Veřejná služba

a její smysl. Podle zákona, i podle představ úředníků Úřadu práce. V Nymburce. 

 _______________

 Utajený rozhovor za zavřenými dveřmi, na téma veřejné služby a předpisů s ní souvisejících. 

Pokud si ho poslechnete, budete mít bezesporu pocit, že ač mluvíme všichni česky, ti tři z Úřadu práce hovoří zjevně jinak a jiným jazykem - a ne a ne se na ničem shodnout. 

Zatímco já jsem tvrdil, že zákony jsou od toho, aby sloužily lidem a každý zákon má nějaký smysl - a to je na něm to hlavní, tedy čemu má sloužit - a vše ostatní se tomu musí podřídit, oni tvrdili - a to pořád dokola - že žádné zákonné normy neporušili, že TOHLE , co tvrdím já, je jen moje vnímání zákona, oni to chápou jinak (jak, když zákon hovoří jasně, obvykle nedokázali specifikovat) - a hlavně měli starost o to, abych to TAKHLE  potom v rozhovoru uvedl - tedy že oni nic neporušili a neporušují, dodržují zákonné normy a předpisy a když se mi to nelíbí, můžu si podat opravný prostředek. 

Zajímavé jistě je, že když měli takovou péči o interpretaci (resp. desinterpretaci) celého rozhovoru - proč hned zpočátku s takovou vehemencí zabránili tomu, abychom natočili celý rozhovor tak, jak jsme chtěli - v přímém záznamu, i s obrazem z jednání. Což je pak zajisté důkaz nade vší pochybnost, co kdo řekl a jaká kdo zastával stanoviska. 

Ale abych to shrnul, je to v podstatě úplně totéž jako to, za co jsem naposledy seděl - tedy výklad a způsob výkladu zákona, kdy jsem si odseděl 6 měsíců za to, že jsem trval na tom, aby příkaz k nástupu trestu podepsal soudce, což jasně říká trestní řád. 

Tedy zase příslušný předpis jasně říká, co je smyslem veřejné služby - a dokonce hned na prvním místě uvádí ochranu životního prostředí, úředníci to přesto chápou tak, že až po uzavření smlouvy s příslušným orgánem. 

Který orgán je příslušný a že by s ním měli uzavřít smlouvu podle toho, jak pro něj kdo práci již vykonává, to je pro ně španělská vesnice. Tedy že by svou činnost měli přizpůsobit smyslu zákona (a tím je výkon veřejné služby ve prospěch životního prostředí) - a ne přesně naopak činnost lidí přizpůsobovat svým předpisům, které jsou jen technickým doplněním smyslu zákona, nikoliv smyslem samým. 

Stejný stupeň stupidity, jako když jsem po soudu v Nymburce chtěl vysvětlení, k čemu bylo dobré, že jsem se 6 měsíců válel na posteli ve věznici, zatímco jsem mohl - a soudu jsem to nabízel - zrekonstruovat minimálně 2-kilometrovou zpustlou alej. 

To je tak, když se někdo - a tady zjevně naprosto všichni - nezabývá smyslem toho, co dělá - ale jenom tím, zda porušuje nebo neporušuje předpisy. 

Válením se na státní útraty 6 měsíců ve vězení zjevně žádné předpisy porušeny nebyly - vyjma toho, že celý můj pobyt tam byl přímo v rozporu se zákonem - přesto o společenské prospěšnosti či užitečnosti může mít ledaskdo se zdravým myšlením oprávněné pochybnosti. 

Asi stejně jako i běžný laik asi rozezná, že je společensky prospěšnější a užitečnější, když někdo zdarma a na své náklady pečuje o veřejnou zeleň, než když se fláká s koštětem po návsi. 

Právě toho by měl být schopen úředník - uvědomit si, proč vlastně úředníkem je - tedy že má sloužit veřejnosti a veřejnému zájmu - a pak teprve hledět na to, jak plní předpisy, které jednak nemohou každou situaci předvídat, a jednak vychází z jistého očekávaného modelu - v mých případech vždy zcela mylného a neporovnatelného se skutečností, která byla prakticky vždy natolik odlišná od běžných situací, že ani nelze zákonodárcům zazlívat, že ji nepředvídali.  

Konečně, i úřednice ÚP sama potvrdila, že z lidí vedených v evidenci Úřadu práce, pečuji o veřejnou zeleň zadarmo a ve svém volnu JAKO JEDINÝ NA CELÉM OKRESE. 

Když byla schopna říci a), měla by být schopna říci i b) - tedy že by takovým lidem měli vycházet maximálně vstříc, a ne je za to ještě trestat snížením dávek. 

No - a teď už si celý vstup, i "dobře utajený rozhovor" za zavřenými dveřmi můžete poslechnout - a udělat si z něj obrázek - sami. 

Mým obrázkem je to, že takoví úředníci (které zjevně nezajímá smysl jejich činnosti, ale jen to, jestli plní nějaké normy, o jejichž existenci a výkladu mají jen mlhavé představy), jsou zadarmo drazí. Bohužel - jsou všude. Vlastně jsem na jiné ani snad ještě - alespoň u nás - nenarazil. 

A - mimochodem - všimněte si, jak v úvodu rozhovoru mi ředitelka ÚP Lenka Průchová tvrdí, že se Správou silnic smlouvy o výkonu veřejné služby uzavírat nelze - a když se pak podíváme do znění předpisu, kde jsou rozpočtové organizace výslovně uvedeny, a to hned na druhém místě, najednou už zkusí, že tam zavolá a s nimi to prověří. Předtím chtěli, abych tohle všechno dělal já - a tedy i obíhal tyhle všechny organizace a ptal se jich, jestli by náhodou nechtěly uzavřít dohodu s ÚP o výkonu veřejné služby. 

Stejný druh naprogramovaného, omezeného myšlení bez schopnosti souvislostí a smyslu práce - Španělé tomu říkají "cabeza cuadrada" - čtverhranná hlava - jako na soudu. 

S tím rozdílem, že tady vás za logické myšlení alespoň nemůžou zavřít. 

______________________

 

 Úvod - před Úřadem práce : 

https://youtu.be/qgXDUfmRzOk

 

Rozhovor za zavřenými dveřmi - s vedením ÚP a ředitelkou Lenkou Průchovou. 

https://youtu.be/THPsbrWjr8s

____________________

____________________

 

 

Přílohy - korespondence : 

 

Dobrý den, vážený pane inženýre,

 

odpovídám tímto na Vaše dotazy zaslané e-mailem dne 18.5.2018.

 

Vzhledem k tomu, že jsem nebyla účastna Vámi zmiňovaného úředního jednání dne 3.5.2018, musím vycházet v odpovědi na Váš první dotaz z vyjádření vedoucí oddělení dávek hmotné nouze paní Aleny Křepelové, která se jednání zúčastnila.

 

Bylo mi sděleno následující: 

 

„ Jednání dne 3.5.2018 vedla paní Renata Kadlecová, referentka oddělení hmotné nouze. S panem Fialou projednávala kromě jiného i jednotlivé možnosti, jak zachovat dávku příspěvek na živobytí ve stejné výši, tedy v částce životního minima a tímto mu byla také nabídnuta veřejná služba v blízkosti bydliště - v obci Rožďalovice, případně ve městě Nymburk. Pan Fiala reagoval velmi negativně a oznámil, že veřejnou službu již vykonává v obci Košík a to péčí o veřejnou zeleň, a to zcela zdarma.  V rámci celého jednání byla opětovná snaha panu Fialovi vysvětlit, že toto nelze považovat za výkon veřejné služby, neboť nesplňuje podmínku dle zákona č.111/2016 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 18 odst. 1 písm. a) veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykovávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

 

Pan Fiala i nadále zastával názor, že již veřejnou službu vykonává a znění zákona nebral na vědomí. Poté mu byl předložen již zmiňovaný protokol z ústního jednání. Pan Fiala ho odmítl podepsat s tím, že chce vyjádřit svůj názor a nesouhlas. Vyzval paní Kadlecovou, aby jeho připomínky zapsala. Jelikož již z minulého řízení, dne 21.12.2017 proběhlo sepsání protokolu z ústního jednání č.j.27714/2017NYM, kdy pan Fiala žádal o MOP na „ohrožení osoby sociálním vyloučením“ a tato žádost byla zamítnuta, byla zde obdobná situace. Tehdy paní Kadlecová souhlasila s tím, že záznam zapíše. Pan Fiala po celou dobu stál a diktoval jí přesné znění textu, opravoval ji a byla zde velmi cítit jeho nadřazenost. Z tohoto důvodu byl pana Fialu po odmítnutí podepsání protokolu z ústního jednání dne 3.5.2018 vyzván k tomu, aby  se vyjádřil svým vlastním písemným projevem. Celé jednání bylo vedeno naprosto v klidu, slušně a paní Kadlecová měla snahu panu Fialovi vše opakovaně vysvětlit.

 

Každý účastník správního řízení má možnost se vyjádřit a tato možnost nebyla panu Fialovi upřena.“

 

K dotazu č 2)

 

Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek

 

Veřejnou smlouvu lze vykonávat na základě dohody mezi obcí a Úřadem práce, a to  na základě písemné smlouvy. Dle § 18a zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 18a zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Veřejná služba

          (1)

Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání54) na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

 

          (2) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí pracovněprávní předpisy. Pro výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je krajská pobočka Úřadu práce povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak.

 

          (3) Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty na organizování veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle věty první obsahuje podmínky vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní údaje o těchto osobách, včetně informací o zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a její hodnocení), udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby, zabezpečování kontroly výkonu veřejné služby a způsob zajištění ochranných prostředků a pracovních pomůcek. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne organizátorovi veřejné služby příspěvek ve výši až 1 000 Kč na ochranné pomůcky a pracovní prostředky na jednu osobu vykonávající veřejnou službu.

 

K dotazu č. 3)

 

Veřejná služba může být organizována zejména organy státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, jako je například nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace školy, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a dále organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu.

 

Byl osloven starosta obce Košík, obec Košík nemá zájem o Veřejnou službu.

 

K dotazu č. 4)

 

Náklady na dopravu nese vykonavatel Veřejné služby. Veřejná služba není povinná a je to jedna z aktivit.

 

Všem obcím byla nabídnuta možnost uzavřít s Úřadem práce Smlouvu o Veřejné službě.  Smlouva byla uzavřena s těmi, které projevily zájem. Obec Košík zájem nemá

 

Měsíčně se hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek.  

 

S pozdravem

 

Ing. Lenka Průchová

ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Nymburk 

 

 

 

V Nymburce, 21.5.2018

___________________

 

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

                                                                                                              21. května 2018 8:45

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: Průchová

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Dobrý den, 

 

po přečtení odpovědi Vám musím sdělit, že to, co Vám řekla pracovnice Úřadu práce stran sepisu zápisu, není pravda. Řekl jsem jí ihned poté, co mi předložila tu svou listinu, kterou chtěla podepsat - za úřední záznam z jednání bych to neoznačil, to byl její papír, který se mnou nesepisovala, který měla připravený a do kterého jsem já nijak zasahovat nemohl - že chci sepsat úřední záznam. 

 

Když jsem jí toto řekl,  tak mi sdělila, že není moje písařka - což je zjevné arogantní odmítnutí plnění základních povinností, pro které tam ta pracovnice je. 

 

A nevidím důvod, proč byste neměla věřit tomu, co Vám sděluji - ostatně skutečnost, že záznam z jednání jsem musel sepsat já, a to fakticky na koleně a svou tužkou, bez použití techniky, kterou má Úřad za státní prostředky k dispozici, je výmluvná sama o sobě a dokazuje, kdo záznam - vzdor nečinné přítomnosti dvou vašich pracovnic - sepsal. 

 

O tom, kdo pochopil nebo nepochopil smysl zákona, se můžeme pobavit na kameru. 

 

Zákon v první větě jasně stanoví, co je smyslem veřejné služby - a to je podstata věci. Druhá věta už je jen technické zajištění věci, které popisuje, co je k tomu třeba - a tyto podmínky má vytvořit Úřad práce, nikoliv vykonavatel veřejné služby. A dá se z toho logicky dovodit, že pokud žadatel veřejnou službu již přes 10 let někde vykonává, je na Úřadu práce, aby tuto činnost zastřešil tak, aby splňovala zákonné podmínky, které vyžaduje Úřad práce, nikoliv vykonavatel služby. 

 

Přijdu se Vás na to zeptat, stejně jako na sabotáž základních povinností ze strany vašich pracovnic a na to, jak ji budete řešit. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala

______________________

______________________

 

Ing. Lenka Průchová – ÚP NB
ředitelka kontaktního pracoviště
T: 950 140 300
E:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Vážená paní ředitelko,

 

               K Vašemu dopisu ze dne 9.5. Vám sděluji následující :

 

Dopis neobsahuje to zásadní, k čemu byl zápis ze dne 3.5. sepsán. Tedy především neobsahuje : 

 

§  Vysvětlení, proč pracovnice Úřadu práce, za to placené, nečinně stojí v pracovní době a koukají na to, jak si účastník řízení sám sepisuje zápis z úředního jednání, ač jsou placeny za to, aby ho sepsaly samy a mají k tomu potřebnou – státem pořízenou a zaplacenou -  techniku. Dále neobsahuje sdělení, jak bude řešena skutečnost, že pracovnice ÚP odmítla úřední záznam sepsat. 

 

§  Sdělení, proč dobrovolná práce, přesně naplňující definici veřejné služby, není považována za její naplnění vzhledem ke skutečnosti, že vykonávána zjevně je a překážky k jejímu uznání jsou evidentně a pouze na straně Úřadu práce, nikoliv na straně vykonavatele veřejné služby (to Úřad práce nemá uzavřenu dohodu s obcí v místě bydliště vykonavatele a ani s jiným subjektem, ač byl tento Úřadu práce řádně označen)

 

§  Sdělení, proč Úřad práce dosud neuzavřel žádnou dohodu s obcí v místě bydliště vykonavatele, ač mu v tom nic nebrání a proč nutí vykonavatele bezdůvodně jezdit do vzdálených obcí

 

§  Sdělení, kdo a jak zajistí přepravu vykonavatele do míst, kde se Úřad práce uráčil s obcemi uzavřít dohody s obcemi a zpět a kdo ji zaplatí

 

Konečně mám za to, že byste se měla vrátit na základní školu a nechat si vysvětlit v hodině češtiny, co znamená výraz „bezpředmětný“. Protože tak může být označena jedině věc (jednání, postup), který postrádá smysl nebo předmět činnosti, nikoliv postup nebo věc, které se jedna ze stran nechce účastnit. To rozhodně není bezpředmětnost, to je pouze nevůle, nechuť a ignorace.

 

A protože je zjevně Vaší povinností tyto informace poskytovat, lze z toho snadno dovodit, že ani přes pokyn MPSV tuto povinnost neplníte a odmítáte splnit.

 

Znovu se proto táži, kdy na výše uvedené otázky – v průběhu příštího týdne – poskytnete odpovědi přímo na kameru a současně Vám sděluji, že pokud nedostanu do pondělka 21.5. žádnou odpověď, mám za to, že v průběhu pracovní doby kdykoliv.

 

Současně Váš postup oznámím MPSV a požádám ho o vysvětlení.

 

S pozdravem                                                  

V Košíku, dne 18.5. 2018                                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

 

_____________________

 

 

Vážený pane Fialo,

 

reaguji tímto na Vaše dotazy a související záležitosti zaslané mně e-mailem dne 3.5.2018.

 

Dne 03.05.2018 jste se na Úřad práce v Nymburce, na oddělení hmotné nouze dostavil   k jednání ohledně opakující se dávky příspěvek na živobytí. Byl s Vámi sepsán protokol z ústního jednání č.j.9155/2018/NYM, ve kterém byla projednána běžná agenda a zároveň jste byl opětovně seznámen s tím, že od příštího měsíce budete dávku příspěvek na živobytí pobírat již šestý měsíc a tímto dojde ke změně výše dávky.

 

První změna od měsíce června 2018 se bude týkat změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde část dávky bude vyplácena formou poukázek na základě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, provedené zákonem č.98/2017 Sb., bylo podle § 43 odst. 5 písm. a) rozhodnuto o změně způsobu výplaty dávky příspěvek na živobytí na kombinovanou formou výplaty. Podle uvedeného ustanovení je příjemci příspěvku na živobytí, který tuto dávky pobírá déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících, vyplácen příspěvek na živobytí kombinovanou formou tak, že nejméně 35% a nejvýše 65% dávky je vyplaceno poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě. Lhůta 6 kalendářních měsíců se počítá od 1.6.2017 ( od data účinnosti novely), rovněž lhůta 12 kalendářních měsíců se zpětně zkoumá od 1.6.2017.

 

Další změna, která v měsíci červnu 2018 proběhne, se bude týkat snížení částky z životního minima na existenční minimum. Jelikož od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.), kde se měsíčně hodnotí možnost zvýšení příjmu vlastní prací, a to zejména započetím výdělečné činnosti, výkonem veřejně prospěšných prací či veřejné služby, nebo účastí v projektech organizovaných Krajskou pobočkou ÚP. Podmínka projevené snahy o zvýšení příjmu vlastní prací klienta i společně posuzovaných osob má následně vliv na stanovení částky živobytí a výše opakovaných dávek. Jelikož je pobírán příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců, dochází ke snížení částky životního minima na existenční minimum, tedy částku 2 200,- Kč.

 

Obě tyto změny s vámi byly  projednávány již při podání žádosti o příspěvek na živobytí dne 18.12.2017 č.j. 27467/2017/NYM. Nicméně i dne 03.05.2018 s Vámi byly  projednány i jednotlivé možnosti, jak zachovat dávku ve stejné výši, tedy v částce životního minima a tímto Vám byla nabídnuta veřejná služba v blízkosti bydliště, v obci Rožďalovice, případně ve městě Nymburk.   Poté jste oznámil, že veřejnou službu již vykonáváte v obci Košík a to péčí o veřejnou zeleň, zcela zdarma. V rámci celého jednání  Vám bylo vysvětleno, že tuto činnost nelze považovat za výkon veřejné služby, neboť nesplňuje podmínku dle zákona č.111/2016 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde podle § 18 odst. 1 písm. a) veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykovávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

 

 

 

Dále Vám byl předložen již zmiňovaný protokol z ústního jednání, kde byly změny zaznamenány. Ten jste však odmítl podepsat s tím, že chcete vyjádřit svůj názor a nesouhlas.  Pracovnice dávek hmotné nouze paní Renata Kadlecová, za přítomnosti vedoucí tohoto oddělení paní Aleny Křepelové, Vás poté nechala vyjádřit se svým vlastním písemným projevem a to v naprostém klidu. K dispozici Vám byl i ÚZ číslo 1220.

 

 

 

Nedomnívám se, že zde došlo k pochybení pracovnic zmíněného oddělení dávek hmotné nouze. 

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Lenka Průchová

 

ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Nymburk 

 

 

 

 

 

V Nymburce, 9.5.2018

 

 

 

 

_______________________

_______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 15:36
I po svědkovi může chtít policie telefon, stává se to, říká advokát

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 15:36
Jste na Západě, slyšeli. Pak sklapla past. Byla to zvěrstva, popisuje badatelka tajnou operaci StB

video.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 15:37
DILEMA V KAUZE ČAPÍ HNÍZDO: OŽELET PADESÁT MILIONŮ? NEBO PŘIZNAT VINU


neovlivni.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 15:38
TAŤÁNA MALÁ MINISTRYNÍ SPRAVEDLNOSTI. A CO DALŠÍ PRÁVNÍCI VE SLUŽBÁCH MOCI
neovlivni.cz/.../

Taťána Malá
cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%A5%C3%A1na_Mal%C3%A1
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 15:40
Soud jako škůdce

blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 16:32
Zivotni minimum a utecenci:

Jestli je v CR zivotni minimum 2.200 Kc, tak v sousednim Nemecku je to 4-krat vice.
Nekdy clovek nevi jak resit svoji komplikovanou zivotni situaci a premysli o sebevrazde.
Tento krok neni treba, kdyz staci prekrocit hranici a spousta problemu doma se tim vyresi.
Vyssi zivotni minimum v Nemecku je tez hlavni duvod proc utecenci nechteji do CR!
Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 17:25
Už se Ti za ty dveře omluvili a škodu nahradili ? O.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-21 18:10
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
www.ksus.cz

příspěvková organizace (p. o.)
cs.wikipedia.org/.../...

_____________

Příspěvková nebo rozpočtová - je jedno. Netvoří zisk a ten není cílem jejich činnosti, to je to hlavní.
0 # Saxána 2018-05-22 09:11
Jaký honorář poskytl stát za hodinové školení úředníků o správním řádu uchazečem o zaměstnání?
Nebo je to začleněno do "kultury" - veřejná služba? ;-)
0 # Saxána 2018-05-22 09:25
Správní řád : Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné
n á k l a d y , a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje … :o
(nevyvolává situace, aby občan ztrácel čas a učil úředníky zákon) (občan má právo, aby jeho řeč byla úředníkem zapsána - ať už se ten papír jmenuje protokol nebo úřední záznam).

Má-li uchazeč o zaměstnání možnost a právo vykonávat veřejné práce, musí tyto být organizovány v místě bydliště, jinak musí orgán zajistit svozovou dopravu. :eek:
____________

Zjevně toho ze zákonů neznají mnohem víc. Pokud vůbec něco.
Ale hlavně - že nic nikdy neporušili.
Asi podle zásady, že kdo nic nedělá... :sad:
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 18:44
Rada nad zlato : :-)

Požádejte krajskou pobočku ÚP, aby uzavřela smlouvu o organizování VS s organizací K 213, nebo s odborovou organizací Spravedlnost. Pak budete moct organizovat VS pro sebe i pro jiné osoby v evidenci ÚP. Stačí požádat krajskou pobočku ÚP jménem organizace o formuláře, vyplnit a žádost podat. Je to jednoduché a nic se za to neplatí. :-)

OOS
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 18:58
Namluvy CSSD s ANO:

Panove Hamacek a Zimola si stale jeste neuvedomuji, kdo je to Bures!
Jejich naivita vede k presvedcovani clenu CSSD, ze je vhodne jit do koalicni vlady s ANO a komunisty.
Nic horsiho se pro demokracii v CR nemuze udelat v roce 2018, na ktery je naplanovan komunisticko-estebacky puc.
Sobotka jiz drive prohlasil, ze chce CR bez Burese a Zemana. On jiste vedel proc!
Mozna jednou napise knihu, v ktere popise zakulisi byvale vlady a problemy s proruskym prezidentem.
Urednicka vlada, slozena z odborniku, by neohrozovala mladou demokracii v CR a byla by mnohem lepsi nez vlada slozena z "neznalku", pracujici pro jedineho cloveka - pro Oligarchu!
Z.
novinky.cz/.../...

_____________

Abych to zjednodušil i pro ty, co se o politiku moc nezajímají : Dva hloupí, nezkušení, ale o to více mocichtiví mladí kluci se snaží prodrat do vlády stůj co stůj - a je jim jedno, s kým.
Ti, co je kromě mocichtivosti tíží už i nějaká ta zkušenost, dobře vědí, že s Burešem je jediná cesta - do pekel. Jako s každým zpeklazplozencem.
A teď je to jenom na tom, jestli převáží ti, co jim mocichtivost ještě úplně nezaslepila mysl a dokáží si spočítat jedna a jedna.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:00
Zivotni minimum v Polsku:

Zde je clanek, z ktereho vyplyva, ze se dnes zivotni minimum pro vozickare v Polsku pohybuje kolem 5.000 Kc.
Protestujici zadaji zvyseni na 8.000 Kc. Vlada pry penize na zvyseni nema.
Z.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:01
Gil by se mohl brzy dockat propusteni.
Mel by se ted obratit tez na pana Steve Bannon!
Z.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:02
naschvály, kterých se často dočkali od bachařů ve vězení :

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:03
Stíhaný Novák žije v luxusu, jeho rodina má nový dům a prodává harleye

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:04
Strážníci „složili“ a spoutali řidiče na Václaváku. Prý nespolupracoval : :cry:


praha.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:08
Úředníci nechali vdovu se studentem na holičkách

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-22 19:14
Dostane poslanec Pirátů trest za narážku na Čapí hnízdo? Řekl bych to znovu, trvá si na svém

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-23 09:45
Teď jsem, právě doposlouchal ten Nymburk. To je rozdíl mezi teď a naší I.republikou, republikou nebyrokratickou, ale demokratickou, jejíž činnost se občané snažili zlepšit a úředníci občanům vyhovět... Proto pak Němci-nacisté tolik šli po českých, ale i francouzských aj..veřejných činitelích. Vsadil bych se, že by dnes - tedy ty české - jen je zahrnuli do stavu... Zdar Zbyněk

____________

Přesně vystiženo.

Ještě bych něco dodal : První republiku šli s nadšením bránit i ti, co se jim nežilo zrovna nejlíp. Jsem moc zvědav, kdo by dnes šel bránit tuhle bandu vychcánků, grázlů a zmrdů ve státních službách...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.