Návrh na změnu trestu

Po nástupu do věznice Ostrov nad Ohří mi bylo sděleno, že pro mě práci mít nebudou, protože při krátkém trestu nemá cenu vězně zaměstnávat.

 

     Po nástupu do věznice Ostrov n. O. mi bylo sděleno, že pro mne práci mít nebudou, protože při krátkém trestu nemá cenu vězně zaměstnávat. Tedy přesně totéž, co bylo přede dvěma roky v Kynšperku. Z toho jednoznačně plyne, že po celou dobu výkonu trestu se budu bezúčelně a nesmyslně válet na baráku a nedělat nic, resp. Povinně se nudit. Smysl takového trestu mi zatím nedokázal nikdo vysvětlit, soud pak nejméně. Odůvodněně se domnívám, že smysl takového trestu vysvětlit ani nelze a že zcela jistě nemá co dělat s definicí, obsaženou v trestním řádu, kterou je: 

a) ochrana společnosti

b) náprava pachatele

 

Chránit společnost před pachatelem, který je odsouzen za přesné dodržování trestního řádu, to nemůže myslet vážně ani taková Sochorová nebo rudá Rudá, zbývá „náprava pachatele“. A opět – přijít s myšlenkou, že flákání a povinná nuda někoho napravily, to je „originalita“ hodná pouze tupců příslušného senátu. 

     Pro zjevnou nesmyslnost a neúčelnost uloženého trestu na společensky mnohem užitečnější veřejně prospěšné práce – a to v daném poměru 1 den = 1 hodina prací, tedy asi 150 hodin, případně, aby uložil práce nikoliv na hodiny, ale úkolem, kdy trest bude považován za vykonaný, až bude úkol splněn, bez ohledu na počet odpracovaných hodin. Soudu tímto současně navrhuji, aby takový úkol zadal tak, že se bude jednat o rekonstrukci některé ze zdevastovaných alejí na okrese Nymburk (to pro snadnou kontrolu soudu), a to aleje podél veřejné cesty (silnice), po obou jejích stranách v délce 2 km. Rekonstrukce proběhne ve spolupráci s odborným zahradnickým poradenstvím tak, že staré a suché stromy budou vykáceny a nahrazeny novými, životaschopné stromy prořezány a ošetřeny.

     Užitečnost a všeobecná prospěšnost takového díla je zjevná na první pohled i pologramotnému jedinci, lze se tedy nadít, že by ji mohli pochopit i soudci. Zvláště pokud je druhou alternativou půlroční flákání a povinná nuda nezaopatřením na účet státu (škoda, že to zatím neplatí soudci, kteří takto moudře rozhodli).

     O navrhované přeměně trestu žádám soud, aby rozhodl bez zbytečných prodlev, nejdéle pak do 16-ti dnů – a poslal mi o tom vyrozumění.

 

                                                                                        Ing. Jiří Fiala

                                                                                        Věznice Ostrov

                                                                                         363 50  Ostrov n. Ohří

V Ostrově, dne 22. června 2017

OSZ v NB

T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

 

Podezřelý:  Edita …….., vyšší soudní úřednice OS v Nymburce

TČ:  -    Zneužití pravomoci úřední osoby

- Pohrdání soudem

- Přivlastnění si pravomoci úřadu

Podávám tímto trestní oznámení na výše uvedenou osobu pro výše uvedené trestní činy, a to v souvislosti s vyřizováním případu č.j. 3 T 31/2016  OS v NB, neboť :

 - podezřelá vystavila příkaz k dodání osoby do výkonu trestu – tedy zatykač – aniž je   je k takovémuto úkonu, směřujícímu k omezení svobody druhé osoby, oprávněna. Takovýto úkon je oprávněn provést a smí uskutečnit jedině soudce.

- podezřelá vystavila příkaz k dodání osoby do výkonu trestu, aniž jakkoliv vyřídila odůvodněný a podložený návrh na odklad výkonu trestu, a to z důvodu soudních jednání z jiných soudů, která tím byla zmařena – trestný čin pohrdání soudem. Jedná se zejména o 3 soudní jednání, která tímto postupem byla neodůvodněně zmařena, a to :

 

- jednání u OS pro Prahu 2, nařízené na den 15.6., ve věci č.j. 18 C 3/2011 – soudkyně Lucie Vítková

- jednání u OS v Táboře, nařízené na den 19.6. ve věci nezletilého J. T.

- jednání u OS ve Zlíně, nařízené na den 21.6. ve věci nezletilého V. V.

 

Podezřelá tedy cíleně a účelově zmařila nejméně 3 soudní jednání, aniž k tomu měla sebemenší důvod, kdy navíc nijak nevyřídila podanou žádost o odklad, čímž porušila své pracovní povinnosti, neboť tuto žádost byla povinna předložit příslušnému soudci k vyřízení rozhodnutí.

     Ve vydání příkazu k dodání do výkonu trestu je pak spatřován trestný čin při osvojení si pravomoci úřadu, stejně jako v zaslání zjevně neplatné výzvy k nástupu trestu bez podpisu předsedy senátu.

     Současně namítám podjatost všech státních zástupců v Nymburce, u lidské trosky nazývající se Lukáš rovněž naprostou nekompetentnost a absenci základního právního vzdělání i smyslu pro výkon spravedlnosti a navrhuji, aby věc byla postoupena k vyřízení jinému OSZ téhož druhu a stupně.

 

                                                               Jiří Fiala

V Ostrově n. Ohří dne 22. června 2017

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2017-06-28 11:57
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Tomíček Petr
> Komu: "miloslavachalupova@centrum.cz"
> Datum: 28.06.2017 11:55
> Předmět: RE: RE: právo na spravedlivý proces ve věc
>
Dobrý den, vážená paní Michálková.

Ne ke všem Vašim otázkám se mohu vyjádřit. Některé opět žádají informace z probíhajícího trestního řízení, o kterých nebyli ještě spraveni ani samotní účastníci. Ty (viz mé předchozí odpovědi, které rovněž obsahovaly vysvětlení), neposkytujeme v souladu s právem účastníků na spravedlivý proces.


Pokud budu konkrétní, pak:
1. Neveřejná jednání se nařizují v souladu s § 265r odst. 1 trestního řádu. Bohužel, nemohu Vám v této fázi napsat konkrétní písmeno, neboť to by již bylo návodnou informací, která se prakticky rovná sdělení výsledku řízení.
0 # Saxána 2017-06-28 11:59
3. Váš dotaz směřoval k vysvětlení pojmu "věc je vyřízena". Nejvyšší soud pod tímto pojmem označuje věc ve stádiu, které jsem Vám podrobně popsal v dřívější odpovědi. Je to zavedený a definovaný odborný termín. Takto jej chápe široká odborná veřejnost v rámci soudnictví. K další části otázky: Odůvodnění vždy píší členové senátu, který rozhodl, protože je nedílnou součástí rozhodnutí. (Při jeho přípravě mohou pomoci asistenti těchto soudců)

4. Rozhodoval senát pod vedením JUDr. Jana Bláhy, dalšími členkami byly JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Milana Šámalová. Jde o veřejně známou informaci, neboť pokud spisová značka řízení začína č. 8, znamená to, že věc projednává senát č. 8, který je u Nejvyššího soudu již delší dobu sestaven právě ze zmiňovaných soudců.
0 # Saxána 2017-06-28 11:59
5. Jde opět o dotaz k probíhajícímu soudnímu (trestnímu) řízení. Nelze se proto vyjadřovat nebo jakkoli popisovat jednotlivé dílčí úkony senátu v této věci. Obecně však Nejvyšší soud advokátům obviněných vždy, když věc aktuálně napadne, zasílá tzv. informační dopis. V tomto dopise advokáty informuje o složení senátu a také o možnosti vznést požadavek na vyloučení uvedených soudců z projednávání v dané věci.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí
oddělení styku s veřejností
Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 593 162
Email: petr.tomicek@nsoud.cz
Web: www.nsoud.cz
0 # Saxána 2017-06-28 18:00
Dobrý den, pane Tomíčku, jmenuji se Chalupová, ale to je v této věci celkem lhostejné.

K poslednímu bodu mám ještě zájem o Vaše doplnění - ten informační dopis o složení senátu NS zasílá jen advokátovi a nikoliv přímo účastníku řízení o dovolání?

Soudkyně JUDr. Milada Šámalová je skutečně manželkou předsedy NS v Brně? Info jsem získala - viz cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_%C5%A0%C3%A1mal

Obecně a teoreticky - může předseda soudu být nezaujatý a nezávislý při podání kárné stížnosti na soudkyni "svého" soudu?

Děkuji Vám za vskutku perfektní spolupráci.

S pozdravem Miloslava Chalupová
0 # Saxána 2017-06-28 18:55
> Datum: 28.06.2017 20:52
> Předmět: upřesnění ve vě
>
JUDr. Dana Zelenková
předsedkyně Okresního soudu v Kladně

Vážená paní předsedkyně,

dnes mi bylo Vaším soudem odmítnuto podání adresované pro soud v Nymburce, proto jsem napsala průvodní dopis pro Okresní soud v Kladně a podání pana Ing. Jiřího Fialy zaslaného z vězení připojila jako přílohu a podala ve Vaší podatelně - v 15.06 hodin.

Uvedla jsem jako Věc č.j. 3 T 31/2016 vedeno u Okresního soudu v Nymburce

Věc je stále živá a týká se i spisu č. j. 5 T 52/2013 vedeného Okresním soudem v Kladně.
Tento spis je uveden na www.justice.cz jako přeposlaný NS v Brně -

Datum odeslání : 14.6.2017
Odesláno komu : Nejvyšší soud
Účel odeslání : odeslání spisu 5T 52/2013


Vše uvedené je ve věci dovolání u NS v Brně - 8 Tdo 605/2017

Děkuji Vám za vyhovění.
0 # Saxána 2017-06-29 17:22
> Datum: 29.06.2017 13:40
> Předmět: RE: RE: RE: právo na spravedlivý proces ve
>
Vážená paní Chalupová,
přijměte prosím na úvod moji omluvu za záměnu jména v oslovení při mé předchozí odpovědi.

Informační dopis zasílá Nejvyšší soud v agendě Tdo, tedy agendě trestního dovolání, vždy advokátům obviněných, neboť v těchto řízeních je povinné zastoupení advokátem. Každý z obviněných má proto svého advokáta a Nejvyšší soud takto komunikuje jeho prostřednictvím.

Soudkyně JUDr. Milada Šámalová je manželkou předsedy Nejvyššího soudu.

K Vaší poslední otázce, uvedené slovy "Obecně a teoreticky", nebudu prosím nijak spekulovat. Odkazuji v té souvislosti pouze na § 60 odst. 1 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, který uvádí základní předpoklady pro výkon funkce soudce, mezi nimi i čistý morální profil:
0 # Saxána 2017-06-29 17:23
"Soudcem nebo přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále jen "občan"), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.

Hezké odpoledne přeje


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí
oddělení styku s veřejností
Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 593 162
Email: petr.tomicek@nsoud.cz
Web: www.nsoud.cz
0 # Saxána 2017-06-30 09:28
Ostrov n. Ohří, 27. června ´17
Zdravím, Mílo!
Dneska mě přestěhovali. Po rekordně krátkém pobytu v přijímači. Během 14-ti dnů tak mám za sebou jak Ruzyni, tak přibyl - což běžně ostatním trvá měsíc každý pobyt, tedy dohromady dva. Tedy - přesně totéž, co přede dvěma roky v Kynšperku: Jakmile to jde, okamžitě pryč. Jako nebezpečná třaskavina, co každou chvíli může bouchnout v rukou.
............................................. Zdravím Jirka
0 # Saxána 2017-06-30 16:52
Ostrov n. O., 28.června 2017
Zdravím, Saxáno!
Mám na Vás prosbu. Přiložený dopis - prosím, přepište .........
Chci se zeptat: Čeho je bůh Jupiter??
Našel jsem v jednom časopise starý horoskop, na ten týden, co mě zatkli. Rozhodně zajímavé na něm bylo, že jediný den, o kterém se tam mluvilo, bylo právě to úterý, 13.6. A na něj tam stálo, že - zvláštní průnik Merkura s Jupiterem. Merkur je bůh obchodu, to vím a marně si lámu hlavu, čeho je bůh Jupiter. Protože to vypadá, že ti dva budou určovat můj osud na hodně dlouho dopředu.Dali o sobě dosti razantně vědět. Tak - zatím asi vše, víc mě nenapadá. Vyřiďte mi ten dopis, ať co nejdřív se dostane adresátu do rukou - přeložený, mailem i v originále. A hned potom na stránky. Srdečně zdravím Jirka

Ing. Jiří Fiala
PS 100-G
363 50 Ostrov n. Ohří
0 # Saxána 2017-06-30 17:12
23. 7. - 23. 8.
Lev (charakteristika znamení)

Muž
„ Z v í t ě z i t ! “

Znamení Lva dává mužům, kteří se jako Lvi narodili, zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování je zároveň velkorysé a přátelské.
Tito muži o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože věří svým pracovním i morálním kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Jsou hrdí. V jejich povaze je rytířskost a vrozený takt.
Muži narození v tomto znamení mají rádi bohatství a dobrou životní úroveň, ale ani v horších materiálních poměrech neztrácejí svou sebedůvěru a zjevem ani chováním nedají svému okolí najevo, že potřebují pomoc nebo soucit.
Muži - Lvi volí vždy nejkratší cestu k cíli a jsou k tomu vybaveni velkou rozhodností. Nejlépe se jim daří ve svobodných povoláních, kde

zdroj www.tyden.cz/horoskop/lev/?showMan
0 # Saxána 2017-06-30 17:15
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Jiří Fiala
> Komu: miloslavachalupova
> Datum: 13.06.2017 15:28
> Předmět: Pro případ
>
že by mě do zítřka zatkli, tak Vám přeju všechno nejlepší k narozeninám.

Kulatým, vlastně půlkulatým.

Pevné a stálé zdraví a pevné nervy, hodně štěstí, klid na bylinky i na koupání - a stále větší spokojenost nad stránkami i činností K 213.

A jsem rád, že nemusím - zatím - přát z basy.

Srdečně zdravím

Jirka
0 # Saxána 2017-07-01 09:08
> Datum: 30.06.2017 11:00
> Předmět: Re: RE: RE: RE: právo
>

Vážený pane Tomíčku,

zvláštní dobu žijeme, když bývalou předsedkyní (po ukončení této funkce) sděleno v tisku, že soudci nechtějí soudit hmotné právo, ale jen procesní.

Meritum soudní věci pana Ing. J. Fialy, pročež je nyní nezákonně vězněn - je pravomoc předsedy senátu (nikoliv vyššího soudního úředníka) k vydání výzvy k nástupu trestu do vězení.

Ani advokátka pana Fialy nemusí vědět co vím já a pan Fiala. A pan Fiala nemusel být informován a ani nemohl reagovat (z vězení) k složení senátu, který rozhodl.

Existuje však zásada, která ukládá povinnost každému soudci vzdát se kauzy, kde není garance její nezávislosti (podjatosti).

Ani soudkyně JUDr. Milada Šámalová, manželka předsedy senátu NS v Brně nemusela vědět, ale mohla a je to velmi pravděpodobné.
0 # Saxána 2017-07-01 09:08
Jde o toto:
V roce 2015 jsem podrobně pročítala komentář k trestnímu řádu, který nese jména autora - Šámal. Konkrétně § 321 ve věci pravomoci k vyhotovení výzvy k nástupu trestu.
Díky své důslednosti jsem objevila chybu v komentáři. Upozornila jsem písemně předsedu NS v Brně a obdržela odpověď, která v jedné zásadní větě dle mého laického úsudku není h o d n a žádného právníka. Tedy, že za takovou větu by se měl každý právník stydět. Odpověď je vedena u Vašeho soudu jako správí - tzv. sprčko.

A tak můj další úsudek může být - jestli soudkyně - manželka předsedy balzamuje snížené vnímání práva svého manžela (v důsledku věku), nebo balzamuje věc jako celek, protože většina soudců se asi na bezchybnost komentáře profesora Šámala spoléhá, spolehla.
0 # Saxána 2017-07-01 09:09
Má poslední otázka: Jaký je možný návrh opravného prostředku, (který panu ing. Fialovi sdělím do vězení) - pokud se dodatečně, až po rozhodnutí NS zjistí, že soudil věc soudce pravděpodobně podjatý. Je to žaloba pro zmatečnost, nebo návrh návrhu na kárné řízení? Pravda - není zatím zveřejněn verdikt.
0 # Saxána 2017-07-03 16:27
> Datum: 03.07.2017 16:00
> Předmět: RE: RE: RE: RE: právo na spravedlivý proces
>
Vážená paní Chalupová,
omlouvám se, ale vážně nemohu Vaši poslední otázku nijak komentovat, reagovat na ni či dokonce pokoušet se o právní radu. Je potřeba se poradit s advokátem. Obecně, cokoli řeknu a napíšu, může být chápáno jako oficiální vyjádření Nejvyššího soudu k tomuto případu - a já nemám v žádném případě úmysl ani právo a kompetence takto do rozhodovací činnosti zasahovat.

Děkuji za pochopení.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí
oddělení styku s veřejností
Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.