Dopis uvězněného Ing. Fialy polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi

Český překlad:

 

vážený pan

 

Andrzej Duda, prezident Polské republiky

 

Vážený pane prezidente,

 

     obracím se na Vás jako představitele státu, který – stejně jako ČR – zdědil po předchozím režimu komunistickou justici, na rozdíl od ČR ji ovšem chápe jako vážný celospolečenský problém, který se rozhodl zásadním způsobem řešit.

 

     Já jsem předsedou sdružení, které v ČR usiluje o totéž, má však značně obtížnější postavení, neboť současní političtí reprezentanti ČR tento problém bagatelizují, zamlčují a tají před veřejností, jen aby ho nemuseli řešit. Kritiky a nespokojence raději zavírají do vězení, jak se tomu naučili před rokem 1989.

 

     Naše sdružení má : vlastní komunikační prostředek – webové stránky www.K213.cz – ten v nedávné minulosti bohatě využívalo k informování veřejnosti o situaci v Polsku, a zejména o situaci v tamní justici a zamýšlené a prováděné justiční reformě. V ČR to bylo médium jediné, kde tyto informace byly bez zkreslení dostupné. Mám za to, že i tato skutečnost nemálo přispěla k mému poslednímu – a současnému – uvěznění.

 

     Já jsem – jako předseda tohoto sdružení a současně šéfredaktor stránek – českou justicí vytrvale pronásledován, perzekuován a pod zjevně smyšlenými záminkami opakovaně vězněn, v posledních letech již v pravidelných, dvouletých intervalech.

 

     Rozsudky nade mnou jsou zjevnými excesy i na české poměry, nevysvětlitelné, a v právním světě zcela neobhajitelné. Opravné prostředky přestaly fakticky existovat, soudy všech stupňů, při pouhém spatření mého jména, je automaticky – bez věcného vyřízení – zamítají nebo odmítají, snažíce se můj pobyt za mřížemi – a tím i paralyzaci našeho zpravodajského serveru – prodloužit na co nejdelší dobu.

 

     Obracím se na Vás v této nelehké  situaci se žádostí o pomoc a ochranu, a to poté, co jsem si jist, že všechny vnitrostátní prostředky nápravy byly dávno , mnohočetně a hlavně zcela bezvýsledně vyčerpány. Mám přitom za to, že jako prezident evropsky významné země máte možnosti, jak usměrnit představitele ČR směrem k respektování základních norem právního státu, a to zvláště za situace, kdy ani oni, a zejména pak ani velká česká média, nevynechají jedinou příležitost, aby neútočili na Vaši vládu a zejména pak zásadní změny, jež hodlá v justici provést. Mám za to, že po českých představitelích můžete požadovat vysvětlení mého případu, přičemž Vám ručím za to, že v něm vydané rozsudky a postupy státních orgánů nelze vysvětlit jinak než bezuzdnou šikanou a masovým zneužíváním pravomocí příslušných úředníků, především angažovaných soudců a státních zástupců.

 

     Myslím si, že i kdyby nic jiného, při příští kritice vůči Vaší zemi ze strany českých představitelů či médií, jim můžete rázně sdělit, ať si zametou nejprve před vlastním prahem, chtějí-li svou kritiku obracet do zahraničí.

 

     Věřím, vážený pane prezidente, že Vás tato situace nenechá lhostejným a budu se těšit na Vaši případnou odpověď.

 

     S uctivým pozdravem         ing. Jiří Fiala

 

t.č. vězněn ve věznici Ostrov nad Ohří

 

Ostrov, 29. června 2017

 

 

Původní verze v polštině:

 

 

 

Szanowny Pan

 

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

     zwracam się do Pana jako do przedstawiciela państwa, które – tak samo jak Republika Czeska – po poprzedzającym reżimu komunistyczny podzieziczyło wymiar sprawiedliwości. Niemniej - a to  w różnicy od Republiki Czeskiej  - sprawy tej w Polsce traktowano jako problem ogólnospołeczny, którego w  zdecydowano zasadniczym sposobem rozwiązać.     

 

     Jestem prezesem stowarzyszenia, które w Republicze Czeskiej usiłuje o to samo, o co dzisiaj usiłowano w Polsce, jednak  sytuacja tego stowarzyszenia jest znacznie trudniejszą, bo obecni przedstawiciele  polityczni Republiki Czeskiej  problem ten bagatelizują,  przemilczają oraz przed społeczeństwem skrywają , a to tylko po to, aby nie  zmuszono ich podjąć działania rozwiązujące ten problem. Krytyków jak i obywateli niezadowolonych lubią lepiej wsadzać do więzienia, jak ich  nauczono temu przed rokiem 1989.

 

     Nasze stowarzyszenia posiada własny środek komunikacji – stronicy internetowe  www.K213.cz – te w ciągu niedawnego czasu  bogato wykorzystywano także do przekazu informacj społeczeństwu czeskiemu o sytuacji w Polsce, a to zwłaszcza  o sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz o zamiaru i realizacji  reformy tego rezortu. W Republice Czeskiej to było  medium jedyne,  gdzie tych informacji przekazywano  bez zniekształcenia. Wydaje mi się, iż o. i  rzeczywistość tych działań w mierze nie małej  przyczyniła się o moje ostatnie – obecne – aresztowanie.   

 

     Ja – jako prezes tego stowarzyszenia i równocześnie jako redaktor naczelny tych stronic – jestem przez czeski wymiar sprawiedliwości uparcie prześładowany i represjonowany oraz pod pretekstami widocznie zmyśłonymi na okrągło więźnionym,  w ciągu ostatnich lat tuż w regularnych  dwuletnich odstępach  czasu.      

 

     Wyroki nade mną  są widocznymi ekscesami,  nawet w warunkach obowiązującego w Czechach prawa  niewytłumaczalne, a w państwie prawa wcałe nie do usprawiedliwienia. Sródki kasacyji  faktycznie przestały działać, sądy wszystkich szczebel, tylko patrząc na moje nazwisko automatycznie  - bez jakiegokolwiek istotnego rozpatrzenia sprawy – odrzucają kasację, usiłując mój pobyt za kratami wraz z sparalizovaniem naszego serwera informacyjnego – przedłużyć na czas co najdłuższy.          

 

     Zwracam się do Pana Prezydenta w tej niełatwiej sytuacji z prośbą o pomoc i ochronę, to znaczy  dlatego, iż wszystkie w państwie dyspozycyjne środki naprawy  zostały tuż dawniej  wyczerpane i bez dowolnego wyniku. Według mojego zdania, jako Prezydent cieszącego się autorytetem i  przodującego  w Europie  kraju,  posiada Pan możliwości jak pokierować przedstawiciele Republiki Czeskiej do szacunku do podstawowych norm  państwa  prawa, a to szczegółnie w sytuacji, gdy oni i wciąż szczególnie nawet duża media czeskie nie ominą okazję, aby nie zaatakować Pana rząd a mianowicie zasadnicze zmiany, jakie Polska zamierza w swoim wymiarze sprawiedliwości wprowadzić.  Jestem zdania,  że Pan od przedstawicieli czeskich może żądać wyjaśnienie mojej sprawy, gwarantując Panu, iż w tej sprawie zapadłe wyroki jak i postępowanie organów państwa nie można zinterpretować inaczej niżli jako bezwzgłędną szykanę z masowym przekraczaniem uprawnień  kompetentnych  urzędników, a przede wszystkim także angażowanych w sprawie sędziów i prokuratorów.  

 

     Myślę, że nawet gdyby nic innego, to u okazji następnej krytyki Państwa kraji z stromy przedstawicieli czeskich może im Pan Prezydent polecić, aby  sobie oni sami zamiątli przed swoim własnym progiem, jeśli się zechce obracać krytykę do zagranicy.

 

     Ufam Panu, szanowny Panie Prezydencie, iż  ta sytuacja nie zostawi Pana obojętnym i będę się cieszył na Pana odpowiedź.

 

Z szacunkiem                                                                                                                       inż. Jiří Fiala                                         

 

 tym razem osadzony w więzieniu Ostrov nad Ohří

 

Ostrov, 29. czerwiec 2017

 

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2017-07-21 07:20
PRÁVNÍ REVOLUCE v postkomunistických státech !

hlidacipes.org/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.