Kdo zaplatí pokutu ?

Slintající soudkyně Mgr. Bohdana Kučerová poslala usnesení o udělení pokuty deset tisíc korun. 

Vznášíme složitou právní otázku : Kdo má pokutu zaplatit ? Ten, kdo vypustil do světa výrok o krávě, anebo ten, kdo určil, komu tento výrok má patřit ?

Přečtěte si odvolání předsedy K 213 proti uložené pokutě.

------------------------------------------------------

KS v Plzni

prostřednictvím OS Plzeň – město

K č.j. 17 Nc 85/2008

O D V O L Á N Í

do usnesení o uložení pokuty ze dne 4.11. 2010

Podávám tímto odvolání do napadeného usnesení o uložení pokuty, neboť nelze pokutovat za jednání, vyprovokované protiprávním jednáním justiční osoby.

Soudkyně Mgr. Bohdana Kučerová měla být před zahájením tohoto jednání vyloučena krajským soudem pro podjatost, což v rozporu s OSŘ nebyla. Nebyla to pouze podjatost, která byla soudkyni vytýkána. Byl jí vytýkán rovněž jak nerovný přístup ke stranám, tak i naprosté nezvládnutí a neodbornost v problematice opatrovnictví, pro kterou dotyčná soudkyně nemá prokazatelně žádné vzdělání, ani žádnou jinou dodatečnou kvalifikaci, ale především cit, rozum a odhad.

Tvrzení, že soudkyně vystupuje jako koncipientka advokáta Rösche, bylo a je i nadále hluboce pravdivé a je na Krajském soudu v Plzni, konkrétně senátu 11 Co, aby se odvolateli omluvil za pokutu, udělenou za hluboce pravdivé a snadno prokazatelné tvrzení, ke kterému stačí vyslechnout záznam z jednání, kdy soudkyně Kučerová vystupuje spíše jako otrok uvedeného advokáta, nežli jeho svéprávná koncipientka a tuto pokutu také zaplatil (soudkyně jako nesvéprávná loutka advokáta na slovo poslouchá, advokát chce, aby otázka nebyla připuštěna, soudkyně ji nepřipustí, aniž dokáže vysvětlit, proč, když souvisí s projednávanou problematikou, advokát navrhne udělit pokutu, soudkyně pokutu udělí, advokát řídí jednání, rozhoduje za soudkyni, co s věcí souvisí a co ne, co je urážlivé a co věcné – a soudkyně poslouchá jako psík nebo strojek na dálkové ovládání).

Je tak na tomtéž senátu, aby buďto zrušil, anebo sám zaplatil pokutu plynoucí z toho, že nevzdělanou a neschopnou soudkyni, která si plete civilní řízení s trestním, v opatrovnickém jednání zahajuje „hlavní líčení“, a to 3x po sobě a navzdory upozornění, účastníky opatrovnického sporu si plete s obžalovanými a také se podle toho k nim chová, nevyloučil, naopak umožnil a strpěl, aby i nadále urážela účastníky řízení svou nekvalifikovaností a hloupostí a mrzačila osudy dětí tím, že není schopna posoudit jejich poměry, položit, ba ani umožnit položit kvalifikované otázky znalci, natož je pak vyhodnotit, umožnil, aby tato hloupá soudkyně mrhala státními prostředky na zcela bezcenné a nepodložené znalecké posudky a proplácela hodiny znalci, který nebyl schopen si svůj posudek obhájit, případ objasnit a kvalifikovaně odpovědět na položené otázky.

Krom toho, pokuta nebyla uložena osobě, která soudkyni skutečně měla urazit.

Situace totiž byla taková – a pořízené záznamy to jednoznačně prokazují – že jsem jako pokutovaný konstatoval, že se na tu krávu už nemůžu dívat, přičemž v soudní síni byly v té době nejméně tři osoby ženského pohlaví, kterých se tento výrok mohl týkat, přesto na soudkyni Kučerovou vztáhnul tento výrok advokát Rösch, který tak s konečnou platností určil jeho adresáta.

Je to tedy prokazatelně advokát Rösch, který původně anonymní výrok vztáhnul na konkrétní osobu (pokud si ho iniciativně nevztáhla na sebe soudkyně Kučerová sama), a ten také tuto osobu urazil, když určil, že výrok byl adresován jí, a ne někomu jinému.

Dále je jisté, že další dvě osoby ženského pohlaví připadající v úvahu a tedy přítomné v kritickou chvíli v jednací síni se tímto výrokem jednak necítily býti dotčeny (nebo si alespoň v této souvislosti na nic nestěžovaly) , jednak, i kdyby jej vztáhly na sebe, jednalo by se maximálně o přestupek, který spadá do kompetence příslušné městské části a kde nejvyšší hranice možné uložené pokuty (po prokázání úmyslu někoho tímto výrokem urazit) je 2.000,- Kč.

Již tedy ze skutečnosti, že soudkyně Kučerová vztáhla tento výrok iniciativně na sebe, plyne, že jednak sama usoudila, že by kvalifikaci tohoto označení mohla splňovat právě ona, jednak, že udělená pokuta, i kdyby byla oprávněná, je zjevně nepřiměřeně vysoká, neboť není možné, aby běžnou urážku, za kterou se ve správním řízení uděluje napomenutí nebo maximálně dvoutisícová pokuta, zvýšila soudkyně pětinásobně, navíc za situace, kdy ani není jasné, komu vlastně bylo ono označení určeno.

Soudkyně by měla doložit, proč si myslí, že ze tří přítomných dam je krávou právě ona, a ne žádná jiná a že tedy pokuta byla uložena za urážku justiční osoby.

I kdyby tomu tak bylo, je jistě nepřiměřené, aby justiční osoby byly oproti ostatním občanům pětinásobně zvýhodňovány, resp. urážky jejich cti byly ceněny na pětinásobek urážky běžného občana.

Odvolacímu senátu proto navrhuji, aby jednak napadené usnesení v plném rozsahu zrušil a dále aby se za úroveň vystupování, znalosti a celkovou kvalifikaci soudkyně Kučerové veřejně účastníkům řízení omluvil s tím, že soudkyni Kučerové zařídí školení, kde jí bude vysvětlen rozdíl mezi civilním a trestním řízením, mezi občanským soudním a trestním řádem a mezi hlavním líčením a ve věci nařízeným jednáním a dále mezi obžalovaným a rodičem, účastníkem opatrovnického sporu.

 

Ing. Jiří Fiala

právní zástupce otce

___________________________________________

 

pokuta_za_slintaniSMALL

pokuta_za_slintani

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.