Zpráva fízlů

a realita. Aneb : Co vytvořil soud - za 3 a 1/2 měsíce : 

 

Prostě opsal zhola bezcenný blábol podjatých fízlů - což má asi být tří a půl měsíční práce - na Zprávě o pověsti . Nakolik si dovolili fízlové lhát - a to soudu (!) - rozebere dopis předsedkyni. 

________________

 

 

 

______________________

 

 

______________________

 

OS NB – předseda soudu

Mgr. Petra Šárovcová                                                                            

 

                                             Věc : Práce Vašeho soudu,

Zpráva o pověsti, výzva k omluvě a vystavení nové Zprávy

Vážená paní,

Podávám tímto STÍŽNOST na práci trestního úseku Vašeho soudu, a to ve věci 4 Nt 1416/23 - vystavení potvrzení o zahlazení trestů, a to na Václavu Knapovou - s tím, že mne nemálo udivuje, jak může soud takto pracovat.

Především mne udivuje, jak se může soud na „pověst“ ptát policajtů. Nota bene takových policajtů, jací v Nymburce převážně jsou. Policajti rozhodně nejsou od zjišťování pověsti a pokud ji zjišťovat začnou, už sám fakt, že ji zjišťují policajti, je krajně neobjektivní, dehonestující a nutně zavádějící.

Dále : Pověstí dané osoby rozhodně nejsou smyšlená křivá obvinění. To si myslím, že i soud by mohl vědět. Policajti obvykle o ničem jiném neví, takže ptát se jich, znamená ptát se na pomluvy vznesené vůči posuzované osobě, obvykle bez uvedení původu a výsledku. Tedy - že se jednalo právě o pomluvy. Nepravdivé dehonestující údaje.

O vypovídací hodnotě poskytnuté informace výmluvně svědčí následující skutečnosti (viz Zpráva policie ze dne 11.7. 2023):

„Trestní oznámení R. Jandy“ - bylo sice postoupeno přestupkové komisi, už tam ale zcela chybí údaj o tom, že přestupková komise žádný přestupek neshledala a řízení zastavila jako nedůvodné. Ptám se, když už to neví fízl (a neobtěžuje se si to zjistit), jak to, že to neví soud (a neobtěžuje si to zjistit, ač na to měl 3 a půl měsíce) ?? K čemu pak taková zpráva asi je ?? A proč je to tam tedy vůbec uváděno ?? A co tedy Váš soud 3 a půl měsíce vlastně dělal??

Pokud je tohle o něčem důkaz, tak jedině o neschopnosti policie, protože ta mohla toto řízení zastavit mnohem dřív, kdyby ovšem nebyla obsazena neschopnými a podjatými hlupáky.

„Nepovolené kácení v katastru obce Nové Zámky“ - pokud vím, tak z tohoto přestupku je obviněno naše sdružení, nikoliv já osobně, údajný „přestupek“, vzbuzující ostatně všeobecné pobouření veřejnosti, když už o té byla v usnesení řeč. Zjišťovali jste pověst našeho sdružení, nebo odsouzeného ?? Pokud odsouzeného, tak je to údaj zcela nepravdivý a zavádějící. Jak to, že ve Zprávě je - a soud  ho bez ověření přejal ?? Krom toho, řízení je ve stadiu odvolání, odvolání nebylo nijak vyřízeno, pokud by bylo zamítnuto, podáme správní žalobu, o tom vůbec nepochybujte.

Křivé obvinění a vyhrožování Košík -  vůbec nevím, co to je. V Košíku nevím o tom, že bych já někomu vyhrožoval nebo někoho křivě obviňoval, žádné obvinění mi sděleno nebylo, ani nevím, že by si kdokoliv na cokoliv stěžoval,  takže to ani nemá co dělat v jakékoliv zprávě.

Suma sumárum : Policie Vám poskytla snůšku pomluv, z nichž jedna byla úředně vyvrácena, druhá se dokonce ani netýká mé osoby a třetí se vůbec nestala - a Vy jste z toho vytvořili „pověst odsouzeného?“ Není to náhodou jedna velká pomluva sama o sobě ?? A to už ze strany soudu ?

Víte, zač taková práce stojí ??

Pokud jsem namítal podjatost soudu, tak jsem měl naprostou pravdu - protože Váš soud se - za 3 a půl měsíce - nevzmohl na nic jiného než právě a jedině na snůšku pomluv, buďto nepodložených, nebo vyvrácených nebo dokonce vůbec neexistujících, vytvořených fízly.  

K čemu takový soud vůbec je ??

Dále : I když vezmu usnesení po věcné a faktické stránce - tak tam uváděné skutečnosti se vůbec netýkají předmětného rozhodného období, ale posledních tří měsíců, které ovšem předmětem posuzování vůbec nejsou.

Jak to, že to Vaše pracovnice neví ?? Jaké mají pro tu práci vůbec předpoklady a vzdělání ??

Věta - a to už z Vašeho usnesení - „odsouzený je již známou osobou, vedenou několikrát u správního orgánu MěÚ Nymburk“ - je pomluvou a výrazem podjatosti samou o sobě. Pomluvou proto, že tam zcela chybí údaj o tom, že přestupková řízení proti němu skončila zastavením pro nedůvodnost, výrazem podjatosti proto, že odsouzený sice je známou osobou, ovšem nikoliv proto, že by byl veden několikrát u správního orgánu Nymburk, ale proto, že vede sdružení K 213 a odbory SPRAVEDLNOST, dále proto, že toto sdružení vysázelo a udržuje několik kilometrů veřejných alejí, a to v okolí Nymburka, dále proto, že vlastní sbírku 10-ti zprošťujících trestních rozsudků a jednoho rozsudku mezinárodního, který se už stal hojně užívanou součástí práva v mezinárodním kontextu, dále proto, že vede stránky sdružení K 213, jež jsou masově čteny (průměrná návštěvnost kolem 5-ti tisíc denně, plně srovnatelná se středně velkými médii), dále proto, že u něj řada občanů hledá účinnou pomoc a ochranu proti zvůli zejména justice a policie.

Toto prostředí také tvoří „okolí“ posuzovaného, a to mnohem více nežli jeho faktické bydliště, kde se prakticky s nikým nestýká a výroky sousedů, uváděné v policejní zprávě, pokud se zakládají na pravdě, názorně dokumentují pouze jejich úroveň a následně také to, proč se s nimi posuzovaný nestýká - a TOHLE VŠECHNO VE ZPRÁVĚ ZCELA CHYBÍ.

Ve Zprávě rovněž chybí dosti podstatný údaj, na rozdíl od uváděných blábolů se skutečně vážící k posuzovanému období, a to ten, že jen za posuzované období posledních 5-ti let byl posuzovaný znovu 2x bezdůvodně trestně stíhán - a následně osvobozen - a to v trestním řízení u OS P - 1 č.j. 2 T 68/2020 a u OS SY č.j. 2 T 35/2022 - přičemž ani za jedno z těchto řízení nebyl posuzovaný dodnes nijak odškodněn.

TO JSOU PODSTATNÉ OKOLNOSTI, které má soud do Zprávy uvádět, a ne snůšky pomluv policejního burana.

Když už jsme u něj, není od věci zmínit, u koho si vlastně soud posudek objednal. Protože nymburská policie má bezesporu pověst jedné z nejhorších ve Středočeském kraji, což vím především od advokátů, kteří s ní musí pracovat, policie, která manipuluje důkazy i průběhem řízení, kde lež a podvod se staly naprosto standardními nástroji „práce“ a kde právní úroveň většiny policajtů je taková, jakou právě předvedl Král ve Zprávě z 11.7., zaslané soudu - z níž nelze použít prakticky nic.

Usnesení soudu ze dne 10.10., spolu se Zprávou policie ze dne 11.7., tak lze označit jedině za výmluvnou vizitku „práce“ současné justičně-policejní mafie, která sama nic neumí, dokonce ani si opatřit nejzákladnější relevantní informace pro posuzované období, ale o to usilovněji ostouzí, pronásleduje a pomlouvá ty, kteří na její ubohou úroveň právem poukazují a právem požadují nápravu - jíž ani justice, ani policie nejsou prokazatelně a dlouhodobě schopny.

Žádám Vás proto o PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ - jak je možné, že výsledkem práce Vašeho soudu za 3 a půl měsíce je takový šunt, který s objektivní zprávou nemá vůbec nic společného, žádám Vás dále o písemnou omluvu a vysvětlení, jak je možné, že takovéto pracovnice mohou u Vás takto pracovat a jak je možné, že si Zprávy o pověsti opatřují u takovýchto pobudů a lemplů, kteří sami nic neumí a  neví, vyjma stejné snahy pomlouvat a ostouzet ty, kteří po nich požadují nápravu jejich fatální práce - a konečně, žádám Vás o vystavení Zprávy nové, objektivní, kde budou všechny výše uvedené skutečnosti zohledněny a popsány (už proto, že proti odůvodnění se nelze odvolat), a to včetně výpovědi starosty obce, který na toto samé téma již před soudem vypovídal, a to zcela opačně nežli uvádí policie a údajní sousedé - viz jeho výpověď ve věci č.j. 18 C 3/2011, vedené soudem pro Prahu 2,  z r. 2018.

 

 

                                                                                              Ing. Jiří Fiala 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 U fízlů nemám dobrou pověst ... (k213.cz)

 

 

_____________________________

_____________________________

 

STÍŽNOST na vystavitele : 

 

Policie ČR Nymburk

plk. Mgr. Marek Šmíd
ředitel územního odboru

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                           Věc : STÍŽNOST  - npor. Bc. Martin Král

                                                           POSKYTNUTÍ NEPRAVDIVÉ ZPRÁVY SOUDU

Zpráva ze dne 11.7. 2023 - č.j. KRPS-173721-2/ČJ-2023-010814.

Podávám tímto STÍŽNOST  na poskytnutí vědomě nepravdivé zprávy soudu, který si ji vyžádal jako doklad o pověsti odsouzeného (neznámo, proč - když ze zprávy vychází, že odsouzený dobrou pověst nemá, přesto bylo zahlazení jeho trestů provedeno s tím, že se osvědčil - ať je tedy zpráva jakákoliv - a neznámo, proč je žádána právě od policie, která odsouzeného buďto nezná vůbec, nebo jenom z jedné stránky a to té, že sama je vinna zaviněnou škodou z bezdůvodných trestních stíhání a má tudíž důvod mít na odsouzeného vztek, i strach z náhrady škod).

Výše uvedená zpráva obsahuje následující nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje :

·        Trestní oznámení R. Jandy - není známo, proč je vůbec ve zprávě uváděno, když skončilo zastavením pro nedůvodnost. Toto PODSTATNÉ  sdělení ve Zprávě chybí. Tuto nedůvodnost měli rozeznat již sami policajti (Janda je osobou vykřičenou, podvodnou, po zveřejnění článku začaly chodit zprávy z celé republiky, jak lidi podvedl, okradl nebo pro ně něco slíbil udělat a nikdy nic neudělal - a veřejnost byla vděčna za toto upozornění).

·        Nepovolené kácení stromu - se vůbec netýká posuzované osoby. Z přestupku bylo obviněno sdružení a to také v řízení vystupuje, byť zastoupeno svým předsedou. Žádost soudu ale nezněla na pověst sdružení, nýbrž na pověst odsouzeného. Autor zprávy buďto neví a není schopen pochopit, co po něm soud vlastně chce, anebo to není schopen sestavit a vypravit. V každém případě se jedná o údaj zcela nepravdivý, ke škodě posuzovaného, a tedy otevřenou pomluvu.

·        Křivé obvinění a vyhrožování Košík - si autor zprávy zcela vymyslel, posuzovaný nikoho v Košíku křivě neobvinil a ani nemá s nikým takový konflikt, nikdo si na něj ani nestěžoval, nebo o tom posuzovaný vůbec neví - což by asi vědět měl, nota bene 3 měsíce od vystavení této zprávy.

 

Tedy : Podezřelý Král si dva údaje zcela vymyslel, třetí hrubě zkreslil, když zamlčel, že se jednalo o křivé obvinění, jež skončilo zastavením řízení (které měl správně provést už on sám, pokud by mu ovšem na to intelekt dostačoval).

Tím uvedl soud v omyl, načež soud došel ke zcela nesprávnému závěru, že „posuzovaný je známou osobou z přestupkových řízení“, či že je „opakovaně řešen na přestupkové komisi“, což vůbec není pravda a samo o sobě tento údaj představuje pomluvu ze strany soudu, ovšem na základě nepravdivých údajů, poskytnutých policií.

Otevřenou pomluvou je i sdělení, že „tato osoba nemá ve svém okolí dobrou pověst“, protože okolím posuzovaného rozhodně nejsou jediní sousedé, jinak policejní konfidenti, ale především prostředí jím vedených sdružení a odborů, tedy K 213 a SPRAVEDLNOSTI. O tom, jakou tam má posuzovaný pověst, výmluvně svědčí skutečnost, že byl opakovaně zvolen předsedou těchto sdružení, což je sama o sobě skutečnost dostatečně výmluvná.

ZÁVĚREM :  Podezřelý tedy poskytnul SOUDU  vědomě nepravdivé informace, na jejichž základě soud došel ke zcela zkreslenému závěru, opsanému od podezřelého.

Pokud to spojím se skutečností, že podezřelý není prokazatelně schopen vyšetřit ani banální trestní oznámení (např. pro pomluvu s uvedením konkrétního zcela nepravdivého údaje ke škodě oznamovatele) nebo škodu za půl milionu způsobenou na majetku kraje, je to jistě tristní výraz policajta, jak by nikdy neměl vypadat - a je otázkou, proč u policie vůbec je, proč ho policie nechává ve službě a proč mu platí mzdu a služné, když v práci - kromě zaviněných škod - prokazatelně vůbec nic nedělá.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                                       Ing. Jiří Fiala 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-18 16:08
systémová zkorumpovanost justiční nomenklatury a její provázanost s takzvanými „tlustými kapry“ advokacie a politicko-ekonomickou objednávkou


hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-18 16:21
Šéfem Soudcovské unie je opět Vávra. Platy českých soudců jsou podle něj nyní slušné

ceska-justice.cz/.../...
______________

Zapomněl dodat : Zejména ve vztahu k tomu, co odvádí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-18 16:22
Část justice nechce zrušit přísedící z obavy před izolací soudců. Lichý argument, vzkazuje spravedlnost

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 09:29
Jirko,
Držíš se dobře , chtějí Tě jen zaplést do SVÝCH sraček , abys ztratil přehled a koncepci .
Stejně nemají rozhled k tomu, aby grunt věci udejchali .
Drž linku - usmaží se ve vlastní Šťávě.

F
__________

Tak, tady máme hlas člena... Zjevně Nechce, abych se někomu omlouval...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 12:23
Ti naši prostě do vězení nikdy nepůjdou

www.novinky.cz/…612

novinky.cz/.../...

Přijímání úplatků zneužití pravomocí úřední osoby .. podmínka .. žádné proklepávání rodiny a otravovávní příbuzných, žádné teatrální doručování pošty fízlem, žádné zkoumání na psychiatrii nic .. podmínku a nazdar tebe trestat za ty nejzávažnéjší treetné činy nebudem jako obyčejné lidi .. kdyby si lidi vyházel za peretkně udělané jízdy a bezchybné testy, tak by si dotal ještě pochvalu .... další z moha vzkazů té naší justiční mafie ohledně rovnostiu před zákonem (5 housek z omluvitelné pohnutky tedy z hladu bezdomovce ... 2 roky natvrdo .... zmetek co má plné koryto ještě úplatky k tomu podmínečka ....zproštění obžaloby prostého občana následné okradení nezákonou exekucí a zničení zdraví vydíráním a opakovaným "doručováním" pošty žalovaným soudem skrze fízla i 8 let po prvém útoku justiční mafie ....)

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 12:25
Deza to není nic nevíme ale deza to není to víme jistě hned od prvního dne ...


www.novinky.cz/…414

novinky.cz/.../...


Důkazní situaci ztížilo, že v den otravy nebyly odebrány vzorky od podezřelých výustí do řeky.

„Výustí je nejméně třicet a z kolika byly v den havárie 20. září 2020 odebrány vzorky? Ze žádné. A v dalších dnech? Jen ze dvou z třiceti. V důsledku tohoto šokujícího přístupu orgánů státní správy nemůžeme vědět, kdo a který subjekt tato fatální poškození životního prostředí způsobil a odpovídá za úhyn ryb, ke kterému došlo.Státní zástupce však poukázal na to, že o den později bylo u výusti firmy Energoaqua zjištěno nadlimitní množství kyanidu.„Závěr je jednoznačný, všichni Dezu vyloučili jako možného původce havárie z 20. září,“ řekl Sachr. Odmítl též, že by otravu mohl zavinit únik chemikálií z reaktoru takzvané kaustifikační jednotky v Deze, který se stal několik hodin před havárií na Bečvě. „Policie vyloučila, že by kontaminant unikl do řeky,“ uvedl žalobce.Tak když to řekla ta slavná policie, která společně s Ilonou Moučkovou klidně tvrdí, že tam "žádná lavička nebyla" přestože o ní mluvili svědci, přestože je vyfocená a ta fotka byla provedena i jako důkaz, která klidně do přepisu odposlechu napíše větu, která v tom odposlechu nikdy nezazněla, která Vám klidně poté co zjistí, že není jedinný důkaz že se skutek udál, že se když se nepřiznáte, tak se postarají o to, aby jste byl odsouzen, ale když se jim přiznáte, tak to bude podmínka a můžete jít domů .... tak to bude ta pravda ... svatá a jediná ... protože fízl . by přece nikdy nelhal ... to se nikdy nestalo, a pokud byl při lži nějakej přistižen a odsouzen, tak to byl jistě justiční omyl ... denně totži každému fízlovi pumpují do žil jak přijde do služby pentotal sodný, aby nemohl lhát ...

Jen tak mimochodem vlastizrada a genocida, tedy soustavné lhaní a ničení života jiným lidem za účelem ochrany zločinců, jsou nepromlčitelné zločiny ...převedením majetku na dětičky jej také neochráníte před spravedlivým zabavením ...a pro ty vaše dětičky ... i oni můžou být pokud by se jim to nezdálo stíhené za schvalování tretných činů později potretáni .. když vy už budete dávno prdět do hlíny protože si vás spravedlnost bude hledat poněkud déle ...to že lidé se bojí s váma spravedlivě zatočit není důkazem vaší skvělé práce ani neviny, ale přitežující okolností a rozšíření okruhu poškozených .... jeden jasný justiční zločin za druhým .. online celému národu servírovaný a národ .. nic ... hmm ...škoda jenom těch.. kteří bojují a nikdo se jich nezastane .. ti co mohou ale nechtějí .. těm to co se stane s tímto národem pod takovouto justiční mafiíí právem patří ... až dojde i na ně .. nidko už nebude, kdo by se jich zastal ...


LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 12:27
Češi zchudli nejvíce ze všech vyspělých zemí. „Přistoupili na brutální pokles příjmů“

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 12:29
Šluknovsko : Vláda je odepsala :

Naši vládní představitelé víceméně přestali tuto situaci řešit.

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 13:00
Typický policejní psychopat :

novinky.cz/.../...

Za pouhou rychlou jízdu vyhrožuje taserem, a nakonec zastřelí řidiče ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 14:40
On tim taserem dokonce vystřelil nejen vyhrožoval .....a tohle psychopatické zabíjení lidí ještě spousta duševně nebezpečných lidí podporuje .... všem co se fízla zastávají bych těch 16 let za neprovedený skutek v lochu fakt ze srdce přál ... i ten taser poté co by je pustili ven a schválně jak by se chovali oni .... u nás by nešla náhodou kamera .. řeklo by se že pachatel ujížděl ohrožoval lidi a byl zcela zdrogovaný a lidi (hlupáci) by ještě tleskali.... LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 14:41
Z mailu :

Policejní psychopat zastřelí nevinného člověka. Zastřelit toho policajta zasranýho.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 14:42
Z mailu 2 :

Typickej zakomplexovanej policejní chudáček, co jich je policie plná.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 13:03
Zdá se, že na Slovensku to bude jeden velký boj - mezi presidentkou a vládou R. Fica.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-19 19:12
Stížnost? To je snad přímo na trestní oznámení. O.
____________
Stejně by ho u fízla překvalifikovali na stížnost, tak jsem jim ušetřil práci.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:31
Stížnost? To je snad přímo na trestní oznámení. O.
____________
Stejně by ho u fízla překvalifikovali na stížnost, tak jsem jim ušetřil práci.

Refresh comments list

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.Vy je s tím šetřením peněz daňových poplatníků a funkcí řádného hospodáře nepřestanete provokovat ... Vám to s tou alejí nestačilo?

Jinak doporučuji rovnou poslat na soud platební rozkaz, kde to, že jste ušetřil denní práci nejméně jednoho fízla, kterou by vykázal včetně techniky a zbytečných úkonů na Vaši buzeraci, kde měl v úmyslu to založit jako stížnost od počátku, a že požadujete tyto peníze za ušetření peněz státnímu rozpočtu k proplacení ..... schválně co by vymysleli zametači jako reakci kdyby se jim to masově ty jejich keci přiložili ke každému tretnímu oznámení, tedy druhá strana oznámení by obsahovala sdělení občana, že jako z důvodu soustaveného zametání trestných činů policajty a sz soudců státních zástupců policistů pracovníků na gibs a úředníků a politiků posílá- li jej prostý občan se trestní oznámení bez prošetření označuje vždy automaticky za podání stížnosti, a že ze zvyklosti je každé trestní oznámení proti papalášům automaticky označeno za něco jiného, než trestní oznámení bez jakéhokliv přezkoumatelného odůvodnění, případně s odůvodněním, že to přece zákon úřední osobě přece výslovně nezakazuje jednat zjevně mimo trestní řád.....

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:33
Ivanko zpronevěřil 85 melounů. to je ale dobrý - protože je to exekutor...

Tak co chcete ?? Právní stát ?? Ha, ha.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:35
Prověřovat Ivankův exekutorský úřad začali policisté poté, co u něj začaly problémy s vyplácením vymožených peněz.


seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:33
Už jich je zase málo :

Ministerstvo navrhuje jmenování 50 soudců, je mezi nimi i Zemanem odmítnutý žalobce Babka

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:34
Odměna insolvenčních správců by měla i po zkrácení oddlužení zůstat stejná

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:35
Je v Česku roztříštěnost rozhodovací praxe už dávno?

Hrozí roztříštěnost rozhodovací praxe, varuje odbornice na hromadné žaloby Barbora Kočtářová

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 16:20
O okradení důchodců vládou pětikolky by se mělo rozhodnout do konce roku. J.K.


Ústavní stížnost na valorizaci: První informace o jednání, rozhodování a zdůvodnění (ceskeduchody.cz)
_______________

ceskeduchody.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.