Už jsme vyčerpali všechny prostředky ???

  • Vytisknout

A můžeme tudíž přistoupit k osvědčeným, staročeským způsobům ??

Ptá se předseda K 213 ve svém dopise  předsedy  Nejvyššího správního soudu v Brně JUDr. Baxy.

Vážený pan

JUDr. Josef Baxa

předseda NSS v Brně

 

Vážený pane předsedo soudu,

v průběhu jednoho roku již podruhé se obracím na Vás se stížností na absolutní nefunkčnost správního soudnictví, v tomto případě konkrétně Vašeho soudu, který odmítnul mou kasační stížnost svým rozsudkem č.j. 6 As 30/2009 ze dne 22. října 2009 a ke zdůvodnění jen uvedl, že jsem na výzvu nezaplatil správní poplatek, přičemž se vůbec nijak nevypořádal se skutečností, že jsem řádně požádal o prominutí tohoto poplatku a také doložil jednak skutečnost, že na zaplacení poplatku nemám a mít nemohu (v důsledku mnou nezaviněného pronásledování justicí), jednak skutečnost, že mi je v jiných řízeních běžně přiznáváno osvobození od soudního poplatku, což mohu doložit minimálně deseti usneseními na toto téma vydanými.

Tedy : Váš soud mi bez jakéhokoliv vysvětlení a bez vypořádání se s podstatnou námitkou upřel přístup k justiční soustavě, tedy ke státem předvídanému způsobu domožení se spravedlnosti.

Žádám Vás proto :

  • Jednak o seznámení se s tímto rozsudkem s tím, zda v něm spatřujete upření práva na spravedlivý proces, a pokud ano, tak o navržení kárného řízení vůči soudcům Vašeho soudu, kteří rozsudek vydali, aniž se vypořádali s podstatnými náležitostmi kasační stížnosti.

  • O sdělení, jakým způsobem byste postupoval Vy na mém místě, abyste se domohl spravedlnosti, navíc ve věci ze strany státní správy natolik morálně zavrženíhodné a odsouzeníhodné, nakolik je odsuzovat k exekucím někoho, kdo ve svém volném čase, sám a na vlastní náklady dobrovolně pečuje o veřejnou zeleň (v důsledku čehož mu má být zabaven dům)

  • A konečně o sdělení, zda máte za to, že jsem vyčerpal zákonem předvídané prostředky, a zda proto – alespoň podle Vašeho názoru - mohu nadále postupovat podle článku 23 Listiny a po staročeském způsobu vyházet zparchantělé úředníky (včetně soudců Vašeho soudu) z oken.

Závěrem si Vám dovoluji doporučit k přečtení a prostudování usnesení Vašich kolegů z Nejvyššího soudu ČR rovněž v Brně, a to č.j. NS ČR 7 Tdo 315/2009-I ze dne 14. ledna t.r. jako příklad toho, že i nejvyšší soud může fungovat, jak by tudíž měl fungovat i Váš soud a zda byste neměl soudce Vašeho soudu – především pak ty ze senátu 6 As – poslat na školení o pár ulic vedle, jak má fungovat justice.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

 

V Košíku, dne 19. ledna 2010