Ke Dni otců : Nad žumpou české justice zůstal ESLP v němém úžasu

Matka, která málem umlátila a doživotně zmrzačila svou roční dcerku, zůstane zcela bez trestu. 

 Samozřejmě, plně chápeme, že justice, která je zcela vytížena studiem starých spisů a zjišťováním výrazů v nich použitých - tedy zda např. některý z účastníků řízení nevyslovil při jednání soudu domněnku, že soudkyně je hloupá husa - nemá pak čas se zabývat takovými prkotinami jako je umlácené dítě, zvláště pak za situace, kdy ho umlátila matka, nikoliv otec. 

Tento článek přebíráme a zveřejňujeme současně jako gratulaci všem starostlivým tátům ke Dni otců, mj. i proto,  aby bylo jasné, jak to může vypadat, chybí-li v rodině skutečný otec dítěte. 

 ___________________

 

Takto závěry shrnul český vládní zmocněnec pro ESLP: „Soud ve Štrasburku konstatoval, že stěžovatelka nevyčerpala všechny dostupné vnitrostátní prostředky nápravy. Pokud jde o pochybení vnitrostátních orgánů spočívající v nepřijetí vhodných preventivních opatření, dle názoru Soudu se stěžovatelka měla pokusit domoci na vnitrostátní úrovni odškodnění z titulu nesprávného úředního postupu dle zákona o odpovědnosti státu za škodu. Jde-li o nepotrestání pachatelky, Soud shledal, že stěžovatelka měla prostřednictvím svého advokáta napadnout ústavní stížností samotné rozhodnutí soudu prvního stupně, které bylo obsahově vadné, a nikoli vyčkávat, až tak rozhodne soud odvolací. Tím, že stěžovatelka podala ústavní stížnost opožděně, připravila Ústavní soud o možnost, aby se jejími námitkami vůči rozhodnutí soudu prvního stupně po věcné stránce zabýval.“

 

http://www.ceska-justice.cz/2018/06/eslp-pripad-zbite-karolinky-je-obraz-fatalniho-selhani-soudce-statniho-zastupce-a-advokata/

 

___________________

https://www.novinky.cz/zena/deti/474953-jak-dulezitou-roli-ma-otec-v-zivote-sve-dcery.html

___________________

___________________

Česká dívenka, kterou vlastní matka málem ubila k smrti, se kvůli fatálnímu selhání soudce, státního zástupce a advokáta nedočkala spravedlnosti a žádné satisfakce od mezinárodního soudu. Dne 7. června 2018 ho pro pozdní podání stížnosti a nevyčerpání všech možností na území národního státu definitivně odmítl i Evropský soud pro lidská práva. Případ dnes těžce invalidní dívky je tím nejhorším obrazem části české justice a úřadů.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nemohl činit jinak, než případ odmítnout vzhledem ke svému jednacímu řádu i vzhledem k okolnostem tragického případu.

Podle popisu faktů v rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva začal tragický případ dne 8. dubna 2014, kdy matka v pražských Stodůlkách zbila svoji ani ne roční dceru Karolínu Polcarovou tak, že na místo musela přijet dvakrát policie. Policie kontaktovala otce v Čakovicích, pořídila fotografie dítěte a případ předala orgánům sociálně právní ochrany, které rodinu monitorovaly od roku 2003. Až následující den 9. dubna 2014 zavolal otec dítěti záchrannou službu poté, co zjistil otok hlavy a dítě nereagovalo. V nemocnici bylo zjištěno vážné poškození mozku s rozsáhlým krvácením, vyplývá z popisu případu před ESLP.

Rozhodnutí Soudu pak zmiňuje zprávu ze září 2016 která uvádí, že dívka je nemobilní a vyžaduje stálou péči. Trpí psychomotorickou retardací, slepotou, deformací hrudníku a nefunkčností rukou i nohou.

Policie vznesla obvinění proti násilnici už 10. dubna 2014. Dne 26. června 2014 byl dívence ustanoven opatrovník pro trestní řízení z obecního úřadu Praha 19. Dne 27. srpna 2014 obžaloval matku státní zástupce u soudu. Dne 23. září 2014 odsoudil Městský soud v Praze matku Karolínky Polcarové k deseti letům vězení a k náhradě škody ve výši 4 miliony korun.
Soud prvního stupně uznal matku vinou z těžkého ublížení na zdraví, bylo prokázáno fyzické napadení dítěte, násilí a bití do obličeje a do hlavy.

Spirála toho nejhoršího z české justice se roztáčí

Dne 13. října 2014 se matka proti rozhodnutí Městského soudu v Praze odvolala. Protože státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze na odvolání násilnice nereagovala, Městský soud v Praze matku zprostil.
Stejný případ popisuje kancelář vládního zmocněnce pro Evropský soud pro lidská práva za ČR takto: „Soud prvního stupně totiž uznal matku vinnou z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, ale zároveň ji zprostil obžaloby ve vztahu k trestnému činu týrání svěřené osoby, neboť nepovažoval za prokázané, že stěžovatelka byla vystavena násilí opakovaně. Do výroku, jímž byla shledána vinnou, se matka stěžovatelky odvolala. Státní zástupkyně naopak odvolání nepodala, a proto zprošťující výrok nabyl právní moci.“

Násilnické individuum definitivně uniklo soudu

To potvrdil Vrchní soud v Praze, který zrušil rozsudek o vině a řízení zastavil s tím, že oba skutky jsou spolu spojené a nemohou existovat dva různé rozsudky k jednomu skutku z hlediska zásady ne bis idem (ne dvakrát v jedné věci pozn. red.) navíc v situaci, kdy se rozhodnutí soudu prvního stupně stalo pravomocným.

Takto o situaci referuje český vládní zmocněnec pro ESLP: „Odvolací soud vyhodnotil útok, pro nějž byla stěžovatelka uznána vinnou, naopak jako dílčí útok pokračujícího trestného činu týrání svěřené osoby. Jelikož byla z tohoto jednání již matka soudem prvního stupně pravomocně zproštěna obžaloby, odvolací soud považoval konstatování viny ohledně dílčího útoku pokračujícího trestného činu za porušení zákazu nebýt stíhán či trestán dvakrát za tentýž skutek. Trestní stíhání stěžovatelčiny matky proto zastavil, čímž zcela unikla spravedlnosti.“

Sešup v soukolí justice pokračuje

Protože těžce poškozená Karolína Polcarová nebyla oprávněna podat dovolání k Nejvyššímu soudu, obrátila se na nejvyššího státního zástupce, aby tak učinil on: Posledně jmenovaný odmítl tento mimořádný opravný prostředek s odkazem na právní názor Nejvyššího soudu, podle kterého výsledek trestního řízení je nespravedlivý z materiálního hlediska, avšak jediný možný z hlediska procesního,“ uvádí se doslova v rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Teprve v lednu 2015 otec Karolínky Polcarové změnil advokáta, aby podal ústavní stížnost pro porušení práva na život, pro porušení zákazu nelidského zacházení a pro porušení práva na soukromý život a soudní ochranu. U českého Ústavního soudu si jménem Karolíny stěžoval na policii a orgán sociálně právní ochrany, které neochránily život Karolíny Polcarové a na stát, který nedokázal vést efektivní trestní řízení, důsledkem čehož ji je odmítnuta náhrada škody.

Dne 25. června 2015 Ústavní soud stížnost odmítl jako zjevně nesprávnou vzhledem k rozhodnutí vrchního soudu a Městského soudu v Praze. Podle Ústavního soudu mohla Karolína Polcarová jako oběť podat stížnost ohledně způsobené újmy a ústavní stížnost měla podat  ve lhůta dvou měsíců od pravomocnosti rozsudku Městského soudu v Praze, což znamená nejpozději 8. prosince 2014. Soud upozornil, že její práva jako práva oběti jsou jí stále k dispozici v civilním řízení.

 

Proč neuplatnila nárok za státem způsobenou škodu?

Dne 14. října 2015 podal otec Karolíny stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ze stejných důvodů jako byla podána stížnost k českému Ústavnímu soudu. Zástupce české vlády pro Evropský soud pro lidská práva uvedl, že stěžovatelka nevyčerpala všechny možnosti na území ČR.
Česká vláda před mezinárodním soudem rovněž konstatovala, že pokud měla Karolína Polcarová podezření, že ji český stát chce v některém bodě řízení poškodit, měla možnost podat trestní oznámení.

Zástupce české vlády před Evropský soudem pro lidská práva rovněž namítal, že stížnost není Soudem přijatelná, jelikož byla podána pozdě, až po lhůtě šest měsíců vzhledem k článku 2 Úmluvy, tato lhůta se začala odvíjet ode dne 8. dubna 2014, kdy „úřady měly údajně učinit chybu“. Stížnost byla podána až v říjnu 2015.

Evropský soud ve svých závěrech konstatoval, že nepovažuje za nutné zabývat se argumentací české vlády, neboť stížnost shledává nepřijatelnou. Soud připomněl, že český stát je odpovědný za škodu způsobenou výkonem státní moci a nesprávným úředním postupem.
Takový postup však musí být svěřen národním úřadům. Stěžovatelka však nárok na náhradu škody podle českého zákona nevznesla. Stěžovatelka nepodala žádný důkaz o tom, že by takový krok byl neúčinný, pokud by ho učinila, zatímco zástupce vlády uvedl, že tato cesta není nepravděpodobná. Za takových okolností Soud dal za pravdu zástupci české vlády, vyplývá z rozhodnutí Soudu.

Stížnost k ESLP jen v rozumném čase půl roku

Ve světle svých zjištění Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že stěžovatelka nevyčerpala všechny možnosti domácího práva na území národního státu. Soud rovněž konstatuje, že stěžovatelka měla podat ústavní stížnost v zákonné lhůtě dvou měsíců od pravomocnosti rozsudku Městského soudu v Praze 8. října 2014. Soud v této souvislosti upozornil, že je procesním závazkem stěžovatele „vyčerpat všechny možnosti domácích opatření správně a v souladu s formálními požadavky práva“.

Soud  upozornil, že rozsudek vrchního soudu, kterým zrušil výrok o vině soudu prvního stupně a zastavil trestní řízení, byl původnímu advokátovi stěžovatelky znám od 3. prosince 2014. Soud proto shledává stížnost nepřijatelnou dle § 35 1 Úmluvy, uvedl Soud, který ještě před tím s odkazem na předchozí judikaturu ESLP upozornil na pravidlo, že stížnosti k ESLP musí být podávány v rozumném čase, a proto existuje předmětné pravidlo o podání stížnosti do šesti měsíců podle předmětného § 35 Úmluvy.

Takto závěry shrnul český vládní zmocněnec pro ESLP: „Soud ve Štrasburku konstatoval, že stěžovatelka nevyčerpala všechny dostupné vnitrostátní prostředky nápravy. Pokud jde o pochybení vnitrostátních orgánů spočívající v nepřijetí vhodných preventivních opatření, dle názoru Soudu se stěžovatelka měla pokusit domoci na vnitrostátní úrovni odškodnění z titulu nesprávného úředního postupu dle zákona o odpovědnosti státu za škodu. Jde-li o nepotrestání pachatelky, Soud shledal, že stěžovatelka měla prostřednictvím svého advokáta napadnout ústavní stížností samotné rozhodnutí soudu prvního stupně, které bylo obsahově vadné, a nikoli vyčkávat, až tak rozhodne soud odvolací. Tím, že stěžovatelka podala ústavní stížnost opožděně, připravila Ústavní soud o možnost, aby se jejími námitkami vůči rozhodnutí soudu prvního stupně po věcné stránce zabýval.“

Irena Válová

 

 

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Kedul 2018-06-16 17:54
Jmena zlocincu verejnych cinitelu, kterym podle platneho ceskeho zakona hrozi klidne 10 let vezeni, pokud by tu existoval pravni stat a kterym nenalezi jakozto verenym cinitelum ochrana soukromi, jsou kde?
Nevidim nikde jmeno statniho zastupce, nevidim nikde jmeno soudce, nikde jmeno advokata.... zato v clanku vidim jmeno tezce poskozene obeti nekolika trestnych cinu, která - na rozdil od techto zlocincu - ma na soukromi a utajeni svych osobnich udaju plne pravo....
Mit moznost dostat od nastvaneho i neznameho obcana po cuni kdykoliv uvidi xicht nejakeho takoveho zlocince na ulici, protoze by byl povinne vystaven na strankach ministerstva spravedlnosti vcetne adresy a bydliste, tak by jinak justicni mafiani delali a rozhodovali.... beztrestnost spolu s absolutni anonymitou a moci udela dusevniho mrzaka a svini temer z kazdeho ... u takoveho clanku ma byt povinne jmeno a adresa bydliste a aktualni fotka statniho zastupce, soudce, advokáta - at lidi vedej, je to ve verejnem zajmu!
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-16 20:23
Kanada neprávem věznila 8 měsíců svého občana. Jako odškodnění žádá deset milionů kanadských dolarů (168 milionů korun)

lidovky.cz/.../...

_______________


Při těchto relacích a stejné spravedlnosti by si naše sdružení dávno mohlo koupit celý Agrofert i s Babišem a jeho Monikou jako otrokyní. :P
0 # Kedul 2018-06-16 21:05
Jeste bych chtel videt kazdeho chytraka z panu soudcu jak prakticky ukaze, kterak muze clovek zbaveny moznosti pracovat a vydelat slusny obnos na pravni sluzby a soudni poplatky diky justicni mafii nebo psychickemu zhrouceni ci fyzicke indispozici nespadajici do uznavanych tabulek, bez prostredku vycerpat vsechny moznosti odvolani a dovolani obzvlaste kdyz jsou terminy podani smesne kratke a stiznosti v tuzemskych podminkach, kde si bez patricneho obnosu ani neskrtnete ... navic se jedna o roky bez prostredku a zniceny zivot protoze prece soudci maji casu dost a jsou desne prepravcovani (okecavat neokecatelne hlouposti aby to vypadalo ze rozsudek je podle prava da holt zabrat) tyhle hrabeci rady soudcu jsou opravdu na zvraceni ... chapu ze pro zlodeje co si krade ze statniho rozpoctu pres 100 tisic mesicne za to ze dela blbe a s definitivou az do truhly je nakych 15 tisic za podani dovolani + placeni predrazeneho pravnika jen takova drobna mince .....
0 # Kedul 2018-06-16 21:15
Jinak treba nas US ... misto aby napadene zjevne nezakonne usneseni zrusil jednou vetou a okopirovanim paragrafoveho zneni naprosto primitivne napsaneho zakona... protoze trestni rad hovori zcela jasne ze kazde usneseni (obzvlaste zahajeni trestniho stihani) musi byt radne oduvodnene ....
Tak mu misto toho trva nekolik mesicu nez si vymysli ulpne jine argumenty stezovatele a z techto novych stezovatelem nepodanych vet pote vyplodi zamitave stanovisko a voala na nekolik desitek let maji justicni mafiani spousty a spousty "prace" , proc by si alespon vyzadali spis a videli ty nesmysli od fizla ze ... fizl vi ze to tak je a tak si klidne ty nesmysli dovoli do spisu napsat ... super efektivni system jen co je pravda ...
Kdyz to vypada jako mafie, chova se to jako mafie, mluvi to jako mafie, vyhrozuje to jako mafie, krade to jako mafie, mrzaci a klidne i vrazdi jako mafie, vzajemne se to kryje jako mafie .... copak to asi bude?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-17 09:48
Justiční špína

Advokát v Polsku na 25 let vězení za znásilnění a vraždu dívky neprávem odsouzeného nevinného Tomasze Komendy, propuštěného nedávno po 18 letech, žádá odškodné 18 milionů zlotých, tj. cca 108 milionů korun. Tento případ byl medializován rovněž v ČR. Prokuratura v Lodži nyní vyšetřuje vratislavské policisty, prokurátory a soudce, kteří za teroristický rozsudek nesou odpovědnost. Proslýchá se, že vraha kryl někdo z vysokých postkomunistických politiků. V tomto týdnu záhadně náhle zemřela v nemocnici ve Vratislavi také svědkyně, která v rozpoznávání falešně ukázala na Tomáše Komendu. Nebyla konfrontována se žádnými jinými důkazy. Náhlá neodůvodněná smrt je podezřelá.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-17 18:26
Jirko, s paní si můžeš směle potřást rukou. Stateční lidé ještě nevymřeli.

forum24.cz/.../...

________________

Díky za uznání - i to srovnání, které si nezasloužím. Na druhé straně - paní Mašínovou aspoň nechtěl zavřít, že ?

Oběma nám ušetřil nemalé problémy a sobě nemalou ostudu, kterou by měl - s odmítnutím přijetí jakéhokoliv ocenění z jeho rukou.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-17 18:34
I za bolševika bylo občas veselo (i když bylo i trochu smutno...) :

PERLY Z JZD


"Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce, nechť tak učiní nebo mu propadnou."

"Moje žena utrpěla zranění následkem švihnutí ocasu do oka."

"Vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno, pytlíky si označte, aby nedošlo k záměně."

"Dne 17. tohoto měsíce bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni včas."

"V kulturním domě se staví kamna, žádáme občany o brigádu, trouby jsou na MNV." (Městský Národní Výbor)

"Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí."

Předseda telefonuje zootechnikovi: "Chcípl nám vůl, máme koupit nového nebo počkat na tebe?"

"V otázce prodeje se ženou souhlasím, můžete si pro tu svini přijet kdykoliv."

Výzva k občanům: "Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka."

"Žádám vás o povolení přestavby stodoly na bytovku a to tak, že předek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem."

"Žádám o poukaz na térový papír. Důvod: prší mi na kozy."
(černá střešní krytina)

"Občan, který ukradl v drůbežárně vejce, bude za ně popotahován až před MNV."

"Upozorňujeme družstevníky, že již třetí den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor."

"Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice má jen dvě kozy a na ty si nedá sáhnout."

"Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, jinak se obrátím na veřejnost."

"Závěrem schůze bych chtěl vyzvednout soudružku Malou za mléko a soudruha Vorla za vejce."

"Soudruzi, co je s mojí žadostí. Je 18.týho a já jsem to ještě nedostala."

"Ten úředník, co zamítl moji žádost, by měl jít spát ke mně, aby poznal, jak mám vlhkou a studenou díru."

"Nedostanu-li povolení na tu mříž, jsem nucen přeříznout starou."

"Kdo má ještě zájem o nové brambory, nechť se dostaví na pole s vlastním pytlem. Bude mu do něj nakopáno."
0 # Kedul 2018-06-18 05:48
Občanské spory se u soudů táhnou i přes šest let
novinky.cz/.../...

Takze se tu nekdo evidentne flaka, vydava rozsudky se kterymi se nemuze spokojit ani jedna strana sporu, a nedela podle platne normy (tedy zakona) .. reseni je podle vladniho parazita prijmout jeste vic flakacu .... tim se to opravdu vyresi ..... co takhle misto toho neustaleho navysovani neefektivity (v TV se pejsacek chlubil opacnou statistikou kterou si nejspis sam vymyslel jak se mu dari presouvanim soudcu zvysovat efektivitu a kratit rizeni a voala kdyz ohlasi ze odchazi tak se najednou objevuje statistika presne opacna...) zavest agenta provokatera testovace zakonnosti soudnich rozhodnuti ktery v utajeni projde soudnim systemem az do rozsudku a pak pri sebemensim poruseni platneho zakona sup soudce (v trestnim fizle a prokuratore) do bane za zneuziti pravomoci a neoduvodnenym prutahum....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 18:26
Kdo může za smrt Dahlgrena :

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-20 12:52
GIBS - draze placená banda zločineckých podvodníků aneb co způsobí astmatický záchvat a kvůli němu "jedna" vynechaná kontrola. Takového zmetka by jinde vyhodili na hodinu, zde mu ještě napíše zdravotní zprávu.
Já ty doktory sloužící policejně justiční mafii dobře znám ze své zkušenosti, MUDr.Petr Choleva, Jana Novotná, MUDr. Eva Rýdlová, MUDr. Vladimír Zdražil, MUDr. Radovan Havel, dokáže udělat znalecký posudek na neexistující zranění i neexistující mozkovou příhodu.
Dále mohu vyjmenovat podvodné fízly inspekce ministra vnitra, později IPČR a dnes jistě věrně sloužící GIPS v hodnosti podplukovníka a výš, pokud neskončili v "zaslouženém" důchodu či nebyli uklizeni někam jinam.
Točev, Dušek, Pára, Nosek, který chtěl zpočátku pracovat poctivě, ale byl ovlivněn Duškem, Skočdopole, Pour, policejní rada Sládek a přímo ředitel tehdejší ředitel Pelc.
blesk.cz/.../...
Podobnost čistě náhodná. Řidič BMV prodělal mozkovou příhodu.
info.cz/.../...
Peníze vyhozené do luftu
www.masekjiri.cz/gibs-a-jeho-rozpocet/
Z Ládví přes Kobylisy do Břevnova.
www.gibs.cz/kontakty/hlavni-mesto-praha
Kom.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 18:40
k nam ani nahodou :

seznamzpravy.cz/.../...

Cunek, my s nim problem nemame, prijali jsme opatreni.

Kul.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 20:02
Pomáhat a chránit v praxi


stream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 20:03
Rada Evropy kritizuje ČR za neochotu uznat korupci úředníků


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 20:05
Adekvátní odškodnění? Možná miliarda, uvažuje právník

brno.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-19 20:21
novinky.cz/.../...


__________

Zrovna nevěděli, na jakou krávu je pověsit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-20 12:54
I Hedvíček se k tomu vyjádřil :

hedvicek.blog.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-06-20 12:53
Hořické trubičky :

nasregion.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.