Klokánek doklokánkoval

  • Vytisknout

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

ORGÁN UDĚLUJÍCÍ POVĚŘENÍ
K SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
Žerotínovo nám. 3/5
                                   Obsahuje tři strany textu podání
601 82 BRNO           Předáno poštovní přepravou


Věc: Návrh na odnětí pověření sociálně právní ochrany dětí FOD -  zařízení Klokánek v Brně, pod vedením  paní Ditty Pokorné

Z pověření řádně registrovaného sdružení K213 žádáme tímto podáním příslušný orgán, který pověřil výše uvedený FOD - zařízení Klokánek v Brně, vedoucí paní Dita Pokorná (dále v textu jen Klokánek),  aby tomuto zařízení bylo odňato pověření k vykonávání sociálně právní ochrany dětí pro zvláště hrubé, dlouhodobé a opakované porušování zákona o rodině, sociálně právní ochrany dětí a mezinárodních úmluv o ochraně dětí a výkonu jejich práv.


O d ů v o d n ě n í :


Z textu  zákona o soc. právní ochraně dětí dle  §50, cit.: “ Odnětí pověření
(1) Orgán, který vydal pověření, rozhodne o odnětí pověření, jestliže pověřená osoba
a) nevykonává sociálně-právní ochranu v rozsahu stanoveném v pověření a za
podmínek stanovených v §49 a porušuje povinnosti vyplývající z tohoto pověření“.

Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn kontrolovat výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami a pověřená osoba je povinna při kontrole spolupracovat. O provedené kontrole je sepsán protokol. Na provádění kontroly se vztahuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Orgán sociálně-právní ochrany, který vydal pověření je oprávněn rozhodnout o odnětí pověření, jsou-li dány důvody pro odnětí pověření.

Podle čl. 3 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

Podle čl. 4 Úmluvy o právech dítěte státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učiní všechna potřebná zákonodárná, správní a jiná opatření k provádění práv uznaných touto úmluvou.

Výše uvedené zařízení se nechvalně proslavilo hned mnoha závažnými porušeními výše uvedených zákonů a mezinárodních úmluv:

1. Ondřeji a Jakubovi Mauerovým, dle sdělovacích prostředků,  pracovníci Klokánku umožnili sledovat v televizi, a dalších sdělovacích prostředcích, reportáže a informace médií o jejich hrůzných zážitcích s patologickou matkou a dalšími osobami z jejího okolí. Tím se závažně podíleli na psychickém týrání a traumatizování obou nezletilých dětí a mařili policejní vyšetřování a nápravu jejich špatného stavu.

2. Zařízení Klokánek zneužívá státní dotace a dary sponzorů, pod záminkou kvalifikované péče o děti vyžadující péči, k ubytovávání a ke skrývání dospělých osob, které přivedou přátelé její privátních sponzorů. Prokazatelně se tak jedná např. o zletilou ženu přivedenou panem Patočkou, která vystupuje pod různými jmény.

3. Tím, že zařízení Klokánek bez řádného odborného vedení umožňuje dospělým osobám prapodivné sexuální orientace a nejasného stavu svého duševního zdraví (žena vystupující také pod jménem Škrlová) nekontrolovaný pohyb po Klokánku, i mimo něj, vliv na umístěné nezletilé děti svěřené v dobré víře do Klokánku dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, se Klokánek dostal do rozporu a ustanovením §49 zákona o sociálně právní ochraně dětí.

4. Klokánek delší dobu bez řádného právního důvodu omezoval možnost otce Coufala tak, jak je upraveno v zákoně o rodině a Úmluvě o právech dítěte a také Úmluvě o výkonu práv dětí. Styk dětí s otcem byl řádně upraven pravomocným soudním rozhodnutím a Klokánek prostřednictvím svých zaměstnanců tento platný rozsudek soud mařil. Nikdy a nikým nebylo prokázáno, že by otec Coufal se na týrání podílel nebo o týrání svých synů věděl. Pozdější zákaz udělený soudem na tomto protiprávním dlouhodobém jednání nemůže nic změnit a ospravedlnit. Předběžné opatření ve věci  neexistovalo!

5. U matkou týraného Ondry dlouhodobý pobyt v Klokánku a neodborný přístup zaměstnanců organizace způsobil, že po tom, co ve školním pololetí zástupci školy přezkušovaný Ondra byl řádně způsobilý pokračovat ve školní přípravě označené jako výborné, po dlouhodobém pobytu v Klokánku proti vůli otce a vystavení dlouhodobému traumatizování Klokánkem např. tím že mu bránili a omezovali kontakt se svým otcem, není zřejmé, dle sdělovacích prostředků a odborníků, jestli bude moci Ondra navštěvovat řádně druhou třídu nebo opakovat z podílu na zanedbání školní výuky pracovníky Klokánku první třídu! Toto zanedbání Klokánkem po týrání matkou je stejně závadné.

6. Porušování ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí způsobilo, že pracovníci Klokánku vymývají dětem mozek a negativním způsobem ovlivňují myšlení dětí tak, že je porušováno právo dětí být vychován rodičem, který se vůči nim ničeho negativního nedopustil, cit. z článku Oba bratři zůstanou zatím v Klokánku z deníku Právo ze dne 26.6.2007: “(pracovníci Klokánku) ... v pátek sdělili, že si chlapci návštěvu nikoho z příbuzných nevyžadují a o rodičích prý nemluví.“ že nemluví o matce tyrance je pochopitelné a zcela logické, opak by byl patologickým projevem. Ovšem existující a vytvořená situace, že tito státem podporovaní profesionálové protiprávně manipulují nezl. děti proti vlastnímu otci je zvláště nebezpečným důkazem a závažným zneužitím uděleného pověření, že tento Klokánek si pouze zajišťuje pro sebe ekonomicky zajímavé zakázky místo toho, aby předním hlediskem v jeho práci byl zájem dítěte místo zájmů ekonomických Klokánka zaplnit své zařízení i třeba osobami dospělými. K tomu pouze uvádíme, že děti také spontánně nemluví o škole a nevyžadují návštěvu školy a i přesto jsou nuceny proti své vlastní interpretované vůli školu navštěvovat a školní povinnosti řádně plnit a je toto uznaným veřejným zájmem. Stejným veřejným zájmem je mezinárodnímu úmluvami deklarované právo dětí stýkat se se svým otcem a být v jeho vlivu. Výše uvedený citát z tisku dokládá, že Klokánek v rámci své činnosti porušuje platné zákony a podílí se tak na velmi závažném porušování práv dětí. 
   
V § 60 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je uvedeno, že se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak. Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, v § 18 odst. 2 praví, že řízení je zahájeno dnem, kdy návrh účastníka řízení došel správnímu orgánu příslušnému ve věci rozhodnout. Pokud jde o lhůty pro rozhodnutí, v § 49 správní řád uvádí, že v jednoduchých věcech lze rozhodnout bezodkladně, v ostatních případech ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. Jestliže tyto lhůty nemůže úřad dodržet, je povinen o tom účastníka řízení informovat a uvést důvody.  Ve stanovisku, které ve věci výchovných opatření vydalo pod č. 24/1998 MPSV, se uvádí, že není přípustné návrh na zahájení správního řízení vyřídit jinak než vydáním správního rozhodnutí. Dále se v něm uvádí, že je nutno vydávat správní rozhodnutí i o tom, že se návrhu nevyhovuje, a to z důvodu možnosti zákonné obrany účastníka řízení. Podaný návrh na odebrání pověření k výkonu výše uvedené činnosti Klokánku je řádně odůvodněný.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhovatelé vyvozuji, že Klokánek v Brně s dosavadní organizační strukturou a personálním obsazením prakticky výhradně ženského pohlaví není schopen řádně vykonávat sociálně právní ochranu dětí bez diskriminace ani po stránce organizační, ani odborné, či osobnostní a stávající postup vede k poškozování dětí Mauerových a k narušování mravní výchovy i dalších nezletilých dětí umístěních z moci úřední a bez možnost jiné obrany v Klokánku, neboť jsou také v moci osob, které se vydávají za nezletilé děti a Klokánek sám se tomuto jevu nedokázal sám aktivně a účinně bránit, což je prokázané. Nelze vyloučit, že se z ekonomických důvodů jedná naopak o záměr.

Navrhujeme tedy, v souladu s platným zákonem, aby tomuto zařízení Klokánek, organizaci zřízené FOD, pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí, bylo udělené pověření k sociálně právní ochraně dětí odejmuto, a to bezodkladně, pro velmi závažné a dlouhodobé porušování zákonů a mezinárodních úmluv, jak bylo v praxi dlouhodobě prováděno, je výše v textu uvedeno a vlastní činností Klokánku vůči dětem Mauerovým  prokázáno! 
Soulad postupu Klokánku ze zákonem totiž nedokázala vedoucí Klokánku obhájit ani ve svých častých vystoupeních pro sdělovací prostředky a od jednání svých podřízených se nedistancovala. Dále požadujeme, aby bylo dětem Mauerovým určeno takové zařízení pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí, které by kvalifikovaně podle procesních práv dětí a bez diskriminace dle pohlaví, uznaných mezinárodní úmluvou, zajistil těmto dětem všechna zákonná a ústavní práva. Dále je nezbytné aby o tato nově určené zařízení svým odborným zastoupením usilovalo o nápravu a nepokračovalo v prohlubování krizové situace, ve které se děti nacházejí a kdy jim je protiústavně bráněno v kontaktu s otcem i prarodiči za strany otce.
 
Za vyřízení podnětu v celém rozsahu bezodkladně v zájmu dětí a informování o tom, jak bylo s tímto podáním naloženo, tímto děkuje K213.

Za občanské sdružení K 213 jeho mluvčí

 

Ing.Jiří Fiala           Ing.Jiří Krám                     Ing.Jiří Štefek

V Hradci Králové, dne 26.června 2007