Exekutor Fendrych vypovídal

Kdo by chtěl vidět jindy mocného křiváka v úzkých, udělal chybu, že se včera nepřišel podívat na OS pro Prahu 2. Fendrych tam byl a vypovídal. 

 

Byť zjevně s krajním odporem a hlavně nemalým strachem. Soudce Růžička však udělal vše pro to, aby ho strachu zbavil a přesvědčil ho, že u jeho soudu se mu rozhodně nemůže nic stát, ať už spáchal cokoliv. 

Růžička dělal to, co dělají všichni soudci, když chtějí zamlžit skutečnost a hlavně ochránit zjevného grázla před nepohodlnými otázkami : Otázky rozbíjel, překrucoval, přeformulovával, a hlavně je ještě následně, při protokolaci, měnil, včetně jejich smyslu a odpovědí na něj. 

Fendrych měl vysvětlit rozkradení jím zabavených věcí z r. 2007, jeho jediná obhajoba spočívala v tom, že si v podstatě nic nepamatuje a o ničem neví. Za to, co se děje v jeho úřadě, nese odpovědnost vždycky někdo jiný, za co vlastně nese odpovědnost on sám a jak se to projevuje, nedokázal vysvětlit. Kdo instruuje zaměstnance jeho vlastního úřadu, také neví, ač připustil, že za ně nese odpovědnost. 

Dělá zásadně jen to, co mu prý ukládá povinnost, co mu povinnost neukládá, nedělá, o slušnosti a úředním postupu, natož úřední věrohodnosti, neví nic. 

Proč ujel před policií, neví, prý nevěděl o tom, že má policie přijet. V tomto bodě samozřejmě lhal, dobře to věděl, osobně jsem ho vyzval, aby vyčkal do příjezdu policie, za jejíž přítomnosti se učiní znovu soupis věcí, které si naložil - a evidentně nesepsal. 

Korunu všemu nasadil, když prohlásil, že vlastně neví, proč je pod soupisem zabavených věcí také podpis povinného, pokud se exekuce účastnil. Nemá na to žádný názor - asi se jedná o přežitek minulosti. Ostatně, na nic nemá, tento vykonavatel práva, vlastní názor. 

Když byl označen za blbečka, vykonávajícího bezmyšlenkovitě každý pokyn, aniž by chápal jeho smysl,  chtěl utéct z jednací síně. 

Bylo to rozhodně představení, hodné značně vyšší pozornosti veřejnosti, která o tento skvělý projev o poměrech exekutorských mafiánů bohužel přišla. 

Kdo by chtěl vidět, jakým ubožákům a křivákům je u nás svěřena nemalá moc, včetně řízení dalších osob a zodpovědnosti za ně, měl k tomu výjimečnou příležitost - a nevěřil by vlastním očím. 

Když byl dotázán, odkud se zná s údajně oprávněným - advokátem Janákem - (předtím sám vypověděl, že se s ním zná) - tak prohlásil, že se zná s většinou advokátů, což při současném počtu advokátů znamená asi 5 tisíc lidí - a soudci to nepřipadalo nijak divné. 

Pro soudce byla každá odpověď dobrá, ještě je sám vylepšoval... Podstata věci ho nezajímala, tu se snažil maximálně zamlžit. Prováděl tak důkaz, který zjevně provádět nechtěl, když už ho k tomu odvolací soud přinutil (věc mu vrátil již podruhé). 

Není proto od věci připojit i návrh na vyloučení soudce pro podjatost, kterou ještě završil udělením pokuty, když se žalobce vyjádřil ke vzdělání protistrany (MSp) - s tím, že pokud nechápe smysl prováděných důkazů, což sama deklarovala, pak je právnická fakulta zhola bezcenným učilištěm, odkud vycházejí lidé zmatenější než když tam přišli, protože kdejaký laik je snadno a lépe nahradí. 

Růžička závěrem ani nezaprotokoloval poslední dotaz na svědka, tedy co dělá s ukradenými loutkami, jež Fendrych ukradl žalobcovým dětem, jestli si s nimi hraje doma divadlo. 

No - pobavili jsme se... 

_____________________

_____________________

 

 MS v Praze

 

prostřednictvím OS P – 2  - JUDr. Ondřej Růžička, soudce              

              

                                                                                                                                     K č.j. 15 C 45/2015 – 242

               NÁVRH  na vyloučení osoby soudce z dalšího řízení pro podjatost

            a nepřípustnou manipulaci důkazním řízením

Navrhuji tímto odvolacímu soudu, aby podruhé vrácenou věc k provedení dalšího dokazování ODEBRAL  soudci Růžičkovi a z dalšího řízení ho vyloučil pro podjatost a snahu nedovoleně manipulovat důkazním řízením, včetně snahy zastrašovat žalobce a bezdůvodně vůči němu zneužívat svěřené pravomoci soudce.

Při jednání dne 16.12., kdy probíhal výslech exekutora Fendrycha, soudce zcela nepřípustně zasahoval do formulace otázek, tyto nepřipouštěl, ač byly k podstatě a k objasnění věci zcela zásadní a nezbytné a nadto ještě zcela bezdůvodně udělil žalobci pokutu, když měl pocit, že ten se pravdivě vyjádřil k úrovni vzdělání a vystupování protistrany.

Celý průběh výslechu svědka Fendrycha byl zcela nepřípustně soudcem zmanipulován, a to tak, aby - pokud možno - podstata věci a skutečnosti k objasnění nikdy objasněny nebyly a naopak, zůstaly skryty a zamlženy. Soudce výpověď exekutora nenahrával, až následně ji protokoloval a při protokolaci se dopouštěl zcela nedovolených, zavádějících a nepřípustných úprav ve prospěch neviny exekutora, jako například když exekutor řekl, že odvoz vydražených věcí novému majiteli je možný zejména když se jedná o častějšího zákazníka, zatímco vydražitel Drnzík sám prohlásil, že to pro něj byla zcela jediná dražba, které se kdy zúčastnil. Zaprotokolovaný výraz „opakovaná dražba“ vůbec neodpovídal smyslu první odpovědi exekutora na tuto otázku, ten se jí ovšem rád chytil a svou původní odpověď, když si uvědomil její význam, přeformuloval, což soudci nijak nevadilo.

Soudci nebylo nijak divné a nesnažil se objasnit, proč dražba proběhla až po 8-mi letech a proč proběhla ihned po návštěvě exekutorského úřadu v březnu 2015, kdy žalobce podal na exekutora trestní oznámení pro zpronevěru.

Soudce se nesnažil zjistit, proč exekutor žalobce o dražbě vůbec nevyrozuměl, ač jeho pobyt a jeho adresa mu byly známy, soudce ani nezaprotokoloval, natož aby přiměl k odpovědi, proč exekutor Fendrych ukradl v domě žalobce loutky jeho dětem a co s nimi v současnosti dělá, jestli si hraje doma loutkové divadlo.

Tato otázka nebyla vůbec zaprotokolována, natož aby se soudce zajímal o odpověď.

Žalobce je proto přesvědčen, že soudci a soudu o objasnění věci nejde a nikdy nešlo, že pokud odvolací soud věc vracel k novému dokazování či k doplnění dokazování, měl současně také rozhodnout o přidělení věci jinému soudci, případně jinému soudu, jako už se právě v případě soudkyně OS P - 2 v minulosti stalo, když ani napotřetí nebyla schopna dostát požadavkům odvolacího soudu.

Proto žalobce navrhuje, aby odvolací soud postupoval, jak uvedeno v úvodu návrhu.

                                                                                                                                                    Ing. Jiří Fiala 

 

________________________

________________________

 

MSp - odbor ODSK

                              STÍŽNOST NA NEZPŮSOBILOST  zastupující osoby  

Ve věci vedené u OS P - 2 pod č.j. 15 C 45/2015  podávám tímto STÍŽNOST na intervenující zástupkyni státu JUDr. Radku Hunjan Koblihovou, která při jednání dne 16.12. tvrdila, že nechápe smysl navrhovaných důkazů, ač ten byl zcela evidentní a jasně srozumitelný i pro právního laika, snažícího se objasnit smysl a podstatu věci.

Vyslaná zástupkyně státu - JUDr. Radka Hunjan Koblihová - tvrdila např., že nevidí žádný smysl v důkazech, spočívajících ve výslechu exekutorského koncipienta Mgr. Martina Vondry, ač vyslýchaný exekutor Fendrych tvrdil, že tento podal stranám nesprávnou a nepravdivou informaci a že ani nebyl oprávněn informace k této agendě podávat, tedy nechápala, že je zcela zásadní vyslechnout osobu, která údajně podala nepravdivou informaci na půdě exekutorského úřadu, tedy jak na tuto informaci přišla, zda i ostatní osoby zaměstnané v tomto úřadu poskytují nepravdivé informace a v čem tedy spočívá odpovědnost exekutora Fendrycha, jestliže má takto vyškolený personál.

Dále : Nechápala, v čem je smysl výslechu družky svědka, která - dle jeho vlastní výpovědi - sepisovala vydražené věci pro nový prodej a tento uskutečnila, tedy musela znát jak obsah soupisu věcí, tak také nového nabyvatele těchto věcí a zejména musela tyto věci fyzicky a osobně vidět.

A konečně : Nechápala, v čem spočívá smysl důkazu, zjištění a ověření u exekutora, zda měl svědek Drnzík svou exekuční kauzu, v níž byl veden jako povinný, u tohoto exekučního úřadu před březnem 2015, když je to zcela zásadní informace, vedoucí k objasnění jeho případné motivace účasti na fingované dražbě, pokud taková proběhla. Přičemž celá řada okolností svědčí tomu, že se tak skutečně stalo.

Žalobce je toho názoru, že osoba, která není s to sledovat důkazní řízení a chápat jeho smysl a význam, nemůže zastupovat stát v právních věcech a je smutnou vizitkou bezcennosti absolvování právnické fakulty, jestliže takto nechápající osoby ji mohou bez problémů absolvovat.

V zájmu zachování dostatečné úrovně projednávání věci proto navrhuji žalované, aby si urychleně zajistila kvalifikované právní zastoupení, aby nemusela dotyčná být z řízení vyloučena pro nezpůsobilost vystupovat v právních záležitostech a současně aby nemusel soud přistoupit k vydání rozsudku pro uznání pro nezpůsobilost žalované kvalifikovaně vystupovat před soudem a věcně hájit svá stanoviska.

 

 

                                                                                                                              Ing. Jiří Fiala 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-17 14:15
Po tolika letech ?
Vždyť je to přirozené - nic si nepamatovat...
Až na Tebe -
jsi vlaštovka v houfu placených oslů.

+F+
______________

Ale on si pamatoval, a moc dobře... Dokonce si pamatoval, že prý za ním přišla bývalá manželka a chtěla vymáhat výživné - a že ji musel poslat do háje, že už mě má i tak plný zuby... No, aspoň k něčemu to bylo dobrý.
Ale s tím hochem jsem rozhodně neskončil, ten vykradený dům a dětem uloupené věci buďto vrátí, nebo zaplatí do chlupu i s úroky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-17 15:37
Ministerstvo spravedlnosti spouští oznamovací systém pro oznamovatele protiprávního jednání

www.justice.cz/.../
____________

Máme to snad chápat tak, že končí policie a státní zastupitelství, a jejich roli přebírá výhradně MSp, a to po celé zemi ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:38
Šafrovy "pravicové" noviny lžou, jako když Rudé právo tisklo :

www.forum24.cz/.../


Televizi TVN zmiňuji opakovaně jako protivládní (pseudo)polské medium, k vysloveně dezinformačnímu článku šafrovského webu poznamenejme: Televizi TVN založila společnost a výhradním vlastníkem po léta byla společnost ITI - založena z popudu komunistického ministra vnitra Kiszczaka z dob vlády vojenské bolševické junty osmdesátých let, vinné terorem proti obyvatelstvu.
Zrovna v těchto dnech Polsko vzpomíná výročí dva z krvavých zločinů a památku obětí - krom krvavého čtvrtku na baltském pobřeží to byl masakr v dole Wujek ve Slezsku. Na horníky, stávkující ve štolách pod zemí, vyslal Kiszczak speciální jednotky ZOMO, tzn. protiteroristické oddíly. Střelami ze zadu zastřelili pod zemí devět horníků, mezi nimi byli i mladí kluci. To byla obyčejná sprostá vražda. Samozřejmě, že soudy kryly vrahy, poslední z nich dnes požívá politický asyl v merkelovském Německu, které jej otevřeně odmítá vydat na základě polského mezinárodního zatykače. Prostě tehdy už během vládnutí Jaruzelského junty začala chápat, že teror proti obyvatelstvu, jímž se snažili obyvatelstvo zastrašit, vzbudí - a jak se také nakonec stalo - ještě větší odpor obyvatelstva. A také dobře věděli, že CCCP - na rozdíl Československa 1968 - jim už vojensky nepomůže, protože si nemůže dovolit druhý debakl, jakého jí uštědřil Afghanistán, dnes dokonce vychází najevo, že Sověti se sami Polska báli možnosti, že by se k protikomunistickému odporu obyvatelstva přidala dokonce i část polské armády, vzbouřivší se bolševickému velení.
A tak za těchto okolností soudruh Kiszczak vytváří na svém ministerstvu vnitra speciální oddělení (služby) propagandy, a jeho cíl: Dokud se bude v zemi odehrávat politická válka, pro níž je nezbytným institucionální instrument, umožňující lepší využití propagandou využití těchto operací.
Už v r. 1983 uděluje bolševický režim zvláštní licenci k podnikání esbekovi (estébákovi) Janu Weichertovi k založení ITI, jejíž úředně psanou činností měl být dovoz elektronického zařízení ze zahraničí a distribuce filmů na videokazetách. Hlavou a "polským goebbelsem" a managerem a budovatelem se stal člen státostrany PSDS (polské sjednocené strany - polsky PZPR) Mariusz Walter. 1997 založila ITI televizi TVN. Ta vedle politicko-ideologické propagandy vysílá i oblíbené pořady,které jsou analogií českých pořadů typu "Vaří šéfkuchař", polský "Star Dance" či "X-faktor" atp., nebo i řadu filmů. V r.2015 kupuje kontrolní balík akcií TVN texaská společnost Scripps, soustředící se na lifestylové programy, a samozřejmě i s kádrem redaktorů politické-propagandy se známými "hvězdami" jako např. Monikou Olejnik - dcerkou majora SB (polské StB), předtím komunistického policajta (polsky "Milicja obywatelska). V r. 2018 pak celý Scripps koupila velká a v světově známá mediální americká společnost Discovery. A tak TVN, jejíž zpravodajství a "politická" publicistika jsou důstojným odvarem zprofanované Russia Today - RT, se dostalo americké krytí, sloužící k oklamání té části obyvatelstva, která ještě je ochotna věřit, že co je americké, je správné a pravdivé - "vždyť přece TVN je americká".
Ovšemže, ochráncem TVN v USA je celý NEOmarxistický establishment, reprezentovaný Demokratickou stranou, dnes penetrovanou silně maoisty, a některými odpadlými republikány protitrumpovské skupinky senátora McConnela.
Polákům se nedivím, že speciálně v dnešní době, vyhrocené hybridní válkou vedenou otevřeně Lukašenkem za pomoci Putina, a za finančního vydírání Polska ze strany EU, ve skutečnosti NEOmarxistickým seskupením, které v podstatě moc v EU uzurpovalo, se postavili proti NEpolské televizi, otevřeně podporující ve svých relacích záměry svržení dnešní vlády Sjednocené pravice, propagující levicový extremismus. To už není žádná diskuse, to je maximální zneužití svobody slova. A jakékoliv zneužití svobody slova v kterékoliv zemi světa, směřuje-li cílevědomě k propagování činností, směřujících k likvidaci ústavního pořádku - je dokonce trestné. A na základě takové skutkové podstaty může vést k zákazu činnosti takového media - na tom není nic nenormálního ani nedemokratického. Prostě demokracie, ve které je svoboda nejen pro dobro, ale také pro zlo, není demokracií, ale demokratUROU.
Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-20 20:24
Nevím,jak popsat Polsko a svobodu projevu kratší formou...Prostě tak to je...ta media sleduji denně. Tady v ČR media o Polsku lžou.
Pokud jde o EU, třeba brát v úvahu ne slova, ale činy. Zástupci Merkelistánu v NATO VETOVALI návrh vyvážet zbraně na ohroženou Ukrajinu, dokonce i vzdor tomu, že Ukrajina již dodávky zaplatila. Jde hodně o obranu proti dronům, atd. atd. Prostě Merkelistán vysloveně celou sekvencí činů a rozhodnutí několika let podporuje Putina. A do nového vládního programu jejich koalice krom cílů EU-superstátu si dali rovnou faktické zasahování do vnitřních věcí Polska.
Pokud jde o justici: Reforma prostě nepokračuje jak je potřebné. Problém? Třeba vyčistit školství, vychovat nové právníky - to je "běh na dlouhou trať". Následek: Ne všude jsou vyměněny soudci. V řadě případů soudci sabotují spravedlnost, zcela stejně jak v ČR. A pak jejich do očí bijící protiprávní rozhodnutí musí dojít až na nejvyšší stupně prokuratur, na ministerstvo spravedlnosti. Soudci-relikty PLR veřejně demonstrují proti vládě, píší petice orgánům EU, anebo i sabotují nebo ignorují rozhodnutí soudů vyššího stupně - a odůvodňují to, že právo EU je prý nadřazeno Ústavě (což je naprosto svévolný výmysl Soudního dvora EU, jenž ospravedlňuje FINANČNÍ postih Polska za prý narušování práva). Pochopitelně, že bez Disciplinární komory se justice neobejde...Tu chce EU okamžitě zrušit. Prostě EU vysloveně sabotuje v Polsku výkon justice. Někteří komisaři nebo představitelé si dovolují např. i slovně seřvat ministra nebo premiéra a vynucovat navracení do funkce soudců, kteří byli trestáni za vysloveně normální činy proti majetku,nebo úplatků. A dokonce nedávno Evropský parlament odmítla připustit ke slovu polského premiéra. Teď ovšem vybouchla pořádná korupční aféry Soudního dvora, jmenovitě i prezidenta soudního dvora...Tolik ve zkratce. Tohle musím pro stránky odpovědně zpracovat, musím se uklidnit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:39
Ovčáček kádruje ostatní ...

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:40
Opilecký incident :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:41
Stupidita a buranství v plné nahotě :

www.forum24.cz/.../

A tak po ránu echo z Polska: "Co se to u Vás děje!" Mainstreamové noviny zatím nic?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:47
Opilý Ovčáček ani nemohl vystoupit z taxíku : (Inu, presidentova skvadra azura)

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:48
Proč chyběl Ovčáček na jmenování vlády ???

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-18 16:49
Na Hradě se chlastá první liga... Kdo na ni nemá, nemá tam co pohledávat...

Když už Milouš nemůže,
Ovčáček mu pomůže.
Je to jistě nemilé,
měl necelé dvě promile.
Co k tomu více říci,
vystřídal Milouše ve vojenské nemocnici.
J.K.

Silně podnapilého Ovčáčka měla záchranka převážet do nemocnice - Novinky.cz

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.