Novoroční výzva K 213

 

Vážení rodiče, zejména pak vy se soudem stanovenou vyživovací povinností na nezletilé dítě !

Celá dosavadní praxe našeho sdružení i zkušenosti, které jsme nasbírali, svědčí zejména o jednom : Současná česká justice vůbec neví, co to zdravá rodinná morálka je, a proto ji také nemůže na nikom vynutit. V jejím podání se rodičovská zodpoědnost projevuje jediným, a to nejprimitivnějším a pro dítě nejméně potřebným způsobem - placením výživného. Toto výživné je státem vymáháno často v hrubém rozporu s dobrými mravy, tedy od lidí, kteří na ně buďto prokazatelně nemají, případně si jejich děti žijí na podstatně vyšší úrovni nežli výživným povinný rodič, anebo od lidí, kteří byli degenerovanou justicí z výchovy vlastních dětí násilně vyloučeni, bylo jim v této výchově zabráněno, a to mnohdy za použití násilí, a tito rodiče byli odsouzeni do role statistů mlčky pozorujících, jak se z jejich dětí postupně stávají zahořklé a nenávisti plné bytosti vychované v naprosto patologickém prostředí bezbřehou nenávistí nasáklých matek, které tyto děti zneužily jako vítanou a snadnou zbraň pomsty vůči bývalým manželům či partnerům.

Nikde na světě není povinnosti bez práv, podle zákona o rodině máte tato práva i u nás. Dítě je podle zákona o rodině povinno Vás ctít a respektovat jako svého zákonného zástupce, udržovat s Vámi pravidelný osobní kontakt, pomáhat Vám v nemoci a neschopnosti, zejména pokud o to výslovně požádáte a všestranně Vás - zejména na veřejnosti - ctít a uznávat.

Víme, že se to často neděje, že děti, vyrůstající v nevhodném prostředí zášti a nenávisti k jednomu ze svých rodičů, se pak chovají způsobem, který nelze označit jinak než jako zavrženíhodný a odsouzeníhodný.

Vážení výživným povinní rodiče ! Pokud Vám výše popisované případy něco připomínají, jsou povědomé či jsou to dokonce případy Vašich dětí, které Vám byly odcizeny a poštvány proti vám, vyzýváme Vás :

NEPLAŤTE VÝŽIVNÉ !!

Ne že se tím dopouštíte porušení zákona, jak Vás jistě budou mnozí obviňovat, Vy naopak tento zákon nejjvěrnějším a nejvlastnějším způsobem naplňujete. Na takovéto chování dětí pamatuje § 96 odst. 2 Zákona o rodině, který jasně konsatuje, že "výživné nelze přiznat, pokud by se tak dělo v rozporu s dobrými mravy".

Když císař Josef blahé paměti zrušil robotu, také to panstvo odmítalo vzít na vědomí a sedlákům příslušný výnos prostě zatajovalo. Museli se ho domáhat celá léta, aby si panstvo uvědomilo, že zákony se nevydávají pro srandu králíkům, ale pro občany příslušného státu. A domohli se !!

Odjakživa bylo nástrojem rodičovské výchovy, zejména vůči větším či dokonce dospělým dětem to, že pokud se nechovaly podle představ a přání rodičů, ti jim přestali dávat na jejich alotria peníze do té doby, než potomek zase přišel k rozumu. Fungovalo to celá staletí, proč by to nemělo fungovat nyní !!  

Jistě, k prosazení společenského pokroku je vždy zapotřebí osobní statečnosti a budete jí také nemálo potřebovat, ale vězte, že naše sdružení bude vždy s Vámi a pomůže Vám, jak jen to bude v jeho silách. Pokud budete obžalováni podle § 213, jednotlivá soudní jednání se stanou samostatnými lekcemi o dobrých mravech udělovaných naší zdegenerované justici.  A nejen justici, ale i celé společnosti, která na dobré mravy zapomněla  a shlíží se jenom v materiálním blahobytu, který je jednak pomíjivý, jednak zosobňuje morální a společenskou degeneraci, které jsme svědky.

Pokud se rozhodnete naší Výzvy uposlechnout a připojit se k našemu snažení o mravnější společnost, můžeme Vám doporučit, abyste příslušnou částku, kterou na výživném máte platit, neutráceli, nýbrž schovávali třeba doma do zvláštní obálky, abyste mohli kdykoliv soudu prokázat, že jednak jste tyto prostředky neužili pro sebe a jednak že jste připraveni svým potomkům tyto peníze osobně předat, jakmile se jejich chování dostane do souladu s požadavky dobrých mravů, jak se v našich zemích chápou po několik posledních století.

Všichni, kteří se k této výzvě připojí, zasluhují už předem náš hluboký obdiv a poděkování jako ti, kteří se rozhodli přispět ke společenskému pokroku i za cenu vlastních nemalých obětí. Naší všestrannou pomocí si buďte jisti !!

Za vedení K 213 :

Ing. Jiří Fiala  Ing. Jiří Krám Ing. Jiří Štefek