Stížností na vedení kladenského soudu stále přibývá

 

Zastrašováním veřejnosti a hrozbami při pátečním zinscenovaném procesu na Kladně justice odhalila před opčany svou tvář naplno – maska hry na spravedlnost, kterou naše soudy již léta masově praktikují, byla stržena. Toto je jejich pravý obraz.

Krajský soud v Praze

nám. Kinských č. 5

150 75, Praha 5 – Smíchov


k rukám předsedkyně:

JUDr. Ivana Švehlová

 

6 T 4/2010

 

JUSTIČNÍ SPRAVEDLNOST, O.S.

IČO 228 22 968

se sídlem Štýřice 152E, 639 00, Brno

 

podává

 

Stížnost na předsedu Okresního soudu v Kladně

MGR. ROMANA LADU

 

 

Veřejnost prostřednictví občanského sdružení podává stížnost na nevhodné chování předsedy Okresního soudu v Kladně pana Mgr. Romana Lady, který, jakožto osoba zodpovědná za jemu svěřený soud, při hlavním líčení dne 23.4.2010 s občanským aktivistou Ing. Jiřím Fialou, zcela ignoroval Ústavu České Republiky, Článek 96, (2) Jednání před soudem je ústní a veřejné, a také § 2 odst. 10 zákona č. 141/1961 Sb.,

Trestní věci se před soudem projednávají veřejně tak, aby se občané mohli projednávání zúčastnit a jednání sledovat. Při hlavním líčení a veřejném zasedání smí být veřejnost vyloučena jen v případech výslovně stanovených v tomto nebo zvláštním (Tato novelizace nabývá účinnosti dne 1.1.2004.) zákoně.

Okresní soud v Kladně vedený předsedou Mgr. Romanem Ladou vědom si enormního zájmu veřejnosti o kauzu “Štrasburského vítěze” Ing. Jiřího Fialy nezajistil dostatečnou kapacitu míst pro veřejnost v soudní síni a většinu veřejnosti nechal stát na chodbě před jednací síní, přestože v jednací síni byla k dispozici střední lavice pro 10 osob z veřejnosti, která byla po celou dobu jednání úplně prázdná. Početné veřejnosti čítající asi 20 osob bylo zabráněno býti přítomná soudnímu přelíčení ve věci 6 T 4/2010 čímž zároveň bylo porušeno jejich ústavní právo účastnit se jednání.

Do jednací síně bylo při dopoledním jednání vpuštěno pouze 7 osob z řad veřejnosti, pomineme-li soudu předem ohlášené 4 zástupce mediálního mainstreamu, kterým byla místa rezervována a byli vpuštěni do soudní síně přednostně.

Okresní soud v Kladně tímto názorně předvedl svůj vztah k veřejnosti, která musela vynaložit úsilí, aby se na soud a ze soudu dopravila a která byla nucena si vzít den pracovního volna, a to vše na vlastní náklady. Toto úsilí však díky nevhodnému chování předsedy Okresního soudu v Kladně vyšlo vniveč.

Okresní soud ignoroval dne 22.4.2010 podaný přípis k rukám předsedy soudu Mgr. Romana Lady od mluvčího o.s. K 213 pana Ing. Jiřího Štefka, který byl výrazným písmem označen jako urgentní a který informoval, cituji: “.., že jednání u Vašeho soudu dne 23.4.2010, v 9:00 hod., ve věci 6 T 4/2010 bude doprovázeno velkým zájmem veřejnosti.

Okresní soud ignoroval skutečnost, že v prostorách též budovy soudu je minimálně jedna větší jednací místnost. Vědom si této možnosti nechal soud před tuto místnost postavit justiční stráž, aby nedošlo k nafocení kapacity této místnosti ze strany veřejnosti a doložení tak justiční šikany.

Na základě těchto skutečností je zřejmé, že Okresní soud v Kladně řízený Mgr. Romanem Ladou záměrně zamezil účasti vyššího počtu veřejnosti při jednání v kauze Ing. Jiřího Fialy a cíleně se tak snažil odradit veřejnost i od další osobní účasti na soudních jednání takže tímto porušil mimo výše zmíněné Ústavy ČR i Listinu základních práv a svobod, čl.38 (2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně,..Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby na projednání odvolání v trestní věci Ing. Fialy zajistila dostatečně prostornou jednací síň.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby písemně vyrozuměla stěžovatele, jak se k návrhu veřejnosti podaného prostřednictvím občanského sdružení vypořádala.

Žádáme předsedkyni krajského soudu JUDr. Švehlovou, aby vyřízení této stížnosti považovala za prioritní a neodkladné, neboť upozorňuje na porušení právních pilířů demokracie.

V Brně dne 26.4. 2010

Aleš Krejčí, Miroslav Stach, Jiří Bastl