Námitka vznesená mečícímu kreténovi má obecnou platnost pro celý soud

JUDr. Aleš Šťastný, známý pod přezdívkou mečící kretén, požádal pana Fialu o zformulování námitky podjatosti. Zde je.

A má obecnou platnost pro celý Městský soud v Praze.

Zveřejňujeme ji hlavně proto, že argumenty, v ní uvedené, mohou velmi dobře posloužit i mnohým jiným účastníkům řízení na tomto zlopověstném soudě.

Současně, pokud se někdo ptá, co má pan Fiala proti justici, tady si to může z podstatné části přečíst.

Městskému soudu v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

------------------------------------

Ke  sp.zn. 21Co 417/2009

 

 

Námitka podjatosti soudce a soudu, námitka nedostatečné kvalifikace a mizivého právního vědomí soudce Judr. Aleše Šťastného, Námitka kreténismu soudce JUDr. Aleše Šťastného, námitka nemravnosti soudu, námitka podjatosti Vrchního soudu v Praze, návrh na delegaci z důvodu vhodnosti

 

 

 

O změnu výchovy a zvýšení výživného

 

 

 

 

 

 

D V O J M O

-----------------

 

 

 

 

 

 

 

V právní věci shora uvedené vznáším tuto

I.

námitku podjatosti soudce :

Soudce JUDr. Aleš Šťastný – zřejmě z poměru k účastníkům řízení – rozhodl zcela protichůdně nežli již dříve vydané a v té době existující jiné rozhodnutí městského soudu, když nevyloučil 23 soudců Obvodního soudu pro Prahu 9 (č.j. 1 Nc 634/09 ze dne 29. dubna 2009), kteří byli již dříve z případu vyloučeni platným usnesením téhož soudu (č.j. 1 Nc 542/2006 ze dne 1. srpna 2006) a kteří sami svou podjatost hlasitě potvrzovali.

Tedy : Soudce v rozporu s občanským soudním řádem nevyloučil zjevně podjaté soudce, aby mohli žalobci i nadále škodit, a to přesto, že ve věci již bylo vydáno zcela opačné, dřívější usnesení téhož soudu. Způsobil tak navíc právní chaos a zmatek, kdy ve věci existují dvě zcela protichůdná usnesení, vydaná za těchže okolností a téže situace, a každý si tak může vybrat, co chce vlastně respektovat.

 

 

I. a) Dále vznáším tuto námitku kreténismu soudce JUDr. Aleše Šťastného :

 • Již samotná výzva k vyjádření vykazuje – ač je pouze na několik řádek – známky kreténismu v pokročilém stadiu, kdy například se požaduje vyslovit k senátu 69 Co - ač věc má spisovou značku senátu 21 Co - , samotné označení věci „Tomáš Fiala „a spol.“ svědčí o naprosté demenci toho, kdo to psal, neboť 1) se už vůbec nejedná o věc Tomáše Fialy, který mezitím (tedy přede dvěma roky !!!) nabyl zletilosti, jedná se o věc Martina Fialy, a za 2) kterého označovat jako „spol.“ může skutečně jedině naprostý idiot a kretén, který si plete rodinné právo s právem trestním či obchodním, dále : Výzva uvádí, že se jedná o rozhodnutí o odvolání proti rozsudku OS pro Prahu 6, ač věc v prvním stupni projednával OS pro Prahu 1 , platný rozsudek však žádný nevydal, neboť soudce byl v mezičase zbaven funkce – a to k datu 25.3. 2009 – takže rozsudek s datem o 14 dnů mladším je naprostou právní fikcí. Proti tomuto rozsudku ani nemohlo být odvolání podáno, protože proti neplatným právním úkonům se odvolat nelze – což všechno ve spise tento kretén musí mít a vidět – a jediné, co s tím jakýkoliv senát odvolacího soudu může udělat, pokud věc dostane na stůl, je vrátit ji k novému – platnému – projednání nestranným a erudovaným soudcem.

Tedy : Soudce Šťastný nepochopil ani to, že žádné odvolání projednávat nebude, protože ve věci nebyl vydán žádný platný rozsudek, proti kterému by bylo lze se odvolat. Správní rozhodnutí občanského sdružení K 213 o zbavení soudce Janka funkce nebylo do této doby nijak zpochybněno či napadeno před nejvyšším správním soudem, lhůta k jeho napadení dávno marně uplynula, je tedy pravomocné s konečnou platností, což tento kretén opět neví, nepochopil a ani netuší.

 • Soudce JUDr. Aleš Šťastný se jako kretén výrazně projevoval už v minulosti, například při projednávání případu pod č.j. 69 Co 36/2007, kde zamítnul žalobu žalobce ve sporu proti právníkovi, o kterém sám soud v rozsudku prohlašuje, že není sporu o tom, že žalobce poškodil, navíc ho odsoudil zaplatit náklady řízení ve výši cca 80 tisíc korun (!!!) za to, že dotčený právník Janák musel 2x poslat svého koncipienta na soud vzdálený v jednom případě asi 500 m, ve druhém asi 1 km. Pokud by chtěl někdo namítat, že rozhodování ve věci nemůže zakládat námitku podjatosti, pak je nutno uvést a zdůraznit, že rozhodování – a vůbec jednání – soudu se řídí zásadou mravnosti, tedy že v žádném okamžiku nemá být v rozporu s dobrými mravy, což sotva může splňovat rozsudek, kterým se žalobce nedomohl náhrady škody, ač škoda zjevně vznikla a byla prokázána , stejně jako příčinná souvislost mezi vznikem škody a protiprávním a nekvalifikovaným jednáním advokáta Janáka, a naopak byl odsouzen zaplatit – v době nezaměstnanosti – tomu, kdo ho poškodil, 80 tisíc za naprosté banality jako je formální dostavení se k soudu.

 • Tato námitka se týká rovněž soudkyň Hubáčkové a Jirmářové, které již tehdy tvořily součást senátu 69 Co.

 • JUDr. Aleš Šťastný se jako kretén projevoval zjevně i v dalších případech, které vyřizoval, jako např. ve věci Mgr. Radima Lhotáka

 • JUDr. Aleš Šťastný se projevuje jako kretén i v průběhu jednání, kdy svůj projev doprovází hlasitým mečením, což jen dokresluje celkový dojem naprostého a totálního kreténa.

V souvislosti se vším shora uvedeným navrhuji :

   • přezkoumat duševní stav JUDr. Aleše Šťastného, a to jak po stránce psychologické, tak i psychiatrické. Tohoto přezkoumání si přeji být osobně přítomen a zvláště pak si přeji položit podrobné otázky znalci, který by případně potvrdil, že je tato osoba psychicky v pořádku.

   • Až do výsledků obhajitelného znaleckého posudku psychiatra a psychologa vyloučit JUDr. Aleše Šťastného z projednávání všech věcí, které by měl v plánu projednat.

 

I.b) Námitka nedostatečné kvalifikace a mizivého právního vědomí JUDr. Aleše Šťastného :

 

   • Je nutno konstatovat, že pro vyřizování opatrovnických kauz není JUDr. Aleš Šťastný – ostatně stejně jako kterýkoliv jiný soudce Městského soudu v Praze – nijak kvalifikován. Pokud by někdo tvrdil opak, nechť toto svoje tvrzení pečlivě a úplně doloží.

   • Dvojnásobně to pak platí pro případy syndromu zavrženého rodiče, kterýžto požadavek v případě Martina Fialy je vrchovatě naplněn.

   • JUDr. Aleš Šťastný není ale kvalifikován ani v obecně právní rovině, což lze doložit – kromě rozhodnutí ve věci č.j. 69 Co 36/2007 – celou řadou dalších úkonů a rozhodnutí, jako např. :

     • vydal usnesení č.j. 1 Nc 634/09 ze dne 29. dubna 2009, kterým rozhodl o nevyloučení 23 soudců Obvodního soudu pro Prahu 9, a to přesto, že již dříve byli tito soudci vyloučeni ze všech kauz žalobce usnesením č.j. 1 Nc 542/2006 ze dne 1. srpna 2006. Svým usnesením nevyloučil dokonce ani JUDr. Petra Slunečka, který prokazatelně a zjevně bezdůvodně nařídil 2x (!!) žalobce uvěznit, přičemž pokaždé se ukázalo, že vazba žalobce byla zcela nezákonná a nedůvodná a na podruhé ho již z ní nařídil propustit dokonce prezident republiky. Za první uvěznění musel již následně stát vyplatit poškozenému vysoké odškodné.

       

     • Svým usnesením způsobil soudce Šťastný právní zmatek a chaos, kdy ve stejné věci jsou vydána dvě zcela protichůdná usnesení týmž soudem, a to aniž by se sebemíň změnily okolnosti případu, včetně skutečnosti, že sami nevyloučení soudci svou podjatost namítali a tvrdili, že se vůči žalobci cítí být podjatými. Je tedy evidentní, že nejen že vznikly důvodné obavy z podjatosti, ale dokonce tato podjatost byla i potvrzena, a to jak žalobcem, tak i soudci samotnými.

       

     • Přitom podle platného zákona, tedy OSŘ, nadřízený soud soudce vyloučí, pokud je důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

II.

Dále vznáším námitku podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze, a tedy i soudu celého, která byla již dříve potvrzena usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze dne 8.8. 2008, kterým byl Městský soud v Praze z projednávané věci vyloučen jako celek a věc přidělena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Vyloučení Městského soudu v Praze bezprostředně souviselo s konfliktem, do kterého se zapojilo celé vedení městského soudu, tedy jmenovitě Dr. Vejnar, Dr. Horký a Dr. Sváček a který souvisel s nerespektováním právně závazného a vykonatelného rozsudku ESLP č.j. 26 141 ze dne 18.7. 2006.

Vzhledem ke skutečnosti, že revize případu, napadeného mezinárodním rozsudkem, nebyla místně příslušným Městským soudem v Praze provedena ani do dnešních dnů , lze mít odůvodněně za to, že městský soud programově sabotuje svoje základní povinnosti, pokud jde o to, znovu rozhodnout ve prospěch žalobce, a to i za cenu mezinárodního konfliktu s nadnárodním justičním orgánem, k jehož respektování se česká vláda zavázala již v roce 1992.

V dalším se odkazuji na již zmíněný dopis předsedovi Vrchního soudu v Praze č.j. Si 26/2008.

III.

Námitka nemravnosti soudu

(Městského soudu v Praze)

Dále namítám, že předseda Městského soudu v Praze, Dr. Sváček, který před časem zradil svou životní partnerku, opustil manželku, načež byl svým vlastním soudem bleskově rozveden, a uzavřel sňatek s ženou jinou, nechvalně známou Michaelou Dolinovou, která taktéž zradila a opustila svého manžela a otce svých dětí, nechávala se fotit nahá, dokonce pro veřejnou prezentaci těchto fotografií, o které dopředu vědět musela a věděla - tak tento Dr. Sváček nyní znovu čelí veřejnému skandálu frekventovanému v tisku. Dr. Sváček je nyní obviňován svou novou manželkou z tyranství páchaného na své nové ženě, a dokonce i na jejích nezletilých dětech.

Dlouhodobé, opakované a do očí bijící nemravnosti (a minimálně podezření z dalších) v chování předsedy současného Městského soudu v Praze, prezentované na veřejnosti, dokonce bez jakéhokoliv podivení a slyšitelných protestů ostatních soudců městského soudu, zakládají zcela logicky a přirozeně nevěrohodnost Sváčkem spravovaného a navenek reprezentovaného soudu jako celku.

Soud s takto jednajícím předsedou, s takovouto pověstí (ke které navíc ostatní jeho soudci mlčí) je nevěrohodný a nemůže soudit ani opravdové „grázly“, natož pak pře čestných lidí, nota bene kauzy výchovy a výživy nezletilých dětí, kde je otázka mravnosti ve výchově naprosto stěžejní otázkou.

Jsem zděšen, že ve ve věci mé a mých dětí by měl rozhodovat takto sám sebou pošpiněný a nevěrohodný soud!!!

Za těchto okolností není jakákoliv důvěra, ba ani předpoklad, že takový soud může věc spolehlivě, erudovaně a nestranně projednat ani po skutkové stránce, ani z hlediska ekonomiky soudního řízení .

Důkazy:

Časopis „Pestrý svět“ - číslo 34/ 20.8. 2009, str. 6 – nechť soud laskavě vyžádá od redakce

Časopis „Pestrý svět“ - následující číslo – přiloženo

Vyslechem JUDr. Sváčka, předsedy Městského soudu v Praze

Výslechem Michaely Dolinové – manželky předsedy soudu

Internetové stránky http://www.geocities.com/dolinova/

 

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby:

Věc byla Městskému soudu v Praze odňata z důvodu vhodnosti a přikázána jinému soudu téhož stupně.

Vzhledem k již platnému usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 8 Ntd 7/2008 ze dne 8.8. 2008 důvodů navrhuji, aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

 

IV.

Dále jsem nucen vznést námitku podjatosti těchto soudců Vrchního soudu v Praze, protože tento soud by o námitkách a návrzích výše vznesených měl rozhodovat.

Namítám vážné pochybnosti o nepodjatosti těchto soudců Vrchního soudu v Praze: BARANČÍKOVÁ Gabriela JUDr. , BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie JUDr., FASTNER Jindřich JUDr., FEREŠOVÁ Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar Mgr. , JEČNÝ Marcel JUDr. , KLIMŠA Jaromír JUDr., KOVAŘÍK Zdeněk JUDr., KOZELKOVÁ Blanka, CSc. JUDr., LNĚNIČKA Jiří JUDr., MATERNOVÁ Jaroslava JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr., NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr., NOVOTNÁ Iva JUDr., PAPEŽOVÁ Božena JUDr., PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ Hana JUDr., PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila JUDr., SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK Zdeněk JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr., ŠEMÍK Karel JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr., ŠVANTNER František JUDr., VOCLOVÁ Hana JUDr.,
VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr., ZÁHOŘOVÁ Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr., ZELENKA Pavel JUDr.

Všichni tito shora uvedení soudci Vrchního soudu v Praze byli členy či kandidáty Komunistické strany Československa a sloužili tak komunistickému – tedy nade vší pochybnost zločinnému - režimu.

Já jsem předsedou organizace (pozn. Občanské sdružení K 213), která důsledně vystupuje proti komunistickému režimu, jeho zločinným praktikám a jejich pozůstatkům, zejména v justici, kde demokratická revoluce dosud neproběhla, a také proti jeho bývalým exponentům. Nadto naše rodina byla za komunistického režimu, zejména v 50. letech, těžce perzekuována.

 

Protože uvedení soudci Vrchního soudu v Praze aktivně sloužili minulému, tedy komunistickému režimu, dokonce jako členové komunistické strany, je na místě pochybovat o jejich nepodjatosti vůči mé osobě.

Uvedené informace o minulosti soudců Vrchního soudu v Praze jsou získány z veřejně dostupných zdrojů, zejména pak z výsledků šetření, které provedl a v loňském roce prezentoval veřejnosti senátor Martin Mejstřík na své tiskové konferenci 10. října 2008 a ve své tiskové zprávě ze 17. října 2008. Mám za to, že informace od člena Senátu PČR jsou jistě seriózním, věrohodným zdrojem.

Na internetu jsou k dispozici na těchto adresách:

http://www.volby-do-senatu-mejstrik.cz/volby-do-senatu-aktualita.php?ID=3

http://www.martinmejstrik.cz/

Mám za to, že k vážným pochybnostem o nepodjatosti soudců stačí to, co bylo soudu sděleno a na co je odkazováno. Pokud však soud dojde k závěru, že je potřeba ještě blíže dokladovat další, jsem schopen důkazy o všech tvrzených skutečnostech shromáždit a předložit do čtrnácti dnů od doručení výzvy k takovému úkonu.

Dále vznáším námitku možné podjatosti proti těmto dalším soudcům Vrchního soudu v Praze:

DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr., HODANOVÁ Eva JUDr., CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan JUDr., KŘIVÁNEK Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK Jiří JUDr., NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ Marcela Mgr. , WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr.,

protože tito soudci při šetření senátora Mejstříka na jeho dotazy o své minulosti a mj. i členství v KSČ, nikterak neodpověděli. Dá se tedy předpokládat, že se mají za co stydět. Mohli být také členy KSČ, je možno také pochybovat o jejich nepodjatosti vůči mé osobě.

Navíc nechci, aby ve věci, týkající se mě a mých dětí, rozhodovali lidé, kteří skrývají svou minulost, mají se tedy patrně za co stydět, mají co tajit a jsou tudíž jako soudci nevěrohodní !!! Podotýkám, že soudce je ústavním činitelem a veřejnost má právo znát podrobné životopisy všech ústavních činitelů, aby věděla a mohla posoudit jejich věrohodnost a mravní a morální pevnost.

 

Nesouhlasím, aby lidé, stydící se za svou minulost, kdykoliv cokoliv rozhodovali ve věci mé nebo mých dětí.

 

Jelikož mé námitky směřují proti veliké části soudců Vrchního soudu v Praze, jeho místopředsedům a také proti jeho předsedovi, JUDr. Vladimíru Stiboříkovi., namítám dále pochybnost o nepodjatosti celého Vrchního soudu v Praze, protože lze očekávat i u ostatních jeho soudců pocity a potřebu kolegiality a loajality vůči kolegům a svému předsedovi.

 

 

Důkazy:

Výsledky šetření senátora, pana Martina Mejstříka - přiloženo

Internetové odkazy – dle textu výše.

Svědeckou výpovědí bývalého senátora PČR – pana Martina Mejstříka

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby

v tomto podání uvedení soudci Vrchního soudu v Praze, tj. BARANČÍKOVÁ Gabriela JUDr. , BERNARD Stanislav JUDr., DUŠÁNKOVÁ Marie JUDr., FASTNER Jindřich JUDr., FEREŠOVÁ Zdeňka JUDr., JAVŮRKOVÁ Dagmar Mgr. , JEČNÝ Marcel JUDr. , KLIMŠA Jaromír JUDr., KOVAŘÍK Zdeněk JUDr., KOZELKOVÁ Blanka, CSc. JUDr., LNĚNIČKA Jiří JUDr., MATERNOVÁ Jaroslava JUDr., MENCLOVÁ Daniela JUDr., NOVÁKOVÁ Alexandra JUDr., NOVOTNÁ Iva JUDr., PAPEŽOVÁ Božena JUDr., PAVROVSKÝ Miroslav JUDr., PECOVÁ Hana JUDr., PÍŠA Petr JUDr., ŘÍHOVÁ Ludmila JUDr., SEKANINOVÁ Eva JUDr., SOVÁK Zdeněk JUDr., STIBOŘÍK Vladimír JUDr., ŠEMÍK Karel JUDr., ŠÍROVÁ Jana JUDr., ŠVANTNER František JUDr., VOCLOVÁ Hana JUDr.,VOČKA Vladimír JUDr., VOSTREJŠOVÁ Romana JUDr., VRZÁŇ Karel JUDr., ZÁHOŘOVÁ Hana JUDr., ZACHYSTALOVÁ Hana JUDr., ZELENKA Pavel JUDr., DERKA Ladislav JUDr., HAVLOVEC Jindřich JUDr. , HESS Jiří JUDr., HODANOVÁ Eva JUDr., CHRASTILOVÁ Marta JUDr. , KARETA Jiří JUDr. , KOBLIHA Ivan JUDr., KŘIVÁNEK Radomír JUDr., KUBÍN Michal JUDr., KUDĚJOVÁ Michaela Mgr., MACEK Jiří JUDr., NAVRÁTILOVÁ Hana JUDr., ROZLIVKOVÁ Lyana, JUDr., TUSCANYOVÁ Marcela Mgr. , WOLFOVÁ Ivana JUDr., ZILVAROVÁ Leandra JUDr., ZOULA Jiří JUDr., byli z projednávání a vyřízení výše vznesených námitek a návrhů vyloučeni.

Dále navrhuji, aby byli vyloučeni z projednávání a rozhodování o výše vznesených námitkách a návrzích všichni soudci Vrchního soudu v Praze, věc byla Vrchnímu soudu v Praze odňata a přikázána jinému soudu téhož stupně – tedy Vrchnímu soudu v Olomouci.

 

 

Ing. Jiří Fiala

otec nezletilého Martina