Na Městském úřadě v Nymburce je celá řada volných míst

Akorát, že si toho starosta města ještě nevšimnul.

Dopis starosty Nymburka a odpověď, kterou mu zaslal předseda K 213, přebíráme v plném znění.

Město Nymburk

pan Ladislav Kutík,

starosta Nymburka

 

 

Vážený pane starosto,

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 18. tohoto měsíce.

Mám k němu však několik připomínek, které konečně mám i k činnosti městského úřadu jako celku.

Vy se pořád odvoláváte (stejně jako předtím pracovnice Vašeho úřadu) na různé předpisy, že nebyly porušeny nebo že vám něco nepřikazují – ale od toho přece Váš úřad (ani žádný jiný) není, aby se spokojoval s tím, že zrovna žádné předpisy neporušuje nebo že mu něco není přímo uloženo.

Vy jste tam od toho (tedy všichni zaměstnanci Vašeho úřadu), aby jste umožňovali a řídili chod města a agend, které vám byly svěřeny a které máte na starosti.

Abych nekřivdil všem, tedy i těm, jejichž práci jsem zatím třeba nepoznal, mohu konstatovat, že pracovníci, se kterými jsem zatím přišel do styku, to činili většinou naprosto formálním – a tedy nedostatečným – způsobem a formalismus je také asi to hlavní, co bych vytknul i tomu Vašemu dopisu.

Formalismus – spolu s naprostou absencí právního cítění – je totiž to, co úřednici umožňuje dát někomu pokutu ve výši jeho měsíčního příjmu za naprosto směšný a bagatelní přestupek (neboť tím žádný předpis neporušuje), formalismus – opět spolu s absencí zdravého rozumu – umožňuje jiné úřednici snižovat životní minimum, vázané na odpracování veřejně prospěšných prací i člověku, který prokazatelně odpracoval stovky hodin těchto prací zadarmo a aniž ho k tomu cokoliv nebo kdokoliv (vyjma jeho vlastního zdravého úsudku) nutilo, a to s největší pravděpodobností jako jediný na celém okrese (alespoň mi není zatím znám případ jiný srovnatelného rozsahu) a další formalismus – opět spolu s absencí zdravého rozumu - umožňuje jiné pracovnici provádět kontrolu tak, že se spokojí se stanoviskem kontrolovaného, aniž by ji zajímala věcná správnost či alespoň pravdivost takového vysvětlení.

Tohle všechno, co Vám tady popisuji, a co jsem na Vašem úřadě zažil, je konání v rozporu s definicí toho kterého místa, což je daleko horší než porušování jakéhokoliv platného předpisu k výkonu funkce se vážícímu.

Je to v podstatě tentýž problém, který má i soudce Krejčík, který sice není zaměstnancem Vašeho úřadu, nicméně má výkon spravedlnosti přímo na starosti, a přitom neví, že je povinen se řídit platným rozsudkem mezinárodního soudu, kterému prý navíc nerozumí (protože je ve francouzštině) a který dodneška nedokázal ve své praxi aplikovat, ačkoliv ho (ten rozsudek) již oficiální tlumočníci ministerstva spravedlnosti dávno přeložili do češtiny a vyvěsili na oficiální stránky MSP.

Máte tentýž problém zjevně i Vy sám, když shledáváte nedůvodným požadavek na veřejnou kontrolu výkonu státní moci, který je přímo zakotven v ústavě („Státní moc je vykonávána veřejně“) a i kdyby tam nebyl, plyne tato skutečnost jako naprostá samozřejmost z podstaty demokracie jako společenského zřízení, kde jsou věci veřejné spravovány veřejně, a tudíž také podléhají kontrole veřejnosti.

Mimochodem, z kontroly, zvláště té veřejné, mívají strach hlavně ti, kteří z ní důvod mít strach mají – a obávám se, že to je také naprostá většina Vašeho úřadu, i když podle Vás momentálně žádné předpisy neporušuje.

Závěrem jsem Vás ještě chtěl upozornit na jednu skutečnost a podat Vám jeden – řekněme – racionální návrh.

Tou skutečností je, že Váš sociální odbor mě neustále nutí dokládat, že jsem se ucházel o práci a kde, i když dobře ví, že tzv. hledání zaměstnání je pro mne jen ztrátou času, a to minimálně do doby, dokud mne justice nepřestane pronásledovat a vytvářet stále nové a nové případy trestního stíhání za zcela vykonstruované skutky - a přitom minimálně všechny ty úřednice, se kterými jsem zatím přišel do styku, zejména pak mám na mysli úřednice přestupkového odboru, které mají výkon spravedlnosti na starosti, ale i úřednice útvaru kontrolního, které mají chod Vašeho úřadu kontrolovat, jsou prokazatelně na výrazně nižší intelektuální, vzdělanostní a morální úrovni než jsem já, navíc nemají ani zdaleka tolik zkušeností a je tedy zjevné, že kterékoliv z těchto míst bych mohl zastávat nesrovnatelně lépe než ony – což Vám tímto také nabízím.

Z mého pohledu jsou všechna tato místa volná za předpokladu, že budete chtít vykonávat poslání Vašeho úřadu v souladu se základy demokracie a se zájmy občanů města.

Záleží jen na Vás, odkdy si budete přát dostat Váš úřad na kvalitativně odlišnou – tedy výrazně vyšší – úroveň .

U pracovnic přestupkového odboru navíc platí, že nejsou schopny ani vystoupit před médii, nebo se tam byť i jen ukázat, což lze označit za výrazný handicap (obecně platný pro jakéhokoliv veřejně činného úředníka).

Pracovnice kontrolního odboru - z jejich pohledu - alespoň přetrpěly jednání se mnou včetně pořízení videozáznamu, což jim slouží jedině ke cti, ale samo o sobě to rovněž nestačí.

Výstupy, které od nich vycházejí, jsou z pohledu logického úsudku a zdravého rozumu zcela nedostatečné, což sotva spraví skutečnost, že jsou mladé a hezké (nebo je snad zaměstnáváte jenom proto ?)

Chtěl jsem Vám právě proto navrhnout jednu změnu, která by ke zlepšení chodu Vašeho úřadu jednoznačně nemálo přispěla - a sice zavedení externí kontroly, které by byl zadán vždy konkrétní úkol, a ten by byl následně proveden. Současně Vám nabízím, abyste takovýto úkol zkušebně - a zatím i bezúplatně – zadal našemu sdružení, abyste viděl ten kvalitativní rozdíl, který – ve srovnání se stávající kontrolou – obdržíte.

Po tom, co jsem na Vašem úřadě zatím viděl, si troufám tvrdit, že rozdíl bude takový, že si ho v současnosti sotva dokážete představit. A také rychle uvidíte, jak to výrazně prospěje jak výkonnosti, tak i zlepšení chodu Vašeho úřadu a také i mínění veřejnosti o něm.

Věřím, že o podnětech, které jsem Vám podal, budete přemýšlet.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

http://k213.files.wordpress.com/2009/11/debil_starosta.jpg