Dopis od pana Ing. Jiřího Fialy ze dne 20.června 2017 o jeho současné situaci

Ing. Fiala  je od 20.června 2017 ve věznici v Ostrově nad Ohří
 
adresa :
Ing. Jiří Fiala 
Věznice Ostrov
P.O. Box 100
363 50  Ostrov nad Ohří
 

Posílám pozdrav z méně pěkných míst. Dnes 20.června 2017 mě dovezli a vyklopili v Ostrově nad Ohří, kousek nad námi se tyčí Jáchymov, je se svými kříži obětem dosti symbolickým místem. Toho, že političtí vězni z naší společnosti zdaleka nevymřeli. Jen ta zvůle není centrálně řízena a může si ji dovolit každý debílek, vydávající se na soudu za boha a myslíc si, že přes něj vlak nejede a nad něj není.

Kriminál je tu rozlehlý, po obou stranách silnice, když přecházejí vězni, svítí autům červená. Vzhledem k předchozím zkušenostem z Kynšperku a N. Sedla mi to tu nepřijde nijak strašné. Ani to osazenstvo ne. Ale – uvidíme. 

Psací potřeby a papíry jdou posílat volně, stačí je strčit do obálky, které se říká kilovka – a když tam bude jen papír, tužky, noviny, psací potřeby, tak to snadno projde. Nesmí tam být čokoláda nebo jídlo, to by neprošlo.

Jinak sedím zase pro nic za nic, jen ze vzteku, který si ubožáci nedokáží vybít jinak.

zdraví   Jirka

Komentáře  

0 # Saxána 2017-06-26 08:49
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Tomíček Petr
> Komu: "miloslavachalupova@centrum.cz"
> Datum: 26.06.2017 09:47
> Předmět: Nejvyšší soud a informace o výsledku dovolacích
>
Vážená paní Chalupová,
dovoluji si Vás oslovit jako nadřízený referentky informační kanceláře paní Hany Hálové. V minulém týdnu jste s touto referentkou opakovaně komunikovala, neboť jste požadovala po ní sdělit výsledek dovolacího řízení v konkrétní trestní věci. Paní Hana Hálová to odmítla s poukazem na to, že informační kancelář informuje pouze o stavu řízení a nemá kompetence ke sdělování výsledku řízení. Učinila tak správně. Navíc Vám reprodukovala pravidla, která upravují doručování rozhodnutí účastníkům řízení. Váš poslední dotaz, který k informační kanceláři směřoval, se týkal sdělení, podle kterého právního předpisu i paragrafu Nejvyšší soud takto postupuje.
0 # Saxána 2017-06-26 08:52
Referentky informační kanceláře plní pokyny svých nadřízených. Proto si dovoluji na Váš výše uvedený dotaz odpovědět jako vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu a nadřízený paní Hany Hálové já.

Na úvod musím upozornit na jednu zásadní věc, která byla ve Vaší dřívější komunikaci s paní Hanou Hálovou poněkud opomenuta:
Až na výjimky Nejvyšší soud (sám ani prostřednictvím prvoinstančního soudu) nesděluje výsledek dovolacího řízení (rozhodnutí) ve věcech, kde figurují jako účastníci fyzické osoby, nikomu dalšímu, než samotným účastníkům. Jednání u Nejvyššího soudu jsou až na výjimky neveřejná. Samozřejmě, u veřejných jednání tato zásada odpadá (viz. nedávno projednávání ve věci obviněného MUDr. D. Ratha a spol., apod.)
0 # Saxána 2017-06-26 08:55
Výjimečně jsou sdělovány informace o tom, jak Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání pouze v případě, kdy je takové sdělení ve veřejném zájmu. To jsou případy, kdy je účastníkem řízení veřejně činná osoba, která už z podstaty své funkce musí strpět menší ochranu podle zákona na ochranu osobních údajů.
0 # Saxána 2017-06-26 08:55
U naprosté většiny případů se Nejvyšší soud řídí zákonem na ochranu osobních údajů. Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.
0 # Saxána 2017-06-26 08:58
Nyní k tomu, proč Nejvyšší soud nesděluje informace o tom, jak rozhodl, sám, avšak zpravidla prostřednictvím soudu prvního stupně. To vychází z § 265e odst. 1, trestního řádu, kde se přímo říká, že se dovolání podává k soudu prvního stupně. U tohoto soudu probíhají také první nezbytné úkony a komunikace s jednotlivými účastníky. Odtud analogicky vyplývá, že i samotný závěr řízení, včetně seznámení účastníků řízení s rozhodnutím, se děje prostřednictvím prvoinstančního soudu. (Ve věcech civilních je dokonce prvoinstanční soud pověřen úkolem vyznačit na rozhodnutí Nejvyššího soudu doložku právní moci v okamžiku, kdy má potvrzeno doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení. Tzn., že doložkou právní moci ani neoznačuje rozhodnutí Nejvyšší soud).
0 # Saxána 2017-06-26 08:59
Proč je nejprve potřeba informovat účastníky řízení a v případě, že je ve veřejném zájmu informovat veřejnost, tak ta se informuje až poté?
Nejvyšší soud považuje za nedotknutelné právo všech účastníků řízení, aby právě oni byli seznámeni jako první s výsledky dovolání. V opačném případě by bylo ohrožováno jejich právo na spravedlivý proces. Postup Nejvyššího soudu tedy vychází z Ústavy a Listiny základních práv a svobod.
Ústava ve svém čl. 81 stanoví, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Toto ustanovení dále rozvíjí čl. 82 odst. 1 Ústavy, podle kterého jsou soudci při výkonu své funkce nezávislí, přičemž jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Jak uvádí komentářová literatura (srov. Sládeček, V., Mikule, V., Suchánek, R., Syllová, J.: Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 872): „Nezávislost a nestrannost jsou neodmyslitelnými atributy pojmu soud.
0 # Saxána 2017-06-26 09:00
Jeho nestrannost a nezávislost je hodnotou, jež prospívá všem, neboť je jednou ze záruk rovnosti a právní jistoty v demokratické společnosti. Pouze nestranný soud je způsobilý poskytovat skutečnou spravedlnost vždy a všem, přičemž jedním z prostředků zaručujících nestrannost soudu je soudcovská nezávislost.“. Nezávislost a nestrannost soudu je garantována také v Listině, a to konkrétně v čl. 36 odst. 1.
Nejvyšší soud je vázán zákonem, a tedy i Ústavou a Listinou, a proto v rámci udržení vlastní nestrannosti není žádoucí, aby Nejvyšší soud jakékoli řízení veřejně komentoval či informoval „třetí strany“ o obsahu spisů, kterými v předmětném trestním řízení disponuje, včetně rozhodnutí ve věci samé, a to až do seznámení stran trestního řízení s tímto rozhodnutím. Zájem veřejnosti na řádném fungování nezávislé a nestranné justice je právě proto v takovém případě nadřazen právu jednotlivce na informace.
0 # Saxána 2017-06-26 09:02
Nejvyšší soud mimo jiné tím, že neposkytuje informace vztahující se k probíhajícím (nejenom trestním) řízením, zajišťuje svou nestrannost a nezávislost v rámci své rozhodovací činnosti. V opačném případě by při zveřejňování informací z konkrétních řízení vedených u Nejvyššího soudu mohlo dojít k případnému zpochybňování jeho nestrannosti. Nejvyšší soud v rámci své rozhodovací činnosti naopak výslovně dbá na striktní dodržování své nezávislosti a nestrannosti.

Účastníci řízení jsou s výsledkem seznamováni až poté, co je k samotnému výroku přiřazeno rovněž jeho řádné odůvodnění. Odůvodnění je totiž nedílnou součástí textu rozhodnutí. Lhůty pro vypracování odůvodnění jsou v trestní věci ze zákona tyto: § 117 odst. 2, trestní řád: (2) Rozhodnutí v trestních věcech se vyhotoví jde-li o vazební věc do deseti pracovních dnů a v ostatních věcech do dvaceti pracovních dnů po jeho vyhlášení – vydání (§ 129 odst. 2 písm. b/, § 138 trestního řádu);
0 # Saxána 2017-06-26 09:03
vypraví se nejpozději do dalších deseti pracovních dnů. Výjimky z těchto lhůt povoluje ze závažných důvodů v jednotlivých případech předseda soudu, popř. na základě pověření předseda kolegia.
Výše uvedená citace tedy jasně dokládá, proč odchází spis s rozhodnutí k prvoinstančnímu soudu z Nejvyššího soudu ve lhůtě do jednoho měsíce po nařízeném neveřejném jednání, kde příslušný senát ve věci rozhodl. Dále již „rychlost“ doručení výsledku dovolacího řízení závisí na prvoinstančním soudu.
0 # Saxána 2017-06-26 09:09
Vážená paní Chalupová, tolik tedy ze strany Nejvyššího soudu k Vaší žádosti o sdělení výsledku řízení. Pokud nejste účastnicí řízení a osoba (účastník řízení) není ani veřejně činnou osobou (není ve veřejném zájmu informaci o výsledku řízení dále šířit), v zájmu dodržení zákona na ochranu osobních údajů Vám nebude výsledek pravděpodobně vůbec sdělen. O tom, kdo a kdy bude s výsledkem daného řízení seznámen, rozhoduje s konečnou platností předseda senátu, který v dané věci rozhodoval. Proto Vám referentka informační kanceláře v jedné z dřívějších odpovědí doporučila podat si písemně žádost o sdělení výsledku řízení přímo k dané spisové značce (k danému obviněnému), aby byl s touto žádostí oficiálně seznámen (řádně přes podatelnu) především předseda příslušného senátu.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
0 # Saxána 2017-06-26 09:10
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí
oddělení styku s veřejností
Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 593 162
Email: petr.tomicek@nsoud.cz
Web: www.nsoud.cz
0 # Saxána 2017-06-26 10:37
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od:
> Komu:
> Datum: 26.06.2017 12:35
> Předmět: právo na spravedlivý
>
Dobrý den, děkuji Vám za obsažné poučení, pane magistře.

Žádám Vás ještě o 2 odpovědi:

1. PROČ vězněnému panu Ing. Jiřímu Fialovi nebyla umožněna přítomnost u NS v Brně k vyhlášení rozhodnutí?

2. V tabulce www.justice.cz je uvedeno viz níže, že věc je vyřízena. Znamená to co, prosím?
- rozhodnutí je již v písemné podobě napsáno
- spis již byl přeposlán soudu v Nymburce

S pozdravem Miloslava Chalupová

Spisová značka: 8 TDO 605 / 2017

Nejvyšší soud Brno zpět

Kolegium: Trestní

Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Došlo Nejvyššímu soudu

11.05.2017
Datum vyřízení věci

22.06.2017

Údaje platné k: 25.06.2017 02:51:53 zpět
Nápověda
0 # Saxána 2017-06-27 07:26
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Tomíček Petr
> Komu: "miloslavachalupova@centrum.cz"
> Datum: 27.06.2017 09:13
> Předmět: RE: právo na spravedlivý proces ve věci v
>
Věc: Odpověď na níže uvedený e:mail a současně odpověď na podání ke sp. zn. S 2/2017 ze dne 23. 6. 2017, odeslané z adresy miloslavachalupova@centrum.cz na podatelnu Nejvyššího soudu (běžné číslo podání 7701/2017)

Vážená paní Chalupová,
0 # Saxána 2017-06-27 07:28
Vaši otázku č. 1 z níže uvedeného e:mailu jsem konzultoval s předsedou senátu ve věci sp. zn. 8 Tdo 605/2017 JUDr. Janem Bláhou. Nejvyšší soud ctí zásadu nevyjadřovat se k probíhajícím trestním řízením, avšak v tomto případě postačí i obecná odpověď, která je platnou pro většinu dovolacích řízení vedených u trestního kolegia Nejvyššího soudu: Trestní řád umožňuje senátům Nejvyššího soudu rozhodovat v neveřejných (zasedáních) jednáních. Je to převažující způsob rozhodování u Nejvyššího soudu, veřejná jednání jsou nařizována jen výjimečně. Rozhodnutí, které padne na takovém neveřejném jednání senátu, není (na rozdíl od Ústavního soudu, kde to umožňuje trestní řád) vyhlašováno veřejně. V kontextu s tímto sdělením a s odkazem na své včerejší obsáhlé vyjádření k problematice zveřejňování rozhodnutí Nejvyššího soudu (informování osob mimo samotných účastníků řízení) Vám tímto
0 # Saxána 2017-06-27 07:30
souběžně odpovídám na Vaše podání běžného čísla 7701/2017, které jste zaslala na podatelnu Nejvyššího soudu dne 23. 6. 2017 v 15:48 hodin a bylo zařazeno ke sp. zn. S 2/2017. V odpovědi na toto podání Vám sděluji, že výrok rozhodnutí ve věci 8 Tdo 605/2017 Vám opravdu není možné sdělit. Rozhodnutí, které senát č. 8 Nejvyššího soudu dne 22. 6. 2017 učinil, bylo rozhodnutím z neveřejného (zasedání) jednání a tudíž rovněž není veřejné. Samotní účastníci o něm budou vyrozuměni ve standardních lhůtách (viz můj včerejší obsáhlý informativní e:mail). – Tento obecný postup uplatňuje tedy Nejvyšší soud a senát pod vedením JUDr. Jana Bláhy i v tomto konkrétním případě.
0 # Saxána 2017-06-27 07:30
Co se týče Vaší druhé otázky, co znamená pojem „věc je vyřízena“, Vám sděluji, že se jedná o takový stav řízení, kdy již bylo ve věci samé senátem Nejvyššího soudu rozhodnuto, avšak k tomuto rozhodnutí ještě senát nevypracoval (nedokončil) podrobné odůvodnění. Odůvodnění je přitom nedílnou součástí rozhodnutí a teprve až po jeho vypracování může Nejvyšší soud vypravit spis s rozhodnutím k prvoinstančnímu soudu, který následně výsledek dovolacího řízení řádně doručí všem účastníkům.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí
oddělení styku s veřejností
Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 593 162
Email: petr.tomicek@nsoud.cz
Web: www.nsoud.cz
0 # Saxána 2017-06-27 08:16
Vážený pane Tomíčku,

děkuji Vám za podrobné informování veřejnosti ve věci vězněného pana Ing. Jiřího Fialy. Navazuji nezbytnými - doplňujícími otázkami:

1. Dle jakého § (písmene) TŘ byla věc č. j. 8 Tdo 605/2017 řízena u NS v n e v e ř e j n é m jednání?

2. Má vězněný Ing. Jiří Fialy právo být informován b e z o d k l a d n ě o výroku rozhodnutí Nejvyšším soudem v Brně? viz Ústava a LZPS

3. "Věc je vyřízena" - a přeci není. Má se veřejnost domnívat, že povinnost sepsání odůvodnění soud d e l e g u j e nějakým právním odborníkům mimo soud?

4. Kteří soudci rozhodovali v uvedené věci společně s JUDr. Janem Bláhou.

5. Byla dána vězněnému účastníku řízení možnost vyjádřit se k případné podjatosti senátu?


Velmi Vám děkuji zpětně i do budoucna za rychlou spolupráci.
S úctou k právu Miloslava Chalupová, Kladno
0 # Saxána 2017-06-27 10:56
NSCR brani v pristupu k soudu:

Postup, jakym NSCR dorucuje sve rozhodnuti k Dovolani obzalovanemu (prostrednictvim jineho soudu) zpusobuje, ze je obzalovanemu znemoznovano okamzite podani Ustavni stiznosti proti tomuto rozhodnuti a tim i pristup k soudu - k USCR!
NSCR tak zamerne porusuje Umluvu ZLP, Clanky 1, 5, 6!!!
Z
0 # Saxána 2017-06-27 18:13
Dopis - až dnes z Ostrova z 22.6.2017 - obsahuje popis toho, s čím mohu pomoci - přepsat 2 podání psaná vlastnoručně.Bude zveřejněno zde (snad dnes).

"Jinak ode mě pozdravujte známé, kteří se ozvou. Moc mi chybí ty psací potřeby - sešit, pera, obálky, známky. Pořád o ně musím někde žebrat, ne vždy úspěšně. Krásné letní dny!! Jirka
Jo, ještě se mě dnes ptali, jestli přijede někdo na návštěvu. Tak kdyby někdo přijet chtěl, ať mi to dá vědět."

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.