Pozor, aby někoho nepokousala !!

Včerejší jednání u OS pro P-4, ve kterém otce zastupovalo K 213, bylo napínavé od první minuty. Vlastně ještě  i dříve, než  vůbec začalo. Advokátka matky totiž při pouhém spatření pana Fialy dostávala nekontrolované záchvaty zuřivosti, které si vybíjela i v bufetu před početnou veřejností.

Na druhé straně otec u soudu převzal poměrně pokrokové předběžné opatření, které dítě svěřuje do střídavé péče obou rodičů, a to navzdory tomu, že matka se - po instrukcích advokátky - snažila zmařit každou dohodu, kterou kdy otec nabízel nebo se nažil docílit. O dohodě rodičů tudíž nemohlo být ani řeči, přesto soudkyně Jana Veselá rozhodla ve prospěch střídavé péče.

Stížnost na advokátku Rosenovou, ale i na pokrokovou soudkyni Veselou, přebíráme v plném znění :
_______________________________

ČAK – kontrolní odbor

 

 

STÍŽNOST NA CHOVÁNÍ ADVOKÁTA

 

Podávám tímto stížnost na chování advokátky JUDr. Hany Rosenové, AK Mařatkova 918, Praha 4, a to vzhledem k jejímu vystupování dne 5. ledna 2010 v souvislosti s projednáváním věci č.j. 14 Nc 476/2009 na Míčánkách, u OS pro Prahu 4. V tomto jednání jsem vystupoval jako obecný zmocněnec otce nezletilého, v jehož věci se jednání konalo.

Nejprve mne tato paní, kterou jsem předtím vůbec neznal, napadla už v bufetu, kde jsem seděl se svým zmocnitelem a jeho kolegou v klidu u stolku a popíjel kávu. Přiběhla k našemu stolku a začala křičet, že mne dneska nechá vyvést z jednací síně – což vzbudilo úžas nejen můj, ale i v bufetu přítomné veřejnosti, která se po ní otáčela, jestli je ta paní zcela v pořádku.

Pravomoci soudkyně si tato advokátka přisvojovala i po zahájení jednání v jednací síni, kde na mne křičela, že mi neudělila slovo a že prý nemohu vyrušovat – na což byla soudkyní JUDr. Janou Veselou upozorněna, že jednání vede ona (tedy soudkyně).

V průběhu jednání uváděla dále advokátka Rosenová zjevně nepravdivé údaje, a to jak o otci a jeho péči o nezletilého, tak i o mně, když například tvrdila, že mne zná z četných jednání, ačkoliv já si vůbec nevybavuji, že bych tu paní kdy viděl.

Žádám proto ČAK, aby advokátku Rosenovou vyzval k doložení jejích tvrzení, tedy zejména k uvedení čísel jednacích a účastníků řízení, z nichž mne údajně zná, a pokud toho nebude schopna, aby z toho vyvodil důsledky jako z vědomého klamání soudu.

Dále se tato paní po jednání hrubě chovala i k přítomné veřejnosti, kdy do ní schválně vrážela a křičela na ni, že na ni zavolá justiční stráž (ačkoliv ji všichni jen s úžasem pozorovali, přemýšlejíce, zda je duševně v pořádku). Jeden z návštěvníků soudu dokonce vyslovil obavy, aby ta paní ještě někoho nepokousala.

Navrhuji proto ČAK, aby nechala přezkoumat duševní stav paní Rosenové, stejně jako její znalosti o tom, kdo vede soudní jednání, kdo koho a za jakých okolností může nechat vyvést z jednací síně a důkladně ji o tom poučil.

Konečně žádám ČAK o přezkoumání a sdělení, zda je pro veřejnost bezpečné, aby tato paní chodila po veřejných prostorách soudní budovy bez náhubku.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

 

 

V Košíku, na Tři krále 2010

____________________________


OS P- 4

JUDr. Jaroslava Pokorná

předsedkyně soudu K č.j. 14 Nc 476/2009

 

STÍŽNOST NA SOUDKYNI JUDr. Janu Veselou

 

Podávám tímto stížnost na soudkyni JUDr. Janu Veselou, a to vzhledem k jejímu chování při projednávání případu č.j. 14 Nc 476/2009 ze dne 5. ledna 2010.

 

Ačkoliv mi byla účastníkem řízení (otcem) udělena do protokolu plná moc a soudkyně nevydala usnesení o nepřipuštění mého zastoupení, přesto soudkyně odmítala tuto plnou moc respektovat, neudělovala mi slovo, a to ani když jsem se opakovaně hlásil (protistraně je udělila vždy, ač tato hrubě narušovala průběh jednání) a neumožnila mi se vyjádřit k nepravdivým údajům uváděným protistranou, které naopak bez ověření vzala za hotovou věc.

 

Soudkyně dále hrubě porušovala rovnost účastníků řízení, když vzhledem k vydanému předběžnému opatření poučovala výhradně otce o následcích jeho neplnění (ač nebylo žádných důkazů, ba ani indícií, že by otec v minulosti porušoval soudní rozhodnutí, či nechtěl předběžné opatření plnit) a na matku se v této souvislosti s poučením vůbec neobracela.

 

Neumožnění obhajoby otce tím, že jeho svobodně zvolenému zmocněnci není udělováno slovo, je hrubým porušením procesních předpisů a rovnosti stran, zaručené OSŘ - a takový postup vyvolává vůbec otázky o platnosti celého jednání (na němž jedné ze stran nebyla umožněna řádná obhajoba a prezentace svých názorů a postojů).

 

Nerovný přístup soudkyně byl dále dán i tím, že advokátce matky umožňovala v průběhu řízení napadat protistranu (aniž tato mohla jakkoliv reagovat) a i hrubě a opakovaně rušit jednání, kteréžto chování naplňovalo podstatu trestného činu pohrdání soudem. Stejně jako vědomé lhaní právničky matky například v tom, že prý mne údajně zná z jiných jednání, ač já si vůbec nevzpomínám, že bych tuto paní kdy byl viděl.

 

V souvislosti s tím žádám soud, aby vyzval advokátku matky k upřesnění a doložení jejích tvrzení, tedy zejména u kterých jednání mne potkala jako protistranu (nechť uvede čísla jednací a účastníky řízení) – a nebude-li toho schopna, nechť je její lhaní (tedy uvádění vědomě nepravdivých údajů) před soudem považováno za pohrdání soudem podle příslušného § trestního zákona.

 

Musím vyslovit i svoje hluboké politování nad skutečností, že soudkyně se místo na zájem dítěte a rychlé projednání případu soustředila na boj s obecným zmocněncem otce, kterého ani neznala a který hladký průběh jednání rozhodně narušovat nehodlal a nenarušoval (na rozdíl od protistrany).

 

Na druhé straně musím vyslovit téže soudkyni svoje uznání za vydané předběžné opatření, nařizující střídavou péči i přes rozpory rodičů, kteréžto usnesení jednak je v zájmu dítěte, jednak splňuje moderní evropské standardy v této oblasti, a tím i značně vybočuje ze zaostalých stereotypů naší justice.

 

V souvislosti s tím bych chtěl vyjádřit i svoje politování nad skutečností, že soudkyně, která na jedné straně vydá natolik pokrokové předběžné opatření, na straně druhé nezná nebo nerespektuje základní procesní předpisy a požadavky.

 

Ing. Jiří Fiala

___________________________

Super, jinak nasel sem jeji web, vyznacne:

www.rozvody.eu

fotku nikde zadnou, urcite by se to melo napravit.. :)
F

____________________________________

Fotka totiž stojí za to. Dodáme sami. Znáš to - co si tady neuděláš, to nemáš !!

redakce stránek 

____________________________________