OSZ Svitavy - a Vy...

Svěřit hlupákům moc může jedině zločinec, nebo zase hlupák. 

 Bradáčová si jistě počte. I když, dost možná, uvykla děsivé úrovni svých podřízených. 

_________________

16. květen - Události | Česká televize (ceskatelevize.cz)

20. minuta - a dále : Vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Jak Bradáčová, tak i Blažek mají plné pusy starostí o vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Placeni a odpovědni jsou ale za něco úplně jiného - i když ne tak zahraničně populárního jako fušování do záležitostí ukrajinské prokuratury. 

Placeni a odpovědni jsou za stav naší justice. Bradáčová pak především za státní zastupitelství. To je v dosti děsivém stavu. Často terorizuje bezdůvodně občany, někdy i jen tak, ze záliby. Psychopatů tam rozhodně sedí dost a dost. 

Řekl bych, že o Ukrajinu se jak Bradáčová, tak Blažek mohou starat až tehdy, až budou mít domácí věci v cajku. To ale rozhodně nemají, a ještě dlouho mít nebudou. 

Udělali by proto mnohem lépe, kdyby zajišťovali bezpečnost hlavně vlastním občanům - a chránili je před zlovůlí "orgánů", jejichž původním posláním je občany chránit, nikoliv terorizovat. 

_________________

 

 

 

 

_______________________

 

VSZ v Praze

Náměstí Hrdinů 1300
140 65 Praha 4

                                             T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í  

Podezřelá : Mgr. Karin Běloušková, státní zástupkyně ve Svitavách

Trestný čin : § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby,  § 345   Křivé obvinění

                         § 366 Nadržování

 

Podávám tímto TRESTNÍ OZNÁMENÍ  na podezřelou osobu Mgr. Karin Bělouškové, momentálně pracující jako státní zástupkyně na OSZ Svitavy.

Mám za to, že okolnosti nasvědčují spáchání trestných činů Nadržování, Zneužití pravomoci úřední osoby a Křivého obvinění.

Podezřelá osoba obdržela k šetření trestní oznámení pro podezření z únosu dítěte, spočívající v tom, že osoba, která měla dítě v držení, odmítla toto dítě vydat osobě oprávněné (jednomu z rodičů) a namísto toho s ní odjela neznámo kam.

Důvodnost takovéhoto oznámení je zřejmá na první pohled, cizí osoba nemůže zadržovat cizí dítě proti vůli osob oprávněných, resp. je povinna je ihned vydat, jakmile je k tomu vyzvána. Oprávněné osobě svědčilo její rodičovství, osobě zadržující dítě nesvědčilo nic (dítě jí nebylo soudně svěřeno a osoba nebyla jeho rodičem).

Podezřelá toto důvodné trestní oznámení zcela bezdůvodně nijak nevyšetřila a do dnešního dne oznamovatele o výsledku tohoto šetření  NIJAK NEINFORMOVALA (ač je její povinností takovou informaci do měsíce od obdržení podnětu poskytnout). 

Dále : Namísto vyšetření důvodného trestního oznámení podezřelá ZNEUŽILA SVÉ PRAVOMOCI STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ k umělému vykonstruování trestního stíhání oznamovatele, které prý bylo křivým obviněním.

Z otázek podaného vysvětlení lze snadno pochopit, že hlavním proviněním údajného podezřelého bylo to, že vůbec nějaké oznámení podal a dále to, že je podal DATOVOU SCHRÁNKOU, což je zjevně mimo dosah představ a chápání dotyčné státní zástupkyně.

Podávání trestních oznámení při podezření ze spáchání trestného činu je nejen právem, ale i povinností VŠECH občanů, jinak by se sami mohli dopustit trestného činu nadržování či neoznámení trestného činu.

OČTŘ jsou pak od toho, aby tato oznámení kvalifikovaně prošetřily, nikoliv od toho, aby pronásledovaly oznamovatele - zjevně za to, že je vyrušili z jejich pokojného nicnedělání.

Oč línější byla podezřelá stran šetření podaného trestního oznámení pro únos dítěte, o to snaživější pak byla při zneužívání své pravomoci úřední osoby k vykonstruování bezdůvodného trestního stíhání oznamovatele.

Ani podávání trestního oznámení příslušným orgánům, ani používání datové schránky k realizaci těchto podání nejsou trestnými činy, jak se podezřelá snaží tvářit a jak plyne z formulací jejích otázek. Je přitom zjevné, že to jako státní zástupkyně musí vědět, jinak by nesplňovala ani základní předpoklady pro výkon takové funkce.

Lze proto mít proto důvodně za to, že si podezřelá uměle a zcela bezdůvodně vymyslela trestní stíhání jenom proto, aby dostala oznamovatele, ale i jím vedenou právnickou osobu, odborové sdružení SPRAVEDLNOST, do postavení stíhané osoby, tedy aby jim mohla udělovat nesmyslné pokuty, šikanovat je nejrůznějšími předvoláními, vnucováním zástupců sdružení, apod., přičemž zejména poslední bod lze považovat za nejvážnější a za přímý útok totalitní struktury na demokracii, kdy nikým nevolená státní zástupkyně drze útočí na legitimní a demokraticky zvolené orgány legitimního a registrovaného odborového sdružení a snaží se je změnit nebo odstavit od rozhodování, jež jim bylo demokratickou cestou svěřeno.

Zneužití pravomoci touto osobou je proto o to vážnější, že neútočí jen na jedince jako takového, ale přímo na podstatu současného společenského zřízení, tedy zřízení demokratického, které ona odmítá respektovat a násilím a za použití mocenských prostředků se je snaží změnit v totalitní, řízenou a nikým nevolenou strukturu.

Mám proto za to, že se podezřelá mohla dopustit všech tří výše uvedených trestných činů, žádám jejich vyšetření a současně informování o tomto šetření v zákonných lhůtách.

                                                                       Ing. Jiří Fiala

                                                                           předseda o.s. SPRAVEDLNOST

_____________

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

§ 345          Křivé obvinění

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

§ 366 Nadržování

 

(1)  Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta

________________________

 

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 Zvláštní škola Svitavy (k213.cz)

 

_____________________________

_____________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.