany? Olda

____________________________________

Zaujal mne článek na Vašich stránkách o sdružení Justiční spravedlnost. Pokud se bude někde pořádat na Vaši podporu demonstrace a já budu moci přijet, můžete se mnou počítat.

Šk.

____________________________________

Dobrý den,

na Vaše stránky jsem "narazil" náhodně asi před dvěma měsíci a dnes jsem jejich pravidelný čtenář a doporučuji jejich čtení všem svým známým.Sám jsem si prošel dost drastickým rozvodem,který zapříčinila převážně má bývalka a dodnes jsem vláčen po soudech ohledně všech druhů výživného.Jedinou výhodu oproti jiným mužům mám v tom,že již mám naše 2 děti ve střídavé péči ,kterou sama bývalka navrhla po rozvodu,kdy už je nepotřebovala ke svému zvýhodnování před soudy...
  Tím Vás ale nechci zatěžovat,jen jsem Vám chtěl napsat,že si Vaší práce velice vážím a myslím si,že Vy a Vaše sdružení jste jediná naděje pro nás,kteří jsme vláčeni po soudech a různě psychicky terorizováni všemi možnými institucemi při rozvodových záležitostech.Z vlastních zkušeností vím,že v konečném důsledku nikomu nejde o děti,ale jen o svůj vlastní prospěch.A pokud se opravdu někdo postaví za práva těch,kterým nejde o nic jiného,než o budoucnost našich dětí,tak se k nim chovají stejně jako k Vám.Pevně věřím,že nakonec vyhrajete,dáli se to tak nazvat, a já a všichni ostatní budeme moci naše děti vychovávat v tom smyslu,že mají říkat pravdu kdekoliv a kdykoliv,ale hlavně před našimi soudy,protože do ted jsem nabyl dojmu,že bych jim mohl tímto tvrzením velice ublížit.

S pozdravem Karel G.,Rumburk

_______________________________________

Pane Jiří, rád se připodepíšu na petici proti pokusu toho kolínského
soudce, který Vás chce dehonestovat. Ale nebyl jsem schopen nalézt
adresu těch lidí, kteří poslali ten dlouhý protest. Jestli mi pomůžete a
nějakou adresu mi pošlete (nebo dvě či tři adresy), udělám aspoň něco
málo. Se srdečným pozdravem Jan Zeno.

_____________________________________________________

Pane Jiří, pošlete-li mi laskavě elektronickou adresu na toho kolínského
soudce Krumla (jak stárnu, je nad mé síly korespondovat po starém
způsobu papírově prostřednictvím České pošty), napíšu mu dopis a kopii
Vám pošlu k volnému disponování, s pozdravem Jan Zeno.

_____________________________________________________