Ruta II : Věštec

Ví předem, co by ovlivnilo rozhodnutí soudu - a jak by rozhodnul... Aneb : Věštírna v Liberci. 

 

 

 

 

 

 

_________________

_________________

 

 KSZ v Liberci

 

Mgr. Tomáš Ruta

                                                                                              K č.j. 2 KZT 93/2021 - 44

                                                                       Věc vedená u OSZ v ČL pod č.j. 2 ZT 243/2020

                                                                                           ( u OS v ČL pod č.j. 33 T 53/2021)

Pane krajský státní zástupce,

                        Musím tímto reagovat na Váš dopis ze dne 30. března ohledně výše uvedených č.j. a trestní věci pohlavního zneužívání nezletilé D. B., kdy lze sice pochopit některou Vaši argumentaci, s její částí se možná i ztotožnit, ale nikoliv s podstatou vyřízení věci, tedy zcela nedostatečného výkonu státní zástupkyně OSZ v ČL v dané věci před podáním obžaloby, i v průběhu jednání soudu.

            Jestliže píšete, že již z podané obžaloby plynou značné pochybnosti státní zástupkyně o spáchání skutku, pak už to samo o sobě vede k pochybnostem o tom, zda odvedla svou práci při dozoru nad přípravným řízením a nad zpracováním obžaloby správně a dostatečně pečlivě. Státní zástupkyně by měla vést přípravné řízení tak, aby shromáždila všechny přesvědčivé důkazy o vině (či nevině) podezřelého a následně ho buďto obžalovala, nebo zastavila trestní stíhání.

            Státní zástupkyně pracovala jen s přenesenými poznatky z výpovědí třetích osob a nepřímými důkazy - a přitom se vůbec nezabývala zcela objektivními okolnostmi, které nelze jinak než spácháním tohoto či jiného podobného skutku vysvětlit - a tím je především sebepoškozování nezletilé, a to zejména na intimních partiích, kde mělo ke zneužívání docházet - a pro které nezletilá počala nenávidět svoje vlastní tělo jako prostředek, skrze který jí je působeno příkoří. O této, nikoliv zprostředkované, ale doložitelné, objektivní skutečnosti nepadlo v rámci hlavního líčení, ale ani v obžalobě, ani slovo, ač je to skutečnost zcela zásadní a jinak než proživším zneužíváním nevysvětlitelná.

            Tedy : Státní zástupkyně pominula zcela zásadní důkazy, svědčící o vině obžalovaného, nebo minimálně spáchání skutku,  kterými se vůbec nezabývala, ani je nenavrhla k projednání soudu. A to přesto, že za průběh a dostatečnost přípravného řízení je zodpovědná především ona sama.

            Tyto skutečnosti tak zůstaly nepovšimnuty, a především nijak nevysvětleny, a to až do vynesení rozsudku soudem.

Dále : Nechápu, proč se státní zástupkyně  nezajímala o provedení dalších důkazů, byť nepřímých, které by objasnění skutku zásadně napomohly, a tím mám na mysli především výslechy osob z okolí poškozené, a zejména pak učitelky a vychovatelky ze školy, které s nezletilou přicházejí do styku nejčastěji, požívají její důvěry a které, pokud by se s nezletilou něco dělo, by si toho téměř jistě musely všimnout.

To se také stalo, ač to Vaše státní zástupkyně zcela pominula a tyto důkazy nezajistila. Obě třídní učitelky obou nezletilých a stejně tak i vychovatelka ze školy následně, až po skončení trestního řízení před soudem 1. stupně, vypovídaly v civilním opatrovnickém řízení a tyto skutečnosti potvrdily. Tedy že se jim nezletilá průběžně svěřovala se svým trápením, co se jí děje a že na to nikdo nereaguje a že jí toto zneužívání hrozí při každé další návštěvě v rodině matky. Svědkyně popsaly objektivní změny v chování nezletilé, které jiné vysvětlení těžko mohou mít.

Pokud se zmiňujete o blíže neurčeném znaleckém posudku, pak konstatuji, že - za prvé - neproběhla žádná jeho obhajoba před soudem a veřejnosti i účastníkům řízení tak zůstal utajen - a - za druhé - že máte co dělat s prokazatelně křivým znaleckým posudkem, který má jen to vysvětlení, že dotyčný znalec je buďto sám retardovaný, anebo si u něj toto znění posudku někdo objednal a zaplatil - a znalec ho následně, při vědomí, že ho nebude muset nikde před soudem obhajovat - také napsal a vydal.

Nebylo by to - bohužel - poprvé, a pokud je (znalce) za to nezačnou účinně trestat a zavírat a hlavně jim odebírat znalecké doložky, tak zjevně ani naposled.

Tvrzení, že „poškozená je intelektem ve spodním pásmu podprůměru a její paměťové schopnosti jsou v pásmu lehké mentální retardace“ prohlašuji tímto za snadno vyvratitelnou lež a konfabulaci znalce, buďto úmyslné, nebo pramenící z hlouposti a nedostatku intelektu a zkušeností na straně znalce.

Poškozenou dobře znám a dobře ji znají také její učitelky, ty navíc mají i pedagogické vzdělání a mnohačetné pedagogicko - didaktické zkušenosti. NIC TAKOVÉHO, k čemu dospěl znalec, NEPOTVRDILY, nikdy nepozorovaly  a samy nevypověděly, na přímou otázku (v postavení svědkyň), zda by řekly, že je poškozená retardovaná, odpověděly, že nikoliv.

Poškozená má ve škole nadprůměrný prospěch (k dnešku 4 dvojky na vysvědčení, což je prospěch s vyznamenáním, její starší sestra, která mimochodem byla svědkem zneužívání nezletilé rovněž a s jejíž výpovědí se soud nijak nevypořádal,  byla rovnou označena - učitelkou - za premiantku třídy), pokud jde o paměť nezletilé, tak to mohu z vlastních zkušeností potvrdit, že je vysoce nadprůměrná (nezletilá například, po první návštěvě jakékoliv místnosti, kde stráví minutu a je odtamtud odvedena, Vám následně přesně popíše, co kde leží a co kde najdete, a to i po několika dnech) - a jestli tohle je mentální retardace a spodní pásmu podprůměru, pak bych chtěl takové mít (a Vám a dotyčnému znalci ho přeji - při dobré víře - rovněž).

Máte tedy co dělat s prokazatelně křivým znaleckým posudkem, který nejen nebyl před soudem obhájen, ale ani předestřen, což jen pochybnosti o výkonu státní zástupkyně (o soudkyni ani nemluvě) jenom dále posiluje a násobí. Protože, logicky, kdo a proč měl asi zájem na vystavení křivého znaleckého posudku, aby poskytnul možnost soudu se vymluvit na to, že poškozené se nedá věřit a že si vymýšlí ?? 

Líbí se mi Váš optimismus, se kterým prohlašujete, že soud, pokud není vina obžalovaného dostatečně prokázána, musí obžalovaného zprostit. To je sice správná teorie, ale jen čistá teorie, do praxe neproniknuvší a u našich soudů většinou zcela cizí, neboť ty v naprosté většině případů odsoudí každého, koho jim státní zastupitelství pošle, ať už mu vinu prokázaly, nebo ne, mnohdy i v těch nejzávažnějších případech, jako jsou vraždy či loupeže (viz McCrae, Nečesaný, Tempel a desítky dalších).  

Často dokonce nejsou soudy ani schopny rozeznat, zda žalovaný skutek je trestným činem či nikoliv, jak o tom mj. výmluvně svědčí mých osm konečných zprošťujících rozsudků, převážně ve věcech, kde o skutku samém nepanovaly žádné pochybnosti, protože ho nikdo nepopíral a od začátku bylo jasné, jak se stal.

Nesdílím ani Váš optimismus ohledně sdělení, že pokud některé důkazy provedeny nebyly, je zřejmé, že by neměly vliv na event. změnu rozhodnutí soudu.

Dovolte, abych Vás upozornil, že pracujete pro relativně seriozní státní instituci, kterou by státní zastupitelství mělo být, nikoliv pro věštírnu a pokud tu jistotu máte, musím se nutně ptát, z čeho asi pramení. Protože takovou jistotu může mít jen ten, kdo si rozsudek ve věci předem domluvil, případně zaplatil. 

Nepochopím, proč soud vyslýchal svědka B. , otce poškozené, když ten měl informaci jen zprostředkovanou, a to od své matky, a nevyslechnul toho, kdo s informací jako první z dospělých přišel, tedy babičku nezletilé ze strany otce, které se nezletilá jako první sama svěřila.

A nejde zdaleka jen o zprostředkovanou informaci a její hodnotu, ale také o důkazy nepřímé, tedy především chování nezletilé a symptomy zneužívání v něm, jež by zkušená vychovatelka, stejně jako učitelky, jistě postřehla. A právě na to se měl výslech soustředit, a ne že by stejně nic zásadního nepřinesl nebo neměl vliv na rozhodnutí soudu. 

Na rozhodnutí toho, kdo by chtěl objektivně zjistit podstatu věci, by zcela jistě a zcela zásadní vliv mít mohl. 

Jestliže státní zástupkyně měla sama při podání obžaloby o průběhu a spáchání skutku hluboké pochybnosti - s čímž zcela souhlasím, protože následně podle toho vypadal i její výkon před soudem, tedy nepřesvědčivý a nahodilý - tak měla dál pokračovat ve sbírání a třídění důkazů, a to těch, o kterých jsem se již zmínil a které lze považovat za zcela objektivní, jinak než zneužíváním nezletilé nevysvětlitelné - a přitom zcela a úplně pominuté, ač na skutečnost, zda byl či nebyl proti nezletilé spáchán trestný čin, by měly naprosto zásadní vliv, a otázkou by pak zůstala už jen role a identita pachatele, případně způsob provedení.

Informuji Vás, že jsem v této věci - a to po výpovědích učitelek a vychovatelky ze školy - navrhnul obnovu tohoto řízení, protože se dodatečně objevily nové, a zcela zásadní skutečnosti, s případem a jeho objasněním související, a pokud ta bude nařízena a případ znovu projednán, budete se moci sám přesvědčit, nakolik při prvním projednání selhala státní zástupkyně, a především pak soudkyně, jež se vůbec nesnažila podstatu věci rozkrýt, ale namísto objektivního důkazního řízení prováděla jen jakési referendum přítelkyň a družek obžalovaného o tom, zda to mohl spáchat, nebo ne.

            S pozdravem

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala 

_____________________________

_____________________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:13
hovada z ministerstva "spravedlnosti" :

Na žádost ministerstva u soudu zazněly rovněž Nečesaného dopisy z vazby, které adresoval rodině i kamarádům. V nich mimo jiné psal, že ve vězení „to není až tak přehnané, jak se říká”, že jídlo je dobré a že je sám na pokoji, kde si čte nebo se učí. Zástupkyně ministerstva v té souvislosti označila za účelové Nečesaného tvrzení, že v té době trpěl depresemi.

idnes.cz/.../...
__________________

To jsou tedy hovada, to máte pravdu.

Co tak asi měl do těch dopisů psát ?? Že trpí a že si sáhne na život ? Aby se doma zbláznili všichni taky ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 20:53
Cynismus v praxi : Soudy o odškodné po státu...


novinky.cz/.../...
______________

Mimochodem, Nečesaný dělá chybu, že si mění jméno. To je, jak kdyby se měl za co stydět - a dává zapravdu těm, kteří ho prohlašují za kriminálníka.

Správně by si měli měnit jména Lněnička (Vrchní soud), ten hňup z Hradce (Vacek) a ta potrhlá státní zástupkyně (Faltusová), co furt křičela, jak si to může Nejvyšší soud dovolit takhle shodit jejich geniální rozsudek... :-?

Ustupovat partě blbců, co na něho pokřikovali, je zbabělost. Takových pitomců a rádoby mstitelů se najde všude fůra, když je zkoumáte blíž, zjistíte, že to je ta nejhorší a nejzbabělejší spodina a odpad, jaký jste mohli potkat, co si začal hrát na mstitele a spravedlivé.

Takové dnešní - Revoluční gardy. Tedy - ty rabovací.

Článek mimochodem lže v tom, že byl dva roky ve vazbě. To nebyl, byl podstatnou část této doby ve výkonu trestu na Mírově, což je neskonale horší.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:14
Exšéf věznice je čistý a chce odškodné

novinky.cz/.../...
_________________

Tyhle soudy ještě nikoho z jejich party neodsoudily. Tak co kdo mohl čekat ??
Horák bral provize od dodavatelů do věznice, to se všeobecně vědělo. To ale zjevně nikoho nezajímalo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:15
Maďarsko si vybere mezi „korupcí“ a právním státem :

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:16
Zahlcený NSS může nakonec soudit mrtvé právo

respekt.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:18
Autoři milostivého léta kritizují data, která k akci zveřejnili exekutoři

www.ceskenoviny.cz/.../2185943

Místo 908 korun i tisíce: Exekutoři chtějí přidat za Milostivé léto

seznamzpravy.cz/.../...
________________

Zajímavý ... Jenom moji exekutoři platit vůbec nechtějí, dělají léta zadarmo a na nic si nestěžují (pravda, všechno to jsou "pohledávky" MSp nebo MV). Když dám námitku podjatosti , tak je prý nedůvodná, protože pro postup v případu je nikdo nemůže soudit... Není to zvláštní ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 14:18
Šlachtův pokus přesunout soud s Grygárkem do Brna nevyšel :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Jaroslav 2022-04-01 16:18
Jak si může tohle vůbec Ruta dovolit? Označovat dítě s vyznamenáním jako retardované. Já jako otec bych řekl, že on sám je retartd, neschopný a zadarmo drahý. Ruta selhal a teď jak si tu lez udržet, ze?
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 19:11
Kolik takových úchylů slouží policii a ta je kryje. J.K.

Jan Cimický: Policie ho obvinila ze znásilnění – eXtra.cz

Důkaz, že spravedlnost existuje, říkají oběti o stíhání Cimického - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

www.extra.cz/.../

seznamzpravy.cz/.../...
__________________

Spravedlnost existuje ??? Neexistovala celých 30 let, pro tu první. A nebýt toho, že s jídlem roste chuť a Cimický byl čím dál drzejší a zkoušel to i na redaktorky a reportérky, tak zjevně zapomněl, že to už nejsou bezmocné chovankyně ústavu, kterým nikdo nebude věřit, ale že ty mají mediální moc. A ta mu zlomila vaz.

Jinak by se dál nedělo nic, jako se nedělo 30 let předtím.

Ergo - platí, co stále razím : Spravedlnost je u nás jen pro ty, co si ji umí prosadit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 20:42
Dělají z nás malé Jardy,
V minulém režimu do vězení za ukradenou kačku,
dnes svoboda a následné odškodnění za zpronevěřené miliardy.
Slušný člověk nad rozsudky české justice zvrací,
30 let po sametové nám tu vládnou Havlovi, Topolánkovi, Grosovi, Paroubkovi, Zemanovi, Burešovi, Hamáčkovi Fialovi estébáčtí přisluhovači.
J.K.
____________
Policie obvinila bývalou pracovnici úřadu vlády z podvodu za 8 milionů - Novinky.cz


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-04-01 20:47
Nečesaný poznával spravedlnost na vykřičeném soudě koncentrovaného cynismu na Praze 2 :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.