Luboš Patera vznesl dotaz na českou vládu ohledně odškodnění dětí Fialových a vyzývá všechny ostatní k následování.

 

Vláda České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

 V Praze, dne 28. 4. 2008 Věc: žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 5. 2006 ve věci stížnosti č. 19152/04 údajných stěžovatelů nezletilého Martina Fialy a nezletilého Tomáše Fialy vzal tento soud na vědomí smírné urovnání a rozhodl o vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů.

 

Ke „smírnému urovnání“ došlo poté, kdy vláda České republiky nabídla, že zaplatí nezletilému Martinu Fialovi částku 5 000 EUR a nezletilému Tomáši Fialovi částku 5 000 EUR, a tuto nabídku matka nezletilých přijala.

 

Uvedená částka v celkové výši 10 000 EUR byla matce nezletilých stěžovatelů vyplacena ze státního rozpočtu. Žádám proto o poskytnutí informací na následující otázky:

 

1.                 Která fyzická osoba (popřípadě které fyzické osoby) učinila jménem vlády České republiky rozhodnutí o tom, že matce nezletilých „stěžovatelů“ bude nabídnuto smírné urovnání zaplacením finanční částky?

 

2.                 Která fyzická osoba (popřípadě které fyzické osoby) učinila jménem vlády České republiky rozhodnutí o tom, že matce nezletilých „stěžovatelů“ bude nabídnuta uvedená částka 5 000 EUR a 5 000 EUR, dohromady tedy 10 000 EUR?

 

3.                 Projednala vláda České republiky záležitosti pod body 1. a 2. shora na svém zasedání? Pokud ano, jaké bylo jmenovitě stanovisko jednotlivých ministrů; je o tom učiněn veřejně přístupný zápis? Pokud nikoliv, proč?

 

4.                 Jaká kritéria byla zohledňována při nabídce výplaty finanční částky 10 000 EUR ze státního rozpočtu matce nezletilých „stěžovatelů“?

 

5.                 Zohlednila vláda České republiky při nabídce výplaty finanční částky 10 000 EUR ze státního rozpočtu matce nezletilých „stěžovatelů“, učiněné před 29. březnem 2006, skutečnost, že již 15. 11. 2005 prohlásil Evropský soud pro lidská práva za částečně přijatelnou stížnost otce nezletilých „stěžovatelů“ na porušení jeho práva na rodinný život jednáním českých soudů a jejich nečinností vůči protiprávnímu jednání matky nezletilých „stěžovatelů“?

 

6.                 O porušení práva na rodinný život otce nezletilých „stěžovatelů“ rozhodl Evropský soud pro lidská práva dne 18. 7. 2006. Proč vláda České republiky za okolností popsaných v předchozím bodě 5 nevyčkala se svou nabídkou zaplatit matce nezletilých „stěžovatelů“ 10 000 EUR ze státního rozpočtu do konečného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti otce nezletilých „stěžovatelů“?

 

7.                 Předložila matka nezletilých „stěžovatelů“ souhlas druhého zákonného zástupce (pozn.: jde o osobu otce, který je podle příslušných českých právních předpisů dosud stále ještě také zákonným zástupcem nezletilého dítěte) k podání stížnosti nezletilých „stěžovatelů“ k Evropskému soudu pro lidská práva a k přijetí nabídky vlády České republiky na vyplacení finanční částky v celkové výši 10 000 EUR ze státního rozpočtu? Pokud nikoliv, upozornila vláda České republiky Evropský soud pro lidská práva na tuto okolnost? Jakou formou?

 

8.                 Vyžadovala vláda České republiky stanovisko otce nezletilých „stěžovatelů“, tedy jejich druhého zákonného zástupce, k podané stížnosti nezletilých „stěžovatelů“ a k nabídce zaplacení finanční částky v celkové výši 10 000 EUR matce nezletilých „stěžovatelů“? Předložila vláda České republiky tuto nabídku oběma zákonným zástupcům? Pokud nikoliv, proč?

 

9.                 Kdy přesně (datum) byla částka 10 000 EUR ze státního rozpočtu matce nezletilých „stěžovatelů“ vyplacena a jakým konkrétním způsobem?

 

10.             Nepřipadá vládě České republiky horlivá nabídka a horlivé zaplacení částky 10 000 EUR matce nezletilých „stěžovatelů“, která podle Evropského soudu pro lidská práva s podporou českých soudů svým protiprávním jednáním zlikvidovala vztah nezletilých „stěžovatelů“ a jejich otce, jako špinavý kšeft?!!!

 

 

 

 

 

 

 

Luboš Patera tímto vyzývá nejširší veřejnost k následování a hromadnému zasílání  téhož dotazu české vládě . Nezapomeňte uvést své jméno a adresu pro odpověď.