Kubeš, Steinmetz, Pospíchal - jeden organizovaný justiční gang

Víte, jak se krade ve velkém ? Ne ?

No, především musíte být u zdroje (tedy například vyřizovat exekuční kauzy), potom si musíte zajistit, aby kauzy, které jste začali vyřizovat, nechodily na stůl už nikomu jinému, a následně se domluvit. Stačí jen tři lidi - soudce okresního soudu, soudce odvolacího soudu - a exekutor. Pokud první dva dostatečně účinně kryjí trestnou činnost třetího a příhrávají mu "kšeftíky", pak se nikdy žádný problém, žádná stížnost nemá šanci provalit (protože ji ti dva výše postavení na soudech ztopí) a exekutor krade ve velkém i podle zcela smyšlených exekucí.

Milionové zisky si pak všichni tři v klidu a nerušeně rozdělí.

Podle jakého klíče ? Tak na to už se zeptejte nymburského soudce Steinmetze, jeho nadřízeného na krajském soudě Kubeše a šmudly pro špinavou práci - exekutora Pospíchala, jak jinak než zase z Nymburka.  

A víte, co mají všichni tři společného kromě nenasytné hrabivosti a pohrdání základními právními normami ?

To, že to jsou všechno mladí cucáci, neprošlí korekcí života, která by je mimo jiné naučila i tomu, co je únosné, a co už je dávno za hranicí možného i v tom největším bordelu. A všichni dostali - nečekaně a nezaslouženě - do rukou obrovskou moc, o níž si naivně myslí, že je bezmezná.

A hlavně - že jsou nepostižitelní. A že jim, zrovna jim se přece nikdy nic nestane, nikdy na to nikdo nepřijde a porostou až do nebes.

Dopis místopředsedkyni Krajského soudu v Praze pí JUDr. Lence Ceplové :
_____________________________________________________________

KS v Praze

JUDr. Lenka Ceplová,

místopředsedkyně soudu

K č.j. St 61/2009

 

 

Vážená paní doktorko,

 

ke stížnosti, sepsané s Vámi dne 29.října t.r., Vám doplňuji následující podklady :

 

 • Jedná se zejména o exekuční řízení č.j. 12 Nc 5005/2006, 12 Nc 5007/2006 a 1 Nc 6032/2008, což jsou ony „věci související“.

 

 • Především Vám doplňuji návrh na zastavení exekuce ze dne 22.7. 2008, podaný Okresnímu soudu v Nymburce téhož dne, který nebyl do dnešního dne nijak vyřízen. Zato jsou vyřizovány návrhy a činěny úkony jiné, mnohem pozdějšího data, které v exekuci pokračují, a které by se staly zcela bezpředmětnými, pokud by bylo o návrhu pozitivně rozhodnuto (dlužná částka totiž byla uhrazena státem).

 

 • Ke stížnosti na Mgr. Jana Steinmetze Vám doplňuji jím vydané usnesení č.j. 1 Nc 6032/2008, kterým nařizuje exekuci podle neexistujícího právního podkladu (exekučního titulu), neboť rozsudek, na který se odvolává, i pokud by byl uznán platným (byl totiž napaden rozhodnutím ESLP č.j. 26 141/03 ze dne 18.7. 2006), hovoří o výživném výhradně na nezletilé děti, zatímco v předmětném exekučním příkaze se hovoří o období, ve kterém starší ze synů, Tomáš, nabyl zletilosti, a výživné k němu tudíž v současnosti (ani v době vydání usnesení) nebylo a není nijak soudně upraveno !!!


Nařízení exekuce bez exekučního titulu je totéž jako si exekuci zcela vymyslet a mělo by být rozhodně předmětem trestního stíhání pro zneužití pravomoci veřejného činitele (viz přiložené trestní oznámení ze dne 25.8. 2008, které nebylo rovněž nijak vyřízeno – možná, pokud ho státnímu zastupitelství podáte Vy, bude mít větší naději na úspěch).

 

Připomínám, že totéž učinili jak Steinmetz, tak i Kubeš ještě jednou, kdy nařídili, resp. potvrdili nařízení exekuce zcela bez exekučního titulu (viz již předložené usnesení č.j. 22 Co 372/2009), kdy navíc v rozporu s exekučním řádem, resp. jeho ustanovením o přiměřenosti exekuce nařídili prodat můj dům kvůli nepravomocné dvoutisícové pokutě.

 

 • Dále Vám přikládám 1. a poslední stranu usnesení KS v Praze ze dne 27. srpna 2008, kterým JUDr. Oto Kubeš potvrdil předchozí Steinmetzovo usnesení, čímž potvrdil, že se platným a vykonatelným rozsudkem ESLP řídit nehodlá. Podle nejen mého názoru tak naplňuje skutkovou podstatu trestných činů pohrdání soudem a zneužívání pravomoci veřejného činitele (opět, pokud podáte trestní oznámení Vy, myslím si, že máte aspoň šanci, že Vám státní zástupkyně bude muset odpovědět).

 

 

 

 • Samostatnou kapitolou je pak exekutor Pospíchal v Nymburce a jeho nevyloučení, které se – podle slov soudce Steinmetze – odehrálo na podkladě tvrzení exekutora, že k věci nemá žádný poměr. Když se ukázalo, že exekutor prokazatelně lhal, neboť jeho sestra je bývalou manželkou pana Patery , nikdo už usnesení o nevyloučení exekutora nezměnil (tedy ani Steinmetz, ani Kubeš), ani nikdo z nich nevyvodil žádné závěry z toho, že exekutor poskytnul soudu vědomě nepravdivou informaci, a tím jej uvedl v omyl, na jehož základě vydal soud usnesení, které by jinak bylo v rozporu se zákonem.

 

 • O morálním profilu exekutora Pospíchala výmluvně svědčí skutečnost, že byl dokonce zachycen na kameru (!!) při loupeži mobilního telefonu pana Štefka (proti kterému se žádná exekuce ani nevede), kterýžto trestný čin nebyl dodneška nijak vyšetřen (policie i státní zastupitelství ho šetřit odmítly) !!!! (Filmový záznam Pospíchalovy loupeže naleznete dodnes na internetovém odkazu : http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=958 ).

 

Ani tato skutečnost nestačila ani Steinmetzovi, ani Kubešovi k tomu, aby vůči exekutorovi vyvodili sebemenší závěry nebo ho z věci vyloučili.

 

Protože chování soudců Steinmetze a Kubeše nemá jiného vysvětlení a také vzhledem ke skutečnosti, že výhradně tito dva vyřizují všechny exekuční kauzy, ve kterých vystupuji jako účastník řízení (zjevně v rozporu s interními předpisy soudu), lze se odůvodněně domnívat, že se z jejich strany jedná o zločinné spolčení za účelem bezdůvodného obohacení, kdy se s exekutorem domluvili na rozdělení uloupeného majetku, pokud jeho skutky budou dostatečně účinně krýt .

Pokud byste potřebovala jakékoliv další podklady nebo svědectví, na vyžádání je rád doplním

 

Ing. Jiří Fiala

stěžovatel

 

 

 

Příl. : - Návrh na zastavení exekuce ze dne 22.7. 2008

  • Usnesení č.j. 1 Nc 6032/2008

  • Trestní oznámení na Mgr. Steinmetze ze dne 25.8. 2008

  • Usnesení soudce Kubeše č.j. 22 Co 424/2008 ze dne 27.8. 2008