Senát k exekutorům ... ?!

Dopis legislativní senátorce Adéle Šípové ohledně novely Exekučního řádu : 

 

Pí  Mgr. Adéla Šípová,

 

senátorka Parlamentu ČR, legislativní oblast

 

Vážená paní senátorko,

               V brzkém období má Senát projednávat novelu Exekučního řádu, který mu postoupila Poslanecká sněmovna.

               Máme za to, že tato novela je zcela nedostatečná a neodráží současné aktuální problémy s exekutory spojené.

               Naše sdružení se již obracelo na Poslaneckou sněmovnu s připomínkami k tomuto dokumentu a máme i nadále za to, že jsou zcela zásadní pro život nejen exekutorů a exekuovaných, ale celé společnosti a že naprostá většina z nich nebyla dosud zohledněna, ač to považujeme za nezbytně nutné, nemají-li exekutoři i nadále vyvolávat masovou nenávist obyvatelstva ke státnímu aparátu a ke státu jako takovému, kterou v současnosti beze sporu - a právem - vyvolávají.

               Rozhodně nám nejde o to vrátit chaos z počátku 90. let, kdy naprostá většina podnikatelů považovala za normální, že se dluhy neplatí a nic za to nikomu nehrozí, to rozhodně ne. Jenže ČR se dostala vytvořením raritního exekučního řádu a zejména personálním obsazením exekutorských úřadů a jejich následnou absolutní beztrestností do nevídaného extrému, kdy za nezaplacení, často i jen opomenutí, drobné částky v řádu stokorun hrozí dotyčnému likvidace celoživotního majetku a následně i vyřazení ze společnosti, a to spolu s bezdomovectvím, což rozhodně není smyslem, ani posláním ani exekuce, ani exekutorů.

               Není smyslem exekucí vytvářet spodinu bezdomovců z jinak řádných a normálních lidí a není smyslem právního státu vytvářet trestně nikomu nezodpovědnou a nestíhatelnou kastu lidí, kteří mohou beztrestně loupit a krást, co se jim zlíbí.

               Jsme patrně jedinou zemí na světě, kde je možno z dluhu několika stokorun vytvářet dluhy ve výši dvaceti i třicetinásobku původní částky a zabavovat kvůli tomu majetky v řádu sto a vícenásobků původně dlužné částky.

               A jsme zcela jistě jedinou zemí na světě, kde se na těchto absolutních nemravnostech programově podílí státní orgány, především pak ministerstvo spravedlnosti, které si nejen nechává platit za svou - velice spornou - činnost dvakrát (jednou od státu, ze státního rozpočtu, a podruhé od účastníků soudních sporů vedených proti němu, když je automaticky a ve zcela zinscenovaných procesech vyhrává bez ohledu na důkazní situaci a důkazní řízení), ale ještě nemravně posílá na tento typ „dlužníků“ exekutory - s výše popsaným postupem - tedy vymáháním 20-ti a 30-ti násobků původní částky, zřejmě ve snaze zastrašit každého, kdo by měl tu drzost stát - a  tedy MSp - u soudu zažalovat.

               Zopakuji proto základní požadavky našeho sdružení na novelu Exekučního řádu tak, jak je považujeme za aktuálně naprosto urgentní :

·        NÁKLADY EXEKUCE JEDNOTNĚ 10% 

·        ZAVEDENÍ PROMLČECÍCH LHŮT NA VŠECHNY TYPY EXEKUCÍ

·        POHLEDÁVKY STÁTNÍCH ORGÁNŮ přes soukromé exekutory vymáhat nelze

               Ad 1) Pokud by náklady exekutora nesměly převýšit 10% z vymáhané částky, stanovil by se jasně strop, co je možné a co zákonné -  a co už nemravné a lichvářské a současně by se neobyčejně zjednodušila celá agenda exekucí už proto, že směšně nízké pohledávky by se nevyplatilo nikomu vymáhat, natož za ně požadovat 30-ti násobky původní částky.  Změna by měla platit i retroaktivně, na exekuce dnes již probíhající.

Pokud někdo vymůže dlužné tři stovky za 30,- korun, nechť tak činí, pokud si myslí, že si za to může účtovat 8 či 10 tisíc, skončil.

               Ad 2) Za zcela zásadní považujeme zavedení promlčecích - a logicky přijatelných - lhůt pro vymáhání exekucí, ale i pro platnost exekučního titulu, které by zamezily celoživotnímu vedení zjevně bezúčelných a marných exekucí, znamenajících jedině zátěž administrativního aparátu exekutorů i dlužníků.

Navrhujeme proto, aby se zavedla jednotná promlčecí lhůta na exekuční titul v trvání 10-ti let, kterou běh exekuce nestaví. Nejpozději po 10ti letech od vydání exekučního titulu tedy každá exekuce automaticky končí, co nebylo vymoženo, se promlčuje. Což platí i retroaktivně, na exekuce již probíhající.

               Stejně tak navrhujeme, aby se zavedla jednotná promlčecí lhůta na vymahatelnost již zahájené exekuce, a to v trvání 5-ti let od okamžiku jejího zahájení. Po pěti letech od zahájení exekuce tato končí, co nebylo vymoženo, se promlčuje. Toto opatření se vztahuje i na všechny exekuce dnes již vedené.

               Podotýkáme, že s promlčecí lhůtou běžně pracuje i trestní zákoník a i za ty nejtěžší zločiny je maximální promlčecí lhůta u nás 20 let - a je proto nevysvětlitelné, proč by se exekuce měly vymáhat doživotně. Připomeneme zde i starozákonní pravidlo o tom, že po 7-mi letech se dluhy promíjejí.

               Ad 3) Tato oblast - tedy vymáhání údajných dluhů státních orgánů, často fiktivních a často zcela bagatelních, přes soukromé exekutory, je zneužitím práva hned nadvakrát. Jedná se totiž o zcela nepřípustnou privatizaci práva soukromými osobami, spojeným navíc s neuvěřitelnou lichvou, nad kterou by i otrlí lichváři jen bledli závistí. A zvlášť odstrašující příklad zde poskytuje Ministerstvo spravedlnosti, které by naopak mělo jít nejen v dodržování, ale především v mravnosti výkladu práva vzorem a příkladem.

Je to totéž jakoby trestnou činnost měla stíhat ne státní policie, ale soukromá bezpečnostní agentura. Jakoby věznice spravovaly soukromé subjekty, které by si tam s vězni dělaly, co se jim zlíbí.

Státní orgány, a MSp zvláště, mají dostatek vlastních (placených) zaměstnanců, mají k tomu celé vlastní odbory, aby se podobnými záležitostmi zabývaly, když už pomineme, že si zcela bezskrupulozně nechávají za své mizerné služby platit 2x.

Chci Vás proto, paní senátorko, jednak požádat, abyste obsah tohoto dopisu, pokud k tomu máte možnost, dala na vědomí i ostatním senátorům, kteří mají o novele exekučního řádu rozhodovat, a současně, abyste se nad novelou tohoto, pro běžný život zcela zásadního, dokumentu hluboce zamyslela, a to především z pohledu lidí, kteří se zneužíváním exekucí mají vlastní bohaté zkušenosti a které stát tímto způsobem již nevratně poškodil.

S tím, že dosud Poslaneckou sněmovnou provedené a navrhované změny jsou naprosto nedostatečné a představují jen nepodstatnou kosmetickou úpravu zcela nevyhovujícího současného stavu.

Jednu z posledních zkušeností Vám tady dávám na vědomí.

TO Růžička : Justiční zločinecká mafie v praxi (k213.cz)

S pozdravem

                                                                                                                                     Za           o.s. K 213

                                                                                                                             Ing. Jiří Fiala, předseda sdružení

______________________

______________________

 

 

 

________________________

________________________

 

Nejsme sami, kdo senátory v této věci oslovil : 

 

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

 V Senátu budete projednávat a hlasovat o novele Exekučního řádu.

 Mám informace od řady známých o následujícím konání orgánů státu:

 Jedním z případů, kdy sám stát - a to úředníci z ministerstev, úřadů - se sami podílejí na uvržení občanů do dluhové pasti a ničí jim a jejich rodinám  tím životy a způsobují tímto svým amorálním a protiústavním konáním u veřejnosti averzi až nenávist vůči státu a jeho zástupcům   - je totiž vymáhání údajných bagatelních pohledávek státu za náklady státu vzniklých v soudních řízeních  ve výši pár stovek až tisíc korun skrze soukromé exekutory.

 Samozřejmě pak již po občanu v exekučním řízení nepožaduje soukromý exekutor jen oněch pár stovek až tisíc korun, ale rovnou 25-30x či ještě větší násobek vymáhané částky jako úhradu nákladů exekuce včetně odměny exekutora.

 Přitom tyto údajné bagatelní náklady státu, údajně vzniklé v řízeních o odškodňovacích žalobách občanů o náhradu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup orgánů státu, jsou v rozporu s judikaturou Ústavního soudu, plenárním nálezem sp. zn. Pl. ÚS 39/13 (vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 275/2014Sb.), který určil, že na náhradu nákladů řízení má nárok pouze ten z účastníků řízení, kterému by tento nárok vznikl i v případě jeho zastoupení advokátem, což najisto není stát - ministerstva totiž mají kvalifikovaný personál pro zastupování státu v odškodňovacích řízeních, jak plyne rovněž z judikatury Ústavního soudu.

 Navíc zastoupení státu v řízeních před soudy úředníky z ministerstev je jejich obvyklou činností, jak konstantně judikuje například Nejvyšší správní soud, za kterou státu nepřísluší náhrada jeho nákladů.

 Principem právního státu je zásada zdrženlivosti a přiměřenosti použitého práva, kterou však úředníci z ministerstev setrvale porušují, když tyto údajné bagatelní pohledávky státu vymáhají skrze soukromé exekutory

 Rovněž tyto zásady zdrženlivosti a přiměřenosti platí jak v soukromoprávních vztazích tak i ve veřejnoprávních vztazích.

 Ústavní soud - viz například nálezy sp.zn. III. ÚS 495/02 z 4.3.2004 (N33/32 SbNU 303), sp.zn. II. ÚS 2876/12 z 13.11.2013 - již opakovaně judikoval, že stát rovněž v soukromoprávních vztazích musí vždy konat v souladu s principy právního státu - tj. rovněž v souladu se zásadami zdrženlivosti a přiměřenosti použitého práva. Totéž plyne z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, z judikatury Soudního dvora Evropské unie.

 Je proto třeba zamezit této svévoli úřednictva České republiky, která vede jen k protiústavnímu okrádání občanů České republiky a ke vzniku a existenci důvodného odporu občanů vůči státním orgánům.
 
 Navrhuji Vám tak změnu paragrafu 40 Exekučního řádu, které bude nově doplněno o ustanovení, že exekučním titulem, vykonatelným v exekučním řízení, nejsou pravomocná soudní rozhodnutí o náhradě nákladů státu vydaná v odškodňovacích řízeních podle zákona č. 82/1998Sb. 
 
 Účinnost tohoto nového ustanovení bude platit pro všechna skončená, probíhající a nově zahájená exekuční řízení tak, aby byla napravena svévole zástupců státu vůči jeho občanům.
 
 A rovněž je třeba napravit příkoří a bezpráví, způsobené tímto konáním zástupců státu jeho občanům, proto Vás paní senátorky a páni senátoři žádám, aby jste v novele Exekučního řádu rovněž tento předpis doplnili o nové ustanovení, které bude obsahovat právní povinnost soudního exekutora a příslušného orgánu státu bez návrhu a neprodleně vrátit povinnému již vymožené plnění (pohledávku) a náklady exekuce.
 
Věřím paní senátorky a páni senátoři, že si tento můj návrh osvojíte a to již při projednávání novely Exekučního řádu, kterou jste obdrželi ze Sněmovny, formou příslušných pozměňovacích návrhů či jiných procesních nástrojů a bude dosaženo nápravy stávajícího protiprávního stavu.

 zdravím,

AK

___________________________

___________________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2021-06-04 09:00
Jsem zvědavý na její odpověď. Piráti ještě u moci nebyli, a o exekucích často řeční. Aspoň se přesvědčíme, jestli to myslí vážně.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:04
Pro jistotu neodpověděla vůbec. Mladá stará struktura. Kdyby seděla doma na zadku, zavařovala jahody a starala se o děti, udělala by mnohem líp, než se plíst do politiky, na kterou zjevně nestačí.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 15:29
Bíba, alias BAndy : Aneb : Před i za soudcovským pultem sedí (či stojí) dost často stejný typ lidí...

seznamzpravy.cz/.../...
________________

Pane inženýre,
já strašně ráda čtu vaše glosy. Musím říct, že ta o králi kradených sýrů byla naprosto bezkonkurenční.
A vim, že se naprosto perfektně vyznáte v našich soudcích.
Když jsem dneska četla o Bíbovi, poskoku soudce Sováka, tak mě zaujalo, že soudci i pral.
Jsem člověk, který , jak slyší o spolku Šalamoun a jeho příznivcích, tak vidí rudě. Okamžitě jsem si vzpomněla, že Peričevič také pro Sováka spoustu toho dělal. Podle toho výčtu prací mě napadlo, jestli soudce není gay.
Myslíte, že by Šalamoun zašel tak daleko, že by byl jejich druhý místopředseda ochotný poskytnout Sovákovi i sexuální služby?
Jinak mě potěšilo, že se nad spolkem Šalamoun zřejmě stahují mračna. Už jim vyhodili i Šabršulu.
A to nemluvím o tom, že by mě zajímalo, jak bývalý estébák Špadrna najednou přišel k titulům PhDr a JUDr, přitom v rejstříkových zápisech je stále vedený jako Mgr.
A Peričevič o něm mluví jako o ctihodném právníkovi spolku Šalamoun.
Díky za vaše články. Jsou čtivé a díky tomu si je přečtou i lidé, kteří by jinak suchou řeč reportérů nečetli, a tudíž by se spoustu věcí nedozvěděli.
Přeji vám ještě hodně úspěšných článků a celkově úspěchů ve vaší činnosti.
S úctou Magdalena


________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 15:30
Skromná a nezištná paní ... (Jourová)

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 15:33
Pak mají něco vyšetřit ...

Slovenská policie zadržela šéfa své inspekce. Je podezřelý z korupce

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
______________

Kam je až možné to v mafiánském státě dotáhnout, tak to bude ještě dlouho pro celou Evropu odstrašujícím příkladem.

Nazdar Slovensko, ty vypadáš... Ani se neptám, jakpak se máš...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 15:38
Soudce nesmíme kontrolovat, kritizovat ani trestat, nebo jejich rozhodování zpochybňovat ...


Protože jsou přece vzorem čistoty a nezávislosti a morálky a odbornosti..... a co řeknou to platí a basta a nic se nereviduje nečte nezpochybňuje neověřuje.... občane drž hubu a krok ...

"Vrchní soudce stíhaný za korupci se přátelil s recidivistou, který byl opakovaně odsouzen do vězení za podvody a zpronevěru. Oba muže policisté stíhají pro úplatky."

seznamzpravy.cz/.../...

_______________

K tomu si dovolím doplnit jeden z vlastních poznatků, získaný díky mým pravidelně nepravidelným "školením" na Ruzyni a v dalších podobných ctihodných zařízeních.

Jednou mě zavřeli na celu s feťákem, ten vykládal, jak jeho kámoš, taky feťák, co vylupoval auta, chodil - rozumí se "nadstandardně se přátelil" - s jednou soudkyní z téhož Vrchního soudu, o kterém je tu řeč - a na ten soud si za ní občas chodil pro peníze, když neměl na fet... Někdy si ji nechal i vyvolat z jednání...

Opravdu, soudí nás elita národa...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 17:09
Předseda NSS Mazanec odmítl Babišův návrh zmrazit platy soudců, je neústavní

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-04 17:10
Bradáčová: Státní zastupitelství fungují dobře, apeluji na kontinuitu

ceska-justice.cz/.../...
_____________

chudinka, mluví z hladu - a neví, o čem mluví...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.