MsP navrženo ustavení opatrovníka

Ve věci hromadné žaloby 14-ti žalobců proti MsP ohledně náhrady škody způsobené Obvodním soudem proPrahu 9, resp. soudkyní Janou Tondrovou, došlo k novému vývoji.

Je zachycen v následujícím vyjádření žalobce 1) (které je podáváno i za žalobce 2-14). Vyjádření obsahuje i návrh na ustavení opatrovníka, a to vzhledem ke skutečnosti, že MsP podalo ve věci dvě zcela protichůdná stanoviska, která spolu zdánlivě nesouvisejí, ač mají stejné č.j.

Současně žalobce 1) využívá této cesty k informování žalobců 2-14 o vývoji případu a připomíná jim, že nyní, když již znají č.j. spisu, mají - jakožto účastníci řízení - samozřejmě přistup do spisu, který mohou kdykoliv  v pracovní době svobodně u OS pro Prahu 2 uplatnit.

Je jistě jen shodou náhod, že zasíláné stanovisko se časově shoduje s oslavou Silvestra a konce roku 2009.

OS P-2

K č.j. 21 C 143/2009

 

- ZALOŽENÍ PLNÉ MOCI DO SPISU

- ROZŠÍŘENÍ ŽALOBY

- VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKU ŽALOVANÉ

- NÁVRH NA USTAVENÍ OPATROVNÍKA ŽALOVANÉ

 

Příl.: - Plné moci účastníků řízení (2 listy)

    • Kopie technického průkazu k vozidlu, které k cestě na soud použil žalobce 1)

    • Kopie kupní smlouvy k vozidlu žalobce 1) ze dne 15.11. 2007

 

Dvojmo.

 

 

I.

Zakládám tímto k výzvě soudu do spisu plnou moc následujících účastníků řízení

(žalobců 2) - 14)):

 

Mgr. Zbyněk Šimůnek, Ing. Jiří Štefek, Jaroslava Vlčková, Ing. Karel Berka, Zdeňka Tajčmanová, Veronika Kočová, Luboš Meszner, Ing. Nenad Pedovič, Marie Charvátová, Jan Šinágl, Luboš Patera, MUDr. Kristýna Dančevová a Oldřich Mezl.

II.

Navrhuji tímto soudu, aby připustil rozšíření žaloby ve věci žalobce 14) - Oldřicha Mezla, který přistoupil k žalobě později, ač se jeho nárok zakládá na stejné skutkové podstatě.

 

Škoda způsobená Oldřichu Mezlovi se vyčísluje částkou 652,- Kč (6 hodin á 100,- Kč + (26 x 2) = 52,- Kč, celkem tedy : 600 + 52 = 652,- Kč.

 

Navrhuji proto soudu, aby připustil rozšíření žalobního návrhu v bodě 1) tak, že celková částka požadované náhrady škody činí (10.261,- + 652,- Kč) = 10.913,- Kč.

 

Druhý bod žaloby zůstává beze změny.

 

III.

Žalobce podává ke stanoviskům žalované toto vyjádření :

Obě stanoviska žalované – tedy ze 16.10. a 22.10. 2009 – jsou ve vzájemném rozporu, aniž by bylo zřejmé, které z nich považuje soud nebo žalovaná za závazné (a zůstávají v platnosti tedy obě dvě, ačkoliv si vzájemně protiřečí).

Stanovisko ze 16.10. hovoří o nárocích z trestního řízení (o které se zde vůbec nejedná), a přitom nebylo vzato zpět, naopak, stanovisko z 22.10. je označeno pouze jako „Doplnění“ - a ponechává tedy předchozí stanovisko v platnosti, i když sděluje něco zcela odlišného.

Přitom obě stanoviska jsou označena týmž číslem jednacím, takže k záměně s jiným případem žalobce nemohlo u soudu dojít.

Pokud žalovaná poskytuje soudu vzájemně rozporuplná stanoviska ke stejné věci a ponechává je obě v platnosti, pak je zde důvod pochybovat o duševní způsobilosti žalované chápat podstatu sporu, a tedy se i dostatečně platně účastnit projednání věci před soudem.

 

 

 

 

 

IV.

Žalobce má proto za to, že má-li být věc dostatečně spolehlivě projednána a má-li být zabráněno vnášení prvků zmatečnosti do soudního jednání, bude zapotřebí ustanovit žalované opatrovníka.

 

Žalobce proto soudu navrhuje, aby rozhodl o ustavení žalované (tedy MsP ČR se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 - Vyšehrad) opatrovníka, a sice Městskou část Praha 2 se sídlem: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 – Vinohrady, a to tak, že se žalované opatrovník ustanovuje.

Protože je možné, že opatrovník nebude připraven na tento typ soudních sporů, připomíná tímto žalobce soudu jeho poučovací povinnost zejména ve vztahu k žalované a jejímu opatrovníkovi.

 

V.

Složení žalované částky bylo již předmětem přílohy přiložené k žalobě při jejím podání a není tedy co doplňovat.

Důkazy byly rovněž označeny již v podané žalobě, z listinných důkazů budou ještě doplněny kopii technických průkazů u vozidel žalobců Jana Šinágla a Luboše Patery.

 

Ing. Jiří Fiala

žalobce 1)

v plné moci za žalobce 2) – 14)

____________________________________