Starosta. Nymburka.

Co za to všechno ručí a zodpovídá... 

A - jemu dopis. Ohledně stavu Městského úřadu. Tajemníka - a - životního prostředí... 

 

 

 _____________

 

Úředník, který toto neví nebo odmítá udělat, s tím, že tam není za sekretářku nebo proto, aby psal někomu jeho záznamy, má okamžitou výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně, s tím, že vůbec nepochopil, v čem funkce veřejného úředníka jakéhokoliv úřadu spočívá.

 

§  Nejvyšší formou úřední činnosti je osobní jednání. Před ním nic nemá přednost a nelze ho ničím nahradit.

Zdá se to jako samozřejmost, kdysi to i samozřejmost byla, bohužel, současný stav nijak neřízeného a nikým neinstruovaného a nekontrolovaného úřednictva došel tak daleko, že i každou samozřejmost je třeba znovu kodifikovat a jasně, závazně a písemně zformulovat.

V praxi to znamená, že při každém úředním jednání, které dosud probíhalo jenom písemně, má účastník řízení, pokud se osobně dostaví, právo, aby mu bylo od samého počátku všechno znovu sděleno a vysvětleno, co po něm úřad chce a proč a jaké k tomu má podklady a důvody, a zvláště to platí, pokud se jedná o jakýkoliv druh sankčního jednání, tedy pokud účastníkovi řízení hrozí, nebo dokonce již byla udělena sankce. 

Úředník, který se při osobním jednání vymlouvá na to, že „vše již bylo sděleno a je obsahem spisu“, případně že „vše bude sděleno v písemném odůvodnění, kde se s argumenty vypořádá“ je opět na okamžité propuštění, protože nezvládl roli úředníka.

Úřední jednání končí tehdy, když účastník řízení nemá už žádných dalších námitek ani připomínek, vše mu bylo osobně a řádně vysvětleno a měl možnost se k tomu (do protokolu) vyjádřit.

Pokud úředník svévolně uprostřed jednání tzv. „ukončuje jednání“, případně si bezdůvodně povolává k jednání ještě i ozbrojené složky, považuje se to opět za naprosté profesní selhání úředníka, který svou funkci prostě nezvládá a nemůže v ní dále pokračovat.

Pokud úředník udělí jakoukoliv sankci bez osobního projednání s účastníkem řízení, ke kterému musí být obviněný účastník řádně předvolán, tedy pouze na základě obsahu spisu, bude to nadále považováno za zneužití úředního postavení nejen s okamžitým propuštěním dotyčné osoby, ale i s nahlášením na OSZ pro podezření ze spáchání jednoho z trestných činů, popsaných jako trestné činy „v úřadě“, tedy zejména zneužití pravomoci či postavení úřední osoby.

TOHLE  jsou ty nejzákladnější standardy pro jakoukoliv úřední činnost, kdo je nezná nebo odmítá respektovat, nemá na ŽÁDNÉM  úřadě v žádné úřední funkci co pohledávat.

Ještě za 1. republiky - naposledy - byly samozřejmostí, s průchodem obou totalit se rozmělnily natolik, že dnes to vypadá už málem jako nepožadovatelný zázrak, pokud se na ně někdo odvolává.

Dokud žila a působila generace vyrostlá za 1. republiky nebo těsně po ní, tedy generace mých rodičů,  tak to ještě jakš takš fungovalo - a většinu z těchto tří nejzákladnějších pravidel si nikdo nedovolil přestupovat.

Dnes to vypadá tak, že ačkoliv jsou úředníci ověšeni mnoha zjevně naprosto bezcennými tituly, nejzákladnější pravidla pro výkon své činnosti neznají a ta jim připadají jako sci-fi.

Jak jistě správně tušíte, pane starosto, VŠECHNA TATO PRAVIDLA  byla hrubě porušována v průběhu celého jednání na MÚ NB - odbor ŽP dne 19.7., a to za přítomnosti nejen všech úřednic odboru, ale také za přítomnosti pana tajemníka, který je k mnohým těmto přestupům ještě sám naváděl, namísto aby je instruoval přesně opačně.

Pokud jde o osobu pana tajemníka, pozastavím se nad dvojím :

§  Proč máte za tajemníka úřadu absolventa právnické fakulty (a to i bez komentářů ke kvalitě jeho vzdělání).

Tajemník úřadu je funkce ryze organizační, na právní konzultace může mít svého právníka nebo si může jakoukoliv konzultaci kdekoliv zajistit - ale právnická fakulta žádné kvalifikované řídící odborníky neprodukuje a nikdy produkovat nebude - a tajemník, to je řídící funkce. Zvláště dobře je to vidět v justici, kde manažerem každého soudu je předseda soudu - a protože je to současně i soudce, vypadají pak soudy tak smutně jak současně vypadají (asi jako ten Váš úřad). Právě proto se uvažuje - a v zahraničí úspěšně praktikuje - oddělení manažerské části řízení od justice samé - tedy, aby soudy nevedli studovaní právníci, ale úspěšní řídící pracovníci, schopní prokázat se úspěšnou řídící praxí,  protože, jak se ukázalo - pro schopného manažera je mnohem snazší si doplnit právní znalosti, nežli pro právníka manažerské.

Vy nejste na soudě, zaměstnávat na manažerské funkci právníka Vás nikdo nenutí - přesto se tak děje, a pak to vypadá, jak jsem právě viděl v praxi. Děsivě a hrozivě. Nefunkčností celého úřadu.

A druhá připomínka :

§  Pokud vystudovaný právník, vlastně jakýkoliv kulturní člověk, prohlašuje, že zvůle a bezpráví u nás skončily rokem 1989, tak ho nutně musím mít za notně omezeného, a to nevím, jestli programově, nebo účelově, nebo obojí.  

Stačí se jenom probrat medializovanými kauzami za posledních 10 let (viz Nečesaný, McCrae, Tempel, Šafránek a desítky dalších), což je jen pověstná špička ledovce, aby i nezasvěcenému bylo jasno, že opak je pravdou - a pokud to někdo tvrdí z pozice právníka, navíc v případu, kde sám hlavní obviněný se může prokázat desítkou zprošťujících rozsudků - jimž nutně předcházely rozsudky nezprošťující, ale křivě odsuzující),  tak nutně musím mít za to, že ta škola, kterou absolvoval, má funkci spíše vymazávací nežli vzdělávací a že se pak není čemu divit, že produkuje takové absolventy.

Pokud mi pan tajemník dává za hlavní vinu - či klade jako mou hlavní vizitku - sprosté dopisy, které jsem napsal jeho neschopným úřednicím poté, co cíleně zaútočily na naše sdružení, pak je nutno rozumět, a z toho jsem také vycházel, že není větší sprostoty, nežli útočit z pozice úřadu na sdružení občanů, dobrovolně a na své náklady pečující o veřejně prospěšné aleje, za situace, kdy o ně nikdo jiný nepečuje, zejména pak ten, co o ně pečovat má a je za to placen - tedy, v současnosti,  KSÚS. Tuto sprostotu jsem jenom převedl do jim srozumitelného jazyka, protože by to jinak nikdy nepochopily, neboť s každým máme komunikovat na jeho úrovni a tak, aby pochopil, co jsme mu chtěli sdělit.

A pokud má pan tajemník pořizování záznamu na zjevně mafiánském úřadě za „vykonávání nátlaku“, kterému prý nikdy neustoupí - tak už jenom to, že zveřejnění jeho činnosti, na kterou má být sám nejvíce hrdý, považuje za nepřípustný nátlak, výmluvně svědčí o tom, jak ji asi vykonává a v čím zájmu. V zájmu občanů asi sotva, protože ti by jinak takovým záznamem museli být nadšeni.

Konečně, se dostávám k tomu hlavnímu, a současně i nejděsivějšímu, na celé zkušenosti s odborem životního prostředí - který Vy dokonce máte na zodpovědnost - a tím je odborná způsobilost jeho pracovnic.

Protože když už po úřednické stránce nestojí opravdu za nic, člověk by čekal, že alespoň budou rozumět problematice, kterou mají vykonávat.

Ale je to, bohužel, jako na soudech : Spousta procesních předpisů - o ničem, ty jedině tyhle pracovnice sledují - ale o přírodě samé nevědí nic. O životním prostředí jakbysmet.

Pak ho mají účinně chránit, že ?

Šokuje mě, že na celém odboru ŽP není nikdo, kdo by poznal suchý strom od živého. Prý na to potřebují „znalecký posudek“. Ten posudek vystaví kdo ?? K čemu to vzdělání mají - a v čem vlastně spočívá ?

A na to, že voda je mokrá - také potřebují znalecké posudky ?? A kdo je vystaví ?? Dítě z mateřské školky ?? Protože to to - na rozdíl od nich - dobře ví.

A šokuje mě, že pracovní a tvůrčí atmosféra v úřadě je takového druhu, že se kdokoliv bojí potvrdit i zjevnou a snadno prokazatelnou skutečnost - a to nejen že suchý strom je suchý, a tudíž nerostoucí - ale i viditelnou tečku na fotografii, kterou byl označen ke skácení.

Váš úřad se dostal až tak daleko, že se všichni bojí říct, že král je nahý - když nahý skutečně je.

Neméně mě šokovalo, že Vaše úřednice neznají ani poučení, vytištěné na každé zadní straně každé žádosti o kácení, kterou Vám dá každý obecní úřad - totiž o tom, kdy povolení ke kácení nepotřebujete. Je to tam naprosto jasně a srozumitelně popsáno, nikdo nemusí nic hledat a nikde se pídit.

ANI TO  Vaše úřednice neznají a není jim to známo.

 

Vážený pane starosto,

Jak jsem vyrozuměl z Vašich stránek, i Vámi sepsaných volebních materiálů, Vaší ambicí je být městským stavbyvedoucím - a chlubit se stavbami, co kde stavíte, nebo jste postavili.

Musím Vám sdělit, že městský stavbyvedoucí není starosta města, funkce starosty je úplně jiná. A to zejména politická, ne technická.

Víte, co to znamená ? To znamená, že zodpovídáte v daném úseku za politickou kulturu a stav občanské společnosti.

Stav občanské společnosti, vytvářený Vaším úřadem, je takového druhu, aby se občané báli byť i jen sáhnout na cokoliv veřejného, byť by bylo v rozkladu a rozpadu, a spravit to, tedy pokud možno zničit, zastrašit, zdeptat a znemožnit jakoukoliv občanskou iniciativu od samého počátku - a potrestat ty, kdož by se o ni pokusili.

To nejen že nemá s demokracií nic společného, a je to přímým útokem na ni, to je stav horší totality, protože i za té bylo možno, ba žádoucí, aby se občané podíleli na obnově veřejné zeleně všude, kde to jen trochu jde.

Naše sdružení je - pokud vím - jediné, které něco podobného v rámci Vašeho (našeho) okresu dělá. Vy ho za to pronásledujte, a to tím nejprimitivnějším způsobem.

Vy za to nesete neoddiskutovatelnou politickou odpovědnost.

Mým silným pocitem je, že jste chtěl být vždycky stavbyvedoucím - tím jste se stal, svůj cíl jste si splnil - a do funkce starosty Vás někdo napasoval naprostým omylem. Anebo Vám nevysvětlili, v čem tato funkce spočívá.  A že tam tedy omylem jste - to podle toho vypadá vedení města i současný stav městského úřadu. Protože veřejné stavby nejsou stavem města a jeho občanskou kulturou.

Žádám Vás proto, abyste :

§  Veřejně vystoupil - a za pronásledování našeho sdružení z důvodu, že pečuje o veřejné aleje, se omluvil.

 

§  Omluvil se také za současný stav Městského úřadu a za jeho tajemníka - s tím, že to není městský úřad,  ale parodie na něj.

 

§  Odstoupil z funkce starosty a navrhnul vypsat předčasné volby s tím, že vedení města zcela selhává v základních funkcích a že není možné, aby město nadále bylo takto vedeno.

 

Pokud Vám jde o Nymburk a Nymbursko, uvidíte, jak to nesmírně prospěje kvalitě občanské společnosti.

 

Pokud Vám jde o Vás, prospěje to i Vám. Bude to pořád mnohem lepší odejít včas, než být odejit za mnohem méně příznivých okolností a podmínek.

 

 

S pozdravem

 

Za o.s. K 213

Ing. Jiří Fiala

předseda sdružení 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

Snadno se přesvědčíme, k čemu je na MÚ odbor životního prostředí, jenž má pan starosta na starosti : 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 ___________________________

____________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 15:33
Nepřipomíná vám to něco ?? A nikoliv z Indie...
______________

"Policie údajně stížnost formálně zaregistrovala, ale dál nepodnikla nic."

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 18:51
Policie ČR nasadila nástroj na rozpoznávání tváří. Podle kritiků hrozí jeho zneužití

echo24.cz/.../...

lupa.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 18:53
Dítě spadlo do nádrže s vodou. Rodiče dostali podmínky :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 21:45
Zdravím, asi někomu ležíte pěkně v žaludku, že už to lítá i na Facebooku ve skupině o dezinformacích. M.K.

_______________

Konečně, na ty " dezinformace" se může každý podívat na naše stránky. Je to tam černé na bílém.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.