Bude platit Slunéčko, anebo my všichni ?

 

MSP – odbor odškodňování

     DOTAZ

 

Vznáším tímto dotaz na odbor odškodňování MSP ohledně skutečnosti, zda byla částka odškodného ve výši cca 228 tisíc korun, vyplacená mi dne 19. dubna t.r. na základě usnesení o schválení smíru ze dne 20. března t.r. ve věci č.j. 26 C 68/2005 u OS P-2, přeúčtována na základě regresního řízení osobě, která za nesprávné úřední rozhodnutí (bezdůvodné uvěznění) nese plnou odpovědnost, totiž soudci z OS P-9 JUDr. Petru Slunéčkovi.

 

Pokud ano, pak zda zmíněný soudce již předmětnou částku státu uhradil, pokud ne, tak vysvětlení, z jakých důvodů nesou toto odškodné nevinní daňoví poplatníci. 

 

 

 S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

V Košíku, dne 4 . prosince  2007