Soudce Kruml předvolán k podání vysvětlení na KS

Soud v Kolíně dnes zažil poměrně čerstvou výměnu názorů mezi aktivisty K 213 a soudcem Krumlem, který se dostavil do trestní kanceláře.


Před soudcem ovšem zaujala postavení v kanceláři justiční stráž, která neuměla svou přítomnost v místnosti vysvětlit jinak, než pokynem soudce Krumla.

Pan Fiala následně požádal o sepsání stížnost a námitky podjatosti vůči soudci Krumlovi, který k prostému úkonu jako je nahlédnutí do spisu vyžaduje přítomnost justiční stráže.

Nato se dostavil soudce Kruml osobně a sdělil, že obsah spisu ho opravňuje k přijetí těchto opatření a že zakazuje, aby se nahlížení do spisu účastnil kdokoliv jiný, tedy např. obecný zmocněnec obžalovaného (nutno připomenout, že samotné nahlížení do spisu není úkonem trestního řízení a kdokoliv, kdo je zmocněn některým z účastníků řízení, má k tomuto právo).

Pan Fiala ho tedy požádal, aby doložil předpis, který toto zakazuje, což soudce Kruml nedokázal. Následně se ukázalo, že soudce Kruml i špatně slyší, neboť otázku na jeho totožnost musel pan Fiala několikrát za sebou opakovat, což pan Fiala komentoval slovy, že samozřejmě chápe, že od vyšetření sluchu u StB asi již nějaký čas uplynul a že by snad bylo vhodné takové testy opakovat častěji.

Následně se ukázalo, že usnesení KS o zamítnutí námitek p. Fialy řeší jen některé vznesené námitky, jiné nikoliv, ale hlavně - že je vydal senát 11 To Krajského soudu v Praze, tedy soudkyně Urválková a psychopat Koudelka, takže pan Fiala na místě rozhodnul, že takové usnesení je neplatné od samého počátku, neboť je vydali zjevně podjatí soudci.

Soudce Kruml přesto trval na tom, že na úterním soudě p. Fialu očekává, na což mu p. Fiala sdělil, že on očekává v téže době soudce Krumla na Krajském soudě v Praze, kam bude předvolán, aby vysvětlil svou spolupráci s StB.

O tom byl následně vyhotoven i následující zápis a předvolání.http://k213.files.wordpress.com/2010/10/estebak_kruml_1_1.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/10/estebak_kruml_1_2.jpghttp://k213.files.wordpress.com/2010/10/estebak_kruml_2_1.jpg

Soudci Krumlovi nestačí, že spolupracoval s StB, on ještě potřebuje dokazovat   svou "nestrannost" také tím, že opakovaně zbytečně předvolává svědka, který pomohl rozkrýt trestnou činost organizovaného gangu podvodníků a současně i mluvčího sdružení Ing. Štefka k jinému trestnímu řízení, přičemž jednání vždy v poslední chvíli bez oznámení odročí a předvolanému nepřizná ani náklady na cestu, takže se jeho estébácká  dušička zřejmě těší z toho, jak svědek neustále dokola zbytečně a za svoje peníze jezdí pořád do Kolína a zpátky.

__________________________________