Fond ohrožující děti - jedna velká mafiánská banda

 

OSZ Praha 1,
nábř. E. Beneše,
Praha 1 – Malá Strana   

OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ Z PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI

Podezřelý : Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00Praha 1, resp. předsedkyně Fondu JUDr. Marie Vodičková

Druh trestné činnosti : Nelegální obchod s dětmi, nedovolené podnikání, finanční a daňové úniky.

Upozorňujeme tímto orgány činné v trestním řízení (dále jen OČTR) na skutečnosti obsažené v projevu paní senátorky Aleny Gajdůškové, předneseném v Senátu PČR dne 7. června 2007, z nichž vyjímáme zejména :

„Zprostředkovatelem některé z forem náhradní rodinné péče   může být pouze stát. V dopise (Společnosti sociální pediatrie, pozn. autor) se však uvádí, že jsou zde poznání a důkazy, že existují postupy, kdy pracovník porodnice je vázán na Fond ohrožených dětí, ještě než skutečnost o narození nechtěného dítěte je oznámena orgánům sociálně-právní ochrany dětí. Matka tak pro Fond ohrožených dětí podepíše „nabídku“ dítěte do osvojení s tím, že je zde uváděno přímo zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek. Pracovníci Fondu ohrožených dětí kontaktují na organizaci vázané rodiny a muži podepisují tzv. „fiktivní otcovství“. Dopis uvádí, že z Fakultní nemocnice Brno-Bohunice se takto v loňském roce ztratilo více než 15 dětí !!  Jejich osud není znám, neví se, kam byly propuštěny, na požadovanou informaci nebyla dána žádná odpověď. Mnohé z dětí, které takto projdou Fondem ohrožených dětí, mizí z republiky a o jejich osudu se dále nic neví.
Matrikářky informují o skutečnostech, že otcovství uznával muž, který se prokazatelně s matkou dítěte vidí poprvé až na matrice. Je znám případ, kdy v Břeclavi převzal do péče novorozence fiktivní otec, Izraelec, který měl, mimochodem, své vlastní dvě děti.

Může se stát, že tyto skutečnosti jsou pouze vrcholem ledovce a že to může být obchodování s dětmi.“

Žádáme tímto OČTR, aby přešetřily všechny skutečnosti uváděné paní senátorkou  Gajdůškovou zejména s ohledem na pravděpodobný nelegální obchod s dětmi a na něj navazující trestnou činnost páchanou pracovníky Fondu ohrožených dětí či přímo jeho předsedkyní JUDr. Marií Vodičkovou.

O průběhu vyšetřování a jeho výsledcích si přejeme být průběžně informováni, abychom mohli informovat i širší veřejnost.

Za občanské sdružení K 213 jeho mluvčí


Ing. Jiří Fiala   Ing. Jiří Krám   Ing. Jiří Štefek


Příl.: Výňatek z projevu paní senátorky Gajdůškové ze dne 7. června 2007
 
V Košíku, dne 22. června 2007