S T Í Ž N O S T + legislativní PODNĚT

vážený pan                                                                                                                      Ostrov n. Ohří, 10. srpna 2017

Zdeněk Šámal, předseda NS

NS v Brně, Burešova 20

 

S T Í Ž N O S T    +    legislativní PODNĚT

 

         Podávám Vám tímto stížnost na neprofesionalitu soudce JUDr. Jana Bláhy, s jakou vyřídil dvě posledně podaná dovolání, včetně námitky nezákonnosti soudce, neboť není logicky možné, vzhledem k počtu pravděpodobnosti, aby dvě dovolání, jejichž podání od sebe dělí více jak dva roky, čistě náhodou připadla témuž soudci. Jedná se o dovolání ze dne 22.6.2017 č.j. 8 Tdo 605/2017-43 – a předchozí dovolání – z března 2015 – ve věci vedené u OS Kladno pod č.j. 5 T 52/2013. Mám proto za to, že pozdější dovolání (z 22.6.2017) bylo zmanipulováno tak, že bylo přiděleno nezákonnému soudci, a je proto otázkou, nakolik je usnesení ze dne 22.6.2017 platné, jestliže ve věci rozhodoval nezákonný soudce, který si tento případ účelově vybral, a to jenom proto, aby si potvrdil své dřívější – zjevně pochybné – usnesení z března 2015, kdy se nedokázal srozumitelně dotázat ošetřujících lékařů tak, aby mu dokázali věcně pravdivě odpovědět, což vyplynulo z následného procesu na ochranu osobnosti, kterému nemocnice Na Bulovce v současnosti čelí a ve kterém lékaři vypověděli skutečnosti, svědčící o pravém opaku toho, co tehdy v březnu 2015 písemně Bláhovu senátu potvrdili.

     Současně Vám podávám na soudce Bláhu stížnost ohledně jeho (ne)profesionality, jíž považuji za zcela nedostatečnou, neboť nejen že neumí lékařům srozumitelně položit otázku, ale především neví, že jako soudce je povinen komunikovat výhradně se soudními znalci z daného oboru, a ne s doktory, kteří nemají o chodu justice žádnou – ani základní představu.

     Dále podávám podnět předsedovi NS k psychologickému prověření soudce Bláhy, neboť jeho postup o obou zmíněných případech vykazuje nepopíratelné prvky sadismu. V obou případech totiž šlo o krátké – několikaměsíční – tresty za velmi pochybné trestní činy (pohrdání soudem, resp. údajné maření jeho nástupu),  v obou případech byl podán návrh na odklad výkonu rozhodnutí do doby, než NS rozhodl ve věci samé. Ani jednou mu nebylo – zcela bezdůvodně – vyhověno (v obou případech hrozilo, že trest bude vykonáván dříve než NS vůbec rozhodne), naopak – oba případy působí dojmem, že Bláha sám inicioval a organizoval štvanici na odvolatele, přičemž jeho dovolací senát začal zázračně fungovat ihned poté, co byl odvolatel zatčen.     Do té doby dovolací senát vyřizování dovolání a zejména žádosti o odklad, programově bojkotoval.

     Aby se dovolací soud napříště vyhnul otevřenému poli působení různých psychopatů, navrhuji tímto předsedovi NS, aby neprodleně podal legislativní podnět Parlamentu ČR ohledně změny trestního řádu v tom smyslu, že je-li v trestní kauze, kde odsuzující rozsudek nepřevyšuje jeden rok nepodmíněně, podáno dovolání, má vždy odkladný účinek, a to až do vydání rozhodnutí NS ve věci samé.

     A do té doby, než bude tato legislativní změna přijata zákonodárným sborem, Vás žádám, abyste ve stejném smyslu vydal závazný interní pokyn pro všechny soudce trestního úseku NS, tedy že jsou povinni u dovolání u trestů do 1 roku včetně poskytnout odklad vykonavatelnosti rozsudku US (MS v Praze) vždy.

     Pokud se podíváte na obsah dovolání pod č.j. 8 Tdo 605/2017-43, podaného ve věci, kde je odvolatel trestán za dodržování zákona – zde trestního řádu – a uvědomíte si, že ani v takto jasné a nedvojsmyslné věci nedokázal NS splnit své poslání a ochránit zákonnost, máte výmluvnou vizitku toho, k čemu v současnosti Vámi vedený NS je.

 

S pozdravem                                                          ing. Jiří Fiala, t.č. ve věznici Ostrov n. Ohří, PSČ 363 50

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.