Děti, svěřte se justici

Má na to svoje odborníky. A udělá z vás oficiální debily a lháře, pokud nebudete mluvit tak, jak si představuje. Případně tak, jak si představuje protistrana, která si rozsudek poctivě - a na rozdíl od poškozených - zaplatila. 

 Zvláště odporný případ na zvláště odporném soudu. V České Lípě, kde jinde. Horší soud v současnosti v Čechách sotva kde najdete. 

Případ sexuálního zneužívání, o to horší, že se jedná o nezletilou, v době počátků vysloveně malou holku, co šla do první třídy. O to horší, že ji - jak jinak - zneužívala část její vlastní rodiny, tedy děda od matky, případně další osoby z matčina okolí. Děda (zatím jen on) za to stanul před soudem. 

Přes zcela jasné nejen indície, ale i důkazy, soud proběhl tak, že vystresované dítě, jemuž nezbylo nic jiného než hledat oporu a ochranu u státních orgánů, když matka v tomto ohledu (a nejen v něm) zcela selhala a otec byl  - jiným soudem - nucen k předávání nezletilé matce a do jejího ohrožujícího prostředí, tedy takovéto vystresované dítě prohlásil za prolhanou, skoro dementní debilku (ve škole má jedničky a dvojky, tedy, pravda, až poté, co přešla do péče otce), jíž se nedá co věřit - a evidentního povaleče a pobudu obžaloby zprostil (takže ten si nyní i může běžet pro odškodné) a následně se ještě nestyděl vyhrožovat otci poškozené, který u soudu - jako poškozený - rovněž svědčil, trestním stíháním pro křivé obvinění. 

Prý si to celé vymyslel - on, a navedl i dceru. 

Že stejně vypovídala i sestra poškozené, kterou - na rozdíl od poškozené samotné - matka zapomněla zastrašit, neboť se domnívala, že od ní nebezpečí nehrozí - to soud prostě neřešil, stejně mu bylo jasné všechno předem. 

Dvě podřimující důchodkyně vedle prohnané soudkyně na tom sotva co mohly změnit, ostatně, asi měly dost problém chápat, kde vůbec jsou a co se po nich asi tak chce. K čemu jsou takovéto "přísedící", to nechť zváží především ministerstvo nespravedlnosti. 

Takže - hulvát a úchylák byl zproštěn, tím i neobyčejně povzbuzen aby v této - jistě bohulibé - činnosti pokračoval - a jistě nestranná a ještě jistěji nezkorumpovatelná soudkyně měl i tu drzost doporučovat opatrovnickému soudu, co má dělat a jak má rozhodovat. To už jaksi nad rámec svých povinností, ovšem co by neudělala pro spravedlnost samu, a to i - zcela jistě - zadarmo. 

 

Děsí mě ani ne tak mravní ubohost skoro všech za stát zúčastněných aktérů tohoto divadla  - tedy soudkyně, která prostě neprovádí důkazy proti obžalovanému, aby následně mohla prohlásit, že žádné nejsou - státní zástupkyně - která se proti zamítnutí vlastní obžaloby ani neodvolá (jaká je to absolutní zvláštnost, osvědčí jistě každý, kdo kdy státní zástupce u soudu zažil a dobře ví, že se odvolávají zásadně a vždy proti všemu, co nebylo podle jejich návrhu, a to i za situace, kdy - jako třeba u Stodolových a souvisejících podezřelých - se k činu dávno přiznal někdo jiný - ale nakonec i státem přidělené advokátky, která na obhajobu zájmů nezletilé skutečně neřekla ani slovo a když už se odvolala, tak jedině proti výši přiznaného palmáre, přičemž za výkony, které předvedla, by i sklenka vody byla příliš tučnou odměnou - ale hlavně mravní poselství, které do světa tahle evidentní pakáž vyslala : 

Malému nezletilému dítěti se hlasitě vysmála, označila ho za prolhaného dementa (když mělo tu drzost požádat stát o ochranu před zvráceností)  - a vrátila ho zpátky na pospas zvrhlíkům z rodiny matky, kteří teď už bez omezení a hlavně beze strachu mohou vesele řádit, kdy se jim zlíbí, a vnučku využívat jako bezplatnou sexuální otrokyni zcela dle libosti. 

 

Za tohle všechno dotyční shrábli statisíce na platech, prémiích a odměnách (vždyť je to přece zvláště zodpovědná činnost, že ??) - a ještě mají tu drzost radit ostatním, jak odebrat otci dceru, neboť dokud ta je v péči otce, hrozí, že se mu kdykoliv může znovu svěřit o tom, co se v rodině matky děje a čemu je tam vystavena - a oni si budou muset vymýšlet další divadlo k ochraně pedofilů a úchylů všeho druhu. 

Čemu se ale člověk - již opakovaně a stále dokola - diví, je to, že skutečná společenská spodina nachází u státních orgánů vždy bezpříkladné pochopení a porozumění - a ty - skoro vždy - válčí proti slušným, řádným a pracovitým lidem, ve prospěch pobudů a povalečů. 

Má pro to někdo jiné vysvětlení než to, že je to jedině proto, že především v justici pracují především také asociálové, povaleči a pobudové všeho druhu ?? 

______________________

______________________

 

Citace ze zprošťujícího rozsudku OS v ČL

 

11. To samé však nelze uvádět k výpovědi svědka B., který byl, na rozdíl od obžalovaného, poučen dle jiných ustanovení trestního řádu, tedy že je jeho povinností vypovídat pravdu, jinak by se mohl vystavit nebezpečí trestního stíhání, a to zejména pro křivou výpověď nebo pro křivé svědectví. Svědek ve své výpovědi uváděl, že se mu D. i K. svěřily, že děda záměrně pouštěl D. v televizi porno, což však bylo jejich výpověďmi vyvráceno. Dále trval na svém tvrzení, že mělo dojít k osahávání D. obžalovaným, a to jak při sledování televize, tak i následující den ráno. O takovém prožitku nebyla v rámci všech použitelných výpovědí ani stopa, z čehož vzniká důvodné podezření, že poškozený B. mohl takto vypovídat záměrně proti obžalovanému či jeho bližší rodině, čímž soud dává na vědomí státnímu zastupitelství, aby byly učiněny kroky k prošetření takové výpovědi v kontextu s následujícími opatřeními, která dosud byla použita proti obžalovanému, tedy za vědomosti, že v době, kdy bylo vyhlášeno rozhodnutí v této věci, svědek nerespektuje předběžné opatření Okresního soudu v Děčíně o úpravě styku s dětmi a bylo zahájeno další trestní stíhání obžalovaného v podstatě pro totožný skutek. Je zřejmé, že po rozchodu rodičů dochází ke značné averzi a obtížně řešitelné výchově a výživě nezletilých dětí útlého věku, které jsou nesmyslně vtahovány do problémů mezi jejich rodiči, potažmo širší rodiny, kam patří i obžalovaný, jsou podrobovány výslechům policie a názorům svých rodičů, byť obě vyslovily opakovaně své přání, že chtějí být i nadále u své matky. To, jakým způsobem jsou předběžná řízení řešena a upravena, není záležitosti tohoto soudu, je však evidentní, že tyto věci spolu úzce souvisí. 

____________

A navazující trestní oznámení na soudkyni OS v ČL : 

 

________________

 

OSZ v ČL

                                                T R E S T N Í    O Z N Á M E N Í

Podezřelá : Mgr. Zuzana Bohatá Koldovská, soudkyně OS ČL

Trestné činy : Křivé obvinění - § 345 TZ,    Zneužití pravomoci úřední osoby - § 329, Nadržování  -

§ 366 TZ,  Neoznámení trestného činu - § 368 TZ

Podezřelá je soudkyní OS v ČL, projednávající věc č.j. 33 T 53/2021, obžalovaného A. M., nar......., bydlištěm v Novém Boru.

Dne 8. 10. 2021 vydala ve věci zprošťující rozsudek, ve kterém mj. obvinila svědka Jaroslava B. (odst. 11 předmětného rozsudku) s tím, že …“mohl záměrně vypovídat proti obžalovanému…“, neboť - „…trval na tom, že mělo dojít k osahávání D. obžalovaným“, přičemž …“O takovém prožitku nebyla v rámci všech použitelných výpovědí ani stopa…“

_______

Cituji z výpovědi poškozené D. ze dne 30.6. 2021, učiněné na policii v Rumburku (KRPU-114108-6/TČ-2021-040272) :

Otázka : Máš dědu Tondu ráda ?

Odpověď : Nemám ho ráda, protože mě ošahává. Nikdo jiný mě takhle neošahává.

________

Daná výpověď je v přímém rozporu a protikladu  k citované partii z rozsudku a jasně prokazuje, že si svědek B. (otec nezletilé) nic nevymyslel, a jen se snaží zákonným způsobem ochránit svou dceru před zneužíváním.

Pokud nemá soudkyně přímou výpověď poškozené za „dostatečnou stopu“ k tomu, co se stalo, měla by svléknout talár z hodiny na hodinu a odejít ze soudu k manuálním činnostem, kde bude jistě prospěšnější.

Výpověď poškozené předcházela průběhu tohoto trestního řízení před okresním soudem a měla být tudíž soudkyni známa, resp. nebyl pro soudkyni žádný problém si tuto výpověď opatřit, pokud by se zajímala o podstatu věci. A nejen to. Výpověď byla učiněna před dvěma policisty a pracovnicí OSPOD, nikdo z nich vyslechnut nebyl.

Stejně jako nebyla vyslechnuta babička poškozené ze strany otce, která jako první zneužívání nezletilé zaznamenala a které se nezletilá jako první svěřila.

Citovanou partií rozsudku se tak podezřelá mohla dopustit TČ křivého obvinění podle citovaného paragrafu TZ.

Dále : Vzhledem k citovanému odstavci rozsudku a zejména k jeho podtržené části, jež má přímý přesah do opatrovnického řízení , jež se o tuto nezletilou vede, lze mít za důvodné podezření, že se soudkyně tohoto křivého obvinění dopustila s cílem poškozovat otce nezletilé v opatrovnickém řízení, a to ve zločinném spolčení s advokátem obžalovaného Mgr. Kamilem Štěpánkem, advokátem z České Lípy, o čemž výmluvně svědčí skutečnost, že dotyčný advokát právě na tuto pasáž rozsudku všude a při každé příležitosti v opatrovnickém řízení poukazuje, přičemž dotyčný zastupoval jak obžalovaného M. v tomto trestním řízení, tak i jeho dceru, matku poškozené, v opatrovnickém řízení proti otci poškozené nezletilé, Jaroslavu B.

V popsaném jednání je spatřováno důvodné podezření z naplnění dvou trestných činů, a sice zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování (obžalovanému - s cílem ho zprostit obžaloby a důkazy, svědčící proti němu, prostě neprovádět nebo je přehlížet).

Dále : Existuje důvodné podezření, že do popsaného zločinného spolčení byla zapojena i intervenující státní zástupkyně OSZ v ČL Mgr. Štěpánka Milerová, neboť ta se - proti jasným indiciím, že v trestním řízení nebyly provedeny zcela zásadní důkazy a ty provedené byly účelově desinterpretovány - neodvolala, čímž zabránila tomu, aby věc přezkoumal odvolací soud.

Takové jednání bez důvodného podezření z manipulace řízení nedává žádný smysl, protože pokud byla Milerová tak na pochybnostech, zda ke spáchání skutku došlo či ne, neměla vůbec podávat obžalobu a iniciovat trestní soudní stíhání pachatele. Pokud tak učinila, je zjevné, že o vině pachatele žádné zásadní pochybnosti neměla - a v průběhu řízení najednou zcela změnila názor, a to bez viditelné legitimní příčiny (mající odraz např. v provedeném důkazním řízení).

Dále : Podezřelá Zuzana Bohatá Koldovská prokazatelně neoznámila trestný čin, o kterém se při projednávání věci dozvěděla, a to dokonce oproti písemnému upozornění a výzvě, kterou jsem jí osobně učinil.

Jednalo se o výpověď sestry poškozené, K. B., která u soudu zazněla ze záznamu, a kde K. zcela jasně sděluje, že viděla matku, jak sype otci nějaké prášky do jídla a obaluje je do řízků.

Jednalo se o trestní oznámení Jaroslava B. na svou bývalou partnerku, Radku M., matku obou nezletilých, pro pokus o vraždu otrávením jídla.

Zde tento v podstatě přímý důkaz zazněl, soud ho slyšel, a i přes upozornění na něj nijak nereagoval, čímž se pokusil trestný čin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu zakrýt, zahladit a zamaskovat.

Učinil tak navíc cíleně a vědomě, protože byl k tomuto oznámení písemně vyzván dopisem ze dne 13.10. 2021, podaným do podatelny soudu.

V popsané skutečnosti je spatřován t.č. neoznámení trestného činu, jak uvedeno výše…

O výsledku šetření si přeji být informován na adresu našeho sdružení, popř. datovou schránkou.

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                           zástupce otce poškozené, zmocněnec o.s. SPRAVEDLNOST

______________________

 Tenhle pitomec připravil poškozenou nezletilou o jakoukoliv ochranu :  (jak jsem se dozvěděl z VSZ, kam jsem na něj podal stížnost, tak tak učinil naprosto správně a v souladu s nálezy s ÚS, neboť ... "poškozená byla v postavení zvláště zranitelné oběti"... a tudíž ... " její obhajobu lze svěřit pouze kvalifikované a právně vzdělané osobě"). 

Tím se rozumí přidělená právnička, která o dítěti nic neví, naprosto ji nezajímá a svůj zájem dala striktně najevo tím, proti čemu se jedině odvolala - proti přiznanému palmáre.  Na obhajobu nezletilé nekvákla madam, ani její otec, který ji vystřídal, jediné slovo... 

No, hlavně, že je to podle nálezů ÚS - zcela konformní. To se mi hrozně ulevilo. 

Ono v tomhle státě je vůbec každé svinstvo hrozně konformní a zcela v souladu s právem. Do té doby, než jim dáte pořádně po hubě. To se pak najednou proberou jako Růženka z růžového snu... 

 

Co neumím, neexistuje ... (k213.cz)

_________________________

 

 Tak - za TUHLE  justici vděčíme Václavu Havlovi. Stejně jako za to, že komunističtí zločinci nebyli nikdy nejen potrestáni, ale ani voláni k odpovědnosti. Jejich dětičky se už ve státním aparátu - a především v justici - usídlily natrvalo. Tedy - alespoň dotud, dokud je tam necháme mrzačit osudy naše, i našich dětí... 

Výkon spravedlnosti považují - už automaticky - za beztrestný výkon zla. 

Pane Havle, děkujeme. Je opravdu za co. Tolik štěstí jsme snad v r. 89 ani nečekali... 

 

Vzpomínka na Václava Havla, (k213.cz)

 

 

_________________________

_________________________

 

 Jaký senátor, takový soud v místě jeho působnosti : 

 

Jaký senátor, takový soud 

 
 
 
 
odesílatel: Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
komu: Jiří Vosecký <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
v místě jeho působnosti. 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2021-12-25 20:48
Příšerné čtení. A už si představuji odpověď - nikdo nemůže zasahovat do nezávislosti soudu a stěžovatel jen polemizuje s rozhodnutím, nic se nestalo, neotravujte.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-25 20:57
Je to otřes.
Jestli ta soudkyně nebazíruje na adjektivu "použitelná" [výpověď], jakože ta výpověď dívky nebyla "použitelná".

Ovšem pro státní aparát platí č. 3 ÚPD: Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

Práva podezřelého, resp. obviněného nikdy nemůžou - bez dalšího - stát nad právy dítěte.

Jinak tohle, pěkně popsáno, je to jeden z jejich klasických úskoků: " ... prostě neprovádí důkazy proti obžalovanému, aby následně mohla prohlásit, že žádné nejsou ".

My toto zkoušíme žalovat jako nesprávný úřední postup podle 82/1998, protože s trestním za nadržování jsme nikdy neuspěli, a to dokonce ani poté, co to bylo předáno na NCOZ, aby to následně putovalo nějak na krajské ředitelství a pak bez ničeho rutinně odloženo.
M.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-26 16:58
Už je to vícekrát, co jsem se setkala s opatrovníkem advokátem, jmenovaným nezletilým poškozeným. Bohužel ve všech případech jsem viděla to, co je obvyklé u advokátů ex offo jmenovaných obžalovaným v trestních věcech (své palmáre mají jisté, platí jim to stát, takže se nijak v obhajobě nepřetrhnou a jsou buď laxní nebo - hůře - spolupracují se soudem na odsouzení jejich klienta a nešťastnému a na nich závislému klientovi pak nakukají, že "to dopadlo dobře" a "má být rád, že to nedopadlo hůř").

Takto ex offo obhajují obžalované, ale co hůř, takto jsem je zažila hájit i zájmy nezletilých poškozených. Laxnost, de facto pasivní spolupráce s OČTŘ, jen aby to běželo hladce (a příp. zase byli znovu jmenováni) a aby soudce nebyl naštvaný za vícepráci - a o řádném výkonu opatrovnictví se nedalo mluvit.

Navíc si neplnili pro sichr ani to, že mají mluvit i s rodiči a zjistit jejich názory a stanoviska, neboť by jim rodiče - nedejbože - mohli protestovat proti takovému vnucenému, laxnímu a pasivnímu výkonu státem ustanoveného opatrovníka pro jejich poškozené dítě.

Takže rodiče se dozvídali o úkonech opatrovníka až ex post, bez jakéhokoli vlivu na ně.

Možná jsem jen měla smůlu na případy špatných opatrovníků, ale možná je tohle prostě běžný standard.

Hlavně aby dítě nezastupoval někdo schopný účinně hájit jeho zájmy a nekomplikoval tak orgánům jejich práci! M.
_____________

Jo, tohle je naprosto přesný :
že "to dopadlo dobře" a "má být rád, že to nedopadlo hůř")

Tyhle dvě věty je asi učí na fakultě a zkouší z nich pořád dokola. A jejich státnice asi v ničem jiném nespočívají. A s tím si už vystačí do konce života...

Škoda, že zrušili trest smrti, u toho by se dost těžko vysvětlovalo, že "to dopadlo ještě dobře" a "mohlo to dopadnout hůř...".
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-27 15:56
Burani A vystřídali burany B :

novinky.cz/.../...

Křivému slibu koalice ( o tom, že na místa ministrů dosadí lidi s jazykovými znalostmi) se jinak říká podvod.

Pokud někdo nesplňuje kvalifikaci na místo, které zastává, je to kvalifikovaný důvod k výpovědi.

Neměla by ta vláda neználků a analfabetů dostat výpověď jako celek ???

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-27 16:19
Dostali 5 let. Za zločinné spolčení.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-27 21:51
Co více dodati k tomu?
Fotbal je hra i s malou domů.
J.K
Soud osvobodil exšéfa ruzyňské věznice - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
_______________

Přece kvůli nějakejm blbejm zpronevěrám nepotopíme vlastní lidi, že ?!! Kradem stejně všichni, tak je to jedno, na někoho to holt praskne dřív, na jiného později, tak ho pak musíme tahat z loje...

Mimochodem, tam jenom dodávat maso - musel být kšeft jako hrom. Nebo zeleninu. Třetí - shnilá - kvalita za první, stačilo jen něco někomu podšoupnout - a stálý odbyt, a ne malý, zaručen.... Bez reklamací, bez problémů.
Jen to chtělo na začátku namazat - a pak už to jede samo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-27 22:42
Ani vražda na vazbu nestačí....

Kdyby napsala, že je soudce hovado, byla by tam natotata...
___________________

Z vražedného spratka,
dle soudu je vzorná matka.
J.K.

Ženu obviněnou z vraždy novorozence soud do vazby neposlal - Novinky.cz
Žena, která přinesla na policii své mrtvé dítě, bude stíhána na svobodě - Aktuálně.cz (aktualne.cz)
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-28 10:15
Jak zjistit, kdo volá ze skrytého čísla :

napady-navody.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-28 10:19
Bohatý asistent :

seznamzpravy.cz/.../...

Lidé věděli dobře, proč ho nevolili senátorem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-28 14:12
Státní zástupkyně jako když vyšije... Vzor mravnosti a respektování práva... Lže, podvádí, krade - a hlavně, že se nejmenuje - ová...
Podle toho bezpečně poznáte kurvu na první pohled.

ceskenoviny.cz/.../...
_____________________

Soud osvobodil státní zástupkyni obžalovanou z krácení daně.

Ty už si z veřejnosti dělají pr*el.


Dokud je někdo nezatkne a nezavře, tak s těmi svými prasárnami nepřestanou.


A ještě to soudil idiot Kubovec, kvůli jehož pochybení unikla potrestání žena, která zmrzačila svojí dceru.
Ten už má být dávno z funkce.

Hrůza !
______________

Jenže tady je nemůže zatknout nikdo, jsou přeci nezávislí. Takže nezávisle mohou páchat zlo, manipulovat rozhodnutí a nikdo jim nemůže nic.


Chtělo by je to vykopat.

Hog
______________
Dobrovolně samozřejmě nepřestanou nikdy, všichni je utvrzují v tom, že se jim nikdy nic nestane a ať v tom klidně dál pokračují...

Dívky, co v bytě bydlely, vypověděly jinak - tedy žádné kamarádky, ale nájemkyně... A s tím se to prase podělaný Kubovcovo vypořádalo jak ???

Jistě tak, že všechny lžou, jenom státní zástupkyně mluví pravdu - není-liž pravda ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-28 14:35
Podmínka za izolaci syna :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-28 15:37
Prošli se - a policie z toho byla na nohách. Mácha chodil i 80 km každý den...

Z Litoměřic do Prahy běžně pěšky.

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.