Josef Hausmann utrpěl infarkt

  • Vytisknout

Při pátečním hokejovém treninku v Jablonci utrpěl Pepa Hausmann infarkt. Následně byl převezen do jablonecké nemocnice, kde ho na jednotce intenzivní péče navštívil dnes odpoledne předseda K 213.

Popřál mu brzké zotavení, už proto, aby mohli společně pracovat na registraci nové strany a jejím vstupu do voleb.
Vyřídil mu také pozdravy od členů sdružení a lidí ze svého okruhu známých, kteří projevují o zdraví pana Hausmanna upřímný a trvalý zájem.

Pan Hausmann byl nesmírně potěšen zájmem, který u členů K 213 vyvolala zpráva o spolupráci při registraci nové strany, stejně jako počtem podpisů, které se již od pátku podařilo sebrat a které registraci nové strany podporují.

Pan Hausmann slíbil, že jakmile bude sebrán dostatečný počet podpisů, novou stranu ihned zaregistruje.

Na nemocničním lůžku byly projednány i obě připomínky, které členové K 213 k nové straně měli.

První se týká názvu strany, kdy celá řada členů se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo lépe, kdyby se nová strana jmenovala "Právo a spravedlnost", nikoliv "Zákon a spravedlnost", neboť přirozené právo by vždy mělo stát nad zákonem, který je často jenom formulovanou vůlí mocných.

Připomeňme např. Norimberské zákony, které s přirozeným právem měly pramálo společného a byly také jako zločinné odsouzeny, anebo současný trestní zákon a jeho dnes již bývalý § 213, proti kterému sdružení K 213 bojuje a o kterém se rovněž domnívá, že s přirozeným právem nemá nic společného.

Další připomínka směřovala k programu vznikající strany, který se mnoha členům zdál nedostatečný pokud jde o kapitolu "justice".

Pan Hausmann vysvětlil, že název "Zákon a pořádek" byl myšlen tak, že zákon má platit pro všechny stejně, což dobře všichni víme, že se neděje.

V tomto směru nebylo mezi vzájemnými stanovisky žádného rozporu.

Konečně, výsledkem jednání bylo odsouhlasení obou změn, tedy změny názvu vznikající strany na "Právo a pořádek" a stejně tak bylo odsouhlaseno, aby byl k programu strany, jakožto nová kapitola, doplněn o návrh předsedy K 213 na reformu justice, kterou před časem zpracoval ještě pro Stranu zdravého rozumu.

Obě změny tedy již mohou být našimi členy šířeny jako odsouhlasené, se kterými nová strana  vznikne.

Panu Hausmannovi upřímně přejeme rychlé zotavení, aby se důležitých úkolů a práce při vzniku nové strany mohl co nejdříve ujmout osobně.
_______________________________

Původní program v oblasti justice, zpracovaný sdružením K 213 pro Stranu zdravého rozumu (dnes se předkládá k připomínkování, jinak bude začleněn do petice za vznik Strany Právo a spravedlnost).

Program Strany Zdravého Rozumu (SZR)oblasti  JUSTICE 

 

 

 

 

 

      

 

     Současný stav :                                                    

 

 

 

1)      SZR považuje oblast výkonu práva (tedy justice, ale i policie) za jednu z nejzaostalejších oblastí společenského života české společnosti, která od dob totality přežila prakticky beze změny a vyžaduje provedení těch nejhlubších reforem, aby alespoň vzdáleně snesla srovnání s běžným standardem vyspělých zemí.

  

2)      Charakteristickým znakem současné české justice je nízká výkonnost při obrovských nákladech. Justice je dosud jedinou oblastí, kde nikdo náklady nepočítá a nesleduje a kde státní prostředky mizí jako v bezedné studni, aniž je za ně vidět sebemenší efekt.

 

3)      Základním problémem české justice je naprosto nesmyslná neodvolatelnost soudců, kteří za své – často zcela fatální – přehmaty nejsou voláni k zodpovědnosti, natož pak postihováni. Český soudce se tak stal naprostým světovým unikátem – za nic neručí, za nic nezodpovídá, každý – i sebevětší – nesmysl – vysvětlí „odlišností právního názoru“ , nikomu z výsledků své práce neskládá účty, nechce-li pracovat, tak nepracuje -  a za to za všechno pobírá od státu vysoce nadstandardní doživotní rentu.

 

4)      Lze-li stav české justice obecně označit za špatný, pak naprosto katastrofální poměry existují v tzv. opatrovnickém soudnictví, tedy při rozhodování o svěření péče o nezletilé děti. Soudy obecně nejen že nemají dostatečnou kvalifikaci, aby se orientovaly v porozvodové psychologii dítěte, ale nadto jsou tyto soudy obsazeny skoro ze 100% ženami, mnohdy rozvedenými, které si na těchto místech léčí svoje dlouhodobé komplexy z mužů  a masově přitom zneužívají svých pravomocí, daných státem. Obvykle ke škodě nejen mužů – otců, ale především  postižených dětí.

 

5)       Oprávněné stížnosti občanů na současný stav justice jsou příslušnými orgány záměrně bagatelizovány, zesměšňovány, stěžovatelé dehonestováni a skandalizováni, nebo dokonce vykonstruovaně trestně stíháni,  přičemž jediné, co v justici skutečně dobře funguje, je promyšlený systém vzájemného krytí, podle kterého má justiční kolega proti občanovi vždy pravdu, i kdyby ji stokrát neměl.

 

SZR považuje současný stav české justice  nadále za neudržitelný, rozkládající morálku celé společnosti.

 

 

 

 

Vlastní program :

 

 

 

 

 

 

Ke změně současného děsivého stavu české justice SZR požaduje především : 

 

 

·        Odvolatelnost  a volitelnost soudců. Soudci budou nadále voleni na období 5 let. Pokud v mezidobí dojde ke kárnému provinění soudce, musí být toto bezodkladně řešeno, a to i na návrh občanů.

 

- Zavedení  občanských soudních porot , složených z bezúhonných občanů bez právního vzdělání, s vyspělým smyslem pro spravedlnost a přirozeným právním cítěním

 

·        Občanské kárné komise. SZR považuje za zcela vyloučené, aby kárná provinění soudců posuzovali zase soudci. Za tím účelem je třeba sestavit občanské komise, složené jak z odborníků z oblasti justice (např. renomovaných právníků), tak i z dalších občanů, těšících se všeobecnému respektu.

 

 

 

 

·        Občanské komise by rovněž měly vykonávat dozor a dohled nad vyšetřením trestních oznámení, podaných proti soudci či státnímu zástupci nebo i policistovi.

 

 

 

 

·        Osobní zodpovědnost soudců za svoje rozsudky – soudce bude povinen odškodnit oběť křivého rozsudku, a to do výše 100% způsobené škody či morálního příkoří.

  •  Povinnost neustálého udržování a doplňování vzdělání u soudců a státních zástupců. Ministerstvo spravedlnosti organizuje kurzy Justiční akademie za účelem aktualizace a doplnění vzdělání soudců a státních zástupců. Účast na takových kurzech je pro účastníky povinná, neomluvená neúčast nebo nesložení závěrečných zkoušek jsou důvodem pro zbavení funkce soudce nebo státního zástupce. Zvláštní pozornost v těchto kurzech musí být věnována problematice Syndromu zavrženého rodiče a jeho úspěšné terapii.
  •   Ministerstvo spravedlnosti – je vrcholným orgánem, který řídí justici a také zodpovídá za její stav, nikoliv trafikou pro vysloužilce, jejímiž pokyny se na soudech programově pohrdá.
  •   Ministr spravedlnosti – je nejvyšším šéfem resortu s odpovídajícím respektem a pravomocemi, nikoliv šaškem pro pobavení nejmladších soudkyň. Má právo otevřít kterýkoliv ze spisů a nařídit jeho znovuprojednání před soudem. Má právo okamžitě zastavit výkon povolání kteréhokoliv soudce či státního zástupce a navrhnout občanské komisi jeho odvolání z funkce. Má právo rozhodnout o náhradě škody způsobené soudcem nebo státním zástupcem, a to až do 100% výše škody a nepotřebuje k tomu  souhlas kohokoliv jiného. Schvaluje program Justiční akademie, je zodpovědný za jeho provádění a za úroveň závěrečných zkoušek. U zjevně nesmyslných či zmatečných rozsudků má právo je okamžitě a bez dalšího projednávání zrušit.

·        Automatické odškodné – pro oběti justiční zvůle musí odpadnout zdlouhavý a ponižující proces vymáhání odškodného na státu. Stát do budoucna stanoví sazby odškodného za každý den bezdůvodně strávený ve vězení. Takto vypočtená částka odškodného bude oběti vyplacena zcela automaticky, i bez podání žádosti. Teprve ten, kdo s touto částkou nebude spokojen, může se jít soudit se státem (a prokázat, že jeho škoda či ušlý zisk byly ve skutečnosti vyšší).

 

·        Stát je povinen vyplacené částky odškodného zpětně vymáhat na vinících justiční zvůle –  příslušném státním zástupci a soudci.

 

·        LHANÍ u soudu je zcela nepřípustné. Pro stranu řízení je to důvodem k zamítnutí jejího návrhu, pro soudce je to důvodem k okamžitému zbavení funkce !!

 

·        U opatrovnických soudů  - důsledné uplatňování rovnosti rodičů před zákonem. Žádný z rodičů nesmí být á priori zvýhodněn. Děti se přednostně svěřují do střídavé péče obou rodičů. Teprve není-li to z nějakých důvodů možné, svěří se dítě tomu z rodičů, který svým morálním profilem, vzděláním a společenským postavením zaručuje zdravější a bohatší rozvoj dítěte. 

 

 

·        Stát – a tedy justice – je povinen zajistit dítěti právo na oba rodiče, a to zejména po rozvodu manželství (rozpadu partnerství).  Výskyt Syndromu Zavrženého Rodiče (SZR) u dítěte je důkazem o tom, že státní aparát v této oblasti zcela selhal. Když už k tomu dojde, je povinností státu zajistit nápravu alespoň zpětně – dítě neprodleně odejmout ze závadové péče programujícího rodiče a druhého rodiče odškodnit.

 

·        V oblasti trestního právazrušení § 154 (útok na státní orgán) a § 213 (zanedbání povinné výživy). V současnosti je § 154 masově zneužíván  vůči kritikům justice za jejich zcela oprávněnou a podloženou verbální kritiku fatálních nedostatků české justice, přičemž je evidentní, že kdo žádný respekt nemá, zákonem si ho sotva vynutí.

§ 213 je zase evidentním přežitkem komunistické totality, za které vznikl, přičemž je zjevné, že v současných ekonomických podmínkách ztratil jakékoliv opodstatnění a je masově zneužíván zejména vůči rodičům, kteří se nezaviněně dostali do těžké životní situace.

 

Kromě toho právě tento paragraf zatěžuje justici a policii téměř z 80 %, takže potom nemohou mít čas na boj se skutečnou – zejména násilnou – kriminalitou. 

_____________________________________________________

 

Zpráva o infarktu pana RNDr. Josefa Hausmanna se mne hluboce dotkla a přeji mu brzké uzdravení a hodně sil.
Lidi jako je on potřebujeme.
Jiří Komárek
_____________________
Pozdrav
Srdečně zdravíme pana Hausmana z pobočky K213 na desátém pražském
obvodu a těšíme se po jeho brzkém uzdravení na další spolupráci.
S pozdravem "Justice potřebuje změny, ne feministické běhny!"
Váš Zbyněk 17.03.2010
_____________________
Teprve nyní jsem si všiml na www.k213.cz, že p. Hausmann měl infarkt.
Doufám, že se rychle uzdraví. Vznik strany Právo a pořádek jsem
připraven podpořit podpisem, i když si moc iluzí nedělám. Sám
jsem se 5 let soudil o neplatnost vyhození z práce a ta kráva soudkyně
odmítala respektovat zákon a prakticky se mi smála do očí (přitom
jí pomáhaly dvě obdobná stvoření jako přísedící ...). J. K.
____________________