Valná hromada úspěšně proběhla

 

                          ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

 

 

 

 

ŘÁDNÉ USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY  občanského sdružení K 213

 

Program :             1) Presence účastníků

      2) Schválení programu valné hromady ,

           schválení stanov

      3) Volba zapisovatele

      4) Volba předsedy občanského sdružení

      5) Volba mluvčích K 213  

      6) Rozhodnutí o přijetí nových členů

      7) Plán budoucí práce a jeho schválení

 

 

I.                   Presence účastníků – viz přiložená presenční listin

 

II.                Program valné hromady sdružení K 213 v navržené podobě byl jednomyslně schválen. Současně si přítomní členové odhlasovali, že návrh stanov občanského sdružení, podaný při registraci sdružení ministerstvu vnitra, se přijímá za řádné stanovy občanského sdružení, a to beze změn. 

 

III.             Zapisovatelem byl zvolen p. David Herink.

 

IV.              Předsedou občanského sdružení K 213 byl zvolen pan Ing. Jiří Fiala

 

V.                 Mluvčími byli zvoleni pánové Ing. Jiří Krám a Ing. Jiří Štefek. Současně bylo odhlasováno, že s funkcí předsedy sdružení je spojena i funkce mluvčího, a to automaticky. Další dva mluvčí vystupují jménem sdružení, jsou-li k tomu předsedou sdružení pověřeni anebo v době jeho nepřítomnosti či nedostupnosti.

 

VI.              Valná hromada tímto přijímá všechny 263 nové členy, kteří si podali řádnou přihlášku o přijetí za člena občanského sdružení K 213. Ke dni konání valné hromady tak má K 213 celkem 387 řádných členů.  

 

VII.           Valná hromada pověřuje předsedu sdružení neprodleným otevřením bankovního účtu občanského sdružení K 213. Na něj mohou členové i nečlenové skládat svoje dobrovolné příspěvky, které budou využity k financování činnosti K 213. Za pohyby na účtu zodpovídá předseda sdružení,který je vyúčtovává ve své zprávě valné hromadě.

Povinností členů sdružení a zejména pak představitelů sdružení – tedy předsedy a mluvčích – je všestranně přispívat k naplňování cílů sdružení, kterými jsou :

 

1)     Neprodlené vynětí ostudného § 213 (či jeho budoucích obdob) z trestního řádu České republiky, a to minimálně jako nezbytný předpoklad sladění českého trestního práva s evropským.

 

2)     Všestranná a všemožná pomoc těm, kteří jsou podle § 213 v současnosti perzekuováni či dokonce uvězněni.

 

3)     Monitorování stavu současné justice, zejména pak kauz, u nichž je důvod pochybovat o objektivnosti průběhu řízení či dokonce o správnosti postavení obžalovaného před soud.

 

4)     Přispívání ke zkvalitnění současného neutěšeného stavu české justice.

 

5)     Boj za skutečně nezávislou, vysoce profesionální, efektivní, vyspělou, kulturní a kultivovanou a především pak ke všem stejně spravedlivou  justici, která ctí základy obecné spravedlnosti tak, jak ji chápeme v kontextu tisíciletých evropských dějin, která přistupuje ke všem občanům bez předsudků a rozhoduje nepředpojatě, na základě objektivně provedených důkazů a nenechává se ovlivnit ani přežitými justičními zvyklostmi z doby totality, ani společenským postavením účastníků řízení.

 

6)     Podpora, šíření a prosazování tradiční rodinné morálky.

 

7)     V širším kontextu pak celospolečenský pokrok a zdravý vývoj společnosti.

 

V. Účastníci valné hromady si odhlasovali, že příští valnou hromadu svolá předseda sdružení, a to nejdéle ve lhůtě  13 měsíců od konání poslední valné hromady.

 

 

Správnost zápisu potvrzuje :  David Herink

 

 

Nově zvolení představitelé sdružení K 213 :

 

 

 

 

 

Předseda :        Ing. Jiří Fiala, v.r.

 

 

 

 

 

Mluvčí : Ing. Jiří Krám v.r., Ing. Jiří Štefek v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 3. května 2007