OS/POD : Rodinný apartheid

v praxi. 

 Pod soudem je OSPOD. Je to opravdu SPOD. Ač o nich a jejich, mírně řečeno, neprofesionalitě a nestrannosti bylo již napsáno tolik, že by to vystačilo na Standhalovy romány, situace se nijak nelepší, naopak. 

Přitom, vzhledem ke zcela nedostatečnému vzdělání většiny soudců v opatrovnictví, mnozí rozhodují podle návrhů těchto nekvalifikovaných a často i vědomě škodících bab. Aby - byli kryti. Rozhodli přece podle návrhu opatrovníka. 

 

Protože jsem právě v posledních dnech prošel přes dvě po sobě jdoucí zkušenosti s OSPOD, a obě stejně otřesné, přitom sto kilometrů od sebe, rozhodl jsem se o tom už zase něco napsat a nenechat to být. 

Oba případy mají - pokud jde o OSPOD - mnoho společného : Hloupost, nevzdělanost, podjatost proti otci, v obou případech i absenci základní rodinné výchovy a základních rodinných hodnot samotných pracovnic - které ovšem splňují formální požadavky na vzdělání - z čehož je pak následně vidět, jaké to vzdělání asi má cenu a hodnotu, když každý slušně vychovaný člověk, pocházející z normální rodiny, je na tom mravně a morálně mnohem lépe, zvláště pokud jde o rodinné hodnoty. 

V obou případech OSPOD vystupoval jako druhá advokátka matky, placená městem. Tedy jakási sponzorská služba pro matky, namísto ochrany dětí a jejich zájmu. 

V prvním případě (Praha 14) OSPOD se neúčastní jednání - a stanovisko poslal soudu už předem. Tedy : Aniž vyslechl dokazování, aniž se vůbec obtěžoval jít hájit zájmy zastoupených dětí k soudu - tak předem věděl, jak má soud rozhodnout. Samozřejmě tak, jak chtěla matka. 

Rozhodl jsem se o tom starostovi městské části napsat, protože by mě zajímalo, k čemu takové lidi vůbec radnice zaměstnává a jestli by nebylo účelnější za jejich platy ušetřit a poslat je raději sázet veřejnou zeleň. 

V druhém případě to už bylo natolik barvité a natolik do očí bijící, že jsem o tom starostovi města napsal hned, už proto, že tentýž OSPOD už má na svědomí minimálně jednu mrtvou. Totiž Janu Komárkovou. 

Aniž by to s nimi sebemíň hnulo. 

Ano, jde o Chrudim. 

____________________

____________________

 

 Město Chrudim  -   Ing. František Pilný, starosta města

-        Ing. František Chmelík, tajemník městského úřadu

 

Vážený pane starosto a pane tajemníku,

            Podávám vám stížnost na vzdělání, chování a vystupování pracovnice OSPOD vašeho městského úřadu u soudu, plnění jejích pracovních povinností a potažmo na funkčnost celého orgánu OSPOD vašeho města.

            Jako zplnomocněný zástupce otce jsem se zúčastnil opatrovnického řízení u zdejšího soudu, ve kterém byl jako opatrovník ustanoven váš úřad.

Musím konstatovat, že si nejen jeho pracovnice neplní základní povinnosti při ochraně práv dětí, ale že vystupují vysloveně proti jejich zájmu, pracovnice nemá pro výkon tohoto povolání prakticky žádné předpoklady, byť by formální požadavky patrně splňovala (jinak nechápu, jak by ji městský úřad mohl zaměstnávat), a především, pracovnice sama nemá základy rodinné morálky, takže ji sotva pak může v praxi prosazovat u někoho jiného.

            Pracovnice OSPOD Mgr. Naděžda Peterová v řízení vystupovala ne jako opatrovník dětí, ale jako druhý, městem přidělený, bezplatný advokát matky.

Celou dobu řízení (a bylo to několik celých dnů) se naprosto nestydatě bavila výhradně se stranou matky, její právničce poskytovala důkazy a informace nebo návrhy na ně, se stranou otce, a tedy ani se mnou, jakožto zástupcem otce, se nebavila vůbec, jako bychom tam nebyli nebo jakoby otec ani nebyl účastníkem řízení. Natož plnohodnotným rodičem.

Po celou dobu řízení tak předváděla otevřený rodinný apartheid v praxi.

            Její procesní stanoviska – v souladu s tím, co jsem konstatoval výše – lze stručně shrnout do jediné věty : Ve všem podporuji stanoviska matky a ke všem se bezvýhradně připojuji.

            To není práce opatrovníka, to je role loutky na provázku.

Loutky, za kterou tahá, zde navíc značně problematická, matka a její právnička. 

Pokud ji za tuto práci město platí, a přitom je to definováno jako role opatrovníka dětí, pak by měla tato paní vracet platy za celé roky působení u MÚ v Chrudimi.

Tak, jak trapně tato paní vystupovala u soudu, stejně trapně vykonávala svou funkci minimálně v tomto případu i předtím, a to po několik let. Jediné, co pořád dokola zkoumala, bylo údajné deviantní chování otce, které u soudu jednoznačně vyvrátil znalecký posudek – takže věnovala energii na naprosté nesmysly, vykonstruované matkou, jejichž nesmyslnost nebyla schopna rozlišit ještě ani poté, co byl znalecký posudek vystaven, soudu dodán a před soudem obhajován.

Nejzávažnější bezesporu ale je, že matka sama vykazuje celou řadu zcela zásadních defektů v chování – a následně také ve výchově dcer, kterým OSPOD nevěnoval DODNES, tedy do skončení dokazování, sebemenší pozornost.

Matka se prokazatelně – a celým spisem to prostupuje jako zcela zřejmá nit naschválů a sousledností vad výchovy – snaží vyloučit otce z výchovy dětí a od dětí ho izolovat, aniž by k tomu existoval sebemenší rozumný, natož zákonný důvod.

OSPOD nejen že na to nijak nereaguje, ale tyto skutečnosti zapírá, skrývá, bagatelizuje, poskytuje k nim dodatečné  alibi nebo neudržitelné konstrukce coby vysvětlení – a následně má ještě tu hloupost a drzost před soudem tvrdit, že „už neví, co by dělal“, jak by měl údajně nejlépe „navázat kontakt dětí s otcem“ – s otcem, který měl dítě ještě donedávna v péči a dítě k němu vysloveně lnulo, což potvrzují ještě i první zprávy vydané poté, co matka odvezla dítě do ČR.

Sdělení pracovnice OSPOD soudu o tom, že „matku poučovaly“, tedy při porušování rozsudku a na žádost soudu jí měly vysvětlit, co jsou její povinnosti ohledně vykonatelného rozsudku a jaké jí hrozí sankce při porušování,  a následné konstatování téže pracovnice, že podle jejího názoru jsou rozsudky stejně nevykonatelné, je nutno chápat jako přímý útok pracovnice města na pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí a hlavně, jako otevřenou sabotáž tohoto rozsudku a návod, poskytnutý matce, jak tento rozsudek beztrestně mařit.

To už není jen hrubé porušení základních pracovních povinností, to už je jednoznačně trestná činnost, páchaná jménem města proti zájmu nezletilých dětí. 

Jestliže pracovnice OSPOD konstatuje, že „neshledává závady“ ve výchově matky za situace, kdy matka cíleně maří vykonatelná rozhodnutí soudu ohledně styku s druhým rodičem, kdy děti nesmí otce ani pozdravit nebo si od něj převzít dárek, kdy jsou drzé na všechny kolem, protože matka je v tom vychovává, kdy jedna neumí vyslovovat a druhá trpí obezitou, zaviněnou nedostatečnou péčí matky, je nutno konstatovat, že tato paní vůbec neví, co to rodinná morálka je – a je úplně jedno, kolika tituly z jakých škol je ověšena, protože jsou zhola bezcenné.

Jestliže sama žádnou rodinnou morálku nemá a nebyla v ní vychována, je zhola nepřípustné, aby mohla zasahovat do morálky jiných rodin a určovat, co je vyhovující nebo správné, a co ne.

Nutno konstatovat, že i z jiných případů z vašeho města je mi známo, že OSPOD Chrudim, a především tato jeho pracovnice, vystupuje dlouhodobě tak, že cíleně maří kontakty dětí s otcem a matkám (na jejich žádost) otevřeně poskytuje návody, jak se otce dětí cíleně zbavit a vyloučit ho z výchovy dětí naprosto, což je jak hrubým porušením nejzákladnějších povinností pracovnice OSPOD a městského úřadu jako takového, tak i jednáním v příkrém rozporu k zájmu dětí, a tedy k jejich dlouhodobé, celoživotní škodě.

Neboť není zájmem dítěte přijít o jednoho z rodičů a povinností OSPOD je pravý opak : Zachovat dětem oba rodiče, pokud je to jen trochu možné.

Musím konstatovat, že na jednání a nevzdělanost takových lidí jako je pí Peterová doplatila právě před 10-ti lety Jana Komárková životem.

Jak jsem viděl, její matka dosud pracuje na vašem Městském úřadu, aniž by to někomu z vedení města vadilo.  

Nijak se nezměnila ani práce OSPOD, protože se nijak nezměnila kvalifikace těchto pracovnic, ani pracovnice samotné : I nadále to jsou asociální osoby zjevně z okraje společnosti, které své zvrácené představy o feminismu šíří dál a ohrožují tím bezprostředně obyvatele celého vašeho města. Některé z nich, podle mých poznatků, by samy potřebovaly akutní psychologickou nebo rovnou psychiatrickou péči a pomoc.

Pracovnice OSPOD, jak jsem ji poznal z tohoto posledního řízení, není opatrovníkem, ale škůdcem dětí. Je v rozporu se zájmy jakýchkoliv dětí, aby v nějakém řízení nadále vystupovala.

A vy, jako starosta a tajemník města, nesete za ni a její fungování, ale i za ochranu občanů města, plnou a neoddiskutovatelnou odpovědnost.

Oddělení OSPOD vašeho MÚ – tak, jak vypadá a působí dnes - je zadarmo drahé a bylo by pro všechny, vyjma jeho pracovnic samých, lepší, aby nebylo.

Více k tomu asi nemám co dodat. Snad jen to, že v příštích volbách bude podoba a funkčnost MÚ především vaší vizitkou.

S pozdravem

                                                                                   Ing. Jiří Fiala

                                                           pověřený zmocněnec odborů SPRAVEDLNOST

_______________________

 Co z toho všeho plyne ? 

Jediné : Že se nic nemění, leda k horšímu. A protože zase budou krajské volby, anebo až zase budou volby do zastupitelstev měst a obcí, a současní starostové budou chtít být zvoleni znovu, jako klíčovou otázku se jich zeptejte : A v jakém stavu máte OSPOD ? Jak pracuje, a jak hájí zájmy dětí ? A jak jsou s ním rodiče spokojeni ? 

Protože jak funguje městský úřad - a OSPOD zvláště - takového máte i starostu s tajemníkem. 

________________________

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:01
Nejjedovatější strom. Jedovatější, než Jezinky z OSPOD :

zpravy.tiscali.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:03
Co dělaly orgány soc. péče?

novinky.cz/.../...


Určitě existovala nějaká možnost azylu (jestli to byla osamocená matka), a pokud to byla asociální feťačka, pak jsou manželské páry, toužící po dítěti. Jenže - napadne něco takového tupé ouřady?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:04
Petulka a Janulka budou mit mozna narok na odskodneni.
Jak jinak by mohla rozhodnout mafie?
Z

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:05
hlavní žalobkyně ICC :

Tato dáma pochází z Gambie. O Gambii je na základě údajů poskytnutých Světovou zdravotnickou organizaci známo, že 78,3 % gambijských dívek utrpělo ženskou obřízku. Činnost LGBT je zakázána a trestá se odnětím svobody na doživotí. Tyto kruté a nelidské tradice se praktikují po celé Africe, ale Bensouda místo toho, aby se snažila zajistit dodržování lidských práv všech obyvatel své země, a ostatně na územích celé Afriky, se rozhodla pro právní lynč Izraele, jediného skutečně demokratického státu na Blízkém východě.

Bensouda působila jako generální prokurátorka a ministryně v Gambii pod diktátorem Yahyou Jammehem. Je známo, že Jammehův režim je zodpovědný za příšerná zvěrstva včetně vražd, mučení a znásilňování. Proto je naprosto nepochopitelné a pokrytecké, že tato dáma špiní Spojené státy a izraelské politické a vojenské předáky jako hlavní démony světa, kteří údajně páchají válečné zločiny, než aby se raději zaměřila na svou vlast a zkoumala válečné zločiny a zločiny proti lidskosti ve své zemi. Jenže to je nemožné, protože právě Bensouda je v Gambii hlavní osobou zodpovědnou za veškeré zločiny včetně zločinů proti lidskosti, které se v této zemi udály.

Dokonce i některá média připustila, že „hlavní gambijská rada pro pravdu, usmíření a reparace“ přiznala, že Bensouda „pravděpodobně“ hrála „klíčovou roli“ v ukrutnostech, které byly v této zemi spáchány. Je tedy úděsné, že hlavní žalobkyní ICC je žena, která je sama zodpovědná za porušování a popírání lidských práv daných Chartou OSN, jak potvrdil odborník na mezinárodní právo dr. Eugene Kantrovich. Bensouda však odmítla komentovat svůj podíl na spáchaných ukrutnostech a odmítla zahájit vyšetřování zločinů proti lidskosti v Gambii s odůvodněním, že ICC není soudem, který by měl posuzovat lidská práva v jakékoliv zemi. Jedná se o zvláštní argument vzhledem k tomu, že její hlavní vznesená obžaloba proti Izraeli zmiňuje lidská práva nejméně 48krát.

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...


foto:
en.wikipedia.org/wiki/Fatou_Bensouda
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:06
Odposlechy v kauze Nečasová jsou nezákonné, rozhodl Nejvyšší soud

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 14:06
České úřady nejsou transparentní

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 16:17
Svědčit můžete už i ve „videobudce“. Policie testuje nový způsob komunikace


idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 17:18
Budka suflera :

To už tady provozovala TV Nova jako Vox populi před čtvrtstoletím. Jednu budku měla v Družbě uprostřed Václáváku, pamatuji ještě pána majícího vydlabanou polovinu melouna na hlavě a sdělujícího své myšlenky. O.
_____________

Ještě že neměl melouna NAMÍSTO hlavy... Jako někteří...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 17:21
„Státní zástupci některé věci zametají a jiné vyrábí. Policista, který vyšetřoval solární podvody, šel od válu. Právo je nevymahatelné.“ – říká Alena Vitásková.

xtv.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-18 18:18
Ty jsi držel hladovku podvyživenej, a tenhle vyvalí bachor. O.

idnes.cz/.../...
__________
Ten asi může držet hladovku i půl roku...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:05
Pražská policie hledá lidi, které v hlavním městě kontroloval falešný policista. Jednu z nich vyfotila svědkyně jedné takové kontroly u stanice metra Želivského. Falešného policistu již praví kolegové zadrželi.

novinky.cz/.../...


A jak poznáme, že jej nezadrželi falešní policisté? No dnes nijak .... a přitom stačí, aby policie nebyla fašistickou tajnou organizací, ale pěkně každej z nich před foťák, vystavit na stránkách s plným jménem a bydlištěm a povinnost prokázat se nejenom služebním průkazem a číslem, ale pravou občankou či pasem k tomu, kdy každý občan by měl právo si takového policistu s jeho doklady v ruce předtím, než se s ním začne bavit či mu na cokoliv odpovídat, pořádně na bezplatné lince prolustrovat, zda je pravý, nebo taky zmetek ... a opět GDPR a rovnost před zákonem v praxi ... žena běloška bez začtverečkovaného obličeje, údajně zadržený správně začtverečkován .... novinářská hiena bez trestu ...

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:06
Makron (a Jourova, Bures,...) prohrali u Ustavniho soudu Francie!
Jde o Svobodu slova - Zakladni lidske pravo!
Z
www.conseil-constitutionnel.fr/.../2020801DC.htm
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:06
Makron (a Jourova, Bures,...) prohrali u Ustavniho soudu Francie!
Jde o Svobodu slova - Zakladni lidske pravo!
Z

www.conseil-constitutionnel.fr/.../2020801DC.htm
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:08
Ovcani a navrat k Totalite!
Z
novinky.cz/.../...

_________
Třeba si jen chtěl zašukat a tím pádem i zjistit, kde ty ženský, co se mu líbily, když vycházely z metra, bydlej...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:09
zkušený zmrd :

Žukov:
Soudní psychiatr: Zkušení znalci odcházejí, nový zákon to ještě zhorší

idnes.cz/.../...

Free

______

Tím zkušeným znalcem má asi být on sám.... Tak toho jsem tedy zažil v praxi...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:10
Prezident Zeman jmenoval nové předsedy tří krajských soudů, vzpomínal na Churchilla

ceska-justice.cz/.../...

Městskému soudu v Praze by mohla šéfovat Pokorná, do Plzně komise vybrala Krysla

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:10
Marie Benešová: I pochybení, která nedosahují intenzity kárného provinění, mají negativní dopad na veřejné finance, ale především na životy občanů

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:12
Rovni a rovnejsi :

Po celé republice v každém oboru činnosti úřadu stejná písnička ... nebude platit rovnost před zákonem a nebude ... zatímco papalášci s miliónovým příjmem nedostanou ani směšnou pokutu, druzí dostanou rovnou k pokutě i přes držku ...

zpravy.aktualne.cz/.../...

versus ...... policie nevi, jak to zamest pod koberec . jmeno zcela absentuje jak jinak .... je to prece ten nas plicajt, straznik, politik (tedy tajna stbacka chranena osoba)... to neni pepa z horni dolni na konkretni adrese, aby mu tam sousedi udelali k tomu vsemu statnimu utlaku taky nejake to peklicko a novinari nataceli i jeho barak a jak tam zvonej aby kazdej vedel, kde bydli a co k tomu rekne .......

novinky.cz/.../...

Myslim, ze kdyz soud rekl, ze narizeni byla nezakonna, pak se dozajista jednalo o zneuziti pravomoci logicky podle logiky podejte trestni oznameni na policajty a oni si konstatujou ze kdyz si sami u sebe zadneho zlocinu nevsimli tak jste je prece musel krive obvinit ... meli si to policajti rozmyslet nez zacali buzerovat obcany jestli ta narizeni jsou nebo nejsou zakonna ...obcane take musi denne vestit z kritalove koule jak to teda bude nebo nebude a dotava se jim jeste ponauceni ze neznalost pokriveneho vykladu zakona se tresta ...

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-19 13:24
Justice je v pohybu. Síly se přeskupují

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-06-20 12:29
Soudci a psychologove:

Tato dulezita psychologycka studie by si zaslouzila clanek na K213, aby se s tim seznamily hlavne soudkyne (vetsinou neznale psychologie) a nebranily otcuv v kontaktu s dcerami!
Z

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.