Nechoďte k soudu bez K 213 !!

paragrafy_smallNebo dopadnete takhle (a obzvláště to platí pro ty, které jsme už dříve zastupovali a na které tudíž má justice pifku, ne-li přímo vztek - z rozjeteého vlaku se nevystupuje a pokud to udělátte, můžete si taky pořádně namlátit) :

Nejprve zformulovaná a vznesená námitka podjatosti MS : 

___________________________________

Jednací číslo: 62 Co 414/2007

od: Miroslav Satrapa

komu: Městský soud v Praze

datum: 15.8.2010

věc: Námitka podjatosti Městského soudu v Praze

Vznáším tímto námitku podjatosti a to celému Městskému soudu v Praze.

US svazek 36, č. 6 Sb. n.a u.:
Nestrannost soudu má dva aspekty: nestačí,  že se soudce subjektivně
necítí být podjatý ve vztahu k účastníkům či věci, ale i objektivně
nahlíženo musí být vyloučeny oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti.
Je-li podána obžaloba pro trestný čin útoku na veřejného činitele k
soudu, kde působí soudce, který měl být tímto trestným činem poškozen,
jsou dány důležité důvody k tomu, aby věc byla příslušnému soudu odňata
a přikázána jinému soudu.
Toto pravidlo je třeba vztáhnout i na případ,
kdy je poškozeným přísedící soudce.
(Viz příloha č. 1)

 

Uvedené usnesení Ústavního soudu ČR vyšlo ve Sbírce zákonů ČR, tudíž je právně závazné.

Dne 29.4.2008 byli moji zmocněnci Ing. Jiří Fiala a Ing. Jiří Štefek Obvodním soudem pro Prahu 2, samosoudcem JUDr. Jiřím Říhou, Ph.D, číslo jednací 3T 125/2008, uznáni vinnými, že dne 8.4.2008 blokovali senát 21 Co Městského soudu v Praze, čímž spáchali trestný čin pohrdání soudem a výtržnictví a byli odsouzeni, Ing. Jiří Fiala k nepodmíněnému trestu odnění svobody, Ing. Štefek k podmíněnému trestu odnětí svobody. (Viz příloha č. 2a,b,c)

V usnesení Vrchníhou soudu v Praze, číslo jednací: 23Co 478/2009-244 (Viz příloha č. 3) ze dne 8.8.2008 se uvádí:

 

.. s tím, že trestná činnost, která je tímto rozsudkem kladena za vinu, byla spáchána v budově městského soudu a má úzký vztah k soudcům tohoto sodu. V zájmu vyloučení pochybnosti o nestranném posouzení věci odvolacím soudem jsou dány podmínky pro odnětí a přikázání věci.

 

Tímto usnesením byl Městský soud proti kterému byl útok (blokáda) směřována jasně a zcela v souladu se zněním zákona a s jeho smyslem, prohlášen za podjatý a z rozhodování ve věci Ing. Fialy a Ing. Štefka vyloučen.

K případné námitce, že se toto usnesení týkalo jen některého oddělení Městského soudu, chci uvést, že nikoli, jak je z přílohy patrné, usnesení se týkalo celého Městskéhou soudu v Praze, navíc je Městský soud v Praze jedním, celistvým právním subjektem uváděným pod IČO: 00215660.

Vzhledem k výše uvedenému usnesení Ústavního soudu ČR a dále uvedenému odsouzení dvou mých zmocněnců za útok na Městský soud v Praze a výše uvedeného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.8.2008 tímto dávám dle § 14 o.s.ř. ve znění:

 

  1. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

 

námitku podjatosti a to vůči všem soudcům Městského soudu v Praze. Pod pojmem „všichni soudci Městského soudu v Praze“ mám na mysli všechny soudce a soudkyně jak současné, tak i ty kteří na soudu pracovali již dříve a to v době kdy se soudila má kauza. Domnívám se, že jsou tímto dostatečně jasně určeni soudci proti kterém mé podání směřuje, tak jak vyžaduje § 15a (3) o.s.ř. a není třeba naprosto nadbytečně jednotlivé soudce vyjmenovávat.

 

Na rozdíl od judikátu, kde se uvádí „je li podána obžaloba“, byli moji zmocněnci již pravomocně odsouzeni. O podjatosti Městského soudu k Ing. Fialovi a Ing. Štefkovi rozhodl Vrchní soud v Praze, tj. soud služebně nadřízený Městskému soudu v Praze, tj. Městský soud se musí tímto rozhodnutím řídit.

 

Na případnou námitku lhůt podání námitky podjatosti uvádím, o výše uvedeném judikátu Ústavního soudu jsem se dozvěděl teprve dnes z publikace: Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou – 26. vydání, Autoři: Prof. JUDr. Jiří Jelínek, a kolektiv , Nakladatelství: Linde Praha. To samé platí o usnesení Vrchního soudu ze dne 8.8.2008. Navíc jsem námitky podjatosti vůči Městskému soudu již podával, na základě podobných důvodů, to že se s nimi soudy nevypořádali jak měli nemůže být dáváno k tiži mně. Navíc se domnívám, že v tomto případě měli jednat soudy ex officio tj. z úřední povinnosti, a jakmile se o zahájení trestního řízení s Ing. Fialou a Ing. Štefkem dozvěděli, což vzhledem k „policejním manévrům“ na soudu v uvedený den a následném zveřejnění události v mediích se jistě nedalo přehlédnout, a sami se z této kauzy vyloučit. Ve spisu je dokonce vložen a to zástupkyní mé bývalé manželky JUDr. Čackou Pavlíkovou na neoznačeném listu článek o odsouzení Ing. Fialy (Viz příloha č.4)

 

V Praze 15.8.2010 ….................................................

Miroslav Satrapa

___________________________________________________________

A tohle je zvukový záznam z dnešního soudu :

 

http://ley.cz/profem/15122010a.wma

http://ley.cz/profem/15122010b.wma

___________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.